zad.10 Opis rzodkiewki.txt

(0 KB) Pobierz
OPIS
Rzodkiewka nale�y do rodziny kapustowatych. Rzodkiewka jest ro�lin� roczn�. Korzenie rzodkiewki mog� osi�gn�� d�ugo�� jedynie do 30 cm. Cz�ci� jadaln� jest mi�sisty korze�. Kszta�t i kolor korzenia zale�y od odmiany. Rzodkiewka jest popularnie uprawianym w ogr�dkach warzywem, dzi�ki temu, i� wyj�tkowo szybko ro�nie. Ponadto wyr�nia si� bardzo nisk� zawarto�ci� kaloryczn� i ma mn�stwo cennych witamin.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin