Fight Club - Podziemny Krąg (1999).txt

(99 KB) Pobierz
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
{11}{222}{c:$00FF00}Wersja: Fight Club KLAXXON|{c:$118800}DivX 5.x/6.x & MP3; 25 fps; 640x360|{c:$aafaaa}917 562 880 bajt�w; 2:13:22.000
{3000}{3080}{y:i}Ludzie pytaj� mnie zawsze,|{y:i}czy znam Tylera Durdena.
{3080}{3110}Trzy minuty.
{3112}{3168}Na to czekali�my.|Wielkie zero.
{3188}{3261}Chcesz co� powiedzie�,|aby u�wietni� okazj�?
{3263}{3349}{y:i}Maj�c w z�bach magazynek,|{y:i}wydajesz z siebie tylko samog�oski.
{3351}{3394}Nic mi nie przychodzi do g�owy.
{3394}{3482}{y:i}Zapominam na chwil� o tej ca�ej|{y:i}aferze z kontrolowanymi wybuchami...
{3482}{3543}{y:i}i zastanawiam si�,|{y:i}czy bro� jest czysta.
{3543}{3598}Nareszcie si� co� dzieje.
{3598}{3678}{y:i}Istnieje zasada, wed�ug kt�rej|{y:i}zawsze ranimy najbli�szych.
{3679}{3740}{y:i}No c�, ona dzia�a w obie strony.
{3740}{3835}{y:i}W tym teatrze masowej destrukcji,|{y:i}zajmujemy miejsca w pierwszym rz�dzie.
{3835}{3888}{y:i}Komisja do Spraw Burzenia|{y:i}Budynk�w Projektu �Chaos�,
{3888}{3973}{y:i}opasa�a materia�ami wybuchowymi|{y:i}fundamenty 12 budynk�w.
{4003}{4103}{y:i}Za dwie minuty �adunki zewn�trzne|{y:i}wysadz� �adunki g��wne...
{4103}{4161}{y:i}i z kilku blok�w pozostanie|{y:i}jedynie kupa gruzu.
{4161}{4236}{y:i}Wiem to, bo Tyler to wie.
{4238}{4321}Dwie i p�. Pomy�l o wszystkim,|czego dokonali�my.
{4323}{4449}{y:i}Nagle zdaj� sobie spraw�,|{y:i}�e pistolet, bomby, rewolucja...
{4453}{4538}{y:i}maj� co� wsp�lnego z dziewczyn�|{y:i}nazwiskiem Marla Singer.
{4538}{4583}{y:b}CZE��, JESTEM BOB
{4583}{4668}{y:i}Bob.|{y:i}Bob mia� kobiece cycki.
{4668}{4762}{y:i}To by�a grupa wzajemnej pomocy|{y:i}dla m�czyzn z nowotworem j�der.
{4762}{4843}{y:i}Ten wielki ch�op|{y:i}p�acz�cy mi w r�kaw, to Bob.
{4853}{4898}Wci�� jeste�my m�czyznami.
{4900}{4945}Tak, jeste�my m�czyznami.
{4945}{4993}Jeste�my m�czyznami.
{4993}{5099}{y:i}Bob przeszed� operacj� usuni�cia j�der.|{y:i}A po niej terapi� hormonaln�.
{5105}{5176}{y:i}Z powodu zbyt wysokiego poziomu|{y:i}testosteronu i akumulacji estrogen�w,
{5178}{5230}{y:i}uros�y mu kobiece cycki.
{5232}{5323}{y:i}- Tu jest w�a�nie moje miejsce...|- Znowu id� na wysuszanie piersi.
{5325}{5386}{y:i}...pomi�dzy tymi mokrymi|{y:i}od potu g�rami cyck�w,
{5387}{5473}{y:i}zwisaj�cymi w swej pot�dze|{y:i}na podobie�stwo Boga.
{5473}{5548}Dobra, teraz ty sobie pop�acz.
{5550}{5618}{y:i}Nie, chwileczk�.|{y:i}Zacznijmy od pocz�tku.
{5633}{5700}{y:i}Przez sze�� miesi�cy|{y:i}nie zmru�y�em oka.
{5700}{5762}{y:i}Nie mog�em spa�...
{5765}{5818}{y:i}Bezsenno�� sprawia,|{y:i}�e nic nie jest realne.
{5833}{5883}{y:i}Wszystko wydaje si� odleg�e.
{5893}{5951}{y:i}Wszystko jest kopi� kopii...
{5953}{6003}{y:i}jeszcze innej kopii.
{6066}{6192}{y:i}Podb�j przestrzeni kosmicznej|{y:i}wyniesie na szczyty korporacje.
{6192}{6243}{y:i}IBM Gwiezdna Sfera.
{6250}{6301}{y:i}Galaktyka Microsoft.
{6304}{6355}{y:i}Planeta Starbucks.
{6367}{6430}Pojedziesz na tydzie�|w podr� s�u�bow�.
{6430}{6519}{y:i}By� chyba wtorek. Szef mia�|{y:i}na szyi krawat w kolorze b�awatk�w.
{6521}{6633}Mam od�o�y� pisanie raport�w,|a� zdecydujesz, �e s� potrzebne?
{6635}{6748}To jest wa�niejsze. Oto twoje bilety.|Dzwo�, jak b�d� jakie� problemy.
{6750}{6844}{y:i}By� pe�en wigoru. W jego �y�ach|{y:i}musia�a ju� kr��y� �ma�a czarna�.
{6886}{7022}{y:i}Jak wielu innych, zosta�em niewolnikiem|{y:i}instynktu zadomowienia si�.
{7022}{7108}Tak. Chcia�em zam�wi�|obicia na sof� i fotele.
{7108}{7162}{y:i}- Prosz� czeka�.|{y:i}- Je�li zobaczy�em co� oryginalnego,
{7162}{7271}{y:i}jak stolik do kawy w kszta�cie|{y:i}yin-yang, musia�em to mie�.
{7289}{7349}{y:i}Meble do domowego biura.
{7349}{7415}{y:i}Rower do �wicze� w domu.
{7415}{7507}{y:i}Czy sofa z motywem w zielone paski.
{7509}{7632}{y:i}Nawet lampy z drutu, z nieszkodliwymi|{y:i}dla �rodowiska papierowymi kloszami.
{7632}{7688}{y:i}Wertowa�em strony katalogu|{y:i}zastanawiaj�c si�:
{7688}{7777}{y:i}�Jakie meble do jadalni|{y:i}podkre�li�by moj� osobowo��?�
{7786}{7898}{y:i}Mia�em wszystko. Nawet szklane naczynia|{y:i}z ma�ymi naciekami i skazami,
{7899}{8024}{y:i}dow�d na to, �e wykonali je uczciwi,|{y:i}ci�ko pracuj�cy, rzemie�lnicy z...
{8026}{8099}{y:i}- Prosz� czeka�.|{y:i}- ...danego miejsca.
{8108}{8208}{y:i}Kiedy� czytali�my magazyny pornograficzne.|{y:i}Teraz zajmowa�y nas katalogi z meblami.
{8208}{8319}- Nie. Nie mo�na umrze� z bezsenno�ci.|- A z narkolepsji?
{8322}{8379}Zasypiam, budz� si�|w obcym miejscu.
{8381}{8423}Nie wiem, jak si� tam dosta�em.
{8423}{8521}- Musisz si� wyluzowa�.|- Daj mi co� na to, co?
{8521}{8605}{y:i}Czerwono-niebieskie dra�etki Tuinalu,|{y:i}krwi�cie czerwony Seconal...
{8605}{8694}Nie. Potrzebny ci zdrowy,|naturalny sen.
{8705}{8791}�uj korze� waleriany|i wi�cej si� gimnastykuj.
{8860}{8894}Hej, prosz�.
{8894}{8948}- M�cz� si�.|- Chcesz wiedzie�, co to m�ka?
{8948}{9017}Zajrzyj we wtorek wieczorem|do Pierwszych Metodyst�w.
{9017}{9088}Poznaj facet�w z nowotworami j�der.
{9089}{9138}To jest dopiero m�ka.
{9503}{9605}Marzy�em o tr�jce dzieci...|dw�ch ch�opcach i dziewczynce.
{9611}{9671}Mindy chcia�a|dwie dziewczynki i ch�opca.
{9683}{9763}Nigdy si� ze sob� nie zgadzali�my.
{9775}{9813}No c�, ja... Ona...
{9813}{9878}Urodzi�a w zesz�ym tygodniu|pierwsze dziecko.
{9880}{9943}Dziewczynk�.
{9943}{10027}Ze... ze swoim...|ze swoim nowym m�em.
{10082}{10105}O, kurwa!
{10105}{10143}Dzi�ki Bogu...
{10163}{10218}Ciesz� si� jej szcz�ciem.
{10249}{10315}Zas�u�y�a...
{10408}{10484}Podzi�kujmy Thomasowi|za podzielenie si� tym z nami.
{10484}{10534}Dzi�kujemy, Thomas.
{10536}{10619}Patrz�c po tym pokoju,|dostrzegam wiele odwagi.
{10621}{10671}A to daje mi si��.
{10673}{10729}Umacniamy si� nawzajem.
{10731}{10783}Czas na bezpo�redni kontakt.
{10785}{10906}P�jd�my wi�c za przyk�adem|Thomasa i otw�rzmy si�.
{10908}{10966}Prosz� sobie znale�� partner�w.
{11020}{11095}{y:i}I tak w�a�nie pozna�em|{y:i}wielkiego ch�opa.
{11120}{11203}{y:i}Jego oczy by�y ju� pe�ne �ez.
{11252}{11335}{y:i}Kolana razem.|{y:i}Ma�e, niezr�czne kroczki.
{11458}{11505}- Mam na imi� Bob.|- Bob?
{11521}{11576}{y:i}Bob by� mistrzem w kulturystyce.
{11583}{11671}{y:i}Wiecie, ten program o rozbudowie|{y:i}klaty nadawany p�no w nocy.
{11671}{11705}{y:i}To by� jego pomys�.
{11705}{11760}By�em pakerem.
{11766}{11833}No wiesz, bra�em sterydy?
{11840}{11889}Diabonal i...
{11913}{11948}wisterol.
{11950}{12044}Cholera, te rzeczy aplikuje si�|koniom wy�cigowym.
{12056}{12106}A teraz jestem bankrutem.
{12126}{12176}Rozwiod�em si�.
{12195}{12245}Dw�jka moich doros�ych dzieci...
{12265}{12330}nie odpowiada nawet na moje telefony.
{12331}{12453}{y:i}Nieznajomi z tak� doz� szczero�ci|{y:i}sprawiaj�, �e si� rozklejam.
{12503}{12555}No ju�... Cornelius.
{12577}{12615}Pop�acz sobie.
{12976}{13065}{y:i}l wtedy... sta�o si� co� dziwnego.|{y:i}Co� we mnie p�k�o.
{13065}{13111}Bardzo dobrze.
{13113}{13163}{y:i}Popad�em w stan nie�wiadomo�ci.
{13164}{13220}{y:i}Czarny, cichy i sko�czony.
{13277}{13390}{y:i}Odnalaz�em wolno��.|{y:i}Utrata nadziei wyzwoli�a mnie.
{13439}{13489}Ju� dobrze.
{13543}{13596}{y:i}Noworodki tak dobrze nie sypiaj�.
{13683}{13745}{y:i}Popad�em w uzale�nienie.
{13748}{13814}{y:b}ANONIMOWI ALKOHOLICY|{y:b}POZYTYWNA POZYTYWNO��...
{13983}{14036}{y:b}GRU�LICA|{y:b}JAK Z NI� WALCZY�
{14073}{14123}{y:i}Kiedy nic nie m�wi�em,
{14126}{14189}{y:i}ludzie podejrzewali najgorsze.
{14200}{14240}{y:b}WOLNY I CZYSTY
{14277}{14360}{y:i}Oni p�akali rzewniej...|{y:i}wi�c i ja p�aka�em rzewniej.
{14395}{14449}{y:b}RAK SK�RY, CHOROBY NEREK...
{14575}{14682}Otworzymy teraz zielone drzwi,|czakr� serca...
{14682}{14733}{y:i}Tak naprawd� nie by�em|{y:i}�miertelnie chory.
{14736}{14802}{y:i}Nie mia�em raka ani paso�yt�w.
{14820}{14920}{y:i}By�em ma�ym, ciep�ym centrum,|{y:i}do kt�rego lgn�o �ycie tego �wiata.
{14930}{15033}Wyobra�cie sobie b�l jako|bia�� kul� uzdrawiaj�cego �wiat�a.
{15040}{15135}Przenika ona wasze cia�o,|uzdrawiaj�c je.
{15135}{15211}Kontynuujcie.|Pami�tajcie o oddychaniu...
{15211}{15291}i wyjd�cie z pokoju przez tylne drzwi.
{15311}{15361}Gdzie one prowadz�.
{15364}{15414}Do waszych jaski�.
{15417}{15461}Wejd�cie...
{15464}{15517}do swoich jaski�.
{15518}{15568}W�a�nie tak.
{15570}{15654}Wchodzicie dalej i dalej.
{15670}{15720}I znajdujecie...
{15723}{15773}zwierz�ce uosobienie mocy.
{15823}{15855}�lizgaj si�.
{16121}{16171}{y:i}Ka�dej nocy umiera�em.
{16199}{16264}{y:i}Ka�dej nocy rodzi�em si� te� na nowo.
{16277}{16327}{y:i}Zmartwychwsta�y.
{16376}{16477}{y:i}Bob kocha� mnie, bo my�la�,|{y:i}�e ja te� zosta�em pozbawiony j�der.
{16480}{16552}{y:i}Bycie tam,|{y:i}g�owa na jego cyckach,
{16552}{16595}{y:i}gotowy do p�aczu,
{16595}{16655}{y:i}to by�y moje wakacje.
{16733}{16761}{y:i}A ona...
{16761}{16824}{y:i}wszystko zepsu�a.
{16826}{16876}Nowotwory, zgadza si�?
{16946}{16999}{y:i}Ta cizia, Marla Singer,
{17001}{17066}{y:i}nie mia�a nowotworu j�der.
{17067}{17113}{y:i}By�a k�amczuch�.
{17113}{17170}{y:i}W og�le nie mia�a �adnych chor�b.
{17171}{17263}{y:i}Widywa�em j� na czwartkowych zebraniach|{y:i}grupy paso�yt�w krwi: �Wolny i Czysty�.
{17264}{17348}{y:i}Potem pojawi�a si� w �Nadziei�,|{y:i}na zebraniach ludzi z sierpowic�.
{17360}{17479}{y:i}A potem na pi�tkowych spotkaniach|{y:i}chorych na gru�lic�.
{17531}{17562}{y:i}Marla,
{17562}{17616}{y:i}wielka turystka.
{17617}{17670}{y:i}Jej k�amstwo odzwierciedla�o moje.
{17677}{17733}{y:i}I nagle przesta�em cokolwiek czu�.
{17738}{17820}{y:i}Nie mog�em p�aka�.|{y:i}I znowu...
{17825}{17871}{y:i}przesta�em sypia�.
{18147}{18207}{y:i}Na nast�pnym spotkaniu,|{y:i}po medytacji,
{18209}{18291}{y:i}po tym jak otworzymy swoje serca|{y:i}i przyjdzie pora na u�ciski,
{18293}{18369}{y:i}z�api� t� suk�,|{y:i}Marl� Singer i wrzasn�.
{18371}{18468}Marla, ty k�amczucho!|Ja tego potrzebuj�! Wyno� si� st�d!...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin