CASANOVA FELLINIEGO(1976) napisy PL.txt

(55 KB) Pobierz
{4151}{4317}{y:b}CASANOVA
{4324}{4453}Wierny kszta�t i �ywy ogie�,|Subtelny jak �wit, kt�rego blask
{4459}{4551}Roz�wietla mi�o�� �wiata|I s�awi jego chwa��.
{4557}{4662}Wenecjo, nasza kr�lowo!
{4692}{4762}Wenus, nasza kr�lowo!
{4804}{4902}Po�udnia �ar i ch��d p�nocy|bij� z twych ust.
{4908}{5041}Z�ote ramiona,|masz nas w swej mocy,
{5056}{5162}Wenecjo, nasza kr�lowo!
{5282}{5422}Odwr�� oczy od z�ota i pob�ogos�aw|nasz� n�dz�, nasz� nago��.
{5428}{5518}Je�li ci� to przera�a,|zamknij oczy.
{6056}{6140}Ksi�ycu, z podziemi|si� wy�aniasz
{6146}{6231}I z�otow�osej Wenus si� k�aniasz.
{6244}{6332}Zwinna, frywolna, gibka i wolna,
{6341}{6406}Jeste�my tob�, a ty nami.
{6423}{6533}Wenecjo, nasza kr�lowo!
{6576}{6609}Jest!
{6667}{6692}Patrzcie!
{6698}{6759}Na �elaznym tronie j� posad�cie,
{6765}{6826}Jedz�c i pij�c,|nikomu nie wad�cie.
{6832}{6965}Otw�rzcie butelki, beczki przebijcie.|Brzuchy i gard�a do picia szykujcie
{6974}{7036}I nie pytajcie, co b�dzie potem.
{7042}{7104}Wych�ostana Miuna,|przeogromna kloaka,
{7110}{7190}z kt�rej nieczysto��|wszelka wyp�ywa.
{7196}{7321}To ulicznica i dziewka plugawa,|Wrzody i wszystko, co najgorsze,
{7327}{7439}Nasza pani wodzie oddaje.|Siostra i mniszka, Madonna, c�rka...
{8770}{8912}Biada! Z�y omen!|Czy�cie znak krzy�a!
{8927}{9011}Ona tonie|i nigdy ju� jej nie ujrzymy!
{10278}{10401}Mniszka, kt�ra od dw�ch i p� miesi�ca|ka�dej niedzieli widzi ci� w ko�ciele,
{10407}{10444}pragnie ci� pozna�.
{10450}{10534}Czekaj na ni�|na brzegu wyspy San Bartolo.
{10540}{10607}Miej ze sob� zapalon� �wiec�.
{10613}{10648}Przyp�y� sam.
{12929}{13059}Kap�anko mi�o�ci,|odrzu�my to niewyszukane odzienie,
{13068}{13158}gdy� k��ci si� z|rado�ci� rendevous.
{13174}{13207}Zaczekajmy.
{13219}{13247}Na co?
{13281}{13352}Nie wiem,|czy m�j przyjaciel ju� przyby�.
{13365}{13397}Przyjaciel?
{13754}{13807}- Ju� jest.|- Kto?
{13851}{13907}M�j kochanek, de Bernis.
{13913}{14055}Ambasador Francji?|Jakie� to czaruj�ce!
{14061}{14091}To jego dom.
{14118}{14236}Mo�emy z niego skorzysta�, ale w|zamian chce obserwowa� nas z ukrycia.
{14242}{14333}Gdzie chowa si� cz�owiek|o tak dziwnych upodobaniach?
{14339}{14377}- Tam.|- Gdzie?
{14383}{14462}- Widzisz te ryby?|- Tak.
{14475}{14530}Jest z drugiej strony.
{14589}{14672}Je�li dobrze si� spiszesz,|nie b�dzie znudzony.
{14735}{14762}Znudzony?
{14782}{14856}- B�dzie zdumiony.|- Doprawdy?
{14862}{14954}Uka�� mu twoje pi�kno|w ca�ej krasie.
{14980}{15032}B�d� �agodny.
{15084}{15117}Oby� nie by�.
{15123}{15248}Odk�d to nami�tni kochankowie|my�l� o uprzejmo�ci?
{15332}{15397}- B�d� delikatny.|- Zgoda.
{15626}{15695}Co to? Jaki pi�kny ptak!
{15725}{15790}Jest ze z�ota? Co to jest?
{15821}{15898}Go��b? Sowa?
{16018}{16068}A teraz, ukochana...
{16211}{16291}Musz� udawa�, �e|uciekam. On to lubi.
{16297}{16327}Rozumiem.
{16391}{16472}Nie b�agaj o lito��!|Tw�j kochanek poczuje si� zdradzony.
{16478}{16573}Wykorzystam ca�� sw�|wiedz� o mi�o�ci.
{17805}{17837}Obr�� si�.
{19045}{19137}Nie �piesz si�.|Mamy dla siebie ca�� noc.
{20902}{20952}Nie!
{21850}{21895}Mamo!
{21921}{21953}Tak!
{23436}{23524}�adnie.|Dzielnie si� spisa�e�, m�odzie�cze.
{23533}{23618}Gratuluj� sprawno�ci.
{23634}{23745}Wpe�ni potwierdza tw� reputacj�,
{23755}{23902}cho� w pozycji le��cej|zabrak�o ci finezji.
{23908}{24011}Wykaza�e� za ma�o... inwencji.
{24034}{24155}W sumie jednak bardzo udana praca.|Brawo!
{24183}{24258}Ekscelencjo, s�owa pochwa�y...
{24298}{24396}Te s�owa pochwa�y|nape�niaj� mnie dum�.
{24437}{24511}Niech mi jednak b�dzie wolno|zaznaczy�,
{24517}{24625}i� moje umiej�tno�ci wykraczaj�|poza te, kt�rych by�e� �wiadkiem.
{24631}{24719}Studiowa�em in�ynieri�|i literatur�.
{24746}{24853}Znam si� na polityce i ekonomii.
{24871}{24946}Wierz�, �e pewne z mych odkry�
{24963}{25058}znalaz�yby uznanie u|Najja�niejszego Pana, kr�la Francji.
{25064}{25193}Prowadz� studia w dziedzinie alchemii|i zdo�a�em podwoi� obj�to�� rt�ci.
{25199}{25257}Zg��biam wiedz� tajemn�.
{25263}{25288}Prosz�.
{25342}{25405}Wynalaz�em niezawodn� metod�
{25411}{25517}na podwojenie w przeci�gu roku|dochod�w pa�stwa.
{25523}{25615}- Czy b�dzie mi wolno...|- Giacomo...
{25677}{25784}...prosi� Wasz� Ekscelencj�|o list polecaj�cy?
{25814}{25867}Jestem got�w wyjecha� w ka�dej chwili,|cho�by jutro,
{25873}{25982}do waszego pi�knego kraju,|kt�ry jest dla mnie drug� ojczyzn�.
{26776}{26833}- �egnaj.|- Kocham ci�.
{28320}{28362}Giacomo Casanova!
{28548}{28594}Z rozkazu Wielkiego Inkwizytora,
{28600}{28738}po starannym rozpatrzeniu|sprawy przez Wysoki Trybuna�,
{28760}{28808}jeste� aresztowany!
{28882}{28912}Za co?
{29297}{29339}Giacomo Casanova,
{29367}{29430}zosta�e� uznany za winnego|uprawiania czarnej magii,
{29436}{29512}posiadania ksi�g|zabronionych przez �w. Ko�ci�,
{29518}{29616}g�oszenia herezji|i pogardy dla prawdziwej wiary.
{29622}{29732}Z rozkazu �wi�tej Inkwizycji|zosta�e� aresztowany
{29738}{29830}i b�dziesz osadzony tu,|w wi�zieniu Piombi.
{29890}{29986}Szanuj� o�wiecony os�d|Wysokiego Trybuna�u,
{29992}{30080}lecz powtarzam, �e|jestem niewinny.
{31135}{31165}T�dy prosz�.
{31352}{31397}Nie zamykaj!
{31451}{31526}Otw�rz drzwi! Nie mog� mieszka�|w ten brudnej norze.
{31532}{31677}Pad�em ofiar� niesprawiedliwo�ci.|Nie jestem heretykiem. Wypu�� mnie!
{32402}{32495}Jak�e odleg�e zdaj� si� teraz|dni wolno�ci,
{32501}{32647}mi�e towarzystwo przyjaci�|i schadzki z powabnymi kobietami.
{32807}{32840}Wygl�da jak indor.
{32846}{32894}- My�lisz, �e s� prawdziwe?|- Co?
{32900}{33010}Te jedwabie.|Ciekawe, czy ma co� pod spodem.
{33019}{33094}Potrzebny inny �cieg.|Powinny to robi� zakonnice.
{33109}{33176}- Co innego im w g�owach.|- Podnosz� habity przed mnichami!
{33187}{33266}Co za r�a! Tonina, podaj ig��.
{33482}{33520}Pi�kny pos�g.
{33567}{33657}Szkoda, �e rze�biarz|go nie pomalowa�.
{33668}{33797}Ta dziewczyna mnie martwi.|Nie je, nie �piewa, nie �mieje si�.
{33803}{33873}Wiecznie pod opiek� doktora.
{33912}{33939}Pracujcie!
{33945}{34038}- Przyjecha�a hrabina!|- Nogi w g�rze!
{34134}{34181}Moja pani czeka na zewn�trz.
{34187}{34255}Dziewcz�ta, schowajcie si�!
{34329}{34420}�aba zarechocze i splunie.|Hop do dziury! Skaka� umie!
{34426}{34501}Skoro wlaz�a, spok�j ma.|Wypi� trzeba a� do dna.
{34507}{34609}�aba ju� wytrzeszcza oczy,|tylko splunie i wyskoczy.
{34615}{34735}Skoro wlaz�a, spok�j ma.|Wypi� trzeba a� do dna.
{34852}{34932}My�licie, �e d�ugo tam zostanie?
{35013}{35132}Dziewcz�ta, wracajcie do pracy.|Nie gadajcie, bo nigdy nie sko�czycie.
{35138}{35172}Wyskoczy�a!
{35495}{35552}Zn�w by� nieprzyzwoity.
{35568}{35642}Znowu? Nie wierz�.
{35651}{35802}Ale� tak. Brak mu rozs�dku.|Jest bezczelny i zuchwa�y.
{35809}{35864}Ci�ki krzy� d�wigasz.
{35887}{36037}Musi by� spos�b, by poskromi�|krn�brno�� i niepos�usze�stwo.
{36062}{36150}�atwo m�wi�, lecz c� robi�?
{36170}{36314}Trzymam go w ukryciu,|gdy tylko mog�,
{36341}{36487}ale zuchwalec|paraduje bezwstydnie.
{36513}{36591}Wsz�dzie wystawia si� na pokaz.
{36605}{36766}Lada chwila przem�wi|i narazi mnie na wstyd.
{36777}{36849}Wy�mieje mnie prosto w twarz!
{36858}{37087}Jest zarozumia�y.|Ka�dego dnia staje si� wi�kszy.
{37112}{37176}Tak!|Wywo�uje skandal nawet w ko�ciele.
{37182}{37238}Odwraca ludzkie my�li od Boga.
{37244}{37341}Nie cofnie si� przed niczym,|byle zwr�ci� na siebie uwag�.
{37347}{37449}Podburza do �wi�tokradztwa.|Odci�ga wiernych od modlitwy.
{37455}{37615}Odwraca ich uwag� od Boga,|ukazuj�c swe kr�g�e, t�uste policzki!
{37692}{37719}Tak!
{37725}{37787}- Jest jedna rada.|- Tak.
{37801}{37853}Trzeba go wych�osta�.
{37865}{37917}- Tak!|- Zdemaskowa�!
{37944}{38063}Wysmaga�! Niech b�aga o lito��!|Wych�oszcz go! Zmu� do pokuty!
{38069}{38104}Niech szlocha.
{38131}{38243}Nie miej lito�ci!|Chc� us�ysze�, jak krzyczy.
{38270}{38412}Nie mog�. Za bardzo go kocham.|Wcale nie jest przewrotny.
{38478}{38555}Miej nad nim lito��.|Jest dla mnie dobry.
{38561}{38597}M�j najdro�szy!
{38604}{38740}Tak bardzo go kocham.|M�j ma�y ch�opczyk...
{39026}{39074}Graj r�wno, g�upcze!
{39102}{39153}Uwa�aj!
{39228}{39258}Panie...
{39292}{39317}Ta�cz.
{39620}{39706}Ta�cz. Tak dobrze.
{39905}{39952}Jest sztywna jak tyczka.
{40089}{40117}Obr�t...
{40548}{40580}Co si� sta�o?
{40628}{40723}Prosz� pani!|Annamaria znowu zemdla�a!
{40761}{40837}Mdleje cztery razy dziennie.|Co z ni� zrobi�?
{40843}{40913}- Wezwa� doktora?|- Biegnij!
{40939}{40974}Dzi�kuj� panu.
{41065}{41163}- Jest doktor.|- Idzie doktor! Signora!
{41290}{41317}Znowu zas�ab�a?
{41332}{41377}- Upu�ci� krwi.|- Krwi?
{41473}{41503}Ja to wezm�.
{41653}{41710}Nie znosz� widoku krwi.
{42071}{42164}Za p�no.|Beznadziejnie si� w tobie zakocha�em.
{42170}{42242}Twe nieziemskie pi�kno przemawia|do artysty, kt�ry jest we mnie.
{42248}{42312}Chcia�bym gnie�� ci� r�kami|jak glin�.
{42318}{42379}Jak pos�g, za kt�ry ci� wzi��em.
{42385}{42480}By�bym twym Pigmalionem.|Obdarzy�bym �yciem swe dzie�o.
{42486}{42646}Swym ogniem rozpali�bym twe cia�o,|by roznieci� w tobie p�omie�.
{44038}{44070}Co tu robisz?
{44112}{44235}- Wdycham morskie powietrze.|- Sama? W ciemno�ci?
{44262}{44352}Tylko o tej porze|komary nie k�saj�.
{44616}{44696}Wystraszy�a� mnie. Jeste� blada.
{44742}{44912}My�la�em, �e to Diana, bogini|ksi�yca, przybra�a �mierteln� posta�.
{44944}{44965}C� to?
{44992}{45123}Galion statku, kt�ry zaton��.|Morze wyrzuci�o go na brzeg.
{45129}{45229}Pomy�l o tych biedakach,|le��cych pod...
{45320}{45410}Doktora! Szybko!|Annamaria zas�ab�a!
{45753}{45815}Moja droga...
{46059}{46161}Doktorze! Szybko! Znowu zemdla�a.
{46240}{46335}- Jak mo�na jej pom�c?|- Upu�ci� krwi.
{46664}{46702}Co jej jest?
{49363}{49457}Z wi�zienia Piombi uciek�em dzi�ki|inteligencji, precyzji, sprytowi,
{49463}{49598}odwadze, intuicji|i - rzecz jasna - szcz�ciu.
{50044}{50144}Nigdy przedtem nie ogl�da�em Wenecji|z tak wysoka.
{50150}{50216}Z trudem rozpozna�em|ukochane miasto,
{50...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin