PUC BURSZTYN I GOŚCI.odt

(33 KB) Pobierz

PUC BURSZTYN I GOŚCIE

PSY:

PUC,BURSZTYN,LORD,

TIUZDEJEKmieszkający w Warszawie piesek, który przyjeżdża na wieś razem z Mikadem.

MIKADO mieszkający w Warszawie piesek, wychowany "na kanapie". Psuje życie Pucowi i Bursztynowi.

kogutem Białkiem, kurą Łysuchą i kotką Imką.

WRÓBEL

MOTYL

KATARZYNA

Agata – właścicielka Mikada i Tiuzdeja.

MELANCIA-KACZKA, KACPEREK- KACZOR

 

1.PRZYGODA Z WRÓBLEM.

2.

 

Temat kręgu: Bohaterowie lektury "Puc, Bursztyn i goście".

Tematy ośrodków dziennych:

1.                  Zwyczaje zwierząt na wiejskim podwórku.

2.                  Psy różnych ras.

Temat dnia: Psy różnych ras.
Zapis w dzienniku:
Opisywanie psa na podstawie ilustracji, planu i zgromadzonego słownictwa. Określenie cech charakteru ułatwiających i utrudniających współżycie między ludźmi. Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20 z przekroczeniem progu dziesiątkowego. Układanie akompaniamentu perkusyjnego do piosenki "Pies na medal".
Poziom I – wiadomości
Kategoria A- Zapamiętanie wiadomości
Uczeń:

                      pamięta charakterystyczne cechy wyglądu psa;

                      zna melodię i słowa piosenki "Pies na medal";

                      pamięta nazwy kilku ras psów

Kategoria B – Rozumienie wiadomości
Uczeń rozumie:

                      znaczenie wyrazów dotyczących opisywanego psa;

                      dostrzega różnice między różnymi rasami psów;

                      zasady dodawania i odejmowania z przekroczeniem progu dziesiątkowego;

                      polecenia nauczyciela

Poziom II - umiejętności
Kategoria C – Stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych
Uczeń:

                      układa zdania opisujące wybranego psa z uwzględnieniem planu opisu;

                      wyszuka odpowiedni fragment w książce;

                      śpiewa piosenkę i gra do niej prosty akompaniament perkusyjny;

                      oblicza wyniki działań z przekroczeniem progu dziesiątkowego;

                      zgodnie współpracuje w grupie

Kategoria D – Stosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych
Uczeń:

                      wyszuka określenia charakterystyczne dla psa;

                      zapisze cechę charakteru, która ułatwia kontakty z rówieśnikami

Cel wychowawczy: Kształtowanie świadomości pracy nad sobą i swoim charakterem.
Metody:

                      podające: opis, objaśnienie prowadzącego

                      eksponujące: pokaz, prezentacja multimedialna (nagranie na CD)

                      praktyczne: praca z tekstem, ćwiczenia praktyczne

                      aktywizujące: promyczkowe uszeregowanie, ewaluacyjna- Barometr nastroju

                      problemowa

Formy pracy: zbiorowa jednolita, indywidualna jednolita i zróżnicowana, grupowa zróżnicowana.

Środki dydaktyczne:

                      lektury "Puc, Bursztyn i goście", karty do pracy samodzielnej, plan opisu psa, ilustracje psów, kartoniki z wyrazami (cechy charakteru psów), mazaki, arkusze papieru;

                      instrumenty perkusyjne, magnetofon, CD z piosenką "Pies na medal";

                      matematyczne karty z działaniami i ilustracjami psów;

                      piktogramy do ewaluacji "Barometr nastroju":

                      kartki samoprzylepne.

Literatura:

1.                  Brudnik E., Moszyńska A., Owczarska B.: Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie- przewodnik po metodach aktywizujących. Zakład Wydawniczy SFS, Kielce 2000.

2.                  Bzowska L., Kownacka R.: Uczymy się bawiąc. Wyd. KLANZA, Lublin 2001

3.                  Grabowski J.: Puc, Bursztyn i goście. Nasza Księgarnia, Warszawa 1989.

4.                  Kida J., Hadała A., Dyka F.: Koncepcje metodyczne pracy z lekturami w klasach I-III. Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, Rzeszów 2000.

5.                  Krzyżewska J.: Aktywizujące metody i techniki w edukacji wczesnoszkolnej- część 1. AU OMEGA, Suwałki 1998.

6.                  Węglińska M.: Opis jako forma wypowiedzi w klasach początkowych. WSiP, Warszawa 1989.

Przebieg zajęć:

1.                  Powitanie:

                      Witam wszystkich, którzy dzisiaj przyszli do nas w gości. (Osoby, które czują się powitane machają ręką)

                      Witam wszystkich, którzy czytali książkę "Puc, Bursztyn i goście".

                      Witam wszystkich, którzy potrafią wymienić bohaterów tej książki.

                      Witam wszystkich, którzy będą dzisiaj zgodnie pracować w grupie.

2.                  Zaznaczenie na piktogramach nastroju jaki towarzyszy każdemu uczniowi na początku zajęć (umieszczenie kropki obok odpowiedniego piktogramu – zał. Nr 1)
Uczniowie, którzy chcą mogą skomentować swój nastrój.

3.                  Rachunek pamięciowy- praca indywidualna jednolita
Uczniowie otrzymują karty pracy z sylwetkami różnych ras psów ( zał. Nr 2), na których zapisane są działania matematyczne.

                      Wykonaj obliczenia,
Sprawdzenie poprawności wykonanego zadania.

                      Podaj do sprawdzenia swoją kartkę koledze z ławki. Porównaj wyniki z kartki z wynikami na tablicy. Jeżeli będą błędy podkreśl je.
Uczniowie sprawdzają wyniki ze wzorem na tablicy.

                      Odczytaj wyniki działań i przyporządkuj do nich nazwy psów.
Wybrany uczeń odczytuje.

                      Aby dowiedzieć się, co będziemy dzisiaj robić na zajęciach, należy uporządkować liczby malejąco, a następnie odwrócić kartoniki.
Uczniowie porządkują liczby na swoich kartkach, a wybrany uczeń na tablicy.

18 16 15 8 4
Opisujemy bohaterów lektury "Puc, Bursztyn i goście".

4.                  Nawiązanie do lektury

                      Wymień psy, które występowały w lekturze.
Nauczyciel zawiesza ilustracje różnych ras psów.

                      Czy wśród ilustracji psów na tablicy rozpoznajesz któregoś z naszych bohaterów? Jaka to rasa? 
Przypięcie podpisów: Puc, Bursztyn, Mikado, Tiuzdej pod rozpoznanymi psami.

                      Jakie znasz inne rasy psów?

                      Czym różnią się te psy?
Uczniowie odpowiadają na pytania, podają przykłady.

5.                  Zapoznanie z planem opisu.

                      Aby opisać psa, potrzebny nam będzie plan opisu.
Nauczyciel przypina na tablicy PLAN OPISU PSA

1.                  Przedmiot opisu

2.                  Rasa

3.                  Wygląd zewnętrzny:

                      wzrost i ogólna budowa

                      sierść

                      głowa

                      uszy

                      nogi

                      ogon

4.                  Cechy charakteru

5.                  Stosunek do postaci (Za co go lubię lub nie lubię?)

6.                  Gromadzenie słownictwa

                      Które psy z lektury możemy opisać?

                      Jakiej są rasy?
Uczniowie odpowiadają na pytania, a nauczyciel zapisuje słownictwo na tablicy.

                      Odszukajcie w książkach te fragmenty, które mówią o wyglądzie każdego psa.
Uczniowie odczytują wybrane fragmenty, podają określenia. Nauczyciel zapisuje potrzebne do opisu wyrazy ( zał. Nr 3)

7.                  Podział na 4 grupy (poziomy)
      Uczniowie siedzą w kręgu plecami do środka. Nauczyciel przypina każdemu na plecach kartkę z imieniem wybranego psa (Puc, Bursztyn, Mikado, Tiuzdej).
     Na sygnał wstają, chodzą po klasie i mogą zadać tylko trzy pytania, próbując odgadnąć nazwę psa na swoich plecach. Można odpowiedzieć tylko "tak" lub "nie". Kto odgadł, przykleja swoją kartkę z przodu i bez słów pomaga innym.
W ten sposób powstaną cztery grupy dzieci opisujące jednego psa.

8.                  Redagowanie opisu wybranego psa- praca grupowa zróżnicowana (zał. Nr 4)

I poziom (łatwy)- układanie zdań opisujących psa Puca z rozsypanki zdaniowej zgodnie z planem opisu 
II poziom (trudniejszy)- uzupełnianie luk w zdaniach podanymi wyrazami- opisywanie Bursztyna
III poziom (średnio trudny)- kończenie odpowiedzi na postawione pytania- opisywanie psa Mikado
IV poziom (trudny)- samodzielne układanie opisu psa Tiuzdejka korzystając z pytań pomocniczych.

9.                  Odczytanie opisów z każdego poziomu. Ustna pochwała grup. Prezentacja opisów na tablicy

10.              Przerwa śródlekcyjna
Zabawa "Pies, buda, bałagan"

11.              Układanie akompaniamentu do piosenki

                      Śpiewanie z magnetofonem wcześniej poznanej I zwrotki i refrenu piosenki.

                      Śpiew II zwrotki ze zwróceniem uwagi na oddech- miejsce pauzy ćwierćnutowej.

                      Jak ruchem można przedstawić w którym miejscu jest pauza?

                      Uczniowie podają propozycje, np. rozłożenie rąk lub klaśnięcie.

                      Jakie nuty wyznaczają nam rytm? Wyklaszcz ten rytm.

                      Uczniowie wyklaskują rytm ćwierćnutowy.

                      Podział klasy na grupy:
I grupa - wyklaskuje rytm 
II grupa – klaszcze w miejsce pauzy. 
III grupa- naśladuje psa w refrenie

                      Śpiew z klaskaniem I zwrotki i refrenu.

                      Zmiana czynności grup – śpiew II zwrotki i refrenu.

                      Włączenie bębenka (wystukuje rytm) i talerzy (zaznaczają pauzę) – przydział instrumentów.

                      ...

Zgłoś jeśli naruszono regulamin