Human Target [1x01] Pilot.txt

(28 KB) Pobierz
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
{10}{84}/Wtapia� si� w t�o...
{97}{208}/Nie macie poj�cia, jak to jest,|/zawsze by� t�em.
{241}{283}/Zapominasz, kim jeste�.
{287}{378}/A nawet,|/kim kiedykolwiek by�e�.
{392}{473}/Coraz bardziej|/spychaj� ci� na margines.
{477}{559}/Traktuj� jak �miecia,|/odbieraj� cz�owiecze�stwo.
{563}{622}/Umniejszaj�.
{626}{687}Kto� musia� co� z tym zrobi�.
{691}{731}/Rozumiem ci�, Hollis.
{735}{845}/Wykorzystali twoj� prac�|/i pozbyli si� ciebie, to parszywe.
{849}{937}/Ale moi szefowie ju� rozwa�aj�|/wej�cie tam razem z drzwiami.
{941}{973}/Pos�uchaj.
{977}{1041}/Obaj tego teraz nie chcemy.
{1045}{1087}Za�atwi� ci czas,|tylko wypu�� pracownik�w.
{1091}{1156}- Nie, to si� nie uda.|/- Daj mi sko�czy�.
{1160}{1224}Ja ich przejm�,|a ty zatrzymasz Lydeckera.
{1228}{1286}/Tylko o niego ci chodzi.
{1290}{1382}/Utrzymasz przewag�,|ale niech moi szefowie co� dostan�.
{1386}{1473}/Wszyscy po�yjemy troch� d�u�ej.
{1710}{1746}Dobra.
{1750}{1862}Wszyscy poza Lydeckerem - wypad.|Rusza� si�, jazda!
{2075}{2142}T�dy, szybciej!
{2167}{2268}- Hej, zostali�my ju� sami?|- Stul pysk!
{2354}{2435}Uznam to za potwierdzenie.
{2518}{2545}Ken Lydecker?
{2549}{2576}Tak.
{2580}{2678}Je�li pan jest tutaj,|to kim jest ten w �rodku?
{2745}{2773}Gdzie Lydecker?
{2777}{2860}Nie �piesz si�,|sam na to wpadniesz.
{2864}{2923}Ju� ci� widzia�em, kr�ci�e� si� tu.
{2927}{2961}Jeste� rewidentem.
{2966}{3006}Nie bardzo.
{3010}{3044}Dam ci rad�,|nie stosuj pogr�ek.
{3048}{3101}Zr�b to, co planujesz,|bez gl�dzenia.
{3105}{3139}�e co?
{3143}{3229}S�a�e� mu gro�by tygodniami,|przygotowa� si�, no i masz.
{3233}{3324}Gro�by wszystko komplikuj�.|Koniec gr�b, trzeba dzia�a�.
{3328}{3418}Pope�niasz samob�jstwo|dla tego padalca, tego szczura, wiesz?
{3425}{3507}Primo, nie mo�na by�|szczurem i padalcem jednocze�nie.
{3511}{3604}Secundo, jeste� handlowcem wylanym z roboty.|Nie r�b z siebie niewolnika.
{3608}{3724}Zmarnowa� mi osiem lat �ycia!|Zostawi� bez niczego, bez oszcz�dno�ci.
{3728}{3755}Zniszczy� mnie!
{3759}{3803}- Zas�uguje na �mier�.|- Wcale nie.
{3807}{3820}W�a�nie �e tak.
{3824}{3887}Wcale �e nie!
{3891}{3979}Nikt na to nie zas�uguje,|a widz�c na twoje zachowanie dzisiaj,
{3983}{4060}przyzna�bym mu chyba medal|za u�eranie si� z tob� tyle czasu.
{4064}{4078}Co robisz?
{4082}{4142}Zabieram ci spluw�, jest gro�na.|Dosy� tych wyg�up�w.
{4146}{4174}Ja si� wyg�upiam?
{4178}{4245}Jeste�my tu z 7 godzin,|jestem zm�czony i burczy mi w brzuchu.
{4249}{4312}Starczy ju�.
{4326}{4366}Nienormalny jeste�?
{4370}{4421}Czy jestem nienormalny?
{4425}{4517}Zak�adam,|�e to pytanie retoryczne.
{4801}{4865}Nie chcesz tak chyba sko�czy�?
{4869}{4901}Nie.
{4905}{5010}Wyjd� na zewn�trz.|Podejd� jak najbli�ej Lydeckera.
{5014}{5140}I wtedy sko�cz�, co zacz��em.|St�j sobie i gadaj co chcesz.
{5148}{5252}�e robi� co� z�ego,|�e mog� z tego jako� wybrn��.
{5256}{5340}To niczego nie zmieni.|I tak to zrobi�.
{5344}{5423}Hollis, co ja ci m�wi�em?
{5445}{5516}Koniec z gro�bami.
{6017}{6063}{C:$0057cc}Human Target [1x01]|T�umaczy�a: Aith
{6070}{6111}{C:$0057cc}.:: Grupa Hatak - Hatak.pl ::.
{6115}{6192}CZTERY TYGODNIE PӏNIEJ
{6306}{6368}KAMERA NR 3
{6466}{6509}Cze��, Karma.
{6513}{6596}Co tam dzi� u twojego pana?
{6600}{6637}/Cieszy si� z powrotu do domu.
{6641}{6709}Siema, Winston.|Sprawdzasz, co u mnie?
{6713}{6774}A co, sta�o si� co�?
{6778}{6811}M�g�bym si� nie wysila�.
{6815}{6891}Kto niby karmi� to bydl�,|gdy ty by�e� w szpitalu?
{6895}{6953}Nie wiem, my�la�em,|�e w ko�cu dorwa� listonosza.
{6957}{7021}I jego ze�ar�.
{7025}{7116}- Lydecker przys�a� zap�at�.|- To?
{7219}{7252}Whisky?
{7256}{7304}To nie jest jaka� whisky.
{7308}{7396}To 25-letnia butelka Takagi.|900 dolc�w za sztuk�.
{7400}{7502}Gdy m�wi�em, �e zamiast got�wki|bezpieczniej b�dzie przyjmowa� towar,
{7506}{7593}my�la�em, �e wiesz,|�e musi on mie� znacz�c� warto��.
{7597}{7644}Nie jest �atwo to dosta�.
{7648}{7710}Przechowasz przez 10 lat|i b�dzie warte 10 razy tyle.
{7714}{7793}- Wi�c to inwestycja?|- Dok�adnie.
{7797}{7890}Jak kto� wysadza budynek, w kt�rym stoi,|ci�ko go uzna� za dobrego inwestora.
{7894}{7949}Nadal musimy o tym gada�?
{7953}{8044}Tylko tak mog�em uchroni� przed �mierci�|Lydeckera i dziesi�tki przechodni�w.
{8048}{8084}Tak twierdzisz.
{8088}{8193}Ale ci�gle nie mog� poj��,|jak sprawy mog�y zaj�� tak daleko.
{8197}{8240}Czemu nie przycisn��e� go wcze�niej?
{8244}{8353}Nie uzbroi� �adunku do samego ko�ca.|Czemu go nie rozbroi�e�?
{8357}{8416}A co, uwa�asz,|�e zwleka�em dla draki?
{8420}{8477}Nie wiem, ty mi powiedz.
{8481}{8587}To ty mi powiedz|o co ci naprawd� chodzi?
{8599}{8673}Powin�a ci si� noga?
{8757}{8827}Zwleka�em, bo nie zagra�a�|Lydeckerowi bezpo�rednio.
{8831}{8921}My�lisz, �e nacisn��bym spust|nie wiedz�c, �e obok jest �ciana no�na
{8925}{9038}i �e zapalnik domowej roboty|zadzia�a z op�nieniem?
{9184}{9247}- Gdzie leziesz?|- Peale podes�a� nam klienta.
{9251}{9271}Te� mog� i��.
{9275}{9319}Nie mo�esz.
{9323}{9410}Zamkn��em interes do czasu,|a� wydobrzejesz.
{9414}{9473}Bez dyskusji.
{9477}{9536}Dzi�ki za trosk�.
{9540}{9627}Ale nie ma si� czym przejmowa�.
{9707}{9750}To by�o jaki� tydzie� temu.
{9754}{9812}Wsiad�am do auta,|nie chcia�o zapali�.
{9816}{9914}Mechanik w serwisie wyszed� do mnie|z dziwnym wyrazem twarzy.
{9918}{9978}Mia� dwie wiadomo�ci.|Po pierwsze, pad� mi akumulator.
{9982}{10078}A po drugie znalaz� pod mask�|250 gram�w Primasheet 2000.
{10082}{10115}Materia� wybuchowy.
{10119}{10172}Nie mam poj�cia,|dlaczego kto� chcia�by mnie zabi�.
{10176}{10241}Nigdy mi nie gro�ono,|nie mam wrog�w.
{10245}{10304}Nie wiem, o co chodzi,|i dlatego potrzebuj� was.
{10308}{10362}Policja nie chce|obj�� pani ochron�?
{10366}{10412}Wiesz, jak jest.
{10416}{10473}Mam dw�ch gliniarzy|i zakaz robienia nadgodzin.
{10477}{10524}W tej sytuacji|to zdecydowanie za ma�o.
{10528}{10567}W jakiej zn�w sytuacji?
{10571}{10643}- Prosz� mu opowiedzie�.|- Pracuj� w McNamara Engineering.
{10647}{10709}Jestem szefem zespo�u projektowego|kolei jednoszynowej.
{10713}{10744}Kalifornijskiego poci�gu-pocisku?
{10748}{10832}Masz przed sob� osob� odpowiedzialn�|za najdro�sz� pa�stwow� inwestycj�
{10836}{10865}w historii USA.
{10869}{10946}McNamara nie chce teraz|�adnych sensacji dotycz�cych projektu.
{10950}{11026}Ale nie chodzi mi o dobro firmy,|tylko o dobro �ony.
{11030}{11096}Jutro poci�g odb�dzie|swoj� pierwsz� podr�.
{11100}{11175}Dlatego chcemy,|by to pozosta�o w tajemnicy.
{11179}{11236}Je�li za�atwicie to|szybciej i bezpieczniej ni� policja,
{11240}{11402}to w�a�nie was potrzebujemy.
{11406}{11435}No tak...
{11439}{11506}W tej chwili|nie przyjmujemy nowych klient�w.
{11510}{11561}- Mog� poleci� pa�stwu...|- Nie.
{11565}{11626}Powiedziano mi,|�e �wiadczycie specyficzne us�ugi.
{11630}{11660}�e tego mi potrzeba.
{11664}{11740}/Dlaczego akurat mnie?
{11904}{11956}Potrafisz tego kogo� wyp�oszy�, tak?
{11960}{12052}Sprawi�, �e si� ujawni...|I usun��?
{12070}{12142}Dzia�am pod przykryciem.|Wtapiam si� w t�o.
{12146}{12240}Gdy wygl�dasz na bezbronn�,|pozwalam, by zagro�enie si� ujawni�o i...
{12244}{12299}Eliminuj� je.
{12303}{12380}Nie chc� �y� w strachu.
{12395}{12501}Ktokolwiek za tym stoi,|nie powinien mie� nade mn� takiej w�adzy.
{12505}{12589}Jak szybko ten poci�g je�dzi?
{12605}{12691}Bezpieczna pr�dko��|to ponad 300 km/h.
{12695}{12782}B�d� si� m�g� nim przejecha�?
{12792}{12853}Tak s�dz�.
{12911}{12984}Dobra.|Wchodz� w to.
{12989}{13043}LINIA MONTEREY.|STACJA SAN FRANCISCO
{13047}{13110}Om�wmy to jeszcze raz.|Kim jestem?
{13114}{13175}Tony Graham, m�j nowy t�umacz.
{13179}{13238}Dobrze,|a co si� sta�o z poprzednim?
{13242}{13298}Firma mia�a t�umaczk�|z powodu tokijskich finansist�w,
{13302}{13390}ale robi�a za du�o b��d�w,|wi�c zatrudni�am ciebie.
{13394}{13463}Mam nadziej�,|�e m�wisz biegle po japo�sku?
{13467}{13534}Przekonamy si�.
{13612}{13732}Pan Saito gratuluje|i czuje si� zaszczycony zaproszeniem.
{13736}{13837}Dzi�kuj�, ciesz� si�,|�e m�g� pan przyby�.
{14655}{14674}No co?
{14678}{14733}To nasi najwi�ksi inwestorzy,|co powiedzia�e�?
{14737}{14812}Pyta�, sk�d wiedzia�em,|�e m�wi dialektem Satsuma-ben.
{14816}{14858}Powiedzia�em, �e m�j dziadek|stacjonowa� w Tokio.
{14862}{14950}Zaprzyja�ni� si� ze stewardem|z rybackiej wioski na Kiusiu.
{14954}{15020}Gdy ten przyjecha� Stan�w,|zap�aci� mu za studia.
{15024}{15122}Zosta� przyjacielem rodziny|i nauczy� mnie japo�skiego.
{15128}{15158}To chocia� prawda?
{15163}{15216}Nie.
{15224}{15303}/My�lisz, �e zab�jca|/b�dzie w tym poci�gu?
{15307}{15399}/Trzy godziny w zamkni�tej przestrzeni|/bez ochrony i mo�liwo�ci ucieczki?
{15403}{15450}/Zrobi tu nast�pny ruch.
{15454}{15549}/- To dlaczego pozwalasz mi nim jecha�?|/- Bo on te� nie b�dzie m�g� uciec.
{15553}{15607}/Gdy on wykona ruch,|/ja b�d� tu� obok ciebie.
{15611}{15735}/Co by si� nie dzia�o,|/za trzy godziny b�dzie po wszystkim.
{15990}{16049}PR�DKO��... 80 KM/H
{16053}{16097}Gdy m�j ojciec zak�ada� t� firm�...
{16101}{16206}Nie m�g� podejrzewa�,|�e Kalifornia osi�gnie co� takiego.
{16210}{16270}Ale za trzy godziny|b�dziemy w Los Angeles.
{16274}{16352}Dzi�ki wam,|nic ju� nie b�dzie takie samo.
{16367}{16418}Wasze zdrowie.
{16713}{16737}PR�DKO��... 220 KM/H
{16741}{16799}Nie s�uchaj, co o niej gadaj�.|Pewnie mi�o si� wam wsp�pracuje.
{16803}{16865}- A co gadaj�?|- �e straszna z niej j�dza.
{16869}{16938}�e jak nie dor�wnujesz jej m�dro�ci�,|to wida� brak ci kompetencji.
{16942}{16986}I �e pomy�ki karze �mierci�.
{16990}{17030}Ale to nieprawda?
{17034}{17092}Ale� nie, to prawda.
{17096}{17165}Skoro jest taka trudna,|dlaczego j� znosz�?
{17169}{17213}Chcesz zna� prawd�?
{17217}{17264}James...
{17268}{17319}Chroni j�, przed wszystkimi.
{17323}{17370}Nawet przed McNamar�.
{17374}{17414}O wilku mowa.
{174...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin