Aforyzmy_czyli_zapomniana_sol_ziemi.pdf

(1189 KB) Pobierz
aforyzmy 01.p65
Tadeusz Sokala
Aforyzmy
´
czyli zapomniana sól Ziemi
5720646.001.png
2
5720646.002.png 5720646.003.png 5720646.004.png
1
... odszed³em w mrok i œwiat³o siê ode mnie od-
wróci³o, poszed³em w stronê œwiat³a a mrok o
mnie zapomnia³...
2
Jeden cz³owiek nie jest w stanie podnieœæ zmar-
twieñ ludzi, te jednak zwyk³y p³yn¹æ do niego
strumieniem liœci uciekaj¹cych z jesiennego
drzewa...
3
Natura ludzka jest wstanie osi¹gn¹æ poprzez
rozum niemal wszystko, ale nie wiele robi...
3
4
Czasem kiedy uda siê wyjœæ z krêgu nieszczêœæ to
i tak po chwili siê tam wraca
5
Czy istnieje rzecz która jest wstanie ubarwiæ
¿ycie?
MI£OŒÆ? Mi³oœæ to chyba tylko kpina BOGA,
zrobi³ to by ¿ycie by³o ciekawsze?...a mo¿e mu
siê po prostu nudzi³o...
6
Gdy wêdrowiec nie ma na tyle si³ by kroczyæ ob-
ran¹ drog¹, na której napotka³ okrucieñstwo i
nici do cna przesi¹kniête z³em, które mówi¹, i¿
dobro nie mo¿e cieszyæ siê egzystencj¹; wtedy
przychodzi do niego myœl co rzecze, ¿e kraina w
której ¿yje oparta jest na wiêkszym b¹dŸ mniej-
szym nieszczêœciu... Nie jest to jednak prawda,
budulcem owej krainy jest szczêœcie roz³o¿one
równomiernie do ka¿dej chwili ¿ycia. Kiedy to
zrozumie - nabierze si³ do dalszej drogi...
4
7
Poznaæ siebie, to poznaæ œwiat...
8
Jeœli ¿ycie stawia nam wysoko poprzeczkê,
to chce byœmy skoczyli wy¿ej...
9
Cz³owiek biedny nie wie czym jest g³ód...,
cz³owiek bogaty jest g³odny ca³y czas.
5
Zgłoś jeśli naruszono regulamin