The Simpsons - 21x08 - O Brother, Where Bart Thou.txt

(20 KB) Pobierz
{1}{72}Episode MABF01|Oh Brother, Where Bart Thou?
{630}{658}Witajcie.
{660}{706}Witam w programie|"Pod Opakowaniem",
{707}{783}gdzie ja, Huell Howser,|wdra�am sztuk� dostrajania
{785}{833}do waszych ulubionych konfekcji.
{835}{903}A teraz pocz�tkowa melodia|na polepszenie humoru.
{1235}{1271}Widzieli�my ju� jak kruszy si�|ciasteczka
{1272}{1319}i jak otwiera si�|nap�j gazowany,
{1321}{1364}wi�c sp�jrzmy teraz|z bliska na
{1366}{1445}ulubiony cukierek Ameryki--|�elka!
{1481}{1514}Ka�da �elka sk�ada si�
{1516}{1569}z mi�sistej substancji|zwanej �elatyn�.
{1571}{1590}Niesamowite.
{1592}{1635}�elatyn� robi si�|ze sk�ry,
{1637}{1710}ko�ci i kopyt|z najbardziej chorych koni.
{1735}{1783}/To jest niesamowite.
{1784}{1830}Zmie� kana�!|Zmie� kana�!
{1862}{1891}Pog�o�ni�e�!
{1999}{2035}/Witamy po przerwie
{2037}{2080}/na 62. rozdaniu Nagr�d|Sztuki Tw�rczej Emmy./
{2114}{2160}W kategorii Wybitna|Re�yseria �wiate�,
{2162}{2206}Elektronika, Wielouj�ciowo��
{2208}{2274}za Wszechstronno��, Muzyk�|lub Przygotowanie Komedii,
{2275}{2326}mamy... potr�jny remis!
{2410}{2448}Powr�t do koni.|Powr�t do koni!
{2449}{2462}Bo�e...
{2532}{2590}Rety, Lisa,|wygl�da na to, �e jutro
{2592}{2675}b�d� przerzuca� �opat� 3-metrow�|warstw� globalnego ocieplenia.
{2676}{2729}Globalne ocieplenie mo�e|powodowa� skrajne zmiany
{2731}{2790}temperatur w obu kierunkach--|zar�wno na plusie jak i minusie.
{2791}{2881}Rozumiem. Wi�c twierdzisz,|�e ocieplenie oznacza ozi�bienie.
{2883}{2936}Ale� z ciebie Kr�lowa|Wariatkowa?
{2938}{3002}Wszystko jest przeciwie�stwem|wszystkiego.
{3033}{3062}Jestem Lisa Simpson.
{3106}{3140}Powa�nie?|Powa�nie?
{3141}{3174}No dobrze.
{3325}{3394}Wio, kujony, wio!
{3396}{3436}Jestem cz�ci� dru�yny!
{3438}{3545}Popatrz jak �nieg po�yskuje|na najmniejszej ga��zce.
{3547}{3593}Tak, tak, cuda s�|wok� nas.
{3595}{3656}A teraz prosz� o cisz�. Pr�buj�|us�ysze� komunikat o zamkni�ciu szk�.
{3658}{3713}/Nast�puj�ce szko�y zostaj�|zamkni�te./
{3715}{3772}/Liceum Og�lnokszta�c�ce w Springfield,|Gimnazjum w Springfield,/
{3774}{3837}/Szko�a Po...
{3838}{3890}/lepszania J�zyka Hiszpa�skiego|w Springfield./
{3925}{3960}/Szko�a Pod...
{3961}{4020}/stawowych Pierwiastk�w Uk�adu|Okresowego w Springfield./
{4050}{4105}/Szko�a Pods...
{4106}{4137}/taw Nurkowania w Springfield.
{4138}{4181}Na lito�� bosk�!
{4183}{4256}I oczywi�cie Szko�a Podstawowa|w Springfield.
{4258}{4316}Tylko si� dra�nili�my|z Bartem Simpsonem.
{4352}{4390}Mam te� podobny.
{4391}{4447}Szko�a Pod...|�okietnikowa - Zak�ady Makaronowe.
{4512}{4590}Skinner! Kt�ry zak�ad produkuje|tylko jeden rodzaj makaron�w?
{4591}{4650}Pomy�la�em,
{4651}{4707}�e specjalizacja to|fala przysz�o�ci?
{4709}{4752}/Mo�e...
{4753}{4784}Dzie� �niegu!
{4833}{4882}Co jest...?
{5106}{5191}Co za m�dry spos�b na|sp�dzanie �nie�nego dnia.
{5192}{5227}Bo�e drogi.
{5406}{5444}Strza� w g�ow�!|Strza� w g�ow�!
{5446}{5479}Prosto w marchew�.
{5481}{5512}Strza� w g�ow�.
{5561}{5634}Ga��� musia�a uszkodzi�|linie wysokiego napi�cia.
{5636}{5672}Dobra. Zobacz� co tam w telewizji.
{5728}{5780}Telewizor te� jest na pr�d.
{5781}{5833}No dobra, to obejrz�|co� na DVD.
{5835}{5882}To na pewno nie jest|na pr�d.
{5917}{5971}Powa�nie?|A Obama o tym wie?
{6288}{6346}Nie do wiary, �e tak|w�a�nie �yli w�drowcy.
{6425}{6471}Maggie, gdy nocna|lampka zga�nie
{6473}{6523}dzidzia b�dzie �mieszna.
{6524}{6603}Jeszcze nigdy nie widzia�am|takich szykownych pieluch.
{6604}{6647}Czego chcesz?
{6648}{6715}Chc�... si� z wami|pobawi�.
{6716}{6799}Dobra. Za�� to w dwie minuty,|zmie� postaw�
{6800}{6843}i na lito�� bosk�,|ukryj to brzuszysko.
{6844}{6895}Ruchy, ruchy!
{6897}{6989}A teraz po raz pierwszy|na wybiegu,
{6990}{7023}Bartholomew!
{7025}{7059}Pasek marki Twizzler,
{7061}{7100}kamizelka dzi�ki|uprzejmo�ci Nelsona,
{7102}{7145}rajtuzy firmy|Hello Kitty...
{7147}{7177}Hello Kitty?
{7178}{7214}My�la�em, �e to g��wki|Spider-Mana.
{7275}{7328}G�upie buty ubrane na rajtuzach!
{7329}{7405}Czemu w og�le chcia�em si� bawi�|z dw�jk� frajerskich dziewczyn?
{7440}{7475}Bo nam zazdro�cisz.
{7476}{7563}Maggie i mnie ��czy najg��bsza wi�,|jaka mo�e by�: siostrze�stwo.
{7565}{7606}B�dziemy sobie bli�sze|ni� najlepsze przyjaci�ki
{7607}{7646}a� do ko�ca �ycia.
{7647}{7690}Ale nigdy si� nie dowiesz|jak to jest,
{7691}{7747}bo nigdy nie b�dziesz|mia� brata.
{7749}{7791}Nie musz� mie� brata.
{7793}{7834}Jestem samotnym typem spod|ciemnej gwiazdy, tak jak Wolverine,
{7836}{7887}kt�ry zostawia wszystkich,|nawet gdy b�agaj� go, aby ich nie opuszcza�.
{8014}{8078}/"�ci�� im g�owy!"|rzek�a Ruda Kr�lowa./
{8080}{8119}Poci�gnij zak�adk�.
{8121}{8156}/Mocniej.
{8157}{8198}/Mocniej.
{8200}{8246}/Mocniej.
{8588}{8640}Nie musz� mie� brata
{8642}{8707}i �aden sen mnie do|tego nie przekona.
{9342}{9382}Moja kolej!|Moja kolej!
{9384}{9414}Masz rower.
{9415}{9446}To nie to samo.
{9509}{9541}Idealnie zakr�cona, Eli.
{9543}{9585}Wygranie Super Pucharu|nie ma si� co r�wna�
{9586}{9641}z rzucaniem pi�ki z bratem.
{9643}{9683}�atwo zosta� zwyci�zc�|w�r�d zawodowc�w.
{9685}{9733}Spr�buj wygra� dwa mistrzostwa|w koszyk�wce lice�w,
{9735}{9767}tak jak ja.
{9768}{9792}brawo dla ciebie, p�taku.
{9794}{9824}Jestem starszy!
{9825}{9864}Trzymaj si� z dala od Coopera!
{10131}{10165}Czemu przesta�e� gra�?
{10166}{10222}Ch... chcia�em co� powiedzie�.
{10224}{10258}- Co?|- Dick?
{10259}{10293}- Tak?|- Jeste� moim bratem i...
{10294}{10324}ci� kocham.
{10326}{10359}Ja te� ci� kocham, Tom.
{10361}{10389}Dzi�kuj� bardzo.
{10390}{10422}Ale gdybym nie|pok��ci� si� z CBS,
{10424}{10473}nie wyrzuciliby nas|z naszego programu.
{10475}{10509}Nie wyrzucili nas, Dick.
{10510}{10548}- Nie?|- Sami odeszli�my.
{10550}{10589}- Nie odeszli�my.|- Zwolnili nas.
{10591}{10622}Ciebie... ciebie zwolnili.
{10624}{10657}Wyrzucili nas z programu.
{10659}{10694}Nie, wyrzucili ciebie.
{10696}{10731}Mnie nie wyrzucili.
{10732}{10759}Czemu mieliby ci� nie wyrzuci�?
{10761}{10811}Bo nie mog� zwolni�...
{10812}{10859}mistrza yo-yo!
{10860}{10914}A oto "strza� w ksi�yc."
{10915}{10950}Ale� jestem odjazdowy.
{10995}{11030}Patrz, co zrobi�e�.
{11031}{11078}Bart w�a�nie �ni� idealny sen
{11080}{11122}o braciach, a ty go zepsu�e�.
{11124}{11166}Tak?|No c�...
{11467}{11533}O m�j Bo�e, chc� mie� brata!
{11535}{11621}Mo�esz wzi�� sobie mojego,|ale to idiota.
{11686}{11747}Tato, chc� mie� brata.
{11763}{11802}Synu, kocham was.
{11803}{11837}Ale do szpitala wybieram si�
{11839}{11892}jeszcze tylko raz w �yciu|i nie zamierzam stamt�d wraca�.
{11893}{11923}Lisa ma siostr�.
{11925}{11953}Czemu nie mo�ecie mie�|kolejnego ch�opca?
{11955}{11983}Dziewczynki s� �atwe.
{11985}{12022}Dziewczynki kochaj� tatusia.
{12024}{12078}Dziewczynki przygotowuj�|kartki urodzinowe z brokatem.
{12080}{12116}Dziewczynki mog�|po�lubi� gracza w hokeja
{12118}{12160}i za�atwi� mi wej�ci�wki|na mecze hokeja.
{12161}{12206}Dziewczynki nie kradn�|moich no�y...
{12207}{12269}...i nie musz� im m�wi�|jak funkcjonuj� ich cia�a,
{12271}{12321}bo nie wiem.
{12323}{12371}Mi nigdy nie powiedzia�e�|jak funkcjonuje moje cia�o.
{12373}{12430}Wyceluj i strzelaj.
{12488}{12530}M�j tata to palant.
{12532}{12586}Chcia�em braciszka,|a on si� nie zgodzi�.
{12587}{12653}Mo�e wrobisz ich|w zrobienie dziecka
{12654}{12703}tak samo, jak moja mama|niemal wrobi�a Charlesa Barkleya.
{12705}{12751}Wrobi� ich.|To mi si� podoba.
{12753}{12784}Ale jak?
{12824}{12855}Romantyczna kolacja?
{12856}{12926}�wietny pomys�!
{12962}{13033}- O m�j Bo�e, zabi�em Kenny'ego!|- Ralpha.
{13034}{13108}Nie, to wczoraj zabi�em Kenny'ego.|A co teraz zrobi�em?
{13142}{13230}Czy to estragon|�ososia atlantyckiego?
{13264}{13342}Bart ugotowa� nam|pi�ciodaniow� romantyczn� kolacj�.
{13343}{13400}Mia�a� mnie ju� przy|"pi�ciodaniow�,"
{13402}{13474}straci�a� mnie przy "romantyczn�",|ale odzyska�a� mnie przy "kolacj�."
{13543}{13630}C� za uroczy wiecz�r.
{13632}{13688}I jeszcze si� nie sko�czy�.
{13741}{13789}Mam nadziej�, �e macie jeszcze|miejsce na pe�en pasji suflet owocowy
{13791}{13833}z kremem angielskim|dla dwojga.
{13835}{13886}I jeden dla mamy.
{13921}{14004}W ka�dym ma��e�stwie|przychodzi pora na taki dylemat.
{14006}{14062}Jemy deser,|czy idziemy si� kocha�?
{14063}{14099}Mo�na zrobi� obie|rzeczy naraz.
{14198}{14233}Nie mogliby�my zrobi�|dw�ch rzeczy naraz.
{14234}{14286}Nie... nie mogliby�my.
{14465}{14524}Jeste� pewien,|�e to zadzia�a?
{14525}{14618}Hej, to DVD przy kt�rym|moi rodzice mnie zrobili.
{14619}{14662}Wi�c zadzia�a.
{14708}{14757}Homerze Simpson,
{14759}{14832}sp�jrz, co ko�derkowa wr�ka|podrzuci�a do odtwarzacza DVD.
{14834}{14920}Ludzie z innych kraj�w|w pozycjach mi�osnych?
{14922}{14950}Najwy�sza pora.
{14952}{14998}Kt�r� pozycj� wypr�bujemy?
{15000}{15048}Ziewaj�ca Ma�pa?|Paro-No�yce?
{15049}{15116}Patrz.|Stosunek Wron!
{15128}{15216}/No dobra,|twoja kostka idzie tutaj.../
{15217}{15278}/A teraz zbli� szyj�.
{15280}{15340}/I odwr�� to.
{15342}{15422}/I obracaj to,|a� us�yszysz odg�os kruszenia./
{15423}{15457}/Nie patrz na to.
{15459}{15562}/Kilka drobnych ulepsze� i...
{15658}{15717}Wi�cej Paracetamolu|w jajkach poprosz�.
{15939}{15984}Czego chcesz, Simpson?
{15985}{16029}Nie widzisz, �e charkamy?
{16066}{16093}Niez�y chark!
{16095}{16128}Ja te� taki chcia�bym|wyprodukowa�!
{16129}{16171}S�uchajcie, chc�|mie� braciszka,
{16172}{16219}ale nie mog� zmusi�|do tego rodzic�w.
{16221}{16250}Tu tkwi haczyk,|Simpson.
{16251}{16318}Niewa�ne jak martwy|mo�e by� ich zwi�zek,
{16319}{16404}wszyscy rodzice w ko�cu|pope�niaj� ohydny akt mi�o�ci.
{16406}{16440}Moi rodzice robi�|to raz w roku
{16442}{16488}w magiczny dzie�,|gdy wi�zienie
{16490}{16580}i szpital dla ob��kanych robi�|coroczne spotkanie integracyjne.
{16582}{16645}Musisz si� jedynie zatroszczy�|o tabletk�.
{16646}{16683}Tabletk�?|A co to?
{16685}{16762}To lekarstwo, kt�re lekarze przepisuj�|mamusiom, a...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin