Badanie klatki piersiowej i płuc.odt

(30 KB) Pobierz

Badanie klatki piersiowej i płuc

 

Klatka piersiowa

Badanie fizyczne klatki piersiowej – duża przydatność kliniczna

Zestawia się jego wyniki ze zdjęciem rtg klatki piersiowej (tomografią, itd..)

Obydwie metody przesiewowego badania klinicznego są niezastąpione

Tylko badanie fizyczne wykrywa objawy napadu astmy (świsty, furczenia)

Tylko badanie rtg (TK) może wykryć naciek lub guz leżący głębiej niż 5 cm pod powierzchnią klatki piersiowej

Klatka piersiowa

Porządek badania:

1)                  Oglądanie (inspectio)

2)                  Obmacywanie (palpatio)

3)                  Opukiwanie (percussio)

4)                  Osłuchiwanie (auscultatio)

Klatka piersiowa – zasady badania

Dobre oświetlenie i cisza

Rozebranie się do pasa

4 ważne, ogólne zasady badania:

Stałe porównywanie wyników badania
w symetrycznych miejscach obydwóch stron klatki piersiowej - chory jest sam dla siebie kontrolą

Badanie od góry do dołu

Badanie od przodu w pozycji leżącej i siedzącej a od tyłu tylko w siedzącej – skrzyżowanie kończyn górnych na piersi – rozsunięcie łopatek

Klatka piersiowa – zasady badania – c.d.

Zasady badanie – c.d.:

Rzutowanie zmian stwierdzanych na powierzchni klatki piersiowej na poszczególne pola i płaty płuc (dobra znajomość anatomii lub porównanie
z rentgenogramem)

Znajomość topografii klatki piersiowej – niezbędna do przeprowadzenia i interpretacji badania

Klatka piersiowa – topografia

Klatka piersiowa – topografia – c.d.

Struktury anatomiczne klatki piersiowej, możliwe do zidentyfikowania podczas zewnętrznej obserwacji, służą do topograficznego opisu objawów znajdowanych podczas badania

Ich umiejscowienie - wyznaczenie punktów przecięcia linii poziomych i linii pionowych, które można wyznaczyć na ścianie klatki piersiowej

Klatka piersiowa – topografia – c.d.

Określenie poziomu umiejscowienia objawu lub zmian potrzebne

Umiejętność liczenia żeber i międzyżebrzy

Ważny punkt orientacyjny na przedniej ścianie klatki piersiowej - kąt mostkowy (lub kąt Ludwika) – kąt między płaszczyzną rękojeści mostka
i płaszczyzną trzonu

Ułożenie palców na wcięciu rękojeści mostka
i przesunięcie 6-7 cm w dół

W bok – II chrząstka żebrowa a pod nią II międzyżebrze

Klatka piersiowa – topografia – c.d.

Przesuwanie palców skośnie w dół i liczenie żeber
i międzyżebrzy

U kobiet z dużym biustem – odsunięcie w górę i na bok

Z tyłu liczenie trudniejsze

Dolny kąt łopatki – na poziomie VII żebra lub VII międzyżebrza

Dolna część – lokalizacja wolnego brzegu XII żebra i liczenie do góry

Lokalizacja wyrostków kolczystych kręgów piersiowych – Th4-TH12 – wyrostki niżej od odpowiadających trzonów i żeber

Klatka piersiowa – topografia – c.d.

W pionie objawy umiejscawia się według topograficznych linii - w wyobraźni lub realnie nakreślonych na skórze klatki piersiowej

Przód:

Linia mostkowa środkowa - od wcięcia w górnej krawędzi rękojeści mostka do szczytu wyrostka mieczykowatego

Linie mostkowe, prawa i lewa - biegnące wzdłuż prawej i lewej krawędzi mostka

Linie środkowo-obojczykowe, prawa i lewa - przebiegające od środka obojczyka w dół 

Klatka piersiowa – topografia – c.d.

Przód – c.d.:

Linia przymostkowa - w połowie odległości pomiędzy linią mostkową a linią środkowo-obojczykową

Linia pachowa przednia - stanowi przedłużenie przedniego fałdu pachowego

Bok:

Linia pachowa tylna - pionowo w dół wzdłuż tylnego fałdu pachy

Linia pachowa środkowa -w połowie odległości między tymi liniami przednią i tylną

Klatka piersiowa – topografia – c.d.

Klatka piersiowa – topografia – c.d.

Topograficzne linie na bocznej ścianie klatki piersiowej

Od lewej:

Linia pachowa tylna

Linia pachowa środkowa

Linia pachowa przednia

Klatka piersiowa – topografia – c.d.

Tył:

Linie łopatkowe - przechodzą przez szczyt łopatek

Linia kręgosłupowa środkowa - przechodzi wzdłuż wyrostków kolczystych kręgów piersiowych

Linie przykręgosłupowe - znajdują się w połowie odległości między liniami łopatkowymi a linią kręgosłupową środkową

Klatka piersiowa – topografia – c.d.

Klatka piersiowa – topografia – c.d.

Okolice topograficzne klatki piersiowej:

Nadobojczykowe (ponad obojczykiem)

Podobojczykowe (pod obojczykiem)

Sutkowe (w okolicy sutków)

Okolice pachowe (w obrębie pach)

Nadgrzebieniowe (ponad grzebieniami łopatek)

Międzyłopatkowe (między przyśrodkowymi krawędziami łopatek)

Podłopatkowe (poniżej łopatek)

Granice określane za pomocą linii żeber
i odpowiednich linii pionowych

Klatka piersiowa – topografia – c.d.

Odniesienie obserwacji i badania klatki piersiowej przede wszystkim do płuc

Dążenie do umiejscowienia na powierzchni ściany klatki piersiowej objawów powstających wewnątrz

Rzut miejsc na ścianie klatki piersiowej do wewnątrz, na anatomiczne struktury płuc, głównie płaty

Sposób niedokładny, orientacyjny

Podawanie wyników w sposób ogólny, np. szczyt płuca prawego, podstawa płuca lewego, itd..

Rzut płatów płuc na ścianę klatki piersiowej:
a — z prawego boku, b — z lewego boku,

Rzut płatów płuc na ścianę klatki piersiowej od przodu

Klatka piersiowa – topografia – c.d.

Ważne wiadomości z zakresu anatomii tchawicy
i oskrzeli

Rozdwojenie tchawicy:

Od przodu - poziom kąta mostkowego

Od tyłu - poziom wyrostka kolczystego IV kręgu piersiowego

Budowa drogi oddechowej

Klatka piersiowa – topografia – c.d.

Mięśnie wspomagające wdech:

Czworoboczne

Mostkowo-obojczykowo-sutkowe

Mięśnie pochyłe

Mięśnie wspomagające wydech:

Mięśnie przedniej ściany brzucha

W prawidłowych warunkach mięśnie te nie biorą udziału w oddychaniu lub tylko podczas wzmożonego wysiłku

W warunkach chorobowych – zauważalne działanie tych mięśni również w stanie spoczynku – duszność i niewydolność oddechowa

Klatka piersiowa – topografia – c.d.

Wymiary klatki piersiowej:

Wymiar przednio-tylny - mierzy się na zdjęciu rtg klatki piersiowej w projekcji bocznej od Th8 do wewnętrznej powierzchni mostka

Wymiar boczny - rozciąga się między dolnymi brzegami klatki piersiowej na poziomie prawej kopuły przepony

Stosunek wymiaru przednio-tylnego do bocznego wynosi od 0,8 do 1,0 (w warunkach prawidłowych u osoby dorosłej)

Klatka piersiowa – badanie

Oglądanie:

Kształt klatki piersiowej

Częstość oddechów w spoczynku

Rytm oddechów

Okres trwania wdechu i wydechu

Głębokość oddechów i amplituda ruchów oddechowych, ich symetryczność

Wysiłek mięśni oddechowych

Zapadanie się międzyżebrzy w czasie wdechu, ich uwypuklanie się podczas wydechu

Zaangażowanie w oddychanie w spoczynku pomocniczych mięśni oddechowych

Klatka piersiowa – badanie – c.d.

Kształt klatki piersiowej

Prawidłowy noworodek

Klatka piersiowa prawidłowego noworodka jest w przybliżeniu okrągła lub kształtu beczkowatego w przekroju poprzecznym

Zdrowa osoba dorosła

Prawidłowo u osób dorosłych stosunek średnicy przednio-tylnej do bocznej waha się od 0,8 do 1,0

Klatka piersiowa – badanie – c.d.

Zwiększenie średnicy przednio-tylnej w stosunku do średnicy bocznej

U ludzi z płaską klatką piersiową bez chorób układu oddechowego może się obniżać nawet do 1:2

U wielu pacjentów z rozedmą obydwa wymiary mogą się do siebie zbliżać (klatka piersiowa beczkowata) - objaw niepewny - starzenie

Zwiększenie wymiaru przednio-tylnego może być zależne od tylnego wygięcia kręgosłupa w odcinku piersiowym (kyphosis), nie związanego z chorobą układu oddechowego

Klatka piersiowa – badanie – c.d.

Kurza klatka piersiowa (pectus carinatum, pectus gallinaceum) :

Zwykłe następstwo przewlekłej choroby dróg oddechowych w dzieciństwie

Miejscowe uwypuklenie mostka i chrząstek żeber, z częstym wciągnięciem żeber wytwarzających symetryczne poziome bruzdy (bruzdy Harrisona) ponad krawędziami żeber

Nadmierne rozdymanie niedostatecznie skostniałego szkieletu klatki piersiowej

Częste następstwo krzywicy

Klatka piersiowa kurza (ptasia)

Klatka piersiowa – badanie – c.d.

Klatka piersiowa lejkowata (pectus excavatum):

Wada rozwojowa - zlokalizowane zagłębienie dolnej części mostka lub — rzadziej — zagłębienie całego trzonu mostka wraz z przymocowanymi chrząstkami żebrowymi

Na ogół nie wywołuje żadnych dolegliwości

Przy znacznym przesunięciu - uciśnięcie serca pomiędzy mostkiem a trzonami kręgów

Przemieszczenie uderzenia koniuszkowego w lewo

Czasem - ograniczenie pojemności wentylacyjnej płuc

Klatka piersiowa lejkowata (wydrążona)

Klatka piersiowa – badanie – c.d.

Tylno-boczne skrzywienie kręgosłupa w odcinku piersiowym (kyphoscoliosis thoracalis):

Spowodowane właściwie skrętem kręgosłupa wokół własnej osi

Stopień skrzywienia jest różny - od drobnych zmian do dużych zniekształceń okaleczających
i powodujących inwalidztwo

Zmiana pozycji śródpiersia w stosunku do przedniej ściany klatki piersiowej (w znacznym zniekształceniu)

Klatka piersiowa – badanie – c.d.

Kyphoscoliosis – c.d.:

Nieprawidłowe położenie tchawicy i uderzenia koniuszkowego, błędnie odnoszone do choroby serca lub układu oddechowego

Ciężkie zniekształcenie – głęboki wpływ na czynność płuc – zmniejszenie pojemności wentylacji, zwiększenie pracy oddychania

Niedotlenienie krwi, niewydolność oddechowa
w młodym wieku

Operacje na klatce piersiowej:

Zniekształcenia i skrzywienie kręgosłupa 

Klatka piersiowa – ściana

Zmiany skórne:

Wykwity na skórze

Sarkoidy lub inne guzki

Ogniska plamicy, siniaki, blizny

Ropiejące zatoki na skórze

Objaw dekoltu (zaczerwienienie i gęsia skórka
w okolicy szyi i górnej części klatki – zaawansowana niewydolność oddechowa – POChP)

Klatka piersiowa – ściana – c.d.

Zmiany podskórne:

Zgrubienia zapalne

Przerzutowe guzki nowotworowe

Nerwiakowłókniaki, tłuszczaki

Wymagają nieraz dalszej diagnostyki za pomocą aspiracji lub biopsji

Zmiany w gruczołach sutkowych

Powiększenie pachowych węzłów chłonnych 

Klatka piersiowa – ściana – c.d.

Zmiany naczyniowe:

Pajączkowate teleangiektazje

Poszerzone połączenia naczyniowe:

Tętnicze w zwężeniu cieśni aorty

Żylne w zatkaniu żyły głównej górnej


Miejscowe uwypuklenia i zniekształcenia:

Obojczyki, łopatki, mostek, żebra

Połączenia kostnochrząstkowe

Wyrostki ościste 

Klatka piersiowa – ściana – c.d.

Miejscowa bolesność uciskowa:

Złamanie lub pęknięcie żebra

Guz naciekający ścianę klatki piersiowej

Uraz

Schorzenia kręgosłupa

Ból opłucnowy

Ból wychodzący z korzenia nerwowego

Klatka piersiowa – ściana – c.d.

Odma podskórna:

Obecność powietrza w tkance podskórnej

Może być przyczyną rozlanego obrzmienia ściany klatki piersiowej, szyi, a w niektórych przypadkach również twarzy

Charakterystyczne trzeszczenie podczas palpacji wypełnionej powietrzem tkanki

Powikłanie:

Odmy opłucnowej – zwłaszcza podczas ewakuacji

Odmy śródpiersiowej – zamiast tonów serca – odgłos mieszania płynu 

Klatka piersiowa – badanie – c.d.

Ocena częstości, rytmu i wysiłku mięśniowego
w oddychaniu

Akt wdechowo-wydechowy - ustabilizowana częstość - w spoczynku 12-20/min

Zbliżone wielkości objętości powietrza, nabieranego w czasie wdechu i usuwanego
w czasie wydechu

Brak odczuwania wysiłku mięśniowego
w spoczynku

Rozluźnienie mięśni pomocniczych

W chorobie – zwiększona praca mięśni

Klatka piersiowa – badanie – c.d.

Zaburzenia mogą więc dotyczyć:

Częstości oddechów

Rytmu

Wysiłku oddechowego

Różny układ i nasilenie - zależnie od działania wielu bodźców patogennych

Typowe formy zaburzeń:

Oddech Kussmaula

Oddech Cheyne’a-Stokesa

Oddech Biota

Oddech wzdychający

Klatka piersiowa – badanie – c.d.

Oddech Kussmaula

Znaczne zwiększenie ruchów i objętości wdechowych i wydechowych

Brak przyspieszenia lub nawet ze zwolnieniem częstości oddechów

Działanie pomocniczych mięśni oddechowych

Oddech ten wywołuje kwasica metaboliczna (asthma ketoticum) 

Klatka piersiowa – badanie – c.d.

Oddech Cheyne’a-Stokesa

Oddychanie nasila i spłyca się cyklicznie

Okresy głębokiego oddechu zmieniają się
z okresami oddechu coraz płytszego i bezdechu

U dzieci i osób starszych - może pojawić się podczas snu.

Inne przyczyny: niewydolność krążenia, mocznica, toksyczna depresja nerwowych ośrodków oddychania, uszkodzenia mózgu (w obrębie obu półkul mózgowych lub międzymózgowia)

Zmniejszenie wrażliwości na PaCO2

Klatka piersiowa – badanie – c.d.

Oddech bezładny (oddech Biota)

Zupełna nieregularność oddechów

Płytki lub głęboki, wystąpić mogą krótkie okresy bezdechu

Przyczyny:

Toksyczna depresja nerwowej regulacji oddychania

Uszkodzenia mózgu, typowo na poziomie rdzenia

Klatka piersiowa – badanie – c.d.

Oddech przerywany westchnieniami (głębokimi wdechami)

Oddech przerywany przez częste westchnienia

Możliwość zespołu hiperwentylacji

Częsta przyczyna duszności i zawrotów głowy (zasadowica oddechowa)

Często u osób z psychonerwicą (asthma neuroticum)

Zaburzenia rytmu oddychania - podsumowanie

a — prawidłowe oddychanie

b — oddech Kussmaula

c — oddech Biota

d — oddech Cheyne’a-Stokesa

e — oddech wzdychający

Klatka piersiowa – badanie – c.d.

Oddychanie w zaporowych chorobach płuc

Wydech - przedłużony z powodu zwiększonego oporu dróg oddechowych

Jeśli chory musi zwiększyć częstość oddychania, nie ma dość czasu na pełny wydech

Klatka piersiowa nadmiernie rozszerza się (pułapka powietrza), a oddech staje się płytszy

Wydech przez zasznurowane usta – zapobieganie zapadaniu pęcherzyków płucnych pod koniec wydechu (rozedma, POChP)

Klatka piersiowa – badanie – c.d.

Oddech powolny (bradypnoë)

Wzrost ciśnienia śródczaszkowego

Polekowe zahamowanie ośrodków regulacji oddychania

Szybki powierzchowny oddech (tachypnoë)

Przyczyny:

Restrykcyjne choroby płuc

Gorączka

Niedokrwistość

Ból opłucnowy

Uniesienie przepony

Klatka piersiowa – badanie – c.d.

Szybki głęboki oddech (hyperpnoë)

Przyczyny częstsze - wysiłek, lęk, kwasica metaboliczna, np. ketoza cukrzycowa

U chorego w stanie śpiączki:

Hipoksja i zawał mózgu

Kwasicę metaboliczna (mocznica, ketoza cukrzycowa)

Hipoglikemie zaburzające ośrodkową regulację oddychania

Klatka piersiowa – badanie – c.d.

Oglądanie – sposób badania

  1. Oglądanie w czasie wdechu

Obserwacja od przodu ruchów klatki piersiowej pod kątem symetrii przy jej rozszerzaniu się

Upośledzenie jednostronne lub obustronne

Niekiedy w czasie wdechu może - paradoksalne zapadanie się klatki piersiowej wskutek np. pociągania przez zrosty

Obserwacja z profilu – ruch mostka do przodu – wychylenie większe niż 450 od poziomu - nieprawidłowe

Badanie – oglądanie - c.d.

Wdech – c.d.:

Obserwacja od tyłu – boczne wychylenia klatki piersiowej

U chorego leżącego – obserwacja od strony stóp chorego

Niekiedy – paradoksalne zapadnięcie mostka na szczycie wdechu

  1. Oglądanie w czasie wydechu

Bierne zmniejszanie wymiarów

W spoczynku - jedynie niewielki udział mięśni przedniej ściany brzucha

Badanie – oglądanie - c.d.

Wydech – c.d.:

Obserwacja skurczu mięśni brzucha tuż przed kolejnym wdechem

Skurcz mięśni brzucha w późnej fazie wydechu
z zamknięciem warg - objaw patologiczny

Podświadome przyjmowanie przez chorego pozycji siedzącej z podparciem na łokciach

Jeśli objaw ten występuje od dłuższego czasu -  otarcia lub wręcz modzele w okolicy łokci

Klatka piersiowa – badanie – c.d.

Zwiększenie wysiłku wdechowego

Udział dodatkowych mięśni wdechowych (mięśni czworobocznych, pochyłych i mostkowo-obojczykowo –sutkowych

Rozedma płuc - zwiększona spoczynkowa objętość płuc - wzmożony wysiłek w celu uzyskania potrzebnego do wentylacji zwiększenia objętości wewnątrz klatki piersiowej

Zapora w drogach oddechowych - nieżyt oskrzeli

Klatka piersiowa – badanie – c.d.

Zwiększenie wysiłku oddechowego – c.d.:

Zmniejszenie podatności płuc - zwłóknienie śródmiąższowe

Wzmożenie wentylacji:

Zator płuc

Zapalenie płuc

Niewydolność lewej komory serca

Zwiększenie wysiłku wydechowego:

Zapora w oskrzelach

Brak zdolności do prawidłowego, sprężystego zmniejszenia objętości płuc

Klatka piersiowa – badanie – c.d.

Jednostronne ograniczenie ruchu przy wydechu

Złamania żeber

Bolesne podrażnienie opłucnej - odruchowy stan kurczowy odpowiednich mięśni międzyżebrowych

Nagromadzenie się płynu w jamie opłucnej

Zrosty blaszek opłucnej

Zatkanie oskrzela do jednego z płuc przez ciało obce lub guz

Klatka piersiowa – badanie – c.d.

Brak lub zmniejszenie rozszerzenia się klatki piersiowej na boki - niekiedy połączone
z paradoksalnym zapadaniem się dolnej jej części przy wdechu - przewlekłe nadmierne rozdęcie płuc w zaawansowanej rozedmie

Nadmierne rozdęcie płuc  - również zwiększenie wdechowych wychyleń mostka w kierunku ku przodowi i ku górze – równomierne wykonywanie ruchów miecha

Prosta obserwacja – duża wartość kliniczna – uzupełniona badaniem rtg i spirometrią

Klatka piersiowa – palpacja

Stosuje się wraz z metodą oglądania do:

  1. Oceny ruchów klatki piersiowej
  2. Badania drżenia głosowego
  3. Oznaczania poziomu dolnych granic płuc
  4. Badania tarcia opłucnej
  5. Określania ustawienia tchawicy

Klatka piersiowa – palpacja – c.d.

Badanie ruchów klatki piersiowej

Można przeprowadzić od przodu (w górnej, środkowej i dolnej jej części) oraz od tyłu

...

Zgłoś jeśli naruszono regulamin