Socjoterapia - Katarzyna Sawicka.txt

(828 KB) Pobierz
SOCJOTERAPIA
Praca zbiorowa pod redakcj� Katarzyny Sawickiej

CENTRUM METODYCZNE POMOCY PSYCHOLOCICZNO-PEDAGOGICZNEJ
MINISTERSTWA RDUKACJI NARODOWEJ
WARSZAWA 1999
Recenzenci:
dr Wanda Kaczy�ska mgr �ucja Sokorska-Maj
Projekt ok�adki: Katarzyna Potka�ska
ISBN 83-86954264
� Copyright by
Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, Warszawa 1998.
Adres wydawcy: 00-644 Warszawa, ul. Polna 46 A
tel/fax (0-22) 825 83 15
e-mail: wydawnictwa@cmppp.edu.pl http://www.cmppp.edu.pl
Wsp�wydawca dodruku: Wydawnictwo Seventh Sea, Warszawa
i    Spis tre�ci
Wst�p  ....................................................   7
I. SOCJOTERAPIA � PROCES I METODA
Katarzyna Sawicka � Socjoterapia jako forma pomocy psychologiczno-
-pedagogicznej..........................................   9
Wok� poj�cia socjoterapii  .................................   9
Istota socjoterapii........................................  11
f          Struktura zaj�� socjoterapeutycznych  ..........................  20
Metody pracy z grup�.....................................  22
Dynamika grupy socjoterapeutycznej  ..........................  26
H. SOCJOTERAPIA DZIECI W M�ODSZYM WIEKU SZKOLNYM
Gra�yna Chwesiuk � Program socjoterapeutyczny dla uczni�w klasy
i          pierwszej z trudno�ciami adaptacyjnymi  ........................  29
Za�o�enia pracy socjoterapeutycznej...........................  29
Charakterystyka grupy terapeutycznej..........................  32
Cele i tre�ci programu  ....................................  34
Scenariusze zaj�� socjoterapeutycznych.........................  36
Pr�ba oceny efekt�w pracy z grup�  ...........................  43
Uwagi ko�cowe.........................................  45
Ma�gorzata Cie�licka � Zaj�cia socjoterapeutyczne jako pomoc w korygowaniu obrazu w�asnej osoby dzieci nie�mia�ych .................  47
Problematyka obrazu w�asnej osoby...........................  47
Nie�mia�o�� jako zjawisko psychologiczne  . . . . �..................  52
Socjoterapia dzieci nie�mia�ych ..............................  57
Scenariusze zaj�� socjoterapeutycznych.........................  58
Uwagi o przebiegu realizacji scenariusza........................  68
Podsumowanie..........................................  70
ni. PROGRAMY SOCJOTERAPEUTYCZNE WOKӣ PROBLEMU
Gabriela Sawicka-Kalinowska, Teresa Worobiej � Program interwencyjny dla klasy szkolnej  ...................................  72
Diagnoza grupy.........................................  74
Scenariusz zaj�� diagnostycznych.............................  75
Realizacja zaj�� diagnostycznych.............................  78
Wnioski z zaj�� diagnostycznych.............................  81
Za�o�enia teoretyczne programu interwencyjnego..................  81
Program interwencji korekcyjnej  .............................  85
Realizacja programu......................................  86
Wnioski ko�cowe........................................  96
Scenariusze zaj��........................................  98
Agnieszka Czerwi�ska � �Mo�na inaczej" � program socjoterapeutycz-ny z elementami zabawy, przygody, turystyki i survivalu dla dzieci
z przejawami nadpobudliwo�ci psychoruchowej..................   107
Charakterystyka dziecka nadpobudliwego  ......................   107
Definicja survivalu......................................   109
Miejsce turystyki z elementami survivalu w socjoterapii dziecka nadpobudliwego ........................................  111
Og�lne uwagi o celach i konstrukcji programu  ..................   112
Realizacja programu.....................................   116
Wnioski z realizacji programu..............................   126
Podsumowanie.........................................   127
Yioletta Po�udniak � Poczucie w�asnej warto�ci � program socjotera-
peutyczny dla m�odzie�y ze szk� �rednich .....................   129
Poczucie w�asnej warto�ci w literaturze przedmiotu  ...............   129
Og�lna charakterystyka programu socjoterapeutycznego............   132
Realizacja programu.....................................   133
Scenariusze wybranych zaj�� socjoterapeutycznych  ...............   134
Pr�ba oceny efektywno�ci zaj��.............................   141
Wnioski  .............................................   145
Teresa Schlack � �Ma�olat" � program interwencyjno-edukacyjno-profi-
laktyczny dotycz�cy nieletnich os�b nadu�ywaj�cych alkoholu  .......   147
Spo�eczno-kulturowy i psychologiczny kontekst picia alkoholu przez
dzieci i m�odzie�.....................................   148
Korzy�ci i straty zwi�zane z piciem alkoholu przez m�odzie�  ........   151
Rozpowszechnienie, intensywno�� i skutki picia alkoholu przez m�odzie�   152
Konstrukcja programu �Ma�olat"  ............................   154
Opis dzia�a� skierowanych do doros�ych.......................  156
Przebieg strategii post�powania z osobami ma�oletnimi.............   156
Scenariusze zaj�� edukacyjno-korekcyjnych z m�odzie��............   158
Za��czniki do scenariuszy zaj��.............................  166
Pierwsza pr�ba realizacji programu  ..........................   181
Druga pr�ba realizacji programu  ............................   183
Podsumowanie.........................................   187
IV. SOCJOTERAPIA W CA�ODOBOWYCH PLAC�WKACH WYCHOWA W-CZO-RESOCJALIZACYJNYCH
El�bieta Potempska � "Nasza grupa" � program terapeutyczny.......   191
Specyfika funkcjonowania dzieci i m�odzie�y w plac�wkach opieki ca�odobowej  ............................................   192
Warunki �ycia wychowank�w plac�wek opieki ca�odobowej � realizacja
potrzeb............................................   193
�
t
Og�lna charakterystyka funkcjonowania psychospo�ecznego dzieci z plac�wek opieki ca�odobowej w por�wnaniu z populacj� �szkoln�" ....   197
Og�lne uwagi o celach i konstrukcji programu �Nasza grupa"........   198
Wskaz�wki metodyczne dotycz�ce konstruowania i prowadzenia zaj�� . .  200
Scenariusze zaj��.......................................  202
Podsumowanie.........................................  212
Bo�ena Dzwonkowska, S�awomir K�pka � Program zaj�� socjoterapeu-tycznych dla m�odzie�y z zak�adu poprawczego o wzmo�onym nadzorze
pedagogicznym  ........................................  213
Specyfika funkcjonowania m�odzie�y w zak�adzie poprawczym.......  213
Og�lne uwagi o celach i konstrukcji programu  ..................  217
Uwagi o realizacji programu  ...............................  223
Uwagi metodyczne......................................  230
Scenariusze zaj��.......................................  233
V. NIETYPOWE ZASTOSOWANIE SOCJOTERAPII
Wanda Chilccka � Socjoterapia w rehabilitacji m�odych pacjent�w szpitala psychiatrycznego  ....................................  238
Charakterystyka i diagnoza grupy............................  239
Cele pracy z grup�......................................  241
Scenariusze zaj�� grupowych...............................  245
Przebieg zaj�� grupowych.................................  246
Uwagi na temat prowadzenia zaj�� grupowych zaprojektowanych z my�l� o m�odych pacjentach psychiatrycznych ...................  252
Urszula Wojciechowska � Uczenie konstruktywnych form radzenia sobie z napi�ciem i negatywnymi uczuciami u m�odocianych wi�ni�w �ledczych 255
Specyfika funkcjonowania m�odocianych w warunkach izolacji wi�ziennej  255 Charakterystyka grupy oraz za�o�e�, cel�w i struktury programu socjote-
rapeutycznego.......................................  259
Realizacja zaj�� socjoterapeutycznych. Wskaz�wki metodyczne.......  261
Scenariusze zaj�� socjoterapeutycznych  .......................  266
Ankieta do oceny zaj�� socjoterapeutycznych przez uczestnik�w   .....  290
Miros�awa Kisiel � Socjoterapia jako zako�czenie procesu terapii os�b
wsp�uzale�nionych  .....................................  292
Dob�r grupy i jej charakterystyka  ...........................  294
Cele grupy  ...........................................  295
Metody i formy pracy....................................  295
Przebieg pracy grupy  ....................................  296
Scenariusze zaj��.......................................  296
Przebieg zaj�� .........................................  312
Funkcja zabawy w socjoterapii grupy kobiet....................  318
Podsumowanie � ocena efekt�w zaj��........................  321
Bibliografia...............................................  323
Wst�p
Poj�cie socjoterapii coraz cz�ciej pojawia si� w naszej praktyce wychowawczej, zw�aszcza w pracy z dzie�mi i m�odzie�� z zachowaniami problemowymi. Popularno�� tej metody wynika mi�dzy innymi st�d, i� zape�nia ona luk� w sposobach udzielania pomocy psychologicznej dzieciom i m�odzie�y z objawami nieprzystosowania spo�ecznego, dzieciom wychowuj�cym si� w rodzinach problemowych czy dzieciom zachowuj�cym si� k�opotliwie.
Dotychczas pozostawa�y one poza wszelkimi formami pomocy; zazwyczaj nauczyciele i rodzice musieli sobie radzi� sami dop�ty, dop�ki ich dzieci nie znalaz�y si� na drodze wykolejenia przest�pczego i obyczajowego. W�wczas najcz�ciej interweniowa� w trybie karnym lub opieku�czym s�d, kt�ry by� w stanie reagowa� tylko w ramach dost�pnych mu �rodk�w.
Idea socjoterapii rozprzestrzeni�a si� dzi�ki dzia�alno�ci O�rodka Rozwoju Umiej�tno�ci Wychowawczych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i dzi�ki aktywno�ci Specjalistycznej Poradni Profilaktyczno-Terapeutycznej dla Dzieci i M�odzie�y ze �rodowisk Zagro�onych Alkoholizmem OPTA. Pocz�tkowo stosowano j� w pracy z dzie�mi wywodz�cymi si� z rodzin z problemem alkoholowym, obecnie coraz cz�ciej socj...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin