HELLA_akcesoria_PL.pdf

(1762 KB) Pobierz
N_02_03_TT.QXD
Topowy Design
Spis treÊci
Reflektory firmy Hella
Hella – Êwiat∏o i styl
Akcesoria firmy Hella
Reflektory dalekosi´˝ne
i przeciwmg∏owe do samochodów
osobowych, terenowych, pojazdów
u˝ytkowych i karawaningu
Wspania∏e zamienne lampy linii
Design do Twojego samochodu:
szykowne, eleganckie, bezpieczne.
Dobrze mieç akcesoria Helli:
sà praktyczne i w szerokim
asortymencie.
Audi A4
36
Akcesoria wysokiej jakoÊci
79
Classic 160
32
Audi A6
37
Akcesoria do reflektorów
79
Classic 181
32
Classic 210
32
BMW 3
42–43
Bezpieczne Êwiat∏a stopu
74
BMW 5
40–41
Comet 200 Chromium
29
BMW Z4
39
Klaksony
86
Comet 200 Xenon
29
Lampki do czytania
85
Comet 450
30
Ford Focus
44–45
¸adowarki
87
Comet 500
30
Comet 550
30
Mini
38
Pompki powietrza
83
Comet FF 100
29
Opel Astra
46–47
Sygna∏y dêwi´kowe
86
Systemy zdalnego sterowania
radiem
Comet FF 200
29
Opel Vectra
48
84
Comet FF 200 Blue
29
Opel Zafira
48
Âwiat∏a awaryjne /
trójkàt ostrzegawczy
Comet FF 300
29
81
Comet FF 300 Blue
29
Renault Scénic
49
Âwiat∏a dzienne, 24 V
77
Szperacze
85
DE Xenon
26
Seat Leon
49
Tuningowe modu∏y
oÊwietleniowe 90 mm
DE Xenon Premium Edition
26
88–89
Volkswagen Bora
64
Tuningowe modu∏y
oÊwietleniowe 50 mm
DynaView ® Evo2
8–9
Volkswagen Golf III
60–63
90–91
Volkswagen Golf IV
54–59
Inteligentne oÊwietlenie
FF 50
31
Volkswagen Golf V
51–53
Wentylatory
87
FF 50 Blue
31
Volkswagen Golf Plus
50
FF 75
31
Volkswagen Lupo
69
˚arówki
92–93
FF 75 Blue
31
Volkswagen Passat
65
Scania P94-T164
82
Volkswagen Polo III
68
HydroLux ® 1000 FF
24–25
Volkswagen Polo IV
66–67
Fiat Ducato
83
Volkswagen T5
70
Jumbo 220
21
Volkswagen Touran
71
Jumbo 220 Blue
21
E-Motion
Jumbo 320 Blue
23
Bezpieczne Êwiat∏a stopu
74
Jumbo 320 FF
22
Jumbo 320 Xenon
22
Lampy obrysowe boczne
75
Luminator Chromium
15, 33
Âwiat∏a dzienne, 12 V, 24 V 76–78
Luminator Chromium Blue
15, 33
E-Motion-Factory
Luminator Chromium CELIS ®
15
Lampy kierunkowskazów
73
Luminator Metal
13, 33
Âwiat trójwymiarowych wra˝eƒ Helli
w internecie.
Zestaw wyposa˝enie swych marzeƒ
i przeprowadê wirtualnà jazd´ próbnà!
www.hella.pl
Luminator Metal CELIS ®
13
Luminator Xenon
13
Luminator Compact Chromium 17
Luminator Compact Chrom. Blue 17
Luminator Compact Chrom. CELIS ® 17
Luminator Compact Metal 16
Luminator Compact Metal Xenon 16
Luminator Compact Metal CELIS ®
16
Micro DE Premium Edition
27
Rallye 1000 FF
33
Rallye 1000 Xenon
33
Rallye 3000
18, 33
Rallye 3000 Blue
18, 33
Rallye 3000 CELIS ®
19
Innowacyjna technika
oÊwietleniowa
Rallye 3000 Compact
20
Rallye 3000 Compact Blue
20
Rallye 3000 Compact CELIS ®
20
www.hella.pl
2
3
Micro DE
27
72339015.035.png
Akcesoria / Tuning
Awaryjne lampy ostrzegawcze firmy Hella
Rozwiàzania na miar´:
Nasze najwy˝szej jakoÊci akcesoria, czyli od pomys∏u do gotowego produktu
Widzieç i byç widzianym: Silne sygna∏y Êwietlne, widoczne z odleg∏oÊci do 3 kilometrów. Regulowany
zasi´g oÊwietlenia Êwiat∏em roboczym. Pewne ustawienie nawet przy 9 stopniowej wichurze. Obudowa
odporna na uderzenia i spryskiwanie wodà. Atest.
Awaryjne lampy ostrzegawcze
Model 3003 Accu
Sta∏a gotowoÊç do u˝ycia. Podczas pracy silnika
akumulator lampy do∏adowywany jest poprzez styki
uchwytu ∏adujàcego. Automatyczne prze∏àczanie
napi´cia instalacji pok∏adowej samochodu 12/24 V.
Czas eksploatacji w trybie Êwiat∏a pulsujàcego
– 40 godzin, w trybie oÊwietlenia roboczego:
7 godzin, z atestem
2XW 007 146-011
Model 3003
(zasilanie z 5 baterii R 20)
z atestem
2XW 007 146-001
Uchwyt ∏adujàcy
Dzi´ki niemu awaryjna lampa ostrzegawcza 3003
Accu jest zawsze pod r´kà gotowa do u˝ycia.
Uchwyt ∏adujàcy i akumulatorki w modelu 3003
Accu wchodzà w sk∏ad kompletu.
Trójkàt ostrzegawczy
firmy Hella
Du˝a stabilnoÊç i pewnoÊç ustawienia.
¸atwoÊç roz∏o˝enia. Atest. Pojemnik na
przechowywanie po z∏o˝eniu.
8RW 341 421-001
www.hella.pl
80
81
72339015.036.png 72339015.037.png 72339015.038.png 72339015.001.png 72339015.002.png 72339015.003.png 72339015.004.png 72339015.005.png
Âwiat∏a ksenonowe do Scania BR 4
Âwiat∏o ksenonowe do:
Lepsza widocznoÊç! W tunelu Êwietlnym Helli mo˝na zobaczyç ró˝nic´ w
oÊwietleniu drogi. Ze Êwiat∏em ksenonowym widzicie po prostu lepiej.
I dalej.
Fiata Ducato, Citroena Jumpera i Peugeota Boxera.
Podwójne – ksenonowo – halogenowe – systemy reflek-
torowe to zdecydowanie lepsza widocznoÊç na drodze.
Normalny reflektor halogenowy
Reflektor ksenonowy
Kto wiele jeêdzi, potrzebuje najlepszego Êwiat∏a – ksenonowego! Bia∏e, jasne niemal
jak Êwiat∏o dzienne zapewnia jaÊniejsze i szersze oÊwietlenie drogi, a tym samym
bardziej bezpiecznà jazd´. Zmieƒcie ju˝ dziÊ lampy w swym aucie na reflektory
ksenonowe. Dla w∏asnego bezpieczeƒstwa.
Cechy charakterystyczne produktu:
reflektory Êwiate∏ mijania Xenon DE;
reflektory Êwiate∏ drogowych
halogenowe FF;
w zestawie systemy automatycznego
poziomowania lamp i ich spryskiwania;
ze zintegrowanymi Êwiat∏ami
pozycyjnymi i kierunkowskazami;
obudow´ mo˝na polakierowaç wed∏ug
uznania;
regulacja reflektorów od przodu;
profesjonalne okablowanie;
dost´pne tak˝e w wersji z halogenowymi lampami mijania i drogowymi.
Scania P94 - T164 (BR 4)
wraz z ˝arówkami
Dwureflektorowy system
Fiat Ducato (05/02
ksenonowe Êwiat∏a mijania, halogenowe Êwiat∏a drogowe
1DL 008 735-811
)
Ksenonowe Êwiat∏o mijania, halogenowe drogowe zestaw 1DL 008 945-911
wraz z systemami automatycznego poziomowania lamp i ich oczyszczania
Halogenowe Êwiat∏o mijania, halogenowe drogowe
), Citroen Jumper (05/02
) i Peugeot Boxer (05/02
Wymagany system oczyszczania reflektorów
8WS 008 680-001
Wymagany system poziomowania reflektorów
8XX 008 614-101
zestaw 1DL 008 945-891
www.hella.pl
82
83
72339015.006.png 72339015.007.png 72339015.008.png 72339015.009.png 72339015.010.png 72339015.011.png
www.hella.pl
Bezprzewodowy system sterujàcy
Lampki do czytania
W∏àczanie i wy∏àczanie radiowe
W∏àczajcie dodatkowe urzàdzenia swego samochodu za pomocà bezprzewodowego zdalnego sterowania.
Wydatnie redukujà si´ wówczas nak∏ady monta˝owe. Monta˝ samodzielny staje si´ bardzo ∏atwy.
Do odczytywania map dro-
gowych lub morskich.
W samochodzie, pojazdach
u˝ytkowych, przyczepach
mieszkalnych lub ∏odziach.
Zawsze odpowiednie Êwiat∏o
w odpowiednim miejscu.
Przyk∏ady sterowanego radiowo prze∏àczania:
Reflektory przeciwmg∏owe
Swobodny dobór miejsca monta˝u prze∏àcznika radio-
wego sterowania pomi´dzy nadajnikiem – np. w desce
rozdzielczej a odbiornikiem – np. pod maskà.
Zalety sterowania radiowego
Lampki do czytania
Silne, nieoÊlepiajàce êród∏o Êwiat∏a na
gi´tkich ramionach z metalu. O trzech
ró˝nych d∏ugoÊciach.
R´czna lampka do oÊwietle-
nia kokpitu ze Êwiat∏em do
czytania i Êwiat∏em
roboczym
P∏ynna regulacja od Êwiat∏a punkto-
wego po rozproszone. Uchwyt do
sta∏ego zamocowania wewnàtrz
pojazdu. Magnes do chwilowego
przymocowania na karoserii.
Obrotowa g∏owica Êwiecàca, spiral-
nie skr´cony przewód rozciàgliwy
do 3 metrów i wtyk do zapalniczki.
wraz z ˝arówkà „ksenon“ 12 V / 6 W
2XM 004 444-001
wraz z ˝arówkà 24 V / 7,5 W
2XM 004 444-011
uproszczony, szybszy i taƒszy monta˝
brak koniecznoÊci wycinania dziur w desce
rozdzielczej
Reflektory robocze
swobodny dobór umiejscowienia prze∏àcznika
dzi´ki zmiennemu kodowi brak wp∏ywu na inne stero-
wane radiowo urzàdzenia, mo˝liwe równoczesne
u˝ytkowanie kilku takich urzàdzeƒ
Do mocowania na sta∏e:
D∏ugoÊç ramienia 500 mm
Z uchwytem do mocowania na sta∏e,
wraz z ˝arówkà halogenowà 12 V / 5
W zapewniajàcà silne Êwiat∏o do czy-
tania.
2AB 004 532-001
R´czny szperacz
Dwa oddzielnie w∏àczane êród∏a Êwiat∏a
dla oÊwietlenia blisko- i dalekosi´˝nego.
3,5-metrowy spiralny kabel z uniwer-
salnà wtyczkà do gniazda zapalniczki.
Ârednica ujÊcia Êwiat∏a 139 mm. W
zestawie oddzielna stopa i ˝arówka 12V
(mo˝liwe u˝ytkowanie w trybie 24V.
1H5 998 502-002
homologacja ECE i CE
zasi´g co najmniej 20 m (istotne przy zastosowaniu
w urzàdzeniach przenoÊnych)
Pilot z kontrolkà diodowà
12 V 6ZN 160 705-001
24 V 6ZN 160 705-011
na napi´cie zasilajàce 24 V, wraz
z ˝arówkà ksenonowà 24 V / 7,5 W,
2AB 004 532-051
Szperacze
Dane techniczne
Maksymalna moc prze∏àczeniowa: 2 x 100 W
Cz´stotliwoÊç nadajnika:
433 MHz
D∏ugoÊç ramienia 195 mm
Z uchwytem do mocowania na sta∏e,
wraz z ˝arówkà halogenowà 12 V / 5
W zapewniajàcà silne Êwiat∏o do czy-
tania.
2AB 004 532-011
Napi´cie robocze:
12 lub 24 V
Zasi´g:
co najmniej 20 m
R´czna lampa dla majsterko-
wiczów
Trwa∏a lampa r´czna wysokiej jakoÊci.
Elektroniczny zap∏onnik: natychmiasto-
we Êwiat∏o bez migotania (markowe
êród∏o Êwiat∏a).
2XM 001 974-151
Lampka halogenowa do
monta˝u stacjonarnego
Nadzwyczaj zwarta konstrukcja
i funkcjonalny kszta∏t – oto cechy mini-
reflektorka do przyczep mieszkalnych
i „domów na kó∏kach“ (monta˝ naÊ-
cienny, na suficie lub na pulpicie
sto∏u). Wraz z ˝arówkà halogenowà
12 V / 5 W. Zakres obrotu g∏owicy
Êwietlnej: 330°, ca∏ej lampki – 340°.
2AB 004 532-102
Do gniazda zapalniczki:
Reflektory oÊwietlajàce wejÊcie w przyczepach
i samochodach kempingowych
D∏ugoÊç ramienia 160 mm
Z wtykiem, wraz z ˝arówkà halogeno-
wà 12 V / 5 W zapewniajàcà silne
Êwiat∏o do czytania.
2AB 004 532-021
Akcesoria:
Uchwyt magnetyczny, ma∏y
8HG 861 919-001
84
85
72339015.012.png 72339015.013.png 72339015.014.png 72339015.015.png 72339015.016.png 72339015.017.png 72339015.018.png 72339015.019.png 72339015.020.png 72339015.021.png 72339015.022.png 72339015.023.png 72339015.024.png
Si∏a dêwi´ku
Dostawa energii!
Komplet klaksonów
z kompresorem
Wysokowydajny kompresor. 2 wzgl´dnie
3 ro˝ki sygna∏owe. Atestowany zgodnie
z wytycznymi Unii Europejskiej.
Z rurkami pod∏àczeniowymi, przekaêni-
kami i elementami mocujàcymi.
Natychmiastowa gotowoÊç do pracy - dzi´ki nowoopracowanym
∏adowarkom akumulatorów Helli!
Komplet elektrycznych
klaksonów dwutonowych
Dêwi´k cieszàcy si´ uznaniem na ca∏ym
Êwiecie. Atestowany zgodnie z wytycznymi
Unii Europejskiej. 2 klaksony w masywnej
obudowie metalowej, ro˝ki sygna∏owe
odporne na uszkodzenia mechaniczne.
Kompletny zestaw monta˝owy z przekaê-
nikiem i uchwytami mocujàcymi. Cz´stotli-
woÊci dêwi´ku: dêwi´k wysoki – 500 Hz,
dêwi´k niski – 400 Hz
Komplet klaksonów, 12 V
z przekaênikiem
3FH 007 424-801
bez przekaênika
3FH 007 424-811
Mini∏adowarka
Power-Charger
Turbo-Charger
8ES 006 266-011
8ES 004 417-041
8ES 004 417-031
Komplet klaksonów trójtonowych, 12 V
dêwi´k wysoki 840 Hz, dêwi´k
Êredni 795 Hz, dêwi´k niski 630 Hz
3PD 003 001-921
Charger
Power-Charger 10 automatic
Odpowiednia do akumulatorów ˝elowych.
W pe∏ni automatyczna ∏adowarka do
akumulatorów 12-woltowych. Bezpieczna
elektronika ∏adowania umo˝liwia zarówno
automatyczne sta∏e ∏adowanie zmiennym
pràdem, jak i ∏adowanie ca∏kowicie
roz∏adowanych akumulatorów. Elektronika
wy∏àcza proces ∏adowania, gdy
osiàgni´ta zostanie maksymalna
pojemnoÊç komory i w∏àcza z powrotem,
gdy wolta˝ opada poni˝ej tego poziomu.
Funkcja szybkiego ∏adowania 7-10 A.
Dane techniczne
230 V/50 Hz; 130 W
¸adowanie normalne 7 A
Szybkie ∏adowanie 10 A
Automatyczne wy∏àczanie
Krzywa ∏adowania WU
Homologacja CE
Turbo-Charger
Pot´˝na ∏adowarka akumulatorów z
funkcjà turbo do 12-woltowych
akumulatorów, zdolna b∏yskawicznie
na∏adowaç zupe∏nie roz∏adowane
akumulatory. Funkcja turbo umo˝liwia
szybkie ∏adowanie na wysokim poziomie.
Mo˝liwe jest szybkie ∏adowanie pràdem
20 A w czasie ok. 15 minut. Doskonale
wspó∏dzia∏a z akumulatorem dzi´ki
wysokiemu pràdowi ∏adowania
poczàtkowego, automatycznie
obni˝anemu z biegiem czasu.
Komplet klaksonów
dwutonowych (bez zdj´cia)
dêwi´k wysoki 840 Hz, dêwi´k niski 795 Hz
12 V 3PB 003 001-791
24 V 3PB 003 001-831
Klaksony pojedyncze
dêwi´k niski 12 V, 400 Hz
3FG 007 424-001
dêwi´k wysoki 12 V, 500 Hz
3FG 007 424-011
dêwi´k niski 24 V, 400 Hz, Ø 114 mm
3FG 002 924-161
dêwi´k wysoki 24 V, 500 Hz, Ø 114 mm
3FG 002 924-171
Dane techniczne
230 V/50 Hz; 10 W
Pràd ∏adowania przy 6 V
Dane techniczne
230 V/50 Hz; 350 W
¸adowanie normalne 9 A
Szybkie ∏adowanie 17 A
Krzywa ∏adowania W
Homologacja CE
0.8 A
0.6 A
Automatyczne wy∏àczanie
Krzywa ∏adowania WU
Homologacja CE
Przydatne akcesoria
Fanfara na spr´˝one powietrze
Konieczny przewód powietrzny o Êred-
nicy 10 mm. Niskie brzmienie (400 Hz),
do wszystkich pojazdów z pneumatycz-
nym uk∏adem hamulcowym.
3PA 004 206-011
Fanfara na spr´˝one powietrze „Highway”
Dwutonowa fanfara na spr´˝one powiet-
rze w chromowanej obudowie. Do wszyst-
kich pojazdów z pneumatycznym
uk∏adem hamulcowym.
3PB 005 411-001
Wentylator Model „turbo“
Dozowanie iloÊci powietrza poprzez
prze∏àcznik dwupozycyjny. Wychylny w
ka˝dej p∏aszczyênie, mo˝liwoÊç
ustawienia na sta∏e w ka˝dym po∏o˝eniu.
150 milimetrowy wiatrak os∏oni´ty
ochronnà kratkà. Minimalna trwa∏oÊç:
5.000 godzin (testowana w ekstre-
malnych warunkach).
Kabel przy∏àczeniowy 140 cm.
WydajnoÊç t∏oczenia:
1 stopieƒ: 70 litrów na sekund´
2 stopieƒ: 95 litrów na sekund´.
Wentylator Model Jet
130 milimetrowy wiatrak os∏oni´ty
ochronnà kratkà. W∏àcznik w obudowie.
Minimalna trwa∏oÊç 1500 godzin (testo-
wane w ekstremalnych warunkach).
¸atwy w monta˝u. Monta˝ boczny, sto-
jàcy lub wiszàcy. Mo˝liwoÊç ustawienia
w ka˝dej p∏aszczyênie.
Kabel przy∏àczeniowy 150 cm.
WydajnoÊç t∏oczenia: 40 litrów na
sekund´.
www.hella.pl
8EV 003 361-001
12 V
8EV 006 239-001
12 V
8EV 003 361-011
24 V
86
87
Mini∏adowarka 6/12 V automatic
Odpowiednia do akumulatorów
˝elowych. Idealna do akumulatorów
motocyklowych. Bezpieczna elektronika
∏adowania umo˝liwia zarówno
automatyczne sta∏e ∏adowanie zmiennym
pràdem, jak i ∏adowanie ca∏kowicie
roz∏adowanych akumulatorów
motocyklowych.
lub przy 12 V
72339015.025.png 72339015.026.png 72339015.027.png 72339015.028.png 72339015.029.png 72339015.030.png 72339015.031.png 72339015.032.png 72339015.033.png 72339015.034.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin