praca kontrolna z wosu.odt

(18 KB) Pobierz

Praca kontrolna nr 1 z Podstaw przedsiębiorczości                                         

                                                                                                                           nauczyciel

 

                                                                             

                  nazwisko i imię                                                                                        klasa

 

1.      Wskaż nieprawidłowe stwierdzenie:

a) NBP jest bankiem banków

b) NBP jest bankiem emisyjnym

c) NBP jest bankiem komercyjnym

d) NBP jest bankiem państwa

2.      W związki z ustaniem stosunku pracy, pracodawca jest zobowiązany wydać swiadectwo pracy:
a) w ciągu 2 tygodni

b) w ciągu miesiąca

c) niezwłocznie

d) w ciągu 3 dni roboczych

3.      Tylko jeden wspólnik odpowiada całym swoim majątkiem:

a) w spółce cywilnej

b) w spółce partnerskiej

c) w spólce z ograniczoną odpowiedzialnością

d) w spółce komandytowej

4.      Dokumentem stanowiącym zobowiązanie do zakupu towarów przez odbiorcę na warunkach określonych w tym dokumencie jest

a) awizo

b) zamówiene

c) faktura VAT

d)specyfikacja

5.      Przy obliczeniu PNB uwzględnia się:

a) tylko krajowych producentów

b) tylko firmy z udziałem kapitału zagranicznego

c) tylko polskie przedsiębiorstwa i polskich pracowników działających za granicą

d) wszystkich wymienionych

6.      Polityka fiskalna odnosi się do:

a) wydatków rządowych mających na celu podnoszenie standartu życia społeczeństwa,

b) wydatków rządowych, podatków i transferów

c) polityki rządu mającej na celu walkę z bezrobociem

d) programów rządowych np. zasiłków dla bezrobotnych

7.      Najgroźniejsze dla gospodarki jest:

a) bezrobocie koniunkturalne

b) bezrobocie frykcyjne

c) bezrobocie naturalne

d) bezrobocie chroniczne

8.      Przyczyną inflacji jest:

a) niewłaściwa polityka pieniężna

b) niewłaściwa polityka budżetowa

c) nadmierne inwestowanie

d) wszytskie wymienione

9.      Bank Centralny, określając wysokość stopy redyskontowej wpływa na:

a) sprzedaż na otwartym rynku papierów wartościowych

b) wielkość kredytów udzelanych przez banki

c) wysokość rezerw obwiązkowych

d) wszystkie wymienione

10.  Do spółek osobowych zaliczamy:

a) komandytową i z.o.o

b) komandytowo-akcyjną i jawną

c) S.A. i jawną

d) cywilną i partnerską

11.  W spółce komandytowo-akcyjnej kapitał podstawowy wynosi:

a) 50.00zł

b) 150.000zł

c) 500.000zł

d) nie ma określonego kapitału

12.  Do dóbr konsumpcyjnych nie zalicza się:

a) chleba

b) butów

c) telewizora

d) tokarki

13.  Zgodnie z prawem popytu i podaży cen danego dobra powoduje, że:

a) producenci zwiększają produkcję

b) producenci zmniejszają produkcję

c) sprzedający zwiększają zakup tego dobra

d) wzrost cen nie ma wpływu na zakup tego dobra

14.  Do grupy podatków bezpośrednich nie zaliczamy

a) Akcyzy

b) PIT

c) CIT

d) podatku od spadku

15.  Państwo nie posiada funkcji

a) alokacyjnej

b) redystrybucyjnej

c) stymulacyjnej

d) stabilizacyjnej

16.  Numer REGON nadawany jest przez:

a) Urząd Gminy

b) ZUS

c) Urząd Statystyczny

d) Urząd Skarbowy

17.  Jeśli rynek znajduje się w równowadze to

a) nie ma na nim niedoborów

b) nie ma na nim nadwyżek

c)cena umożliwia transakcje kupna-sprzedaży

d) nie ma na rynku niedoborów I nadwyżek

 

Zgłoś jeśli naruszono regulamin