RAPORT Z EWALUACJI 201197.doc

(42 KB) Pobierz

RAPORT Z EWALUACJI

Cel ewaluacji

zebranie informacji na temat procesów zachodzących w przedszkolu

Sposób prezentacji wyników ewaluacji:

-        spotkania z nauczycielami – prezentacja

-        zebrania z rodzicami – prezentacja

opis przedmiotu ewaluacji:

obszar :

1.      Procesy zachodzące w przedszkolu

Wymaganie:

2.1. Przedszkole ma koncepcję pracy

2.4. Procesy wspomagania rozwoju edukacji dzieci są efektem współdziałania nauczycieli

 

WYNIKI EWALUACJI

OBSZAR 2. PROCESY ZACHODZĄCE W PRZEDSZKOLU

Procesy zachodzące w przedszkolu służą realizacji przyjętej w przedszkolu koncepcji pracy.
W przedszkolu dba się o prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów edukacyjnych.

 

CO ROBIMY DOBRZE

CO JEST NASZYM PROBLEMEM DO ROZWIĄZANIA

 

1. W przedszkolu istnieje  przyjęta przez Radę Pedagogiczną   koncepcja pracy – protokoły. Dotychczas nie zaistniała potrzeba modyfikacji koncepcji pracy przedszkola.

 

2.  Nie analizowano wybranych programów wychowania przedszkolnego pod kątem spójności z koncepcją pracy przedszkola. Natomiast przedszkole realizuje programy własne i autorskie, poszerzające ofertę edukacyjną  z zakresu umiejętności muzycznych ( Orkiestra perkusyjna już w przedszkolu, nauka gry na pianinie), ruchowych (rytmika, turniej piłki nożnej , spartakiady sportowe), językowych, bezpiecznego i zdrowego stylu życia (Parasolka przedszkolaka, Przyjaciele Zippiego), oraz realizuje zadania: kółko szachowe,  konkursy wiedzy, plastyczne, udziały w przeglądach i festiwalach,

 

3. Koncepcja pracy przedszkola jest analizowana i oceniana przez zespół ewaluacyjny powołany przez Dyrektora Przedszkola. Wyniki tej analizy i oceny są wykorzystywane do doskonalenia jakości pracy placówki – dokumentacja rady pedagogicznej.

 

4. Koncepcja pracy przedszkola jest znana rodzicom i przez nich akceptowana (koncepcja jest dostępna na ścianie w hallu, oraz na stronie internetowej przedszkola). O znajomości koncepcji  świadczy fakt współpracy z  rodzicami ;wspierają podejmowane działania i  czynnie uczestniczą w przygotowaniach uroczystości, pikników, przedstawień teatralnych rodziców dla dzieci.

 

5. Bogata oferta edukacyjna zajęć dodatkowych spełnia oczekiwania rodziców.

 

6. Procesy wspomagania  rozwoju i edukacji dzieci są monitorowane przez  dyrektora i nauczycieli placówki obserwacje, diagnoza wstępna i końcowa, wraz z zaleceniami do dalszej pracy. Pomoc  psychologiczno – pedagogiczna powołanego zespołu.

 

7. Przedszkole w swoich działaniach uwzględnia indywidualizację procesu wspomagania rozwoju i edukacji dzieci (praca indywidualna z dzieckiem wymagającym wspomagania – dziennik zajęć indywidualnych, oraz praca z dzieckiem zdolnym – przygotowanie do udziału w konkursach i festiwalach dziecięcych).

 

8. W przedszkolu funkcjonują zespoły zadaniowe: zespół pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz zespoły tworzone w miarę potrzeb ( organizacja turniejów, uroczystości itp.).

 

9. Istnieje zorganizowana współpraca w ramach  wewnętrznego doskonalenia nauczycieli – nauczyciele wspierają się wzajemnie w organizowaniu i realizacji procesów wspomagania rozwoju i edukacji dzieci. Istnieje pomoc koleżeńska, szczególnie wobec młodych nauczycieli, powoływani są opiekunowie stażu.

 

1.      Na podstawie wyników ankiety przeprowadzonej wśród rodziców stwierdzono; przypuszczalnie błędna interpretacja pytania nr 8 dotycząca możliwości obserwacji swojego dziecka w sytuacjach edukacyjnych i podczas  uroczystości . Przedszkole oferuje rodzicom bogatą ofertę możliwości różnorodnych form bezpośredniej obserwacji dzieci podczas sytuacji edukacyjnych w ramach dni otwartych, zajęć otwartych i diagnozujących, uroczystości grupowych, przedszkolnych i środowiskowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CO PROPONUJEMY ZROBIĆ, ŻEBY POPRAWIĆ PRACĘ PRZEDSZKOLA

 

Zaplanowane czynności ze słabych stron

 

1.      Przedstawić wyniki raportu ewaluacyjnego na posiedzeniu Rady Pedagogicznej  w dniu  01.07.2011r.

2.      Podczas tworzenia ankiet należy pamiętać o zrozumiałym dla rodzica konstruowaniu pytań.

 

 

 

 

 

 

Zgłoś jeśli naruszono regulamin