Podstawowe potrzeby papug.txt

(13 KB) Pobierz
Cz�sto w�a�ciciele po zakupieniu drogiej papugi zapominaj� lub ignoruj� jej potrzeby. Kwestia zapewnienia odpowiedniej klatki, po�ywienia, miejsca do zabawy oraz zabawek jest niezmiernie wa�na. Je�eli wymogi te nie b�d� spe�nione istnieje ryzyko choroby (w przypadku nieodpowiedniego jedzenia, czy nie sprz�tania klatki) lub te� problem�w natury psychologicznej.

Klatka
Klatka przeznaczona dla papugi powinna by� jak najwi�ksza. Zazwyczaj klatki s� bardzo drogie i cena ich jest cz�sto niemi�� niespodziank� dla nowego w�a�ciciela. W konsekwencji kupowana jest ta�sza i mniejsza klatka, nie spe�niaj�ca odpowiednich warunk�w. Niewystarczaj�ce jest t�umaczenie, �e ptak i tak wi�kszo�� czasu sp�dza� b�dzie poza ni�. Warunki, w jakich si� one znajduj� i dba�o�� w�a�ciciela mog� si� zmieni�, ze wzgl�du na d�ugo�� �ycia papug. Nikt nie jest w stanie przewidzie�, co mo�e si� zdarzy� w przysz�o�ci. Je�eli z jakiego� powodu rozk�ad dnia w�a�ciciela ulegnie drastycznej zmianie, ptak b�dzie musia� sp�dza� wiele godzin w nieodpowiedniej dla niego klatce.

Wymiary klatki powinny by� co najmniej takie, aby papuga mog�a swobodnie w niej rozprostowa� r�wnocze�nie obydwa skrzyd�a, nie dotykaj�c �cian klatki oraz �wiczy� skrzyd�a trzepocz�c nimi, trzymaj�c si� �erdzi. Niestety, w przypadku du�ych ar, trudno jest o spe�nienie tych warunk�w, z uwagi na rozpi�to�� ich skrzyde� (si�gaj�c� w zale�no�ci od gatunku 1,5 - 2 m).

Trzeba r�wnie� zwr�ci� uwag� na odst�py mi�dzy kratami. Je�eli s� one za du�e, mniejsza papuga mo�e wsadzi� przez nie g�ow� i niechc�cy powiesi� si�.

Najlepiej, je�eli klatka nie jest pomalowana, gdy� papugi mog� zeskrobywa� z niej farb�. Prost� klatk�, bez ekstrawaganckich dodatk�w, �atwiej jest czy�ci�.

Przy kupowaniu klatki nale�y zwr�ci� uwag� na nast�puj�ce rzeczy:

czy nie jest ocynkowana (cynk jest toksyczny dla papugi)

czy jest bezpieczna (bez ostrych ko�c�w, odprysk�w farby, czy dobrze jest zespawana, itd.)

czy wysuwane dno klatki jest bezpieczne i bez ostrych zako�cze�

czy wygl�da solidnie

Klatka powinna by� �atwa do czyszczenia, najlepiej z wysuwan� na dnie tac� na odpadki. Je�eli sprz�tanie klatki b�dzie niedok�adne z uwagi na jej konstrukcj�, istnieje wi�ksze prawdopodobie�stwo rozmna�ania si� bakterii i grzyb�w.

Kupuj�c klatk� nale�y r�wnie� zwr�ci� uwag� na wszystkie te miejsca, gdzie papuzie pazurki, n�ki, dzi�b czy g�owa mog� si� zaklinowa�. Potencjalnymi "pu�apkami" s� nadmierne odst�py mi�dzy szczebelkami klatki czy z��cza drut�w klatki.

Dla ar oraz kakadu molukka, klatka nie powinna by� zespawana. Druty powinny by� przewiercone przez ram� klatki. Ptaki te m�j� bardzo silne dzioby i zdarza si�, �e zespawana klatka "pu�ci" w spawach.

W przypadku kupowania klatki u�ywanej, wa�ne jest czy poprzedni jej mieszkaniec nie zdech� na skutek choroby zaka�nej. Wymycie klatki NIE WYSTARCZY, powinna ona by� zdezynfekowana przez specjalist� - najcz�ciej opalona palnikiem gazowym. Generalnie jednak nie warto kupowa� takiej klatki, chyba, �e istniej� gwarancje, �e jest ona po zdrowym ptaku. W przeciwnym razie istnieje prawdopodobie�stwo zara�enia si� przez twoj� papug� chorob� ptaka, kt�ry wcze�niej tam zamieszkiwa�.

Je�eli istniej� w�tpliwo�ci, lepiej jej nie kupowa�.

Ka�da klatka powinna mie� drzwiczki z bezpieczn� zasuwk�. Poniewa� jej brak cz�sto jest jedyn� wad� konstrukcji klatki, zamek mo�na zainstalowa� samemu. W zale�no�ci od ptaka wymogi b�d� r�ne, np. dla falistych, nimf czy tarczowych wystarczy zwyk�y zacisk do kluczy, jak na zdj�ciu obok; dla wi�kszych papug konieczne jest bardziej solidne zabezpieczenie i proponujemy tu k��dk� na szyfr (cho� znane s� przypadki otwierania nawet takich zamk�w przez kakadu, kt�re wprost uwielbiaj� mozolne prace).

Jeszcze raz podkre�lamy, �e �aden z tych element�w nie powinien zawiera� cynku.

Papuga nie mo�e sp�dzi� ca�ego swojego �ycia zamkni�ta w klatce czy bez zabawek. Pamieta� nale�y jednak, �e b�d�c poza klatk�, ptak powinien zawsze by� pod nadzorem, by nie zrobi� sobie krzywdy (bywaj� tragiczne przypadki przegryzienia przez papug� kabla elektrycznego).

Ka�da papuga powinna mie� nast�puj�ce akcesoria:

Zabawki - bezpieczne, bez ostrych zako�cze�, NIEOCYNKOWANE, nie barwione - chyba, �e barwnikiem do �ywno�ci. Najlepiej, je�eli s� to zabawki specjalnie przeznaczone dla papug. Trzeba je wymienia� co 10-14 dni z uwagi na to, �e papuga szybko traci nimi zainteresowanie. Nie oznacza to wcale, �e nale�y "star�" zabawk� wyrzuci�, wystarczy j� odstawi� na jaki� czas i zast�pi� inn�. Gdy po czasie w�a�ciciel uzbiera 15-20 zabawek, �atwiej b�dzie stymulowa� ptaka do zabawy poprzez ich cz�st� rotacj�. Cz�sta zmiana zabawek jest niezwykle istotna dla sta�ej stymulacji ptaka i unikni�cia znudzenia. Wybieraj�c zabawk� nale�y wzi�� pod uwag� wielko�� ptaka - o wiele wi�ksza zabawka b�dzie potrzebna np. arze zielonoskrzydlej ni� nimfie czy falistej. Zabawka ma by� bezepieczna tzn. bez ostrych zako�cze� i bez miejsc, w kt�re mo�e si� zaczepi� pazurek lub noga ptaka. Najbezpieczniejsz� metod� przymocowania zabawki do klatki jest u�ycie pier�cieni zaciskowych, takich jak na zdj�ciu obok, lub rzemyk�w. Je�eli zabawka ma sznurek, lub k�ko po��czeniowe (jak do kluczy), nale�a�oby je zamieni� albo na pier�cie� po��czeniowy lub na rzemyk. W klatce nic nie powinno wisie� na sznurku - ptak �atwo mo�e zapl�ta� si� i powiesi�. Zabawki wcale nie musz� by� drogie. Najcz�ciej tanie, zrobione przez w�a�ciciela zabawki dostarczaj� du�o rozrywki papugom np. pomalowane barwnikiem spo�ywczym drewniane klocki z przewierconymi przez �rodek otworami i po��czone rzemykiem.

Stojak T - stojak w kszta�cie litery T, to miejsce do nauki ptaka. Papugi maj� wysoki stopie� inteligencji, dlatego ka�dego dnia powinny by� uczone m�wienia lub sztuczek. Dwie 5-10 minutowe sesje dzinnie wystarcz�. Na stojaku T nie nale�y umieszcza� zabawek czy pojemnik�w z jedzeniem lub wod�. Jego wysoko�� powinna uniemo�liwi� papudze �atwe zej�cie. Je�eli ptak nie b�dzie cz�sto powtarza� tego, czego si� nauczy�, znajdzie inne sposoby sp�dzania czasu, np. krzyki, dziobanie, niszczenie mebli i wyskubywanie pi�r.

Stojak do zabawy - jest przeznaczony do "gimnastyki", wspinania si� i "niszczenia" zabawek. Opr�cz �erdzi na r�nych poziomach, powinny si� tam znale�� miski na jedzenie, gdy� papuga sp�dza na nim wiele czasu, gdy jest poza klatk�. Mo�na taki stojak kupi� lub te� zrobi� samemu. Powinien on by� ustawiony w miejcu, gdzie �atwo b�dzie papug� pilnowa�, czyli tam, gdzie krz�taj� si� domownicy.

Waga - ka�dy w�a�ciciel powinien wa�yc papug� co najmniej raz w tygodniu. Cz�sto jednym z pierwszych sygna��w choroby ptaka jest utrata na wadze. Waga kuchenna b�dzie si� nadawa�a do tego celu, najlepiej taka z elektronicznym wy�wietlnikiem z dok�adno�ci� do 1-2 gram�w.

Koszyk do transportu - je�eli zaistnieje konieczno�� zabrania papugi do weterynarza, najlepiej przetransportowa� j� w zamkni�tym koszyku do transportu kota czy psa. Taki koszyk mo�na zaadaptowa� dla papugi poprzez zamontowanie poprzecznej �erdzi tu� nad dnem - u�atwi to ptakowi utrzymanie r�wnowagi podczas przenoszenia.

Apteczka pierwszej pomocy - najlepiej przeznaczy� na ni� plastikowe lub metalowe pude�ko i umie�ci� tak, by w razie potrzeby �atwo j� by�o znale��. Apteczka powinna zawiera�:

adres i telefon najbli�szego "ptasiego" weterynarza,

adres i telefon najbli�szego szpitala weterynarii lub przychodni otwartej 24 godziny na dob�,

no�yczki,

m�k� kukurydzian� dla zatamowania krwawienia. Papugi mog� wykrwawi� si� z powodu z�amanego rosn�cego pi�ra, gdy� ich krew w por�wnaniu z ssakami zawiera o wiele mniej czynnik�w krzepni�cia. Nie nale�y stosowa� �adnych powszechnie dost�pnych �rodk�w do tamowania krwi,

wat�,

gaz�,

ma�� latark�,

obc��ki ze zw�onymi ko�cami,

szk�o powi�kszaj�ce,

wod� destylowan� - do przemywania ran,

s�oik z jedzeniem dla niemowl�t (sprawdzaj regularnie dat� wa�no�ci) - chore ptaki s� cz�sto zbyt s�abe, by same je��; strzykawk� do karmienia i zagi�t� z bok�w �y�eczk�,

krem / �el ze 100% Aloesu na ma�e oparzenia - wi�kszo�� krem�w jest szkodliwa dla ptak�w.
Sprz�tanie
Klatki powinny by� sprz�tane CODZIENNIE. Opr�cz wyczyszczenia dna klatki - najlepiej gdy ma wysuwan� tac� - i zmiany jej wy�cielenia, nale�y przetrze� mokr� szmatk� kratk� na dnie, szczebelki klatki i wymy� �erdzie. Zaschni�te substancje organiczne przywarte do metalu nale�y najpierw spryska� ciep�� wod�, odczeka� par� minut, a nast�pnie dok�adnie wytrze� drucian� szmatk� . Wy�cielenie klatki powinno by� zmieniane ka�dego dnia. Nie wskazane jest stosowanie papieru �ciernego na dnie klatki - zwyk�a gazeta lub papierowe r�czniki wystarcz�. Stosowanie papieru �ciernego jest przestarza�� metod�, cho� nadal u�ywan� przez wielu hodowc�w. Ptaki maj� silnie unerwione nogi i podobnie jak cz�owiek reaguj� na st�panie po ostrej powierzchni . Pazurki mo�na ptakowi obcina� w spos�b bezstresowy, a papier �cierny niewiele w tym pomo�e, a spowoduje obtarcia. Nie nale�y te� stosowa� trocin czy wi�rk�w na dnie klatki. Opisano wiele przypadk�w �mierci ptaka po przypadkowym spo�yciu trocin.

Najwygodniej jest czy�ci� klatk� wieczorem, zanim papuga p�jdzie spa�. Powierzchnie klatki powinny by� wycierane z kurzu co najmniej raz w tygodniu.

Papugi znane s� z ba�aganienia i rzucania jedzeniem po �cianach i pod�odze. Aby zabezpieczy� pod�og� polecamy postawienie klatki na gumowej wyk�adzinie (linoleum) lub arkuszu pleksi o wymiarach wi�kszych od podstawy klatki co najmniej o 30 cm z ka�dej strony.

�ywienie
Istnieje wiele pogl�d�w na �ywienie ptak�w. Kto�, kto regularnie czyta wiadomo�ci wysy�ane do szeregu grup dyskusyjnych zdziwi si� zapewne r�norodno�ci� opinii i styl�w. Podstawow� "ko�ci�niezgody" wydaje si� by� dylemat, czy �ywi� ptaki ziarnem czy granulatami (peletami), czyli suszon� mieszank� sk�adnik�w od�ywczch uformowan� w r�ne kszta�ty (konsystencj� przypominaj� one such� karm� dla ...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin