instalacje_elektryczne.pdf

(336 KB) Pobierz
instalacje.qxd
KILKA WAŻNYCH ZASAD
Zapamiętaj!
Aby całkowicie bezpiecznie korzystać z urządzeń
zasilanych energią elektryczną przy projektowaniu,
budowie oraz eksploatacji domowej instalacji elek-
trycznej należy przestrzegać kilku założeń:
Instalacja elektryczna w Twoim domu lub
mieszkaniu musi być tak zaprojektowana
i wykonana, by w pełni zapewniała bez-
pieczeństwo.
Instalacje elektryczne powinny być wykonane z zasto-
sowaniem przewodów miedzianych z osobnym prze-
wodem ochronnym (obecnie nie stosuje się już przewo-
dów aluminiowych).
W każdym przypadku naprawę instalacji
zawsze powierzaj osobie wykwalifikowa-
nej z odpowiednimi uprawnieniami.
Przekroje i obciążalności prądowe przewodów powin-
ny być tak dobrane, aby odpowiadały nie tylko obe-
cnym wymaganiom, ale również uwzględniały zwięk-
szoną obciążalność w perspektywie kilkunastu lat.
Projekt instalacji elektrycznej winien uwzględniać
wydzielenie odpowiedniej liczby obwodów trójfazo-
wych przeznaczonych do zasilania urządzeń o dużym
poborze energii: kuchnie elektryczne, przepływowe
podgrzewacze wody, piece akumulacyjne oraz obwo-
dów jednofazowych do zasilania: pralki, zmywarki do
naczyń - nawet wówczas, gdy w trakcie wykonywania
instalacji nie przewiduje się zainstalowania tych
wszystkich odbiorników. W mieszkaniu o powierzch-
ni do 45 m 2 powinniśmy zatem zaplanować wykona-
nie 2-3 obwodów, w mieszkaniu o powierzchni od 75
do 100 m 2 5-7 obwodów.
W cyklu „Dobre, bo elektryczne“ ukazały się porady na temat:
KUCHNIE ELEKTRYCZNE
KLIMATYZACJE
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
OGRZEWANIE DOMU
W zależności od powierzchni w każdym pomieszcze-
niu powinno się montować odpowiednią liczbę gni-
azd wtykowych (3-5 w pokojach oraz 7-9 w kuchni).
CZY PRĄD JEST DROGI?
W obwodach gniazd wtykowych zasilających pomie-
szczenia o zwiększonym zagrożeniu porażeniowym
(łazienka, kuchnia, garaż itp.) jako zabezpieczenie
przed porażeniem prądem elektrycznym powinno się
stosować zabudowę wyłączników.
Szczegółowe informacje o oferowanych usługach
oraz aktualną cenę energii elektrycznej z taryfy G11, G12
uzyskasz w swoim zakładzie energetycznym.
Adres i numer telefonu znajdziesz
na rachunku za energię elektryczną.
Aby zabezpieczyć się przed awariami wywołanymi
przepięciami w instalacjach elektrycznych, konieczne
jest zabudowanie wielostopniowych urządzeń ochrony
przeciwprzepięciowej, które niezawodnie i skutecznie
zabezpieczą cenny sprzęt komputerowy, RTV oraz
urządzenia AGD.
www.ptpiree.com.pl
e-mail: elektryczne@ptpiree.com.pl
OGRZEWANIE WODY
26687697.001.png
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Zanim kupisz sprzęt
Prąd elektryczny jest najbardziej przyjaznym i naj-
bezpieczniejszym nośnikiem energii. Jednak by w peł-
ni korzystać z zalet energii elektrycznej i zasilanych
nią urządzeń w sposób całkowicie bezpieczny, domo-
wa instalacja elektryczna powinna być wykonana zgo-
dnie z obowiązującymi przepisami. Prawidłowy pro-
jekt oraz dobór odpowiednich urządzeń i elementów
domowej instalacji elektrycznej gwarantuje bezpie-
czeństwo i sprawne działanie wszystkich przyłączo-
nych sprzętów zasilanych prądem.
Przed kupieniem nowego urzą-
dzenia zasilanego prądem elek-
trycznym należy zawsze sprawdzić,
czy nasza domowa instalacja elek-
tryczna jest przystosowana do jego
podłączenia i czy podczas użytko-
wania nie nastąpi: przeciążenie in-
stalacji, zagrożenie bezpieczeństwa
użytkowników lub uszkodzenie zain-
stalowanego urządzenia.
Jeśli działa źle...
Jeżeli nie przyłączamy dodat-
kowych urządzeń, a obserwujemy
objawy nieprawidłowej pracy insta-
lacji elektrycznej, takie jak: częste
awarie (wybijanie bezpieczników,
upalone końcówki przewodów alu-
miniowych itp.), zanikanie napięcia
w niektórych punktach instalacji lub
migotanie światła czy awarie
i uszkodzenia przyłączonych urzą-
dzeń elektrycznych (samoczynne
wyłączanie się urządzeń, częste
przepalanie bezpieczników), należy
ustalić przyczynę nieprawidłowo-
ści, niezwłocznie przeprowadzić
częściową modernizację instalacji
lub dokonać wymiany instalacji.
Czynności te należy powie-
rzyć elektrykowi z odpowiednimi
uprawnieniami.
Stosownym momentem do
przeprowadzenia modernizacji lub
wymiany instalacji jest np. plano-
wany remont mieszkania, budynku
lub jego części. Po podjęciu decyzji
o przebudowie instalacji, wykona-
nie projektu modernizacji/wymiany
instalacji powierzamy osobie posia-
dającej uprawnienia do projektowa-
nia instalacji elektrycznych. Wyko-
nawstwo instalacji również musi
być realizowane pod dozorem oso-
by posiadającej stosowne upraw-
nienia. Powierzanie prac osobom
nieuprawnionym może mieć poważ-
ne następstwa - awarie instalacji
lub urządzeń oraz zagrożenie zdro-
wia lub życia użytkowników.
26687697.002.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin