The Simpsons - 21x02 - Bart Gets A. Z..txt

(17 KB) Pobierz
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
{0}{137}LABF15 | Bart Gets a 'Z'
{288}{326}<i>PORNO | Teraz na ni�szej p�ce.</i>
{365}{432}<i>Pisanie na tablicy nie jest tortur�.</i>
{1584}{1670}<i>Ka�dego dnia bierze k�piel, | Moczy swoje w�osy.</i>
{1686}{1797}<i>Owija wok� siebie r�cznik i marzy o ��ku.</i>
{1797}{1840}<i>To kolejny dzie�.</i>
{1950}{2048}To b�dzie dobry dzie�.
{2062}{2124}I pi�c i sze�ci, o tak!
{2182}{2260}Cz�owieku, pokochasz te nowe, seksowne mi�nie.
{2346}{2632}<i>To poprostu kolejny dzie�.</i>
{2650}{2744}Sp�jrzcie tylko, ta �wirni�ta pani �piewa piosenk� sprzed miliona lat!
{2932}{2960}Dobrze Edna, zapami�taj:
{2960}{3060}Je�li b�dziesz mog�a nauczy� jedno dziecko jednej rzeczy, wtedy dzie� odniesie sukces.
{3169}{3195}Teraz klaso...
{3200}{3234}...Klaso!
{3243}{3287}Klaso, prosz� zwr�ci� uwag�!
{3294}{3343}Napisz 'Wujek'! Napisz 'Wujek'!
{3393}{3431}<i>Wujek!</i>
{3463}{3490}<i>Nienawidz� nauczycieli!</i>
{3803}{3826}<i>Rozmowa przychodz�ca</i>
{3850}{3920}Dzieci...! Czemu wszystkie potrzebujecie kom�rek?
{3926}{3959}-Bezpieczne... | -... Na wszelki wypadek...
{3959}{3999}-... Bezpieczne!... | -... Kszta�cz�ce.
{4025}{4068}Mogliby�cie przynajmniej ustawi� je na wibracje?
{4220}{4263}Wystarczy! Wszystko do pud�a!
{4341}{4393}�adnych wi�cej ustr�jstw w tej klasie.
{4393}{4469}Wszystkie id� do p�ki z biologicznymi �abami.
{4635}{4744}Dobrze, zadzwonimy do twoich k�amstw. | Ucz nas, ale tylko u�ywaj�c wiedzy ze swojej g�owy.
{4770}{4843}Hej, nie martwcie si�. | Nadal mamy stary, dobry klasowy komputer.
{4855}{4898}Kto chce pogra� w <i>Luki s�owne</i>?
{5020}{5058}<i>Jab_ko | Drz_wo | Pi�_a</i>
{5066}{5133}M�j przekre�lony dziadek ma wi�cej pami�ci, ni� to co�.
{5139}{5195}-Jak si� ma? | -Lepiej, dzi�ki.
{5267}{5328}Jak Krabappel mog�a zabra� moj� kom�rk�?
{5330}{5406}Mia�em tylko wykorzystany jeden na sze��dziesi�t planowanych miesi�cy!
{5415}{5484}Wiecie, pani Krabappel chce nas ostudzi� i pokaza�, �e �ycie jest fajne.
{5484}{5516}Ale jak?
{5667}{5790}Dobrze, teraz ja b�d� psem, a ty b�dziesz tatusiem.
{5967}{6046}Wiecie, m�j tata jest o wiele zabawniejszy po kilku piwkach.
{6046}{6136}Mo�e pani K by�aby mi�a, je�li 'zirlandzkowaliby�my' jej kubek kawy.
{6136}{6203}-Wla� tam krew? | -Nie, gorza��.
{6203}{6274}Na pocz�tku �atwa cz��: | Dzieci, zdob�d�cie troch� likru.
{6386}{6435}<i>Likrowane czekoladki</i>
{6779}{6808}<i>eGorzala | Czy masz powy�ej 21 roku �ycia?</i>
{6808}{6880}<i>Prawdziwy Krusty</i>
{7006}{7082}Szybko, zacz�a ju� filtrowa� ze sprzedaj�cym go�ciem od maszyn.
{7473}{7518}A co, je�li smakuje w gorzale?
{7518}{7594}Spokojnie, �mietanka do kawy z orzech�w laskowych zakrywa wszystkie grzechy.
{7692}{7785}I dlatego uwa�am, �e "Dobranoc, Gorylu" nadaje si� na wspania�� lektur� wakacyjn�.
{7785}{7825}Dwie gwiazdki dla Ciebie!
{7860}{7980}I dodatkowa za to, �e b�dziesz mia� ci�kie �ycie.
{7984}{8034}<i>Stary cz�owiek gra� sam.</i>
{8034}{8122}<i>Gra� bibeloty na moim... kciuku.</i>
{8337}{8368}Wygl�dasz na zm�czon�.
{8368}{8417}Mo�e potrzebujesz wi�cej kawy?
{8833}{8946}<i>Wszyscy wr�cicie do Danii, Hiszpanii i Urugwaju.</i>
{8946}{9075}<i>Obiecujemy, �e napiszemy, ale wy ju� wiecie, �e to k�amstwo.</i>
{9075}{9145}Hej! Wiecie, czemu nazywaj� to ch�rem?
{9145}{9232}Bo po ch�r s�uchamy tego g�wna?
{9250}{9305}Znowu mi si� rajstopy popl�ta�y.
{9305}{9377}Edna, prosz�! Nawet zwi�zek zawodowy Ci� przed tym nie uchroni!
{9496}{9579}Daj mi jedn� noc, Dewey, a zabior� Ci� z Broadwayu.
{9579}{9596}NIGDY!
{9600}{9629}Edna, chod�my.
{9690}{9736}My�lisz, �e zaszli�my za daleko?
{9756}{9838}Gorza�a zawsze sprawia, �e robisz rzeczy, kt�re zawsze chcia�e� zrobi�.
{9846}{9911}Jestem kr�low� �wiata!
{10012}{10068}<i>Podchmielona nauczycielka gromadziy Marsy</i>
{10068}{10121}<i>Znam si� na trwonieniu i to jest trwonienie!</i>
{10139}{10206}Bardzo przepraszam, naprawd� nie wiem co si� sta�o!
{10206}{10266}Zrobi�a� z siebie wczoraj drobn� koz�.
{10266}{10330}Wiem, ale nie wiem, czemu...
{10349}{10419}To najtrudniejsza rzecz, jak� kiedykolwiek zrobi�em, ale odprawiam Ci�.
{10455}{10487}Seymour...
{10487}{10528}...Chyba si� rozp�acz�...
{10563}{10598}Prosz�, we� moj� chusteczk�.
{10633}{10719}Trenowa�em t� sztuczk� magiczn� do Zdolnych Szale�stw,
{10719}{10797}ale teraz nie czuj� sie ani troch� szalenie...
{10824}{10853}Mog�abym na chwilk� zosta� sama?
{10853}{10883}Oczywi�cie.
{10977}{11059}To forma zadbania o twoje zdrowie zabezpieczaj�c tym samym moje bi�rko.
{11144}{11198}Nie chcia�em, aby j� zwolnili.
{11205}{11305}Za�o�� si�, �e wysuni�cie jej na kraw�dzi zast�pi�� nam daniem chomika medycznego.
{11326}{11376}My�l�, �e powinni�my powiedzie�, �e to by�a nasza...
{11396}{11422}Ig�a drapie!
{11430}{11470}Nazywam si� Zachary Vaughn.
{11470}{11600}W�a�nie dosta�em sw�j stopie� naukowy z Tufts University, a wy jeste�cie moj� pierwsz� klas�.
{11601}{11685}Szko�ka medyczna z Tufts? Nie�le.
{11685}{11759}Ale po co m�wi�, je�li mo�na pisa�?
{11795}{11875}-Nasze kom�rki! | -Nasze Blueteethy! | M�j kalkulator!
{11972}{12012}<i>Praca domowa: | Dwadzie�cia minut trajkotania.</i>
{12068}{12166}To by�o najgorsze wykorzystane 15 cent�w do odebrania wiadomo�ci.
{12190}{12286}Wtedy Zach zadzwoni� do nas na Skype'a, skomentowa� nasze s�owne dyktando i doda� nas do znajomych na Facebooku.
{12286}{12362}My�la�em, �e uczyli�cie si� debaty Lincoln - Douglas.
{12362}{12411}Chodzi ci o p�on�ce wojny Cz�owieka L i Psa D.
{12448}{12563}Jestem zadowolona z tego, �e masz a� tak interesuj�cego zast�pc�, ale martwi� si� o pani Krabappel.
{12563}{12660}Nie martw si�, s�ysza�em w kwadracie, �e ma si� �wietnie.
{12660}{12741}Nikt ju� nawet nie gra w kwadrat. To tylko plotki.
{12741}{12776}<i>Niebieski Mustang | nap�j energetyczny</i>
{12890}{12987}Dobrze, kto mi powie, co to by�o Doktryna Monroe?
{13032}{13125}Polityka prezydenta Monroe, kt�ra m�wi�a, �e prawdy krajowe...
{13125}{13256}M�wisz mi, �e nauczy�e� si� tego na pami��, kiedy ka�dy z tej klasy m�g� to wyszuka� na swojej kom�rce w p� minuty?
{13276}{13367}Ja... ja... | Zawali�em sobie g�ow� �mieciami!
{13370}{13396}Tak, to prawda.
{13441}{13464}A co to jest?
{13464}{13506}To naklejki z u�mieszkiem.
{13506}{13594}Pani Krabappel przylepia�a je na nasze akta w ramach wynagrodzenia za dobrze wykonan� prac�.
{13594}{13671}Odnaklejkuj� t� klas�. | Sp�jrzcie na to!
{13690}{13773}To tylko bezsensowna interpunkcja.
{13827}{13874}O m�j Bo�e!
{13877}{13967}Czy kto� chce odda� te prymitywne naklejki z presti�u pani Krabappel?
{13967}{14159}Pewnie, to po drodze do mojego domu. Mog� zobaczy� co tam u starej kobiety. Pewnie znalaz�a sobie prac� w jakiej� fajnej prywatnej szkole.
{14225}{14328}Zr�bcie drog� dla nowego! Gdzie znajd� ksi��ki, gorza�k� i dziwki?
{14374}{14457}Hej, Dean, co z odrobin� prywatno�ci? W�asnie zapisa�em si� na studia.
{14489}{14521}Drzwi s� zepsute!
{14533}{14589}Pani K, czy wszystko gra?
{14589}{14667}Pewnie... Nigdy nie by�o lepiej.
{14729}{14837}Wiem Bart, to naprawd� smutne widz�c swoj� nauczycielk� poruszaj�c� si� tak wolno.
{14893}{14951}To przez film. Jest bardzo �mieszny.
{15033}{15098}Sir, to zaszczyt podwy�szy� nasze dofinansowanie.
{15098}{15180}Kotku, je�li jeszcze troch� b�dziemy podwy�sza� twoje dofinansowanie, b�dziemy si� znajdowa� w cieniu.
{15192}{15214}Hej, jeste� spoko.
{15250}{15298}Hej wszyscy, mam na sobie deser!
{15369}{15397}Przepraszam.
{15522}{15564}<i>ZALEG�E</i>
{15583}{15632}Dzi�ki za przyniesienie mi tych u�miechni�tych naklejek, Bart.
{15632}{15674}Naprawd� o�ywiaj� to miejsce...
{15674}{15729}Pani K, musi si� pani st�d wydosta�.
{15729}{15769}Kiedy ostatnio my�a pani w�osy?
{15793}{15815}Dwa tygodnie temu?
{15815}{15867}C�, to lepiej ni� ja...
{15867}{15896}Ale wci�� musisz si� st�d wydosta�!
{15896}{16005}Po co? Nie mam pracy, pieni�dzy, �aden facet mnie nie chce opr�cz Disco Stu.
{16007}{16109}Stu to kto� wi�cej, ni� tylko disco, jestem tak�e...
{16126}{16160}...super chrze�cijaninem!
{16177}{16215}<i>Noc dla rodzic�w</i>
{16230}{16320}Dobra, s�uchaj, dzisiaj jest wielki mecz footballowy, wi�c za�atwmy to szybciej, ni� zaj�oby normalnie.
{16320}{16389}Poka� mi pare prac Barta, daj mi jak�� nieprawdziw� nadziej�,
{16389}{16449}a tu jest ma�e co�, aby pom�c jego ocenom.
{16456}{16511}Niezupe�nie prosz� o sz�stki, poprostu, �eby zda�.
{16511}{16638}Panie Simpson, nie potrzebuj� pa�skich pieni�dzy. Bart mo�e i jest definitywnie wyzwaniem, ale ja lubi� wyzwania.
{16638}{16738}I on.. Ma dzikie poczucie humoru. Prosz� spojrze� na ten obrazek.
{16738}{16765}<i>MOJE OSTATNIE URODZINY</i>
{16769}{16837}To b�d� jego ostatnie urodziny, je�li nadal b�dzie rysowa� obrazki jak ten...
{16845}{16854}Co?
{16854}{16953}Znaczy, czy jest jakikolwiek spos�b, w jaki my, rodzice, mo�emy mie� si� poprawi�?
{16953}{17003}Tak, tylko jeden: <i>wyluzuj</i>.
{17011}{17059}Jeste� dobrym, opieku�czym ojcem.
{17162}{17222}Jeste� jedynym nauczycielem, kt�ry mnie pochwali�.
{17580}{17636}Trzymaj to w sobie, trzymaj to w sobie.
{17715}{17745}<i>Bookaccino's: | Jedyna ksi�garnia w odleg�o�ci 100 mil.</i>
{17754}{17818}Dwie gor�ce czekolady z pobudzaj�cymi kr�wkami.
{17828}{17897}Milhouse, zrujnowali�my �ycie Edny.
{17897}{17933}Mo�e mogliby�my przywr�ci� jej prac�.
{17933}{18038}Ale nie mo�emy zostawi� Zacha. Sp�jrz tylko na ten super filmik, kt�ry mi wys�a�.
{18044}{18114}Obaczajcie tylko te sze�� par koszulek!
{18306}{18354}Musi by� jaki� inny spos�b, �eby pom�c pani K.
{18354}{18416}Mo�e mogliby�my znale��...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin