1_Instalacja_elektryczna.pdf

(132 KB) Pobierz
Microsoft Word - Instalacja elektryczna_1.doc
1
INSTALACJA ELEKTRYCZNA
Coraz þatwiejszy dostħp do urzĢdzeı elektrycznych powszechnego uŇytku wy-
raŅniej zaostrza wymagania bezpiecznego z nich korzystania. Dawniejsze instalacje
domowe, chronione 6-amperowymi bezpiecznikami topikowymi z przewodem zero-
wym, podþĢczonym do uziemienia, dzisiaj nie speþniajĢ juŇ podstawowych warunkw
bezpieczeıstwa. Trzeba je zastħpowaę nowszymi rozwiĢzaniami korzystajĢc np. z
okazji przystĢpienia do adaptacji lokalu, jego remontu lub z zakupu kolejnego do-
mowego urzĢdzenia, ktre aby speþniaþo wyznaczone mu funkcje musi byę zasilane
energiĢ elektrycznĢ, jakiej na starych, aluminiowych i mocno utlenionych przewo-
dach moŇe nagle zabraknĢę.
ZwiħkszajĢce siħ moce instalowanego sprzħtu wymuszajĢ rozbudowħ instalacji, a takŇe
ich ukþady. 63-amperowe zabezpieczenie obwodw mieszkaniowych, jeszcze do niedawna sto-
sowane na pionach, dzisiaj do rzadkoĻci juŇ nie naleŇy. Energetyka wielu krajw, takŇe w Pol-
sce przyjħþa podwyŇszone napiħcie w instalacjach domowych z 220/380 V do 230/400 V, a
nawet do 240/420 V. Co za tym idzie przemysþ zaczyna produkowaę przystosowany do takiego
napiħcia osprzħt.
Skomplikowane i bardzo wraŇliwe dzisiaj, zwþaszcza na przepiħcia, urzĢdzenia elektro-
niczne wymagajĢ zasilania pewnego, o staþych parametrach, chronionego skutecznymi zabez-
pieczeniami przepiħciowymi i przeciwzakþceniowymi. O ich zainstalowaniu powinien pomyĻleę
kaŇdy inwestor budujĢcy nowy dom, czy teŇ remontujĢcy lub adaptujĢcy w stosownych celach
(mieszkaniowych, uŇytkowych) stary lokal.
Z urzĢdzeniami zasilanymi energiĢ elektrycznĢ spotykamy siħ stale i bezpoĻrednio.
Sprzħt elektryczny praktycznie znajduje siħ na wyciĢgniħcie rħki co krok. W pokoju, w kuchni,
w þazience... Wszħdzie warunki uŇytkowania sprzyjajĢ moŇliwoĻci poraŇenia, zwþaszcza dzieci.
Z tego wzglħdu jest konieczne stosowanie ochron przeciwporaŇeniowych, np. rŇnicowoprĢdo-
wych.
ZwiħkszajĢca siħ iloĻę sprzħtu elektrycznego w domu, to znaczniejsza moŇliwoĻę wystĢ-
pienia usterek: wymg koniecznoĻci instalowania nowych punktw odbioru energii, choęby
gniazd wtyczkowych. Jak zlokalizowaę awariħ, jak sprawdzię dziaþanie urzĢdzenia, jak zainsta-
lowaę kolejny punkt oĻwietlenia, czy gniazdo? Czy wolno zrobię to samemu, czy szukaę wyko-
nawcy fachowca? Co znaczĢ znaki i symbole oraz liczby podawane na sprzħcie? Jak dobraę
sprzħt do potrzeb i wymagaı domownika?
DokonujĢc przebudowy, z zwþaszcza inwestujĢc w nowy ádach nad gþowħÑ, koniecznie na-
leŇy zastosowaę instalacjħ speþniajĢcĢ wymagania najnowszych norm i przepisw.
£ i praktyka
Prawo budowlane wymaga, aby instalacja elektryczna realizowana byþa przez upraw-
nionego elektryka. Taki fachowiec, po zapoznaniu siħ z oczekiwaniami roboczymi instalacji
przez inwestora (jakie urzĢdzenia odbiorcze bħdĢ na niej zasilane i ile ich bħdzie oraz wyma-
gana iloĻę punktw wtykowych, przeþĢcznikowych i oĻwietleniowych) wykonuje: po pierwsze -
plan, projekt rozmieszczenia instalacji (zgodnie z przepisami prawa budowlanego), po drugie:
prowadzi przewody, w odpowiednich przekrojach i izolacjach oraz zakþada na nich wymagane
normami i przepisami zabezpieczenia.
Do mieszkania w domu wielorodzinnym energiħ elektrycznĢ pobiera siħ z tzw. wewnħtrz-
nych linii zasilajĢcych, z pionw, prowadzonych w kanaþach wzdþuŇ klatek schodowych lub ko-
rytarzy. W zasadzie dla kilku mieszkaı na klatce schodowej jest prowadzona jedna, wsplna
linia zasilajĢca. Jednak do lokalu w ktrym planuje siħ zainstalowaę odbiornik o mocy wiħkszej
niŇ 3,3 kW, powinna byę poprowadzona oddzielna linia.
Do ochrony obwodw elektrycznych przed skutkami tzw. przeciĢŇeı i zwarę mogĢ byę
stosowane bezpieczniki topikowe, samoczynne (niesþusznie zwane automatycznymi) i rŇnico-
woprĢdowe.
W bezpieczniku topikowym, w jego gþwce zakoıczonej specjalnym gwintem jest
umieszczony wymienny element: wkþadka topikowa zwana stopkĢ. To w niej cienki drucik, o
2
odpowiednio dobranej Ļrednicy lub pasek metalowej folii, podczas nadmiernego obciĢŇenia
obwodu podþĢczonego na nim odbiornika nagrzewa siħ i stapia przecinajĢc ten obwd.
Bezpieczniki - na swoich wkþadkach - majĢ oznaczenia literowe (Bi-Wts) i liczbħ okreĻla-
jĢcĢ natħŇenie prĢdu, przy jakim powinno nastĢpię zadziaþanie (przerwanie obwodu). Niektre
urzĢdzenia podczas rozruchu (wþĢczania w obwd) pobierajĢ prĢd o natħŇeniu znacznie prze-
wyŇszajĢcym natħŇenie podczas pracy. Chronienie takiego obwodu bezpiecznikiem szybko
dziaþajĢcym powodowaþoby jego zadziaþanie juŇ w chwili wþĢczenia. W takich przypadkach na-
leŇy stosowaę wkþadki zwþoczne, o opŅnionym dziaþaniu, oznaczone symbolem Bi-Wtz i rysun-
kiem Ļlimaka. Bezpieczniki dobiera siħ takŇe zaleŇnie od obciĢŇenia i w przeciħtnych mieszka-
niach najczħĻciej stosuje siħ 10-amperowe w obwodzie oĻwietlenia i 16-amperowe w obwodzie
gniazd wtyczkowych.
Naprawianie wkładki topikowej drutem jest zabronione.
Cz ħ sto praktykowany taki sposób reanimowania bezpiecznika mo Ň e
by ę przyczyn Ģ po Ň aru, grozi te Ň pora Ň eniem w czasie u Ň ytkowania
urz Ģ dze ı pobieraj Ģ cych energi ħ elektryczn Ģ
WþaĻciwe detale
Znacznie wygodniejsze od topikowych i coraz czħĻciej stosowane sĢ bezpieczniki sa-
moczynne, wkrħcane w gniazda po wkþadach wyŇej opisanych.
Do identycznie dziaþajĢcych, ale na staþe wbudowanych w tablicħ rozdzielczĢ naleŇĢ za-
bezpieczenia nadmiarowoprĢdowe (samoczynne wyþĢczniki nadmiarowe Î SWN).
WyþĢczniki samoczynne mogĢ byę tylko tak instalowane w obwd, aby przerywaþy go w
przewodzie liniowym (fazowym) lub jednoczeĻnie w przewodzie liniowym i neutralnym. Nie
wolno instalowaę jakichkolwiek þĢcznikw w przewodzie ochronnym.
Coraz czħĻciej, a w budownictwie nowym obowiĢzkowo, sĢ instalowane zabezpieczenia
rŇnicowoprĢdowe (rŇnicowe). Ich dziaþanie polega na ciĢgþym porwnywaniu natħŇenia
prĢdu wpþywajĢcego do instalacji i z niej wypþywajĢcego. Najmniejsza nierwnowaga, juŇ jedna
setna ampera, spowodowana np. upþywem prĢdu do ziemi przez uszkodzonĢ izolacjħ lub przez
ciaþo poraŇonego czþowieka, powoduje natychmiastowe przerwanie obwodu.
WyþĢczniki rŇnicowoprĢdowe i nadmiarowoprĢdowe stanowiĢ komplet nowoczesnych za-
bezpieczeı i sĢ czħsto montowane jako jeden zespþ zwany kompaktem. MogĢ byę instalowane
tuŇ za licznikiem. ChroniĢ wtedy caþĢ instalacjħ lub na jej poszczeglnych obwodach odbior-
czych. Taki zespþ zabezpieczeı moŇna doĻę þatwo zainstalowaę w mieszkaniach, gdzie jest
instalacja z przewodem ochronnym (PE). Tam, gdzie takiej instalacji nie ma teŇ moŇna zaþoŇyę
te zabezpieczenia, ale bħdzie potrzeba wykonania pewnych przerbek i poprowadzenia dodat-
kowych przewodw. OczywiĻcie Î prace takie moŇe zrealizowaę tylko uprawniony elek-
tryk.
Zadaniem instalacji elektrycznej jest doprowadzenie energii elektrycznej do odbiornikw,
ktre potrafiĢ przetworzyę jĢ na inny rodzaj energii (ĻwietlnĢ, cieplnĢ, mechanicznĢ...). W naj-
prostszej instalacji odbiorniki byþy podþĢczane do przewodu fazowego (liniowego) i neutralne-
go. W celu zabezpieczenia uŇytkownika przed poraŇeniem w razie uszkodzenia izolacji obudo-
wħ odbiornika þĢczono z przewodem neutralnym, wtedy nazywanym zerowym. Takie poþĢcze-
nie nazywano zerowaniem. W wypadku uszkodzenia izolacji i pojawienia siħ napiħcia na obu-
dowie nastħpowaþo zwarcie, zadziaþanie bezpiecznika i przerwanie obwodu prĢdu.
RozwiĢzanie takie stwarza jednak niebezpieczeıstwo poraŇenia w przypadku bþħdnego
poþĢczenia i zamienienia przewodw. Obudowa poþĢczona z przewodem fazowym znajduje siħ
stale pod napiħciem.
We wszystkich nowych instalacjach i podczas naprawy starych obowiĢzkowo muszĢ byę
ukþadane trzy przewody: liniowy (fazowy) Î L w izolacji czarnej lub brĢzowej, neutralny Î N
(niebieski), na staþe poþĢczony z przewodem neutralnym w wewnħtrznej linii zasilajĢcej (pio-
26687695.001.png
3
nie) oraz ochronny Î PE (zielono Ňþty), poþĢczony z tzw. szynĢ wyrwnawczĢ 1 w mieszkaniu.
Do tego wþaĻnie przewodu powinny byę doþĢczone obudowy i styki ochronne w gniazdach
wtyczkowych.
Za licznikiem instalacja rozdziela siħ na obwody odbiorcze. W maþych mieszkaniach sĢ to
dwa obwody, oddzielnie zabezpieczone Î obwd oĻwietlenia i obwd gniazd wtyczkowych. W
mieszkaniach o wiħkszych powierzchniach na kaŇde 25 m 2 powinien byę dodatkowy jeden ob-
wd. Dodatkowy obwd trzeba prowadzię rwnieŇ dla odbiorw siþowych (ponad 2 kW, np.
kuchni elektrycznej). Do jednego obwodu nie powinno byę wþĢczonych wiħcej niŇ 20 opraw
Ļwietlnych lub 10 gniazd wtyczkowych.
MoŇna takŇe stosowaę, ale sposb ten nie jest zalecany, inne rozwiĢzanie: w kaŇdym
pomieszczeniu oddzielny obwd, wsplny dla oĻwietlenia i gniazd wtyczkowych. ZaletĢ tego
rozwiĢzania bħdzie wyeliminowanie z uŇytkowania w czasie uszkodzenia tylko jednego po-
mieszczenia.
Wg zaleceı (COBR ElektromontaŇ) na kaŇde 4 do 5 m 2 powierzchni powinno byę zainsta-
lowane jedno gniazdo wtyczkowe, ale nie mniej niŇ dwa w pomieszczeniu. Po jednym w przed-
pokoju i ubikacji, dwa w þazience, w tym jedno 16 A ze stykiem ochronnym (do pralki), w
kuchni nawet cztery do piħciu, w tym jedno 16 A (do kuchni elektrycznej) na osobnym obwo-
dzie. Zaleca siħ rwnieŇ, aby w pomieszczeniach do 20 m 2 znajdowaþ siħ jeden wypust do
oĻwietlenia, w wiħkszych co najmniej dwa, w kuchni i w þazience co najmniej dwa.
W dobie zwiħkszajĢcej siħ liczby urzĢdzeı elektrycznych duŇej mocy w mieszkaniu
(kuchnia, zamraŇarka, zmywarka, podgrzewacze wody) naleŇy przewidzieę zwiħkszenie mocy
zainstalowanej nawet do 20 kW na mieszkanie, a doliczajĢc ogrzewanie elektryczne Î do 50
kW.
Instalacja
Instalacja elektryczna, to przewody i osprzħt Î puszki rozgaþħŅne, gniazda wtyczkowe i
þĢczniki. Instalacja moŇe byę uþoŇona po wierzchu Ļciany (nadtynkowa), w warstwie tynku
(wtynkowa) i pod tynkiem (podtynkowa).
Powszechnie stosowanym obecnie systemem w budownictwie jest ukþadanie instalacji
wtynkowej. Przewody sĢ ukþadane bezpoĻrednio w warstwie tynku. UŇywa siħ specjalnych,
pþaskich przewodw, oznaczonych symbolami YDYt lub YDYp. Mocuje siħ przewody do podþoŇa
gipsem, taĻmĢ dwustronnie klejĢcĢ lub specjalnymi, izolowanymi gwoŅdziami, kaŇdy przewd
oddzielnie, bez wiĢzania ich w pħczki.
Przy prowadzeniu przewodw wieloŇyþowych na þukach naleŇy rozciĢę plastikowe mostki miħ-
dzy Ňyþami (nie uszkodzię izolacji!) i ukþadaę je moŇliwie najbardziej pþasko. Po uþoŇeniu prze-
wody trzeba pokryę warstwĢ tynku o gruboĻci co najmniej 5 mm.
Do wykonania instalacji w rurach zatopionych w betonie stosowaę naleŇy przewody o symbo-
lach DG, LG, DY lub LY. Nie wolno stosowaę tutaj przewodw oponowych.
Instalacji wtynkowej nie wolno ukþadaę na Ļcianach palnych, a takŇe na wykþadzinach z ásu-
chego tynkuÑ Î gipsowo kartonowych.
ZaletĢ takiego rozwiĢzania prowadzenia instalacji jest niski koszt wykonawczy.
Przewody w Ļcianach powinny byę ukþadane zawsze poziomo i pionowo, pod kĢtem prostym.
W suficie natomiast mogĢ byę prowadzone drogĢ najkrtszĢ.
Najnowsze rozwiĢzanie prowadzenia instalacji þĢczy zalety urzĢdzeı natynkowych z wy-
szukanĢ czħsto przez producenta estetykĢ. SĢ to tzw. listwy o bardzo zrŇnicowanych wymia-
rach (w przekroju od 15x15 mm do 100x100 mm), w duŇym asortymencie elementw (odcinki
proste, reduktory, þĢczniki kĢtowe, skrzynki do mocowania osprzħtu) i rozwiĢzaı wewnħtrz-
nych (pokrywy, przegrody wewnħtrzne. Mocuje siħ je na Ļcianach, np. jako listwy przypodþo-
gowe. Na rynku przewodw elektrycznych wystħpujĢ w powierzchniach barwnych z poþyskiem
lub matem, oklejone tapetĢ, czy teŇ warstwĢ rodzaju wykþadziny podþogowej. W listwach jedno
1 Szyna wyrównawcza – metalowy (miedziany) płaskownik poł Ģ czony elektrycznie z uziomem ochrony odgromowej,
a do niej, oprócz przewodu ochronnego, s Ģ doł Ģ czone metalowe cz ħĻ ci konstrukcji budynku, metalowe rury wodoci Ģ -
gowe i kanalizacyjne, gazowe, centralnego ogrzewania.
4
lub wielokomorowych, wykonanych z barwnego poliwinitu wzglħdnie lakierowanej, ocynkowa-
nej blachy stalowej moŇna umieszczaę wszystkie przewody, takŇe telefoniczne, czy antenowe.
Do mieszkaniowych instalacji stosuje siħ przewody z ŇyþĢ miedzianĢ o przekrojach 1,0,
1,5, 2,5, 4,0, 6,0, 10... mm 2 . Przewodw aluminiowych naleŇy unikaę. PrzewodzĢ prĢd
1,5 razy gorzej, sĢ miħkkie i kruche, szybko ulegajĢ utlenieniu. Przekrj przewodu powinien
byę dostosowany do obciĢŇenia, za duŇy Î zwiħksza koszty, za maþy Î moŇe byę przyczynĢ
przegrzania siħ Ňyþy, co prowadzię moŇe do uszkodzenia izolacji, zwarcia i poŇaru. Przekroje
przewodw muszĢ byę okreĻlone juŇ w projekcie instalacji, na podstawie obliczonych obciĢŇeı.
Zasadniczym zadaniem gniazda wtyczkowego jest moŇliwoĻę zasilenia urzĢdzenia w
energiħ elektrycznĢ. Gniazda muszĢ zapewniaę dobry styk bolca wtyczki z tulejkĢ stykowĢ w
gnieŅdzie i zamykaę dostħp do elementw pod napiħciem.
Zgodnie z obowiĢzujĢcymi wymaganiami prawa wszystkie nowo zakþadane gniazda
wtyczkowe muszĢ byę zaopatrzone w styk ochronny, poþĢczony z przewodem ochronnym
(dawniej: z przewodem zerowym). W Polsce jest stosowany styk w postaci bolca wystajĢcego z
gniazda. CiĢgle jeszcze produkowane i opatrywane nawet znakiem bezpieczeıstwa
gniazda wtyczkowe bez styku ochronnego nie powinny byę stosowane.
Zadaniem þĢcznika w instalacji domowej jest wþĢczanie i wyþĢczanie odbiornikw energii
elektrycznej. Na rynku wystħpujĢ þĢczniki hebelkowe, przyciskowe, klawiszowe, koþyskowe,
jedno i wieloobwodowe, schodowe, krzyŇowe, dotykowe, podĻwietlane, uruchamiane kluczy-
kiem, czy pilotem... W kaŇdym znajduje siħ mechanizm migowy, zapewniajĢcy szybkie prze-
rwanie lub poþĢczenie obwodu.
Planowanie pracy
Roboty instalacyjne zaczyna siħ od dokþadnego wyznaczenia punktw i drg prowadzenia
przewodw (zgodnie z uprzednio przygotowanĢ dokumentacjĢ, wykonanĢ przez
uprawnionego projektanta) pamiħtajĢc, Ňe powinny byę wiedzione tylko pionowo i poziomo.
OczywiĻcie z projektu bħdzie wynikaę, gdzie w mieszkaniu lub w budynku znajduje siħ áŅrdþoÑ
energii z przewodami fazowym i neutralnym (zerowym).
Podczas prowadzenia prac remontowo adaptacyjnych w starych budynkach, zwiĢzanych z
kuciem Ļcian, czy wbijaniem gwoŅdzi, trzeba Î po odciħciu starej instalacji od Ņrdþa energii
elektrycznej Î dokþadnie sprawdzię czy w murach nie znajdujĢ siħ jeszcze jakieĻ przewody pod
napiħciem: nie wiadomo, czy nie byþy prowadzone od innego Ņrdþa podczas poprzednich re-
montw. Trzeba takŇe sprawdzię, czy na drodze nowych przewodw nie znajdujĢ siħ rury lub
prħty zbrojeniowe. Bardzo pomocne bħdĢ do wykonania tych czynnoĻci sprawdzajĢcych tzw.
szukacze, do wykrywania ukrytych instalacji pod napiħciem i metalu. Te proste w budowie i
obsþudze przyrzĢdy moŇna nabyę w marketach z artykuþami elektrotechnicznymi.
JeŇeli na liniach planowanego prowadzenia instalacji znajdĢ siħ takie przeszkody, trzeba
dokonaę korekty w jej projekcie. Wyrysowane plany i schematy, zatwierdzone zgodnie z wy-
mogami prawa budowlanego, naleŇy przechowywaę w oddzielnej teczce. Miħdzy innymi mogĢ
przydaę siħ przy nastħpnych przerbkach lub nawet przy wbijaniu w Ļcianħ mocowaı do obra-
zw, czy szafek wiszĢcych.
Przewody trzeba uþoŇyę w bruŅdzie w tynku, co najmniej tak gþħbokiej, aby nad nimi byþa
jednocentymetrowa warstwa tynku. Przewd musi byę przykryty, dlatego nieraz trzeba bħdzie
kuę w podþoŇu (w betonie, cegle). Do instalacji podtynkowej bruzda musi byę znacznie gþħbsza
niŇ do wtynkowej.
W miejscach do montowania puszek wykuwa siħ otwory o Ļrednicy okoþo 8 cm. Rurki in-
stalacyjne, dopuszczalne rodzaje przewodw i puszki mocuje siħ do muru gwoŅdzikami, klejem
montaŇowym, czy zaprawĢ gipsowĢ. W instalacji wtynkowej przewody ukþada siħ bezpoĻrednio
w bruzdach.
Po uþoŇeniu w bruzdach przewodw nadchodzi pora poþĢczenia obwodw (zgodnie z
uprzednio wykonanym projektem instalacji). Koıcwki przewodw þĢczy siħ w pierĻcieniach
zaciskowych, umieszczonych w puszkach. NaleŇy pamiħtaę, Ňe zþĢczy, nawet dobrze zaizolo-
wanych nie wolno pozostawiaę w tynku: koıce przewodw moŇna þĢczyę ze sobĢ tylko w pusz-
ce.
5
Po sprawdzeniu przez uprawnionego elektryka przeprowadzonej instalacji i po stwier-
dzeniu przez niego jej poprawnoĻci moŇna przystĢpię do nakþadania na niej warstwy tynku.
Materiaþy
· przewody instalacji elektrycznej (iloĻę i rodzaj podany przez uprawnionego projektan-
ta instalacji),
· mocowania przewodw prowadzonych w tynku (taĻma dwustronnie przylepna, gwoŅ-
dziki lub gips),
· puszki rozgaþħŅne (iloĻę i rodzaj wynikajĢcy z przygotowanego projektu instalacji),
· þĢczniki (wg norm podanych przez uprawnionego projektanta instalacji),
· gniazda wtyczkowe (wg norm podanych przez projektanta instalacji)
·
materiaþ do wyrobienia kryjĢcej zaprawy tynkowej.
Narzħdzia
· przecinak stalowy do wykonania bruzd w murze,
· mþotek ze stalowĢ gþwkĢ o wadze ď kg,
· wiertarka elektryczna zwykþa i udarowa, wiertþa zwykþe i do muru,
· narzħdzia murarskie: mieszadþo i naczynie do wyrobienia zaprawy tynkowej, kielnia,
pace wyrwnujĢca i gþadzĢca powierzchnie naþoŇonego tynku lub narzħdzia do poþo-
Ňenia i wykoıczenia powierzchni ásuchego tynkuÑ,
· narzħdzia uprawnionego elektryka stosowane tylko przez niego lub przez upowaŇnio-
nego przez niego pracownika.
Dodatkowe informacje
Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urzĢdzeı elektrycznych powinno zapewniaę bez-
kolizyjnoĻę z innymi instalacjami w zakresie odlegþoĻci i ich wzajemnego usytuowania oraz
uwzglħdniaę m. in. nastħpujĢce warunki stosowania:
·
w budynku wielorodzinnym licznik pomiaru zuŇycia energii elektrycznej naleŇy
umieszczaę poza lokalem mieszkalnym, w zamkniħtej szafce; nie wolno go sytuowaę
we wsplnej skrzynce z licznikiem gazowym,
· przewody i kable elektryczne wolno prowadzię w sposb umoŇliwiajĢcy ich wymianħ
bez potrzeby naruszania konstrukcji budynku,
· prowadzenie przewodw elektrycznych wtynkowych jest dopuszczalne tylko wtedy,
jeŇeli kryjĢca je warstwa tynku wynosi co najmniej 5 mm,
· poziome odcinki instalacji elektrycznej powinny byę instalowane powyŇej poziomych
instalacji wodnych i kanalizacyjnych, ale co najmniej 0,1 m poniŇej przewodw insta-
lacji gazowej; uwaga: jeŇeli għstoĻę prowadzonego gazu jest wiħksza od għ-
stoĻci powietrza Î instalacja elektryczna musi znajdowaę siħ wtedy powyŇej
gazowej,
·
instalacja elektryczna w þazience musi speþniaę szczeglnie ostre wymagania przepi-
sw bezpieczeıstwa; wszystkie gniazda wtyczkowe muszĢ byę nie tylko zaopatrzone
w uczynnione bolce ochronne, poþĢczone z uziemieniem lub z przewodem zerujĢcym,
ale takŇe zaopatrzone w przykrywki samozamykajĢce, nie dopuszczajĢce do ich wnħ-
trza skondensowanej pary wodnej, czy - co gorzej - bryzgw wody; przeþĢczniki takŇe
muszĢ byę wodoszczelne, albo znajdowaę siħ na zewnĢtrz pomieszczenia, obok drzwi;
oczywiĻcie i oprawy oĻwietlenia muszĢ byę - swojĢ konstrukcjĢ - przystosowane do
speþniania funkcji w Ļrodowisku wilgotnym.
Tablica oznaczeı
Na urzĢdzeniach elektrycznych oprcz informacji o napiħciu znamionowym (np. 230 V) i
jego rodzaju (napiħcie staþe, przemienne, uniwersalne), o dopuszczalnym obciĢŇeniu (np. 16
niu przez niego jej poprawnoĻci moŇna przystĢpię do nakþadania na niej warstwy tynku.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin