50 pierwszych randek.txt

(61 KB) Pobierz
{1}{1}23.976
{396}{477}t�umaczenie: kaluz|<<KinoMania SubGroup>>
{477}{563}t�umaczenie: kaluz|subgroup.kinomania.org
{1136}{1220}50 PIERWSZYCH RANDEK
{1237}{1297}Opowiadaj, jak by�o na Hawajach?
{1323}{1398}- Niesamowicie.|- Tak?
{1398}{1465}- Co si� sta�o?|- Pozna�am faceta.
{1465}{1522}To by� najlepszy tydzie�|mojego �ycia.
{1522}{1592}Taki ma�y wakacyjny romans.
{1592}{1645}Ale by� taki s�odziutki.
{1645}{1702}Oprowadza� mnie po wszystkich|lokalnych atrakcjach.
{1702}{1779}- Nurkowali�my...|- Surfowali�my...
{1779}{1863}- Wspinali�my si�...|- Skakali�my z klifu...
{1932}{2000}Troch� si� upili�my...
{2000}{2052}- Masowa�...|- Plecy...
{2052}{2119}- Ta�czyli�my powoli...|- ...w deszczu.
{2119}{2203}- Wcale nie chodzi�o o seks...|- Grzmoci� mnie jak kr�lik...
{2285}{2369}- Ale jako� dziwnie si� to sko�czy�o...|- Kiedy zapyta�am o jego numer telefonu...
{2369}{2405}powiedzia� �e jest:|- �onaty...
{2405}{2426}- Homo...
{2426}{2496}- B�dzie ksi�dzem...|- Nie wierzy w telefony...
{2496}{2582}Po prostu uciek�...
{2589}{2673}- B�dzie co wspomina�.|- Nie zapomn� tego tygodnia...
{2678}{2748}- Z Henry Roth'em...|- Henry Roth...
{2748}{2832}W�ochaty.|W�ochaty komplecik j�der.
{2851}{2906}- Henry Roth.|- Henry Roth.
{2906}{2966}- Henry Roth.|- Henry Roth...
{2966}{3050}Henry Roth... dlaczego|nie powiedzia�e�, �e jeste� agentem?
{3052}{3129}Wywiadowc�.|Nie mog�em ci powiedzie�, dop�ki...
{3129}{3167}ci� nie pozna�em.
{3167}{3251}- B�d� mog�a zadzwoni�?|- Mo�esz, ale b�d� w Peru.
{3266}{3349}Rozgada�em si�.|Tu 187 do Niebieskiego...
{3354}{3431}Wilk �pi w nocy.|Wk�ada praw� r�k� do s�oika.
{3431}{3517}S�oik jest z ciasteczkami.|Bez odbioru.
{3580}{3692}- To mo�e jak wr�cisz z Peru?|- To nie jest wyj�cie, Lisa.
{3697}{3757}- Linda...|- Wiem, zmieni�em twoje imi�...
{3757}{3819}dla twojego bezpiecze�stwa.
{3848}{3932}Musimy si� teraz rozdzieli�.
{3934}{3980}W takim razie do widzenia.
{3980}{4064}Zrozumia�em.|Wchodz�.
{4112}{4196}- Co ci odbi�o?|- P�y�... Dam ci 20$.
{4222}{4306}- Spoko. Jak jajka?|- Obola�e. P�y�!
{4663}{4740}Delikatniej Haole.
{4740}{4807}Jestem cz�owiekiem,|nie fok�.
{4807}{4850}Jestem weterynarzem,|nie lekarzem.
{4850}{4934}Wi�c lepiej si� nie wier�.|Albo ci� nie zaceruj�.
{4946}{5030}Widzicie dzieciaki, co si� dzieje|kiedy si� bawicie z rekinami?
{5066}{5152}Czemu ich k�amiesz?|Rekiny s� jak psy...
{5152}{5236}gryz� tylko, kiedy dotykasz|ich cz�ci intymnych.
{5253}{5301}To dobry tytu� dla mojego filmu.
{5301}{5408}Rekiny. Gryz� tylko kiedy|dotykasz ich cz�ci intymnych.
{5409}{5488}Albo: Rekiny, prawie|ze�ar�y moj� nerk�.
{5500}{5555}Dobra... Zamkn�� si�.
{5555}{5603}Ty te� Willie.
{5655}{5690}Wszyscy.
{5692}{5769}Rzuci� na nas urok
{5769}{5829}Nak�adaj to cztery razy dziennie|przez dwa tygodnie.
{5829}{5903}- Dasz sobie rad�.|- Co jest z tym ��wiem?
{5903}{5980}Ma chore p�uca, bo pali�|za du�o ��wiego zielska.
{5980}{6030}Co jest bardzo niezdrowe.|Prawda Ula?
{6030}{6104}Co jest?|Nie pal� zielska.
{6104}{6208}Stary, jak tam ta|nimfomanka z Ohio?
{6212}{6265}Niez�a.|Rano odwioz�em j� na lotnisko.
{6265}{6320}Przesta�.|Dawaj jakie� szczeg�y.
{6320}{6399}Opowiadaj o cycuchach,|dupciach i takich tam...
{6399}{6481}Tato, co to nimfomanka?
{6481}{6565}Nimfomanka, to ptak.|Symbol Ohio.
{6603}{6663}A ty jeste� kretynem.|Symbolem Hawaj�w.
{6663}{6735}Masz Willie.|Dobra rybka. Smaczna rybka.
{6735}{6807}- Nabijasz si� ze mnie, Khalhina.|- Tak?
{6807}{6917}Pewnego dnia, kt�rej� turystce|si� naprawd� spodoba to co robisz...
{6918}{6996}- i ju� st�d nie wyjedzie, stary.|- Czemu mi m�wisz takie niemi�e rzeczy?
{7001}{7085}I co robi twoja noga|na mojej poduszce?
{7102}{7174}Ty�ek te� zabieraj!|Wstawaj! Ju�!
{7174}{7273}To si� mo�e zdarzy�.|I nie pop�yniesz w ten sw�j rejs...
{7274}{7308}na Alask�.
{7308}{7392}Utkniesz tutaj i co dzie� b�dziesz si�|budzi� obok starej i brzydkiej baby.
{7401}{7485}Dok�adnie jak Ula.
{7521}{7569}�artowa�em dzieciaki.
{7569}{7656}O tym starym,|czy o tym brzydkim?
{7696}{7780}Henry, chod� szybko.|Co� si� sta�o z Jocko.
{7919}{7994}Jocko, co z tob� stary?
{7994}{8058}Nie b�j si�.|Wszystko b�dzie OK.
{8058}{8125}Tylko spokojnie.
{8125}{8212}Willie, nie chc�, �eby�|na to patrzy�. Uciekaj.
{8217}{8300}Sprawd� temperatur� wody.|Szybko!
{8346}{8411}Co ty wyprawiasz, Alexa.|Sprawd� termometrem.
{8411}{8461}Pom� mi.|Szybciej.
{8461}{8543}Podaj mi dwie ryby z beczki.
{8543}{8576}- Spokojnie...|- Masz.
{8576}{8612}Wszystko b�dzie dobrze.
{8612}{8696}Troch� za ciep�e.|We� z dna beczki.
{8850}{8907}Ta jest OK.|Dzi�kuj�.
{8907}{8991}- Dalej, stary, jedz.|- Nie chce.
{9005}{9056}Przepraszam, �e ci� uderzy�em,|ale nale�a� ci si� rybi klaps...
{9056}{9094}�eby� si� uspokoi�a.
{9094}{9164}- Uspokoi�a� si�?|- Tak, rybi klaps mnie uspokoi�.
{9164}{9272}Zrobimy sztuczne oddychanie.|Przy�� twarz do jego nosa,
{9272}{9298}�ebym wiedzia�, czy to dzia�a.
{9298}{9377}- Gotowa?|- Tak.
{9377}{9454}- Nic.|- Dobra, dobra. Spr�bujemy jeszcze raz.
{9454}{9530}Je�eli to nie zadzia�a, zrobimy|tracheotomi�, a tego nie chcemy.
{9530}{9574}Wi�c niech lepiej si� uda.
{9574}{9622}Na trzy.|Raz, dwa...
{9622}{9705}trzy!
{9878}{9964}- Kupa rzyg�w.|- W�a�nie po to to robi�.
{10000}{10053}�eby ratowa� morskie zwierz�ta.
{10053}{10125}Id� si� lepiej umy�.
{10125}{10209}Spr�buj terpentyn�.|Mo�e ten smr�d pu�ci.
{10243}{10317}Pi�tka, stary.|Wiedzia�em, �e bekniesz...
{10317}{10389}ale ten numer z rzyganiem by�|zajebisty.
{10389}{10473}Za to b�dzie kanapka.
{10489}{10573}Willie, widzia�e�?
{11015}{11101}Dziennik pok�adowy.|5. listopada, 6:45.
{11101}{11182}Wyp�yn��em 'W�em Morskim'|w rejs dooko�a O'ahu.
{11182}{11264}To najd�u�szy rejs w jaki si�|do tej pory wybra�a.
{11264}{11341}I udany powr�t do portu by� znakiem,|�e jest gotowa do naszej...
{11341}{11425}podr�y do Cristal Bay.|Kt�rej czyste wody maj�...
{11655}{11707}Cholera.
{11707}{11758}Jaja sobie robisz?
{12223}{12290}Aloha, kochanie.|Co dla ciebie?
{12290}{12374}- Chyba kaw�...|- Chyba?
{12379}{12458}Taa. Jad�em ju� �niadanie.|Musz� zabi� czas, dop�ki...
{12458}{12506}stra� przybrze�na nie|przyholuje mojej �odzi.
{12506}{12624}- Co jad�e�?|- Babeczki z mas�em orzechowym i p�atki.
{12633}{12702}To nie �niadanie.|Dostaniesz jajka z mielonk�.
{12702}{12786}Nick, zr�b jajka z mielonk�.
{12827}{12906}- Lubisz babeczki z mas�em orzechowym?|- Taa.
{12906}{13002}- Mam je doda� do jajek?|- Nie, dzi�ki.
{13055}{13108}Babeczki z mas�em orzechowym
{13510}{13594}- �wietna fryzura, Sue.|- Mahalo, Lucy.
{14376}{14460}Gapisz si� na mnie, czy na ni�?|Bo zaczynasz mnie wkurza�.
{14482}{14565}Uspok�j si� i wci�gaj nale�niki.
{14673}{14724}Chyba jest miejscowa.|Pojecha�bym do niej...
{14724}{14808}ale to wbrew moim zasadom.|�liczniutka jest.
{14817}{14931}- My�la�am, �e wolisz dziwki nie st�d.|- Takie by�o za�o�enie.
{14935}{15019}�eby si� nie uziemi�.|Mo�esz to powi�kszy�?
{15040}{15124}Jest nasz maluch.|Gratulacj� mamusiu.
{15141}{15225}Wygl�da, �e kto� si�|boi zobowi�za�.
{15246}{15321}Niech zgadn�.|Twoja dziewczyna z liceum...
{15321}{15381}ur�n�a si� na imprezie.|I zdradzi�a ci�...
{15381}{15438}z ca�� dru�yn� zapa�nik�w.
{15438}{15508}Nie�le. Ale chodzi o moj�|dziewczyn� ze studi�w...
{15508}{15577}i nie dru�yna zapa�nik�w|a promotor.
{15577}{15654}- Aha. Wola�a starszych facet�w?|- Starsze kobiety.
{15654}{15738}- Starsze o jakie� 50 lat.|- Mam nadziej�, �e zastrzeli�e� puszczalsk�.
{15747}{15831}O co ci chodzi z t� gadk� o dziwkach|i puszczalskich? Ur�n�a� si�?
{15839}{15922}Przepraszam, za moj� gadk�.|M�czy mnie ostatnio brak...
{15930}{15994}fizycznego zainteresowania mn�.
{15994}{16076}Zamknij si�. Teraz b�dziesz mia�|jedyn� w �yciu szans�...
{16076}{16160}Za chwil� p�jd� do twojego biura|i si� rozbior�.
{16222}{16292}Reszta zale�y od ciebie.
{16292}{16349}By� mo�e nie wygl�dam ju�|tak jak dawniej, ale...
{16349}{16470}nadrabiam to entuzjazmem i|sk�onno�ci� do eksperyment�w.
{16507}{16591}Nie wiem, czy zdajesz sobie spraw�,|ale nie lubi� facet�w.
{17064}{17148}- O, pan 'Babeczki z Mas�em Orzechowym'.|- O, pan 'Zabij� Ci� Jednym Uderzeniem'.
{17162}{17200}- Jak leci?|- Wr�ci�e�.
{17200}{17244}Taa. Nie mog� zapomnie� tej mielonki.
{17244}{17327}- Zr�b troch� i daj jajka na wierzch.|- Jasne.
{17339}{17423}- Cze�� Lucy.|- Cze�� Nick.
{17735}{17819}Wiesz co...|Spr�buj z tym.
{17879}{17963}Taki zawias.
{18004}{18085}- Czemu sama na to nie wpad�am?|- Jeste� zbyt zwi�zana z projektem.
{18085}{18131}Nie b�d� dla siebie zbyt surowa.
{18131}{18203}Masz racj�. Czasami potrzeba|opinii kogo� z zewn�trz.
{18203}{18286}�wie�e spojrzenie nie zawadzi.
{18294}{18378}- Jestem Lucy.|- A ja Henry Roth.
{18411}{18495}�adny. Tak trzymaj.
{18519}{18581}Czekaj. Siedzisz sam...
{18581}{18665}- Chcesz si� dosi���?|- Pewnie, czemu nie?
{18807}{18891}- Jeste� architektem?|- Nie. Siedz� w rybach.
{18903}{19010}- To st�d ten zapach.|- Karmi�em morsa.
{19018}{19092}My�la�em, �e si� pozby�em|tego zapachu, ale...
{19092}{19154}chyba jednak nie.|- Lubi� ten zapach.
{19154}{19265}- Wcale nie, nawet ryby go nie lubi�.|- Naprawd�. M�j tata jest rybakiem.
{19284}{19368}Razem z moim bratem, Doug'iem|wyp�ywaj� na d�ugo w morze...
{19377}{19461}Kiedy ich nie ma, tak za nimi t�skni�,|�e kiedy wracaj� potrafi� si�...
{19466}{19550}uwiesi� na ka�dym na pi�� minut.
{19629}{19699}Pachn� dok�adnie tak|jak twoje r�ce.
{19699}{19780}Najlepszy zapach w �wiecie.
{19780}{19826}W takim razie moje palce s�|do twojej dyspozycji, w dostarczaniu
{19826}{19910}zapachowych przyjemno�ci,|kiedy tylko sobie �yczysz.
{20164}{20248}Lwy morskie s� znane ze|swojego atletyzmu.
{20262}{20332}Delfiny z inteligencji.
{20332}{20416}- Morsy ze swoich...|- K��w.
{20432}{20516}K��w te�, ale poza tym z tego,|�e ich organy m�skie...
{20538}{20617}osi�gaj� gigantyczne rozmiary.
{20617}{20696}Drugie co do wielko�ci|z wszystkich ssak�w.
{20696}{20780}- ...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin