American[1].Dad.1x02.Threat.Levels.txt

(20 KB) Pobierz
00:00:00:www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
00:00:02:Dzie� dobry USA
00:00:05:Mam uczucie, �e dzi� b�dzie wspania�y dzie�
00:00:09:S�o�ce na niebie ma u�miech na twarzy
00:00:12:A �wiec�c salutuje ameryka�skiej rasie
00:00:15:"Dziej� si� r�ne rzeczy podczas rozprzestrzeniania si� niejednoznaczno�ci"
00:00:19:O rany, jak dobrze powiedzie�
00:00:22:Dzie� dobry USA
00:00:25:T�umaczenie i synchronizacja: eroz  (eroz@op.pl) napisy.org SubTitles Group
00:00:29:W po�udniowym dzienniku kana�u 3.
00:00:32:Z Gregiem Corbanem i Terrym Batesem.
00:00:34:Wiadomo�ci, kt�re s� niezale�ne, dumne i bezwstydne.
00:00:38:Mamy dzi� dobre wiadomo�ci Greg.
00:00:40:Pewnie. Stan zagro�enia spad� na niebieski co spowodowa�o zmniejszenie �rodk�w bezpiecze�stwa na granicy.
00:00:44:To pierwszy raz kiedy poziom zagro�enia jest niebieski.
00:00:46:Taki sam kolor jak oczy mojego przystojnego wsp�prowadz�cego.
00:00:49:Przesta�.
00:00:50:Daj spok�j. Rozmawiali�my o tym. Naucz si� przyjmowa� komplementy.
00:00:52:Dzi�kuj�.
00:00:53:Widzisz, nie by�o takie trudne.
00:00:55:Dobra, sprawd�my autostrady.
00:00:58:W�a�nie obni�yli poziom zagro�enia, widzia�em w wiadomo�ciach.
00:01:00:S�odko, chcesz pogra� w ko�ci Kevin?
00:01:02:Czy chc�?
00:01:06:Dobra robota ch�opaki. Nasz kraj jest o kolor bezpieczniejszy.
00:01:09:Cze�� wam. Szef powiedzia�, �e mo�emy wzi�� wolne.
00:01:13:W porz�dku. Mam co� do za�atwienia.
00:01:24:Chcesz poje�dzi� windami w centrum handlowym?
00:01:27:Czy chc�?
00:01:30:Roger, wyjmij co� albo zamknij lod�wk�.
00:01:33:Nic nie wygl�da odpowiednio.
00:01:35:Wiesz co wygl�da odpowiednio? Francine, nachyl si� nad zlewem.
00:01:39:Klaus, uspok�j si�. Szybko wr�ci�e�.
00:01:42:To moja nagroda za uczynienie �wiata bezpieczniejszym miejscem.
00:01:45:To i ten wspania�y rz�dowy czek z wyp�at�.
00:01:47:To m�j facet Stan.
00:01:49:Oto twoje kieszonkowe mistrzu.
00:01:50:Wow. Ca�e 5 dolc�w.
00:01:52:Tak, b�d� potrzebowa� reszty.
00:01:53:Za to nie kupi� konsoli do gier.
00:01:55:Kiedy ja by�em ch�opcem 5 dolar�w...
00:01:57:Powiem ci co�. Dam ci 10 dolar�w za nieopowiadanie tej historii.
00:02:01:Co to? �mierdzi jak g�wno.
00:02:03:Powinno by� puste. Zup� zjad�em na lunch.
00:02:05:Kochanie, czemu na termosie jest symbol zagro�enia biologicznego?
00:02:09:Poka� mi to!
00:02:20:To nie jest zupa.
00:02:22:Pokazujemy Langley Falls w stanie Virginia, gdzie rodzina Smith�w jest poddawana kwarantannie w swoim kolonialnym domu.
00:02:27:W�a�ciwie to (?nazwa stylu/epoki?)
00:02:30:Masz racj� Greg. Dzi�ki, �e mnie poprawi�e�. W ten spos�b si� ucz�.
00:02:33:Smithowie zostali ska�eni biologiczn� substancj�, kt�ry up�ynni ich organy wewn�trzne.
00:02:38:Mamy generowany komputerowo obraz jak to mo�e wygl�da�.
00:02:40:Ale musz� was ostrzec, �e to nie dla wra�liwych.
00:02:42:Nie b�d� patrze�.
00:02:43:O nie. To koszmar.
00:02:45:Nie martw si� kochanie, wiesz jakie sensacje robi� media.
00:02:48:Hej przyjacielu, o co naprawd� chodzi?
00:02:50:Dobra wiadomo�� to, �e nie umrzecie
00:02:52:Widzicie. Co za ulga. Dzi�ki Bogu.
00:02:55:Przez 24 godziny.
00:02:57:Co wystarczy wam nauczy� si� �eby nie przeszkadza� komu� jak m�wi.
00:03:02:Nie przejmuj si� Tony, znajdziemy schronisko dla bezdomnych.
00:03:05:Dzi�ki za twoj� ci�k� prac� Hayley. I za odprowadzenie mnie do domu.
00:03:09:O m�j Bo�e.
00:03:12:Hayley.
00:03:13:Pozwolili mi si� po�egna�.
00:03:15:B�dzie mi was brakowa�o.
00:03:17:Hej, czemu ona ma �y�?
00:03:19:Bo pomaga�am bezdomnym kiedy ty siedzia�e� tu b�d�c nieudacznikiem.
00:03:22:O tak?
00:03:24:Kto jest teraz nieudacznikiem, nieudaczniku?
00:03:26:Mamo, Steve w�a�nie mnie zainfekowa�.
00:03:28:Nikt nie lubi skar�enia, Hayley.
00:03:30:Nie wierz�, wszyscy umrzemy.
00:03:32:Tak, trudna sprawa. Potrzymasz to dla mnie?
00:03:34:Co ty do diab�a wyprawiasz?
00:03:36:Mierz� dom. Odnowi� to miejsce jak tylko umrzecie.
00:03:39:My�l� o czym� jaskrawym jak morska ziele�.
00:03:44:Bo b�d� potrzebowa� du�o rado�ci �eby pozby� si� tego smutku.
00:03:48:�ciemniane �wiat�a, wsz�dzie �ciemniane �wiat�a.
00:03:51:Czemu my�lisz, �e ty prze�yjesz?
00:03:53:M�j gatunek jest odporny na wszystkie ludzkie choroby.
00:03:55:A jak wyt�umaczysz te przezi�bienia?
00:03:57:Nie tw�j interes!
00:03:59:Przesta�cie si� k��ci�, czas jest cenny.
00:04:01:Musimy najlepiej wykorzysta� nasze ostatnie wsp�lne 24 godziny.
00:04:04:Wasza matka ma racj�, powinni�my usi��� razem jak rodzina.
00:04:07:I obejrze� ca�y 1 sezon "24 Godzin" na DVD.
00:04:18:To by�a porz�dna telewizja.
00:04:21:Zosta�a nam jeszcze minuta.
00:04:22:Nie mog� uwierzy�, �e umr� jako prawiczek.
00:04:24:Kochanie, to i tak by�o pewne na 70-80%.
00:04:28:Tatusiu.
00:04:29:�adnych �ez do cholery. Smith umiera z godno�ci�.
00:04:31:Dzieci, by�em dla was twardy, ale to dlatego, �e was tak bardzo kocham.
00:04:39:Racja, chyba powinienem poczeka�.
00:04:41:To ju� to.
00:04:48:Sp�jrzcie.
00:04:50:Tylko si� zdrzemn��em.
00:04:52:Ty �yjesz. Wszyscy �yjemy.
00:04:54:Ten zegar zawsze si� �pieszy, dajmy mu jeszcze kilka minut.
00:04:58:Dobra wiadomo��. Najwidoczniej ten szczep wirusa by� nieszkodliwy.
00:05:01:A to znaczy
00:05:02:�e b�dziemy cali.
00:05:04:Tak. Mimo, �e twoje maniery umar�y lata temu.
00:05:08:Nie ma za co.
00:05:11:Co jest kochanie? Przecie� �yjemy.
00:05:13:Wiem, to jest dobre.
00:05:16:Kiedy my�la�am, �e umrzemy to zda�am sobie spraw� jak ma�o zrobi�am ze swoim �yciem.
00:05:22:I teraz czuj� si� chyba niespe�niona.
00:05:25:Niespe�niona? Daj� ci wszystko czego mog�aby� zapragn��.
00:05:28:Sprz�tasz, gotujesz, raz w tygodniu k�adziemy si� jak m�� i �ona i mamy zbli�enie seksualne.
00:05:34:Co si� dzieje?
00:05:36:Cze��, Barb Hanson, Exposition Realty.
00:05:38:Powiem wam co si� sta�o. Wasz wirus sprawi�, �e ludzie wystawili swoje domy na sprzeda�.
00:05:43:Jakie� pytania?
00:05:44:Nie to by�o bardzo zwi�z�e.
00:05:46:Zadzwo� je�li b�dziesz potrzebowa�a agenta nieruchomo�ci.
00:05:48:Jestem tak�e modelem r�k.
00:05:50:S�odki Seanie Henry, twoje r�ce s� cudowne.
00:05:53:Chod� Francine.
00:05:55:Ona wydaje si� taka pewna. I spos�b w jaki nosi ten �urawinowy �akiet z logo firmy.
00:06:01:Jej �ycie musi by� takie ekscytuj�ce.
00:06:03:Mo�e robi� to, co ona.
00:06:05:Tak my�lisz?
00:06:06:Dok�adnie. Za�atwimy ci prawdziwy kostium agenta nieruchomo�ci.
00:06:09:B�dziesz wygl�da� �licznie.
00:06:11:A ja przebior� si� za marynarza i zrobimy sobie zdj�cia.
00:06:13:Mi chodzi�o o prawdziw� prac�.
00:06:15:Nie, b�dzie wspaniale. B�d� admira�em Finchem z floty z '58.
00:06:18:A ty b�dziesz lady Constantina, prawdziwy agent nieruchomo�ci.
00:06:20:I b�dziemy paradowali po okolicy zachycaj�c m�odych i starych naszymi kostiumami.
00:06:24:Stan, nie mog� by� prawdziwym agentem nieruchomo�ci tylko dlatego, �e tak powiedzia�e�.
00:06:27:Zrobienie licencji trwa latami.
00:06:29:Zostaw to mi, moja pani.
00:06:40:Barb Hanson?
00:06:41:Tak.
00:06:42:Dalej. Czekajcie, dalej.
00:06:48:Co si� dzieje?
00:06:51:Gratuluje, jeste� agentem nieruchomo�ci. Wspaniale.
00:06:54:Chwila, to rzeczy Barb. Co si� z ni� sta�o?
00:06:57:B�dzie ca�a.
00:06:59:Zatoka Guantanamo.
00:07:01:Cze��, Barb Hanson, Exposition Realty.
00:07:04:Mog� po�yczy� serwetk�? Dzi�ki.
00:07:07:Niewierna ukrad�a serwetk�.
00:07:09:Dzi� wieczorem odetniemy jej pi�kne r�ce.
00:07:13:Pozwoli�e� �onie pracowa�?
00:07:15:Nie, to bardziej jak hobby. Co� �eby by�a zaj�ta zanim Stan wr�ci do domu.
00:07:21:Pracowa�em w nieruchomo�ci.
00:07:22:Jeste� gejem?
00:07:23:By�em kiedy pracowa�em w nieruchomo�ci.
00:07:25:Kiedy przesta�em sprzedawa� domy moja sodomia znikn�a w�a�nie tak.
00:07:28:Wiesz co jest nie tak w gejowato�ci?
00:07:30:Je�li jest dw�ch m�czyzn to kto ma pochw�?
00:07:32:Bez �art�w, potrzeba pochwy.
00:07:34:Tak, pochwy s� �wietne. Chcia�bym tak� mie�.
00:07:38:Sprzedane. Agent nieruchomo�ci Francine Smith.
00:07:40:Zrobi�am to. Sprzeda�am m�j pierwszy dom.
00:07:43:Hej, kto jest moj� du�� dziewczynk�?
00:07:46:Taka mi�a rodzina.
00:07:48:Oni tylko robi� przeprowadzki.
00:07:50:Nowi w�a�ciciele to Greg i Terry.
00:07:54:Oczym ty my�la�a�? Nie chcemy takich typ�w w naszym s�siedztwie.
00:07:57:Przesadzasz.
00:07:59:Przesadzam? Przesadzam?
00:08:01:Czy wiesz co to za jedni?
00:08:04:Reporterzy. Tak jest Francine, cz�onkowie liberalnych medi�w.
00:08:08:Stan, nie wszyscy dziennikarze s� �li.
00:08:11:Lubisz ?Breda Hume'a?, czy� nie?
00:08:12:Dobrze wiesz, �e lubi� ?Breda Hume'a?
00:08:15:Daj szans� Gregowi i Terry'emu.
00:08:17:Dobra, ale je�li... Co do diab�a?
00:08:20:�ciemniane �wiat�a.
00:08:24:O przepraszam, zbyt fantastyczne?
00:08:27:Nienawidz� tego miejsca.
00:08:29:Nie powiedzia�am tobie nawet najlepszego.
00:08:31:Sp�jrz na m�j czek z prowizj�.
00:08:33:Niesamowite, to wi�cej ni� Stan zarabia w miesi�c.
00:08:36:I to tylko za jeden dom.
00:08:39:Pozbawiony m�sko�ci przez niesamowite zdolno�ci zarobkowe twojej ma�ej kobiety.
00:08:49:Guz, nabi�em guza.
00:08:55:Jeste� w ci�kiej sytuacji?
00:08:57:Zgadzam si�. W zwi�zku pieni�dze to w�adza.
00:08:59:To tylko zrobna przeszkoda.
00:09:01:Francine jest jak szczeniak, cieszy si� ze swojej nowej zabawki, sprzedania kilku dom�w.
00:09:06:Ale wkr�tce jej si� znudzi i wr�ci do prasowania koszul i odkurzania dywanu.
00:09:10:Otw�rz oczy Stan, stawk� jest twoja m�sko��.
00:09:13:To g�upota.
00:09:14:Na pewno? Kiedy moja �ona zacz�a pracowa�, nie zastanawia�em si� 2 razy.
00:09:18:Ale zarabia�a coraz wi�cej pieni�dzy i pewnego dnia BAM.
00:09:24:Nawet nie zd��y�em si� po�egna�.
00:09:30:"Wschodz�ca gwiazda nieruchomo�ci"
00:09:34:Stawk� jest twoja m�sko��. Stawk� jest twoja m�sko��.
00:09:38:Dobra dosy� tego, nie b�dziesz ze mn� jecha�.
00:09:42:To za mam�.
00:09:44:Wreszcie zrzuci�a jarzmo domowych obowi�zk�w i zda�a sobie spraw� ze ...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin