Instrukcja instalacji.txt

(0 KB) Pobierz
1. Pliki po pobraniu nale�y rozpakowa� bezpo�rednio na kart� sd
2. Nale�y zresetowa� urz�dzenie trzymaj�c ca�y czas przycisk power.
3. Trzyma� przycisk nale�y do momentu a� nie pojawi si� ekran z aktualizacj� ( bia�e t�o z niebieskim paskiem )
4. Mo�emy zwolni� przycisk "power" czekamy par� minut a� urz�dzenie samoczynnie wejdzie do menu g��wnego
5. Ostatni� czynno�ci� jest skasowanie plik�w kt�re wgrali�my na kart� SD ( PROSZ� DOK�ADNIE SPRAWDZI� CO USUWAMY ABY NIE USUN�� PLIK�W APLIKACJI MAPY )

Uwaga!!
Je�eli po reinstalacji oprogramowania touchpad dzia�a nieprawid�owo nale�y wykona� kalibracj� ekranu informuj� �e wy�wietlacza taki dzia�a w trybie inwersji czyli dolna ikona odpowiada g�rnej i odwrotnie
Zgłoś jeśli naruszono regulamin