Wallace D. Wattles - Sztuka wzbogacania się.pdf

(524 KB) Pobierz
110881230 UNPDF
110881230.001.png
Niniejszy darmowy ebook zawiera fragment
pełnej wersji pod tytułem:
Aby przeczytać informacje o pełnej wersji, kliknij tutaj
Darmowa publikacja dostarczona przez
Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie
rozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez
Wydawcę. Zabronione są jakiekolwiek zmiany w zawartości
publikacji bez pisemnej zgody wydawcy. Zabrania się jej
odsprzedaży, zgodnie z regulaminem Wydawnictwa Złote Myśl i .
© Copyright for Polish edition by ZloteMysli.pl
Data: 20.05.2007
Tytuł: Sztuka wzbogacania się (fragment utworu)
Tytuł oryginału: “The Science Of Getting Rich”
Autor: Wallace D. Wattles
Tłumaczenie: Tomasz Migacz
Projekt okładki: Marzena Osuchowicz
Korekta: Anna Popis-Witkowska, Sylwia Fortuna
Skład: Anna Grabka
Internetowe Wydawnictwo Złote Myśli
Netina Sp. z o. o.
ul. Daszyńskiego 5
44-100 Gliwice
Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.
110881230.002.png
SPIS TREŚCI
.......................................................................................
4
Rozdział I
..................................................................
6
...................................
10
Rozdział III
Czy istnieje monopol na sprzyjające okoliczności ?
.................
15
Rozdział IV
Pierwsza reguła nauki o zdobywaniu bogactwa
......................
20
Rozdział V
Zwiększanie życia
...................................................................
27
Rozdział VI
W jaki sposób przychodzi bogactwo
........................................
34
Rozdział VII
Wdzięczność
..........................................................................
40
......................................................
45
............................................................
50
Rozdział X
Dalsze użycie woli
..................................................................
56
Rozdział XI
Działanie w Pewien Sposób
....................................................
62
Rozdział XII
Efektywne działanie
..............................................................
69
Rozdział XII
Właściwa forma działalności
..................................................
75
Rozdział XIV
Wrażenie wzrostu
..................................................................
80
Rozdział XV
Człowiek postępu
...................................................................
85
Rozdział XVI
Pewne ostrzeżenia i uwagi końcowe
.......................................
90
Rozdział XVII
Podsumowanie nauki o zdobywaniu bogactwa
.......................
95
SZTUKA WZBOGACANIA SIĘ – darmowy fragment – kliknij po więcej
Wallace D. Wattles
str. 4
Rozdział I
Prawo do bogactwa
Cokolwiek by powiedzieć w pochwale biedy, fakt pozostaje faktem,
że nie da się prowadzić pełnego, udanego życia, jeśli nie jest się za-
możnym. Żaden człowiek nie jest w stanie osiągnąć pełni rozwoju
swego talentu czy życia duchowego, jeśli nie posiada odpowiedniej
ilości środków finansowych; by odkryć duszę czy rozwinąć talent —
potrzeba użycia wielu rzeczy, a żeby je zdobyć — niezbędne są pie-
niądze do ich zakupu.
Człowiek rozwija swój umysł, duszę i ciało poprzez robienie użytku
z rzeczy, a społeczeństwo jest zorganizowane w taki sposób, że czło-
wiek musi mieć odpowiednią ilość pieniędzy, by stać się posiada-
czem tych rzeczy, dlatego podstawą wszelkiego rozwoju człowieka
musi być nauka o zdobywaniu bogactwa.
Celem każdego życia jest rozwój; wszystko, co żyje, ma niezaprze-
czalne prawo do osiągnięcia takiego stopnia rozwoju, jaki jest w sta-
nie osiągnąć.
Prawo człowieka do życia oznacza prawo do swobodnego, niczym nie
ograniczonego używania rzeczy, które mogą okazać się konieczne do
jego pełnego umysłowego, duchowego i fizycznego rozwoju; innymi
słowy — jego prawo do bogactwa.
Nie zamierzam w tej książce pisać o bogactwie w znaczeniu przenoś-
nym; bycie naprawdę bogatym nie oznacza bowiem poprzestawania
na rzeczach małych i bycia z nich zadowolonym. Żaden człowiek nie
powinien być zadowolony z małych rzeczy, jeśli stać go na zdobycie
Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Wallace D. Wattles
Rozdział I
Prawo do bogactwa
110881230.003.png
SZTUKA WZBOGACANIA SIĘ – darmowy fragment – kliknij po więcej
Wallace D. Wattles
str. 5
rzeczy dużo większych i cieszenie się nimi. Celem Natury jest postęp
i rozwój życia — i każda jednostka ludzka powinna posiadać wszyst-
ko to, co może przyczynić się do wzrostu siły, elegancji, piękna i bo-
gactwa życia; zadowalanie się rzeczami małymi jest grzechem.
Człowiek, który posiada wszystko, co chciałby mieć w życiu, i żyje
pełnią życia, jest bogaty; jednak nie jest możliwe wejście w posiada-
nie tego, czego się pragnie, bez dużej ilości pieniędzy. Życie posunęło
się naprzód i stało się tak złożone, że nawet najprostsi ludzie potrze-
bują znacznej ilości środków, by prowadzić życie chociaż zbliżone do
kompletnego i spełnionego. Naturalny jest fakt, że człowiek dąży do
pełnego wykorzystania swego potencjału i osiągnięcia tego, na co go
naprawdę stać; ta chęć, by wykorzystać wrodzone możliwości, jest
cechą dziedziczną ludzkiej natury; nie możemy powstrzymać dążenia
do bycia tym, kim chcemy. Sukces w życiu to stanie się tym, kim
chcesz być; a jedyna droga do tego wiedzie przez wykorzystanie
rzeczy materialnych, do których dostęp otwiera bogactwo. Dlatego
zrozumienie nauki o zdobywaniu bogactwa jest podstawą całej
wiedzy.
Nie ma nic złego w pragnieniu bycia zamożnym. Chęć posiadania bo-
gactwa jest tylko odzwierciedleniem pragnienia bogatszego, pełniej-
szego i obfitszego życia, co jest godne pochwały. Człowiek, który nie
chce prowadzić obfitszego życia i posiadać wystarczającej ilości środ-
ków do zakupu wszystkiego, czego pragnie, jest istotą anormalną.
Są trzy powody, dla których żyjemy; żyjemy dla ciała, żyjemy dla
umysłu i żyjemy dla duszy. Żaden z nich nie jest lepszy czy bardziej
wzniosły od drugiego; wszystkie one są w podobny sposób pożądane
i żaden z nich nie jest pełny, jeśli pozostałe są pozbawione pełni ist-
nienia i wyrazu. Nie jest właściwe i godne życie tylko dla duszy, z za-
Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Wallace D. Wattles
 
Zgłoś jeśli naruszono regulamin