Human Target [1x02] Rewind.txt

(27 KB) Pobierz
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
{2}{65}/Powiedz, jak si� nazywasz.
{69}{145}/I kim naprawd� jeste�.
{157}{248}/Bez tego - wszystko jest k�amstwem.
{353}{438}Mam prawo wiedzie�, kim jeste�.
{484}{502}Dobra...
{506}{570}To przynajmniej wyja�nij,|co tu si� wyprawia.
{574}{600}Samolot si� pali.
{604}{724}To wiem.|I to, �e piloci zatruli si� dymem.
{740}{857}I �e wpu�ci�am tu rzekomego ubezpieczyciela,|bo mia� nad tym zapanowa�.
{861}{925}Nie jestem ubezpieczycielem.
{929}{981}Jestem ochroniarzem,|chroni� jednego z pasa�er�w.
{985}{1059}Tym samym chroni�|wszystkich na pok�adzie.
{1063}{1108}Usi�d�,|przyda mi si� pomoc.
{1112}{1201}Moja pomoc?|Jestem tylko stewardess�.
{1205}{1262}Asystentk� lotu.
{1266}{1326}Zapraszam.
{1477}{1558}/W bran�y cyberbezpiecze�stwa|/cz�owiek jest tylko nickiem.
{1562}{1595}6 GODZIN WCZE�NIEJ
{1599}{1688}/Dlatego Casper uzna�|/kontakt ze mn� za bezpieczny.
{1692}{1749}Casper, panie Tennant?|To imi� tej osoby?
{1753}{1796}/Nie, pseudonim.
{1800}{1880}/Czasem zatrudniam haker�w,|/by przetestowali bezpiecze�stwo.
{1884}{1933}/Casper nale�y do najlepszych.
{1937}{1998}/Ma te� najwi�ksz� paranoj�.
{2002}{2067}/Znam tylko jego nick.
{2071}{2197}/Jego ostatnie ataki ujawni�y wad�|/samej architektury Internetu.
{2205}{2357}/Daj�c� mo�liwo�� omini�cia|/ka�dego zabezpieczenia, firewalla czy has�a.
{2376}{2406}Co to oznacza?
{2410}{2505}To dzia�a, jakby by�o|rodzajem internetowego wytrycha?
{2509}{2544}/Nie.
{2548}{2622}/To jest taki wytrych.
{2639}{2728}/Nios�cy kres obecnemu poj�ciu|/bezpiecze�stwu informacji.
{2732}{2788}/Casper zgodzi� si�|/przylecie� do Seattle.
{2792}{2878}/�eby dostarczy� ten wytrych|/i pom�c naprawi� b��d bezpiecze�stwa.
{2882}{2943}/Mia� przylecie� dzi� wiecz�r.
{2947}{3036}/Ale wczoraj by�o w�amanie|/do mojego biura.
{3040}{3147}/Zabili ochroniarza,|/by dosta� si� do komputera.
{3166}{3266}/Nie zajrzeli do niczego,|/poza moj� korespondencj� z Casperem.
{3270}{3340}Wi�c maj� wszystkie|informacje o locie.
{3344}{3402}Powiadomi� pan Caspera,|by nie lecia�?
{3406}{3493}/Nie mog� si� z nim skontaktowa�,|/to on kontaktuje si� ze mn�.
{3497}{3542}/To najwa�niejsza zasada|/dla tego typu ludzi.
{3546}{3637}/Pozosta� anonimowymi.
{3672}{3735}/Mo�e mi pan pom�c?
{3739}{3828}Dzi�ki temu ustrojstwu mo�na by|zhakowa� Rezerw� Federaln� i ukra�� miliardy.
{3832}{3923}Do kontroli lot�w,|powoduj�c zderzenia w powietrzu.
{3927}{4049}Czyli wszyscy terrory�ci i z�odzieje|powinni si� o to zabija�?
{4073}{4140}W�ASNO�� WINSTONA
{4157}{4235}Casper b�dzie anonimowy,|p�ki nie wsi�dzie do samolotu.
{4239}{4306}W Seattle przejm� go ludzie Tennanta.
{4310}{4410}Ale w samolocie jest tylko|kilkudziesi�ciu pasa�er�w.
{4414}{4524}Za�o�� si�, �e b�d� go|chcieli dorwa� w czasie lotu.
{4542}{4593}Wsiadamy do samolotu,|znajdujemy klienta i zagro�enie,
{4597}{4669}ratujemy i eliminujemy,|a potem �wiat kr�ci si� dalej.
{4673}{4785}Jeste� Martin Gill, szef sprzeda�y|ubezpiecze� wzajemnych.
{4789}{4895}Masz stworzy� nowy oddzia� w Seattle,|gratuluj�!
{4900}{4946}Sprzedawca ubezpiecze�,|cudownie.
{4950}{5032}B�dziesz m�g� pogada� z pasa�erami|bez przyci�gania uwagi.
{5036}{5104}Masz jeszcze ten d�ugopis,|kt�rego u�y�e� w Nashville?
{5108}{5171}- Ten detonator?|- Nie, ten ze strzykawk�.
{5175}{5241}Mam, chcesz go?
{5256}{5356}Znajd� zagro�enie, opchn� mu ubezpieczenie,|naszprycuj� i odstawi� glinom.
{5360}{5438}Plan jak si� patrzy.|Lecisz za trzy godziny, zbieraj si�.
{5443}{5490}Jeszcze jedno.
{5494}{5524}Robota jest podw�jna.
{5528}{5620}/Trzeba znale�� dw�ch go�ci,|/fajnie by�oby mie� ci� na pok�adzie.
{5624}{5694}/Ja si� zajm� hakerem,|/a ty usuniesz zagro�enie.
{5698}{5759}/Dok�adnie.
{5765}{5818}/Powstaje tylko pytanie...
{5822}{5893}O twoj� przykrywk�.
{5901}{5939}Co ci� cieszy?
{5943}{6047}Jeden nagabuj�cy ubezpieczyciel to nic.|Dw�ch wzbudzi�oby podejrzenia.
{6082}{6210}No i jeden z nas powinien|porusza� si� swobodnie po samolocie.
{6221}{6307}Z czego on si� �mieje?!
{6596}{6631}Czego?
{6635}{6700}Co tu trzeba zrobi�,|�eby dosta� w ko�cu co� do picia?
{6704}{6758}Bardzo �mieszne.
{6762}{6860}W wi�zieniu federalnym|b�dzie mi jeszcze zabawniej.
{6864}{6938}Tym si� zaj�� m�j kumpel|z Bezpiecze�stwa Transportu.
{6942}{6985}Co si� tak boisz?
{6989}{7101}Ja si� b�d� m�czy�,|ty masz tylko zagadywa� do ludzi.
{7120}{7232}/Wiadomo�ci pok�adowe.|/W Seattle 11�C i deszczowo...
{7400}{7456}Pomocy!
{7491}{7586}Wzywam Oakland,|Lot Pacific National numer 234.
{7590}{7662}Oakland,|s�yszycie mnie?
{7666}{7719}Nie wysilaj si�,|ogie� doszed� do anteny.
{7723}{7790}Mamy ma�o czasu.
{7842}{7862}To co robimy?
{7866}{7925}Musimy jako� zdusi� ten po�ar.
{7929}{8055}Przyspiesz�, otworz� klapy podwozia|i wentylatory kontroluj�ce ci�nienie.
{8059}{8145}Tam jest prze��cznik, pstryknij.
{8169}{8232}- Nie dzia�a.|- Pewna jeste�?
{8236}{8296}No raczej.
{8328}{8392}Trzymaj ster.
{8409}{8435}Co ty robisz?
{8439}{8499}- Sprawdzam w instrukcji.|- W instrukcji?!
{8503}{8563}Mie� plan to chyba znaczy|wiedzie�, co si� robi?
{8567}{8636}Wiem, �e antena jest gdzie�|w po�owie kad�uba,
{8640}{8761}tu� obok przeka�nika|spinaj�cego kable kontroluj�ce wszystko.
{8839}{8883}Bingo.
{8887}{8974}Musimy ugasi� po�ar, nim dojdzie|do przeka�nika, bo b�d� problemy.
{8978}{9026}Jakie problemy?
{9030}{9113}Dos�ownie wbijaj�ce w ziemi�.
{9204}{9299}{C:$0057cc}Human Target [1x01]|Rewind ("Powt�rka")
{9303}{9376}{C:$0057cc}T�umaczy�a: Aith
{9380}{9477}{C:$0057cc}.:: Grupa Hatak - Hatak.pl ::.
{10176}{10228}Otworz� wentylatory,|powietrze p�jdzie na ogie�.
{10232}{10315}Nie przesad�,|bo zdekompresujesz kabin�.
{10319}{10377}Jak temperatura?
{10381}{10447}Ro�nie i to szybko.|TEMPERATUA KABINY: 24�C
{10451}{10511}Ogie� si� zbli�a.
{10515}{10580}Skurczybyku...
{10803}{10846}O Bo�e...|Postrzeli� go!
{10850}{10906}Pomocy!
{11052}{11134}We� to i przyci�nij do rany.
{11151}{11211}S�uchaj...
{11240}{11356}Wyjdziesz z tego.|Pojedziesz do szpitala, b�dzie dobrze.
{11370}{11460}Pos�uchaj mnie.|Zosta� z nim, niech do ciebie m�wi.
{11464}{11544}Nie pozw�l mu zamkn�� oczu!
{11587}{11649}Uda nam si�?
{11807}{11875}TEMPERATURA KABINY: 30�C|Temperatura wci�� ro�nie.
{11879}{11935}No wi�c...
{11939}{11974}Laura.
{11978}{12037}Ca�kiem nie�le si� trzymasz.
{12041}{12203}Przygotowuj� nas do takich rzeczy.|Porwania, awarie silnik�w, napady chor�b.
{12210}{12304}Wi�c dowiedzia�a� si� wszystkiego|o porwaniach i awariach,
{12308}{12352}a potem i tak wzi�a� t� robot�?
{12356}{12442}Paplanie ci� uspokaja?
{12515}{12646}Wtedy wygl�da�o to na niez�y pomys�.|Chcia�am prze�y� troch� przyg�d.
{12655}{12773}Prawd� powiedziawszy,|zastanawia�am si� nad zmian� zawodu.
{12829}{12917}Chcia�a� porzuci� takie przygody?
{12942}{13033}A ty,|dlaczego zosta�e� ochroniarzem?
{13046}{13123}Nie znosi�em poprzedniej roboty.
{13127}{13215}My�la�em, �e sta� mnie na wi�cej.
{13307}{13383}To chyba co� nas ��czy.
{13445}{13552}- Ochraniasz kogo� z tamtej wycieczki?|- S�ucham?
{13630}{13716}Wiesz ju�,|kto jest zagro�eniem?
{13731}{13786}Jeszcze nie.
{13790}{13871}Je�li jest w samolocie,|b�dzie na tej li�cie.
{13875}{13970}Wykre�li�em sta�ych pasa�er�w|i tych, kt�rzy wsiedli w Londynie.
{13974}{14050}A ten na 12C?|Zdenerwowany jest.
{14054}{14123}To nie on, przed chwil� kima�.
{14127}{14178}12F ma za tydzie� bal maturalny.
{14182}{14263}Po 11D przyjd� na lotnisko|dwie baby, zamiast jednej...
{14267}{14351}A ten na przedzie, przy przej�ciu?|Chowa co� pod marynark�.
{14355}{14422}- Stra�nik lotu.|- Serio?
{14426}{14504}Na lotnisku szed� wyj�ciem awaryjnym,|nikt go nie zatrzyma�.
{14508}{14583}Z listy niczego si� nie dowiemy.|Wiesz, co my�l�?
{14587}{14614}Prawie nigdy.
{14618}{14692}Odstawimy "szurni�tego Eddiego".
{14696}{14731}Urz�dzimy cyrk i sprawdzimy reakcje.
{14735}{14819}Kto� b�dzie zbyt zaj�ty|planowaniem porwania, by si� przej��.
{14823}{14917}Masz pomys�,|kto chcia�by si� zabawi�?
{14988}{15044}Oj tak.
{15075}{15112}Burbon z col� prosz�.
{15116}{15190}- Ju� podaj�.|- Siedz� tu i czekam...
{15194}{15331}Trzy razy w miesi�cu z wami latam.|Mogliby�cie mnie obs�ugiwa� jak nale�y.
{15382}{15464}Stewardessy mia�em na my�li.
{15615}{15676}Chwileczk�.
{15715}{15741}Prosz� bardzo.
{15745}{15810}- Dzi�kuj�.|- Do us�ug.
{15814}{15832}O nie.
{15836}{15860}Co do cholery?
{15864}{15942}/Tak mi przykro.|/Przepraszam, chusteczk�?
{15946}{15977}Jedn�?!|Poprosz� drug�...
{15981}{16066}/Ale� oczywi�cie...|/Przynios� panu m�ki, prosz� poczeka�.
{16070}{16137}/Na co mi m�ka?!
{16371}{16454}/Prosz� zawo�a� prze�o�onego!
{16472}{16600}Kto� chce namierzy� mojego klienta.|Hakera, kt�ry omin�� firewall Tennanta.
{16604}{16716}Tam masz innych haker�w od Tennanta.|Pewnie kt�ry� z nich za tym stoi.
{16720}{16811}Pomo�esz wykmini�, kt�ry to.
{16881}{17008}Reliant1864, CzarnaKoniczyna,|DrBell-15, GumowyKurczak...
{17020}{17066}Czyli znasz tych kolesi?
{17070}{17141}No pewnie,|to pierwsza liga.
{17145}{17193}A to znaczy, �e s� jak duchy.
{17197}{17244}To s� ksywy,|nic z tym nie zrobi�.
{17248}{17307}No dobra.
{17338}{17374}Trzymaj.
{17378}{17456}Telefony do najlepszych|w�amywaczy w Seattle.
{17460}{17553}Nasz haker dzwoni� do nich,|gdy chcia� zrobi� w�am u Tennanta.
{17557}{17688}Lista os�b, kt�re kupi�y bilet|na lot 234 z San Francisco do Seattle.
{17707}{17827}To trzy konkretne informacje.|Nadal twierdzisz, �e go nie wyniuchasz?
{17831}{17889}�e to nie kto� od Tennanta?
{17893}{17980}Czy dam rad�?|Teoretycznie tak, ale...
{17984}{18063}Niby czemu mia�bym chcie�?
{18216}{18299}Ale spoko.|Zabior� si� za to.
{18348}{18413}Odbierz sobie.
{18547}{18577}Guerrero.
{18581}{18625}- Tu Winston.|/- Cze��.
{18629}{18729}Poprosz� jin z tonikiem|i paczk� precelk�w.
{18757}{18872}Zaw�zi�em poszukiwania Caspera|do 5 os�b, sprawd� mi je.
{18876}{18939}- Sprawd� czy programu...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin