Szkoła Uwodzenia 3 - Cruel Intentions 3 (2004).txt

(50 KB) Pobierz
{1}{1}23.976
{3617}{3728}Prosimy nie zastawia� samochodu |bez nadzoru. Zostanie odholowany.
{3969}{4024}Prosto do Prestridge, Miss Merteuil?
{4028}{4071}Poprosz�.
{4139}{4226}Prosimy nie zastawia� samochodu |bez nadzoru. Zostanie odholowany.
{4632}{4684}Jedziemy w to samo miejsce.|Mo�e mogliby�my?
{4696}{4813}Je�li pojedziemy razem,|dojedziemy te� razem...
{4916}{4968}Hej, taxi.
{6677}{6777}- Mi�o Ci� widzie�.|- T�skni�am za tob�.
{6835}{6935}Prosz� mnie wys�ucha�, naprawd� nie rozumiem dlaczego moja|pro�ba o jednosobowy pok�j nie zosta�a przyj�ta.
{6939}{7022}- Nazwisko?|- Patrick Bates. Jestem na wymianie studenckiej.
{7040}{7117}Bates. Tak... Witamy w Prestridge.
{7122}{7217}- Musia�by� spe�nic okre�lone warunki.|- Z�apa�em kaszel.
{7226}{7301}C�, s�ysza�e� co powiedzieli.|Jeste� w dwuosobowym.
{7328}{7406}Chwila ciszy dla jego wsp�lokatora.
{7448}{7537}Czy jest tu kto� inny, z kim m�g�bym porozmawia�?|Mog� m�wi� z Pana prze�o�onym?
{7616}{7646}Prosz� za mn�.
{7688}{7730}Przepraszam.
{7734}{7782}Wybaczam.
{7833}{7866}Jeste� prawdziwym diab�em, Cass.
{7870}{7961}- Tak d�ugo zaj�o ci zauwa�enie tego?|- W zesz�ym roku byli�my w jednej dru�ynie.
{7988}{8049}Tym razem pozwolili mi zarezerwowac pok�j.
{8053}{8085}W�a�ciwie tatu� kupi� ca�e skrzyd�o.
{8090}{8168}- Miss Merteuil, apartament gotowy.|- Cudownie.
{8172}{8206}Jak lato?
{8210}{8276}Kr�tkie. Do zobaczenia wieczorem.
{8415}{8462}B�d� potrzebowa� kierowcy.
{9255}{9296}Cze��.
{9321}{9365}Patrick, mam racj�?
{9446}{9516}Widzia�em, jak przypatrywa�es si� tej dziewczynie w kolejce.
{9545}{9574}Co masz na my�li?
{9606}{9700}Cassidy Merteuil. Zapomnij o niej.|Jest jak czarna wdowa.
{9705}{9774}Pochodzi z rodu|czarnych wd�w.
{9790}{9845}Nie przetrwa�by� pi�ciu minut.
{9954}{10037}Niech zgadn�,|tobie si� to nigdy nie uda�o.
{10070}{10111}�artuj� cz�owieku.
{10126}{10169}Po prostu zostaw Cassidy dla mnie, ok?
{10247}{10310}Je�li zamierzasz kaszle�,|mo�esz wyj�c z tym na zewn�trz?
{10353}{10441}Przepraszam, nic nie poradz�,|ale mam nadziej�, �e nie b�d� przeszkadza� w nocy...
{10445}{10486}...mam tabletki nasenne.
{10526}{10555}To wielka ulga.
{10863}{10906}Jak wygl�dam?
{10929}{10965}Ale powa�nie.
{10970}{11021}Nie tak dobrze jak...
{11041}{11140}- Christopher "Angol"?|- Wol� "Anglik"
{11144}{11203}Pochodzi z|rodu Lancaster�w.
{11207}{11259}Taaa... tak jak jego z�by.
{11263}{11355}Czemu zamiast pieprzy� si� z facetami jak on,|nie zrobisz tego z facetem jak ja?
{11359}{11421}Bo tacy jak ty| nie jadaj� obiad�w z kr�low�.
{11426}{11521}�yj dalej z�udzeniami.|Jestem pewien, �e woli prawdziwe ksi�niczki.
{11526}{11561}Zobaczymy.
{11565}{11632}Wiesz, jeste� jak twoja kuzynka.
{11636}{11679}Psuje dobre imi� rodziny...
{11683}{11761}...powinna� jak ognia|unika� jej reputacji, a tymczasem...
{11765}{11821}...ona nadal jest dla ciebie wzorem.
{11825}{11941}Je�li chcesz koniecznie by� Kathryn,|przynajmniej pozw�l mi by� Sebastianem.
{11945}{12051}Kathryn. Sebastian.|Gdzie oni teraz s�?
{12061}{12133}No tak, klinika odwykowa i �mier�...
{12150}{12184}Mo�emy to zrobi� lepiej.
{12188}{12280}Jason, prawdziwy pow�d|dla kt�rego nigdy z tob� nie spa�am:
{12284}{12325}Nie jeste� �adnym wyzwaniem.
{12329}{12419}Nie wspominaj�c niewielkiego braku,|je�li chodzi o...
{12423}{12464}O co?
{12468}{12522}Najbardziej seksowny organ.
{12526}{12593}Rozumiesz... im wi�kszy tym lepszy.
{12631}{12661}M�zg oczywi�cie.
{12765}{12788}- This school.
{12866}{12929}Je�li ty nie wygl�dasz dobrze,|my nie wygl�damy dobrze r�wnie�.
{12934}{13005}- My?|- Dziewczyny mog� marzy�.
{13025}{13095}- Tak.|- Wybacz nam.
{13113}{13138}Przepraszam.
{13717}{13764}Jezu Chryste, ludzie...
{13785}{13854}...we�cie Prozac albo co�.|Lato si� sko�czy�o. Wracajcie na ziemi�.
{13868}{13905}Saint-Tropez.
{13909}{13953}Polowania w Szkocji.
{13958}{14014}Letnia sesja na Sorbonie.
{14018}{14052}Miami Beach.
{14056}{14125}Miami Beach? Przyp�yw pieni�dzy...
{14140}{14222}Nikt z nich nie jest ju� z|naszego podw�rka, Santa Barbara.
{14226}{14274}M�wi� za siebie i moj� dziewczyn�...
{14278}{14329}...kiedy utrzymuj�,�e nigdy|nie przyjechali�my si� tu bawi�.
{14333}{14382}Mo�e z wyj�tkiem "wsp�lnych" zabaw.
{14386}{14438}Czy to nie Cassidy|sprowadzi�a ci� tutaj?
{14446}{14514}Musia�a ci� ostrzega�|przed facetami jak ja.
{14530}{14582}Nawet po imieniu.
{14630}{14727}Zatem Michael i Sheila|przyjechali tu z w�a�ciwych powod�w.
{14737}{14809}- A jak z tob�, Alison?|- Ja przyjecha�em, �eby si� uczy�.
{14876}{14929}- No, powa�nie.|- Christopher?
{14960}{15054}To jest Ameryka. Doko�a r�ne plotki,|ale ja jestem tutaj pomimo nich.
{15143}{15174}Patrick.
{15178}{15261}No, tu mamy kogo�|kto przyjecha� si� zabawi�. Patrick?
{15286}{15317}S�ucham?
{15328}{15389}My�l�, �e b�dzie niez�� wizyt�wk�|informatora Prestridge...
{15393}{15429}Nareszcie. To jest Cassie, jak� znam.
{15515}{15590}Ok, ja powinienem si� ju� zbiera�.
{15606}{15650}B�dziesz p�niej w pobli�u?
{15675}{15705}By� mo�e.
{15709}{15756}Dopadn� ci�.
{15897}{15985}- Musz� ci co� pokaza�.|- Bo�e, no to zobaczmy.
{15990}{16015}A wi�c, Christopher jednak|si� mn� zainteresowa�.
{16015}{16064}A wi�c, Christopher jednak|si� mn� zainteresowa�.
{16068}{16117}A powinien zainteresowac si� raczej ni�mi dentystycznymi.
{16121}{16162}Sko�cz ju�. On jest z wy�szej sfery.
{16166}{16244}M�j ojciec zawsze podkre�la� wag�|dobrych mi�dzynarodowych relacji.
{16248}{16328}- Jestem zaskoczony, �e zaj�o ci to tak d�ugo.|- Dobrze si� tym bawi�.
{16332}{16405}Chc� pozna� ca�e to towarzystwo.
{16410}{16473}- Zastanawiam si�, czy to mo�liwe?|- Ale co?
{16477}{16521}�e przeceni�a� swoje si�y.
{16544}{16579}Jasne...
{16606}{16666}Za�o�� si� o 5000 dolc�w...
{16670}{16745}...�e nie prze�pisz si� z Christopherem|przed ko�cem tygodnia.
{16754}{16844}Pi�� tysi�cy dolar�w nie wystarczy nawet|na weekend w uzdrowisku.
{16940}{17008}Dobra. Dziesi�� tysi�cy.
{17048}{17081}niech b�dzie.
{17097}{17159}- Ale to i tak nie wygl�da sprawiedliwie.|- Dlaczego?
{17164}{17226}Za�o�y�bym si� o kogo�|�atwiejszego ni� Christopher.
{17239}{17269}Naprawd�?
{17279}{17398}W�tpi� na przyk�ad, czy mog�aby� przespac si� nawet|z kim� takim jak Patrick...
{17402}{17442}...przed ko�cem tygodnia.
{17446}{17477}Patrick.
{17482}{17557}Mog�abym mie� Patricka w godzin�, g�upku.
{17562}{17673}Powiem ci co�: Nast�pne 10000|�e nie dasz rady.
{17678}{17715}A poniewa� jestem dobrze wychowany...
{17719}{17774}...dam ci 48 godzin zamiast jednej.
{17778}{17808}Czterdzie�ci osiem.
{17812}{17882}To wystarczaj�co du�o czasu, �eby si� uwolni�|od niezbyt �wie�ego uczucia.
{17886}{17919}Mi�o.
{17949}{17986}Potrzebuj� jakiego� dowodu.
{17990}{18103}Pomy�lmy, to daje mi 47 godzin...
{18107}{18169}...na wstr�t do ciebie...
{18174}{18228}...�eby przezwyci�yc wstr�t do Patricka.
{18268}{18317}Mi�ej zabawy.
{18925}{18972}Masz, spr�buj raz jeszcze.
{19334}{19373}Zobaczmy.
{19424}{19461}W porz�dku.
{19489}{19592}Alison, nie zapominaj co jest kluczem|do kulturalnego faceta.
{19619}{19649}Golf.
{19862}{19926}- Golf i francuska mi�o��.|- Jason.
{19930}{19986}A ty pracujesz nad swoim|dobrym wychowaniem.
{19990}{20056}- chc� ca�usa.|- Nie...
{20064}{20108}To znaczy nie.
{20150}{20181}Jednego.
{20346}{20376}Sko�czy�e�?
{20413}{20454}- Tak.|- To dobrze.
{20470}{20554}A teraz, nigdy wi�cej mnie nie dotykaj. Nigdy.
{20571}{20601}Przyja��?
{20942}{20981}ach, te kobiety.
{21658}{21708}Czy jest zaj�te?
{21733}{21768}Nie.
{21858}{21890}Pi�kna pogoda, prawda?
{21919}{21951}Taaak...
{21955}{22017}Patrick, czy mog� by� szczera?
{22044}{22119}- Pewnie.|- Intrygujesz mnie.
{22134}{22213}- S�ucham?|- Intrygujesz mnie.
{22237}{22277}Ja intryguj� ciebie?
{22281}{22372}Nawet mnie to bawi, ale tak jest.
{22439}{22472}Dzi�ki.
{22530}{22577}Widzisz tamtych?
{22673}{22759}Nie s�dzi�am, �e nadejdzie czas, kiedy|tacy jak oni przestan� mnie interesowa�.
{22763}{22809}Ale si� myli�am. Ostatnio...
{22828}{22881}...rozmy�lam raczej o takich|jak ty.
{22912}{22958}Mog� ci co� pokaza�?
{22984}{23015}Jasne. Jasne.
{23263}{23330}- Fajny pok�j.|- Dzi�ki.
{23351}{23432}B�dziesz zapewne zaskoczony...
{23436}{23482}...ale w wolnym czasie pisz�.
{23504}{23557}- Co to jest?|- Kr�tka historia.
{23561}{23608}Jeste� pierwsz� osob�, kt�rej to pokazuj�.
{23612}{23688}Jeste� �wietny z angielskiego,|wi�c uszanuj� twoj� opini�.
{23692}{23721}Mog�by� na to spojrze�?
{23762}{23802}Chcesz mojej oceny?|- Mhmm...
{23869}{23940}- B�d� to musia� przeczyta�.|- Ja b�d� tutaj.
{24188}{24191}Jak mo�esz by� taka niepewna siebie?
{24191}{24255}Jak mo�esz by� taka niepewna siebie?
{24261}{24291}To jest naprawd� dobre.
{24295}{24326}Jestem pod wra�eniem!
{24330}{24413}Narracja i dialogi...
{24417}{24461}Ojej, jestem taka podekscytowana.
{24538}{24583}Pozbieram to.
{25006}{25049}Cassidy.
{25227}{25270}Prosz�.
{25281}{25336}Nie rozumiem...
{25881}{25930}- Co jest?|- Nic, Patrick.
{25934}{25981}Co jest?
{26018}{26108}- Bo�e|
{26322}{26400}- Co? Co? Co to jest?|- Nic, Patrick.
{26404}{26434}O Bo�e.
{26438}{26473}Jezu, nie mog� uwierzy�...
{26487}{26540}Dziesi�� tysi�cy dolar�w.
{26550}{26583}Mog�a� udawa�.
{26587}{26634}Orgazm? Oczywi�cie.
{26638}{26689}- Nie, raczej nagranie.|- Prosz�.
{26750}{26837}Szkoda, mog�e� to lepiej zu�ytkowac|i zmieni� odrobin� swoje �ycie.
{26842}{26889}Wiesz, �e jeste� tylko w po�owie drogi.
{26893}{26974}Christopher przyjdzie p�niej.|Przed p�noc� b�d� na miejscu.
{26994}{27037}Zostan� w kontakcie.
{27058}{27152}Kluczow� kwesti� w przypadku konia do polo|jest fakt, �e powinien by� ma�y i zwinny.
{27156}{27205}Pi�tna�cie funt�w w zupe�no�ci wystarczy.
{27209}{27260}Naprawd�? To...
{27264}{27313}...fascynuj�ce.|- Rzeczywi�cie.
{27317}{27385}Koniki, kt�re mia�em w Eton,|mia�y pomi�dzy 15 a 16 funt�w...
{27389}{27454}...i nigdy nie przegrali�my meczu.|- Eton?
{27458}{27562}- A wi�c znasz Ksi�cia Williama.|- J...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin