ETS instrukcje.txt

(1 KB) Pobierz
	Cheats & Tricks 	
Pami�taj aby przed edycj� plik�w zrobi� kopie zapasowe!
Pliki edytujesz na w�asna odpowiedzialno��!
Brak Policji
Nale�y wej�� do folderu Moje dokumenty/Euro Truck Simulator.
Otworzy� plik config.cfg
Znajd� linijk� uset g_police "1" i zamie� na uset g_police "0"
Zapisz plik i uruchom gr�.

Ilo�� Pieni�dzy
Aby zwi�kszy� ilo�� pieni�dzy posiadanych na koncie, musisz wej�� do folderu z save'ami z gry (domy�lnie - Moje dokumenty/Euro Truck Simulator/save).
Otw�rz plik game.sii za pomoc� notatnika.
Znajd� linijk�: money_account: xxx gdzie xxx to aktualny stan konta.
Zmie� na ilo�� pieni�dzy jak� chcia�by� mie� na ko�cie.
Zapisz plik i uruchom gr�.

Odblokowanie Kraj�w
Je�li chcemy odblokowa� dost�p do nowych kraj�w nale�y:
Wej�� do folderu: Moje Dokumenty/Euro Truck Simulator/save/"numer save'a".
Otwieramy plik game.sii
Odnajdujemy linijk� np.:
country : country.poland {
locked: false
unlock_level: nil
data: country.data.poland
}
Gdzie false = odblokowane, a true = zablokowane.
Zapisujemy i odpalamy gr�.

Moc Silnika
Aby nasza ci�ar�wka je�dzi�a bardziej realnie mo�emy zmniejszy� jej obroty silnika.
Nale�y wej�� do folderu: Moje Dokumenty/Euro Truck Simulator/save/"numer save'a".
Odnajdujemy linijk� torque
Zmieniamy liczb� np. na 315
Zapisujemy i odpalamy gr�.

Zmiana Poziomu W Grze
Nale�y wej�� do folderu Moje dokumenty/Euro Truck Simulator
Otwieramy plik game.sii
Odnajdujemy linijk� current_carrer_level
Zmieniamy liczb� na poziom jaki chcemy mie� w grze (najni�szy poziom, to liczba 0, a najwy�szy 4).
Zapisz plik i uruchom gr�.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin