5_Obrobka_na_tokarce_CNC.pdf

(231 KB) Pobierz
(Microsoft Word - 5_Obr\363bka_na_tokarce_CNC.doc)
Politechnika Pozna ı ska
Instytut Technologii Mechanicznej
Laboratorium
Obrabiarki CNC
Nr 5
Obróbka na tokarce CNC CTX210
ze sterowaniem Sinumerik 840D
Opracował:
Dr in Ň . Wojciech Ptaszy ı ski
Pozna ı , 17 maja, 2005
1.
Cel ę wiczenia
Celem ę wiczenia jest zapoznanie si ħ z podstawowymi czynno Ļ ciami wykonywanymi przez
operatora obrabiarki CNC w celu wykonania obróbki detalu.
2.
Układy współrz ħ dnych, punkty charakterystyczne i podstawowe zale Ň no Ļ ci
X
Z
MKS
F
Z
WKS
X
T
Z
P
PPZ
Z
X
T
X
WKS
MKS
M
W
Z
X
PPZ
Rys. 1. Układy współrz ħ dnych na tokarce sterowanej numerycznie i podstawowe zale Ň no Ļ ci
Podstawowe układy współrz ħ dnych, punkty charakterystyczne w tokarkach sterowanych
numerycznie oraz podstawowe zale Ň no Ļ ci przedstawiono na rys. 1:
-
maszynowy układ współrz ħ dnych MKS (M) – zwi Ģ zany z obrabiark Ģ (definiowany
przez producenta obrabiarki),
-
układ współrz ħ dnych przedmiotu WKS (W) – zwi Ģ zany z przedmiotem obrabianym
(definiowany przez programist ħ ). Warto Ļę współrz ħ dnej X w tym układzie nale Ň y
rozumie ę jako Ļ rednic ħ przedmiotu.
-
punkt bazowy narz ħ dzia F – najcz ħĻ ciej jest poło Ň ony na powierzchni czołowej
głowicy narz ħ dziowej w osi gniazda mocowania narz ħ dzi,
-
punkt charakterystyczny narz ħ dzia P,
-
Z MKS , X MKS – współrz ħ dne punktu bazowego narz ħ dzia wzgl ħ dem układu
maszynowego.
-
Z PP , X PP – współrz ħ dne pocz Ģ tku układu współrz ħ dnych wzgl ħ dem układu
maszynowego,
-
Z T , X T – odległo Ļę punktu charakterystycznego narz ħ dzia od punktu bazowego
narz ħ dzia (wymiary charakterystyczne narz ħ dzia);
-
Z WKS , X WKS – poło Ň enie punktu charakterystycznego narz ħ dzia wzgl ħ dem układu
współrz ħ dnych przedmiotu,
32321738.009.png 32321738.010.png 32321738.011.png
2. Praca z obrabiark Ģ
2.1. Pulpity obrabiarki
W czasie pracy z obrabiark Ģ dost ħ pne s Ģ dwa pulpity. Pulpit układu sterowania z
klawiatur Ģ alfanumeryczn Ģ , numeryczn Ģ i przyciskami wyboru funkcji ekranowych oraz
pulpitu obrabiarkowego. Na rysunku 2 przedstawiono widok ekranu układu sterowania z
klawiszami wyboru opcji ekranowych.
Rys. 2. Widok ekranu sterowania z klawiszami wyboru funkcji ekranowych:1 – ekran, 2 – klawisze
zmiany funkcji ekranowych oraz klawisz wywołania menu maszynowego „Machine” i głównego
menu układu sterowania „Menu select”, 3 – klawisze wyboru dolnych funkcji ekranowych, 4 –
klawisze wyboru bocznych funkcji ekranowych
Rys. 3. Pulpit układu sterowania: 5 – klawiatura alfanumeryczna, 6 – kursory, 7 – klawisze
numeryczne oraz edycyjne
Tabela 1. Najwa Ň niejsze klawisze pulpitu obrabiarkowego
Wprowadzenie danej – klawisz ten jest zawsze u Ň ywany do zatwierdzania
wprowadzanej danej do pola edycyjnego
32321738.012.png 32321738.001.png 32321738.002.png
Tabela 2. Najwa Ň niejsze klawisze pulpitu obrabiarkowego
Uruchomienie programu lub czynno Ļ ci START
Zatrzymanie wykonywania programu lub czynno Ļ ci STOP
Przej Ļ cie do trybu pracy r ħ cznej – przy pomocy pulpitu maszynowego –
umo Ň liwia przemieszczanie osiami obrabiarki po naci Ļ ni ħ ciu
odpowiednich klawiszy.
Przej Ļ cie do trybu pracy MDI – („Manual Date Input”) wprowadzanie
krótkich programów i instrukcji programu NC
Przej Ļ cie do trybu pracy AUTO – wykonywanie obróbki programów NC
Przeł Ģ czenie pracy na tryb blokowy (program wykonywany jest linia po
linii)
Reset – kasowanie bł ħ dów itp. oraz przerwanie pracy Auto po wci Ļ ni ħ ciu
klawisza STOP
Wywołanie maszynowego menu układu sterowania
Klawisze kierunkowe przesuwu narz ħ dzia w trybie r ħ cznym
2.2. Praca r ħ czna
Ten tryb pracy stosowany jest w celu r ħ cznego przesuwania narz ħ dzia w czasie np.
pomiaru narz ħ dzia lub przedmiotu obrabianego. Uruchomienie trybu pracy r ħ cznej nast ħ puje
po naci Ļ ni ħ ciu klawisza trybu r ħ cznego pulpitu obrabiarkowego (tabela 1). Wówczas ekran
układu sterowania przyjmie form ħ jak na rys. 4.
Rodzaj układu
współrz ħ dnych
Informacje o
aktualnym
narz ħ dziu itp.
Aktualne
współrz ħ dne
Okno
wprowadzania
danych
Rys. 4. Widok ekranu układu sterowania w trybie r ħ cznym
Przesuwanie suportami obrabiarki. W celu przesuwania suportami obrabiarki nale Ň y
wcisn Ģę odpowiedni klawisz kierunkowy danej osi. Dobr Ģ praktyka jest aby wci Ļ ni ħ cie
Podstawowe czynno Ļ ci wykonywane w trybie r ħ cznym:
-
32321738.003.png 32321738.004.png 32321738.005.png 32321738.006.png 32321738.007.png
tego klawisza było poprzedzone zredukowaniem pr ħ dko Ļ ci posuwowej narz ħ dzia do zera i
po wci Ļ ni ħ ciu klawisza ruchu stopniowo zwi ħ ksza ę jego pr ħ dko Ļę .
-
Zmiana narz ħ dzia - W celu zmiany narz ħ dzia nale Ň y wybra ę z głównego menu funkcj ħ
ekranow Ģ „T, S, M”. Nast ħ pnie w polu „T” wprowadzi ę numer narz ħ dzia, zatwierdzi ę
klawiszem „Input”, a nast ħ pnie wcisn Ģę klawisz START. Nale Ň y zwróci ę uwag ħ , czy w
czasie obrotu głowicy nie wyst Ģ pi kolizja któregokolwiek z narz ħ dzi z przedmiotem
obrabianym, konikiem albo wrzecionem. Pokr ħ tło redukcji pr ħ dko Ļ ci posuwowej nie
mo Ň e by ę ustawione na warto Ļę „0”.
-
Ģ czenie obrotów wrzeciona – Wł Ģ czenie obrotów wrzeciona nast ħ puje po wci Ļ ni ħ ciu
odpowiednich klawiszy na pulpicie obrabiarki. Ustawienie odpowiedniej pr ħ dko Ļ ci
obrotowej mo Ň liwe jest po wprowadzeni tej warto Ļ ci do pola „Spindle” na ekranie układu
sterowania i zatwierdzeniu klawiszem „Input”.
2.2. Praca z kółkiem elektronicznym
Ten tryb pracy stosowany jest w celu przesuwania narz ħ dzia w czasie np. pomiaru
narz ħ dzia lub przedmiotu obrabianego. Uruchomienie trybu pracy r ħ cznej nast ħ puje po
naci Ļ ni ħ ciu klawisza trybu kółka elektronicznego na pulpicie obrabiarkowym (tabela 2).
Warto Ļę przesuni ħ cia narz ħ dzia w tym trybie jest proporcjonalna do obrotu kółka
elektronicznego. Wybór sterowanej (przesuwanej) osi mo Ň liwy jest przy pomocy klawisza
ekranowego. Współczynniki proporcjonalno Ļ ci przesuwania narz ħ dzia równie Ň mo Ň na
wybra ę z menu ekranowego. Współczynnik ten mówi o ile przesunie si ħ narz ħ dzie po
przesuni ħ ciu pokr ħ tła kółka elektronicznego o jedn Ģ podziałk ħ .
2.3. Praca auto
Ten tryb pracy wykorzystywany jest w celu uruchomienia programu obróbkowego NC.
Przed uruchomieniem tego trybu musi by ę zamontowany przedmiot obrabiany, narz ħ dzia oraz
musi by ę zdefiniowany układ współrz ħ dny przedmiotu i wprowadzone wymiary narz ħ dzi.
Zalecane jest wykonanie pierwszego detalu z wł Ģ czona praca blokow Ģ . Ekran układu
sterowania w czasie obróbki detalu pokazano na rys. 5.
Rys. 5. Widok ekranu układu sterowania w czasie pracy AUTO
32321738.008.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin