Adam Słonka ryzyko zawodowe w budownictwie.pdf

(289 KB) Pobierz
ryz-zawod-q4-zm18-lip-05.qxd
Adam S³omka
RYZYKO ZAWODOWE
W BUDOWNICTWIE
Warszawa 2005 r.
Projekt okładki
Dorota Zając
Opracowanie typograficzne i łamanie
Barbara Charewicz
PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY
GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACY
Departament Informacji i Promocji
www.pip.gov.pl
SPIS TREŚCI
Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Obowiązki pracodawcy w zakresie oceny ryzyka zawodowego . . 7
Definicje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Dlaczego należy oceniać ryzyko zawodowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Kiedy wykonywać ocenę ryzyka zawodowego . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Kto powinien brać udział w ocenie ryzyka zawodowego . . . . . . . . 12
Przygotowania do oceny ryzyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Algorytm oceny ryzyka zawodowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
KROK 1: Określenie charakterystyki stanowiska
pracy/wykonywanej pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Faza używania obiektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Granice obiektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Wykonywane czynności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Niedogodności. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Poziom wykształcenia, doświadczenia, umiejętności i
predyspozycje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Inne osoby, które mogą być narażone na ryzyko. . . . . . . . . . . . . 16
Inne informacje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
KROK 2: Identyfikacja zagrożeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Listy kontrolne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Dokumentacja techniczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Normy określające wymagania bezpieczeństwa pracy . . . . . . . . 18
Rejestry wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz
dokumentacja z nimi związana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Dokumenty pomiarów czynników środowiska pracy . . . . . . . . . . 18
KROK 3: Szacowanie ryzyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Możliwa strata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia o określonej
stracie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
KROK 4: Wartościowanie ryzyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
KROK 5: Ograniczanie lub eliminowanie ryzyka
zawodowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
3
Dokumentowanie oceny ryzyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Informowanie o ryzyku zawodowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Metody oceny ryzyka zawodowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Wstępna analiza zagrożeń - PHA - preliminary hazard analysis . . 23
Matryca ryzyka (wg normy PN-N-18002) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Wskaźnik ryzyka - RISK SCORE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Ocena ryzyka zawodowego dla czynników mierzalnych
(wg normy PN-N-18002) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Postępowanie przy wartościowaniu w skali trójstopniowej
ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na hałas
na stanowisku pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Wartościowanie ryzyka zawodowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
4
WPROWADZENIE
Artykuł 6 Dyrektywy Rady Wspólnot Europejskich z 12 czerwca 1989r.
o wprowadzeniu środków w celu zwiększenia bezpieczeństwa i poprawy
zdrowia pracowników podczas pracy (Dyrektywa 89/391/EWG) nakłada
na pracodawców obowiązek podjęcia niezbędnych środków w celu za-
pewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników [1].
Biorąc pod uwagę charakter działalności zakładu lub przedsiębior-
stwa, pracodawca powinien przy doborze wyposażenia roboczego, sto-
sowaniu substancji chemicznych lub preparatów, a także przy wyposa-
żaniu stanowisk pracy oceniać wielkość ryzyka zagrażającego bezpie-
czeństwu i zdrowiu pracowników. W następstwie tej oceny środki zapo-
biegawcze, metody produkcyjne oraz organizacja pracy, przewidywane
przez pracodawcę, muszą zapewniać zwiększenie poziomu bezpieczeń-
stwa i zdrowia.
W ramach harmonizowania przepisów obowiązujących w Polsce
z wytycznymi Dyrektywy 89/391/EWG w zakresie obowiązków praco-
dawcy odnośnie bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia pracowników
wprowadzono odpowiednie zapisy do Kodeksu pracy [3] i rozporządze-
nia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej o ogólnych przepisach bezpieczeń-
stwa i higieny pracy [4]. Ponadto opracowano krajową normę PN-N-
-18002: 2000 [7], mającą zastosowanie do oceny ryzyka zawodowego
na stanowiskach pracy.
Poza ogólnymi wytycznymi w zakresie oceny ryzyka zawodowego
dyrektywy określają odpowiednie szczegółowe postępowania dotyczą-
ce wybranych zagrożeń. Przykładem może być Dyrektywa 2000/54/WE
z 18 września 2000 r. w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem
związanym z narażeniem na działanie czynników biologicznych w miej-
scu pracy (siódma dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1
dyrektywy 89/391/EWG).
W ramach harmonizacji prawa krajowego minister właściwy
do spraw zdrowia we współpracy z ministrem pracy określą w drodze
rozporządzenia (opracowano projekt rozporządzenia): klasyfikację i wy-
kaz szkodliwych czynników biologicznych, wykaz prac narażających
pracowników na działanie czynników biologicznych, szczegółowe wa-
5
Zgłoś jeśli naruszono regulamin