CINQUECENTO - obsługa i naprawa.pdf

(61289 KB) Pobierz
OBSAH.QXD
286921219.005.png 286921219.006.png 286921219.007.png
Cinquecento
Pøedmluva
Tato pøíruèka obsahuje hlavní postupy pro opravy a servis vozidel Cinquecento.
Kapitola ÚVOD A TECHNICKÉ ÚDAJE (00.) má dvojí význam v pøedstavení modelu a podporuje zbýva-
jící èást pøíruèky. Tato kapitola obsahuje tabulky s technickými údaji a konkrétními informacemi, vztahují-
cími se ke kapitolám ve zbývající èásti pøíruèky.
Zbývající èást (10. - 18. atd.) obsahuje popisy opravárenských postupù.
MOTORY Kapitola 10 popisuje operace demontáe - montáe hnacích jednotek, práce na vozidle
a rùzné systémy dodávky paliva, mazání a chlazení u vech verzí.
Postup generální opravy motorù 704 ccm a 903 ccm je obsaen v samostatné pøíruèce, tisk
è. 504.589-10.
PØEVODOVKY Kapitola 21 - 27 popisuje operace demontáe - montáe rùzných pøevodovek.
Postup generální opravy mechanických pøevodovek je obsaen v samostatné
pøíruèce tisk è. 505.023-06 pro motory 704 ccm a tisk è. 505.023-01 pro motory
903 ccm.
V této pøíruèce jsou u popisu mechanických komponentù, operací a opravárenských postupù pouita gra-
fická vyobrazení a symboly.
Vybarvení jednoho komponentu nebo jeho jedné èásti, upozorní v obrázku mechanika na mìøený nebo
kontrolovaný objekt.
Prùmìr malého ojnièního oka
Napøíklad:
Dotaení utahovacím
momentem
Prùmìr pro loisko na klikovém høídeli
DODATKY
Tato základní pøíruèka je doplòována o dalí informace, které byly získány po uvedení vozidla na trh. Ná-
sledné dodatky jsou rozesílány prostøednictvím Servisních bulletinù .
Doplòky Opravárenské pøíruèky budou oznaèeny symbolem:
Opakovanì, v závislosti na úpravách, budou doplòující informace sdruovány do speciálních svazkù,
oznaèených jako Doplòky a budou urèeny k vloení do základní pøíruèky.
POZNÁMKA Pøed nahlédnutím do základní pøíruèky se vdy ujistìte, e Vámi poadovaný pøedmìt
zájmu nebyl upraven a doplnìn.
286921219.008.png 286921219.001.png
Pøedmluva
Cinquecento
Cinquecento je dvouprostorový vùz s moností uloení zavaza-
del, s podélnì uloeným motorem 704 ccm, nebo s napøíè ulo-
eným motorem 903 ccm nebo 903 ccm USA ´83 limits, s pøed-
ní hnanou nápravou.
Cinquecento 704 je vybaven karburátorovým, øadovým dvouvál-
covým motorem 704 ccm s výkonem 23 kW, s elektronickým
zapalováním M. Marelli Nanoplex.
Cinquecento 903 je vybaven karburátorovým, ètyøválcovým mo-
torem 903 ccm s výkonem 30 kW, s elektronickým zapalováním
M. Marelli Digiplex 2S.
Cinquecento 903 USA ´83 limits je vybaveno ètyøválcovým mo-
torem 903 ccm s výkonem 30 kW, s elektronickým vstøikováním
a zapalováním Weber - Marelli I.A.W., tøícestným katalyzátorem
s Lambda sondou a zaøízením pro odstraòování emisí palivo-
vých výparù.
286921219.002.png
 
Cinquecento
Grafická vyobrazení a symboly
Demontá
Rozpojení
Sání
Montá
Propojení
Výfuk
Rozebrání
Rozmontování
Operace
Sestavení
Sloení
Tolerance
Rozdíl ve hmotnosti
Dotaení utahovacím mo-
mentem
Pøedzatíení
Dotaení o úhel
Otáèení
Zcela dotáhnout
Kompresní pomìr
Zajitìní matice zásekem
Výbìr
Roztøídìní
Nastavení
Regulace
Nadmíra
Vìtí ne ...
Maximum
Podmíra
Mení ne ...
Minimum
Vizuální prohlídka
Kontrola
Poèet otáèek
Upozornìní
Pomìr
Namazání
Mazivo
Tlak
Výmìna
Originální náhradní souèásti
Teplota
Odvzdunìní systému brzd
Teplota pod 0°C
Chladný
Zima
Opracovaná plocha
Teplota nad 0°C
Horký
Léto
Pøesah
Spojení s pøesahem
Stìraè èelního okna s elektric-
kým èerpadlem ostøikovaèe
Mìøená vzdálenost
Mìøení - Kontrola
Tlouka - Vùle
Stìraè zadního okna s elekt-
rickým èerpadlem ostøikovaèe
Kroutící moment
Motor
286921219.003.png
 
Bezpeènostní pokyny
Cinquecento
Nejnovìjí studie a výzkumy provádìné firmou FIAT umonily objevit a pouít nové bezazbestové materi-
ály, které jsou schopné stejného vyuití pøi srovnatelné kvalitì a zároveò zajiují ochranu ivotního pro-
støedí.
Z tohoto dùvodu je azbest na Vaem vozidle pøítomen pouze v nìkterých tìsnìních, které se pøi servisních
procedurách mìní pouze zøídka.
Vdechování azbestového prachu je nebezpeèné pro Vae zdraví. Pøi práci se souèástkami obsahujícími
azbest musíte dodrovat následující podmínky:
·
Pracujte v otevøeném nebo dobøe vìtraném prostoru.
·
Azbestový prach na vozidle, nebo vznikající pøi servisních opera-
cích na vozidle, musí být odstranìn odsáváním, ale nikdy ne odfou-
káváním, nebo kartáèováním.
·
Vekeré zbytky musí být navlhèeny a uzavøeny v utìsnìné nádobì
a oznaèeny k zajitìní bezpeèné likvidace.
VÝSTRAHA!
OBSAHUJE
AZBEST
·
Pokud je tøeba øezat, vrtat, nebo brousit komponenty, obsahující az-
best, musí se obrábìná èást nejprve navlhèit. K práci lze pouít
pouze ruèní nástroje, u motorových nástrojù musí motor bìet
pouze v nízkých otáèkách.
Vdechování
azbestového prachu
je zdraví
nebezpeèné!
Dodrujte
bezpeènostní
pokyny!
54
286921219.004.png
 
Zgłoś jeśli naruszono regulamin