Human Target [1x07] Salvage and Reclamation.txt

(25 KB) Pobierz
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
{319}{422}BAZA WOJSKOWA CAMP LACAYO|AMERYKA PO�UDNIOWA
{653}{732}- Tutaj jest.|- Dzi�kuj�.
{917}{1017}Nie masz poj�cia,|w co si� wpakowa�e�, co?
{1025}{1113}- Kim pan jest?|- Nazywam si� Bertram.
{1117}{1198}Wiem, co znalaz�e� w lesie.
{1247}{1301}Czy to nie przera�aj�ce?
{1305}{1391}Spos�b, w jaki ludzie reaguj�|na takie odkrycia.
{1395}{1444}To jak mistyczne do�wiadczenie.
{1448}{1549}Pokazuje ich nagle|z zupe�nie innej strony.
{1578}{1646}To, co tam znalaz�e�...
{1650}{1735}To co� wi�cej,|ni� tylko zgubiony przedmiot.
{1739}{1839}To jest niczym|najprawdziwsza w �wiecie...
{1902}{1972}Puszka Pandory.
{1976}{2049}Ale mam dobr� wiadomo��.
{2053}{2129}B�g ci dzi� sprzyja,|zes�a� ci mnie.
{2133}{2254}Powiedz mi, gdzie to jest,|a ja sprawi�, �e to si� sko�czy.
{2317}{2390}Je�li panu powiem...
{2405}{2454}Co pan z tym zrobi?
{2458}{2540}Umo�liwi� spe�nienie|boskiego przeznaczenia.
{2544}{2642}Dostarcz� temu,|kto najwi�cej zaoferuje.
{2677}{2749}Nie powinien pan tu by�,|zaraz go st�d zabieramy.
{2753}{2798}Prosz� wyj��.
{2802}{2906}Chcia�bym porozmawia� z kim�,|kto tu dowodzi.
{2956}{3050}- Jest dwa namioty dalej.|- Dzi�kuj�.
{3253}{3285}Gdzie idziemy?|Nic nie zrobi�em.
{3289}{3323}Wiem.
{3327}{3345}Kim jeste�?
{3349}{3455}Jestem Christopher Chance.|Zabior� ci� do domu.
{3634}{3679}Co si� tu dzieje?
{3683}{3783}- Mam zabra� wi�nia do San Carlos.|- Gdyby tak by�o, wiedzia�bym o tym.
{3787}{3835}A nie wiem.
{3839}{3877}No tak.
{3881}{3916}Niezr�czna sytuacja.
{3920}{3978}S�ucham?
{3985}{4035}Nie ruszaj si�!
{4039}{4077}S�uchaj.
{4081}{4165}Powiem ci tak mi�dzy nami,|�e ludzie gadaj�.
{4169}{4194}- Gadaj�?|- Tak.
{4198}{4248}- Niby o czym?|- O twojej postawie.
{4252}{4325}Nie przyk�adasz si� ostatnio.
{4335}{4391}Idziesz na �atwizn�.|Pyskujesz do ch�opak�w.
{4395}{4471}W ko�cu zostaniesz poza obiegiem.
{4561}{4623}Przykro mi.
{4684}{4768}Zg�osz� to dow�dcy,|zaczekaj.
{4827}{4879}Halo.
{4883}{4936}Hej!
{4964}{5020}Co si� dzieje?
{5024}{5088}Ja si� nie znam,|czy ucieczka dobrze nam idzie?
{5092}{5158}Mog�o by� gorzej.
{5162}{5234}Lepiej w sumie te�.
{5706}{5771}Zatrzyma� ich!
{5814}{5872}Nie uda nam si�, co?|Za du�o ich jest.
{5876}{5986}- B�da zbyt zaj�ci, �eby nas goni�.|- Niby czym zaj�ci?
{6019}{6086}Gaszeniem tego.
{6226}{6276}/Winston, to ja.|Mam go.
{6280}{6336}Dobra, zatankujemy|i b�dziemy gotowi.
{6340}{6462}Odbierzemy od Marii te fa�szywe papiery|i przyjedziemy do was.
{6466}{6509}- Nie guzdraj si�.|- Nie zamierzam.
{6513}{6593}Powa�nie m�wi�.|Nie czas na wspominanie starych dziej�w.
{6597}{6690}Uwin� si� w mgnieniu oka,|nie przejmuj si�.
{6694}{6727}Stary.
{6731}{6855}Pilot za�atwi nam tankowanie.|To najlepszy kole� w bran�y.
{6869}{6921}Kiepsko to widz�.
{6925}{7042}Jeste�my u st�p And�w.|M�wi�em, �e to nie wycieczka w tropiki.
{7046}{7103}Nie pogod�, tylko robot�.
{7107}{7223}Maria dzwoni po tylu latach,|�eby uratowa� tego go�cia?
{7228}{7300}Ich poprzednie spotkanie|za dobrze si� nie sko�czy�o.
{7304}{7371}To za stara rana,|�eby j� teraz rozdrapywa�.
{7375}{7455}Telenowel si� naogl�da�e�?
{7466}{7546}Chocia� pewnie masz racj�.
{7576}{7629}Tia.
{7781}{7855}Czy ja dobrze s�ysza�em,|�e po papiery jedziemy do Marii?
{7859}{7900}- Tak.|- Do Marii Gallego?
{7904}{7959}W�a�cicielki baru przy|sk�adzie handlowym w Santa Ynez?
{7963}{8046}Tak, wspomina�a, �e jej|ulubiony klient podpad� w�adzy,
{8050}{8116}- i pyta�a, czy mog� pom�c.|- Rozumiem.
{8120}{8219}I telefon od niej wystarczy�,|�eby tu przylecie� i rozwali� baz�?
{8223}{8295}Znamy si� kop� lat.
{8302}{8327}A ty?
{8331}{8439}Jak antropolog z Cambridge|wpakowa� si� w co� takiego?
{8443}{8482}Od dawna prowadz� tu badania.
{8486}{8541}W tych lasach|�y�y staro�ytne plemiona.
{8545}{8626}Tyle �e tym razem|trafi�em na co� innego.
{8630}{8736}M�wi ci co� nazwisko Juan Saldovar?|Rz�dzi� tym krajem prawie dekad�.
{8740}{8788}Tak, co� kojarz�.
{8792}{8838}Chcia� nawia� z kraju,|samolot si� rozbi�.
{8842}{8897}Jego �o�nierze|szukali wraku ca�ymi latami.
{8901}{9015}Szuka�y prywatne firmy, CIA pr�bowa�o.|Wszyscy skapitulowali.
{9019}{9055}Zatrzymaj si� tam.
{9059}{9124}Zapomnia�e�,|�e ca�a armia za nami goni?
{9128}{9224}Chcesz to zobaczy�,|zapewniam.
{9295}{9369}Daj mi swoj� bro�.
{9415}{9520}Kto� dosta� si� do mojej bazy|i porwa� wa�nego dla mnie wi�nia...
{9524}{9581}A ty...
{9611}{9678}Nie wystrzeli�e�|ani jednego naboju?
{9682}{9751}Jak to naprawisz?
{9793}{9854}Panie pu�kowniku...
{9858}{9906}Chyba m�g�bym pom�c.
{9910}{9961}Kim pan jeste�?
{9965}{10013}Dzi�kuj�.
{10017}{10062}Od razu przejd� do rzeczy.
{10066}{10148}Troje amerykan�w przylecia�o|na lotnisko Saint Carlos
{10152}{10209}kilka godzin|przed porwaniem wi�nia.
{10213}{10335}- Dwoje z nich czeka przy odrzutowcu.|- I sk�d pan to wiesz?
{10453}{10507}Takie sytuacje to moja specjalno��.
{10511}{10544}RATUNEK I ODZYSKIWANIE MIENIA
{10548}{10656}Po pierwsze:|wiedzie�, kto si� zjawia i znika.
{10673}{10696}- Wiedzia�e�?|- Nie.
{10700}{10730}- O Amerykanach?|- Nie znam...
{10734}{10796}O lotnisku?
{10904}{10970}Prosz� m�wi� dalej,|panie Bertram.
{10974}{11036}Oczywi�cie.
{11047}{11120}To tutaj.
{11197}{11261}Okazuje si�, �e kiedy|prezydent Saldovar zwiewa�...
{11265}{11354}Zabra� ze sob� niezwyk�y �adunek.
{11374}{11446}Ukry�em to,|gdy armia si� zbli�a�a.
{11450}{11544}Nie chcia�em,|by im to wpad�o w �apy.
{11728}{11786}Czego pan chce w zamian?
{11790}{11825}Sp�ki.
{11829}{11905}Udzia�u w znalezisku.|50 procent.
{11909}{11981}- A� tyle pomocy nie potrzebuj�.|- Z ca�ym szacunkiem, pu�kowniku...
{11985}{12108}Patrz�c na rozmiar znaleziska,|my�l�, �e potrzebuje pan wielkiej pomocy.
{12112}{12201}Niech no zgadn�,|znalaz�e� tego wi�cej?
{12205}{12253}Tak, jest troch� wi�cej.
{12257}{12278}Czyli ile?
{12282}{12335}627.
{12371}{12467}M�wimy o 40 milionach dolar�w w z�ocie.
{12476}{12562}Nie wie pan, jak up�ynni� taki towar|nie �ci�gaj�c na siebie w�adz.
{12566}{12686}O kryzysie na rynkach|azjatyckich te� pan nie wie...
{12692}{12754}Ale ja wiem.
{12891}{12986}A co do tych Amerykan�w na lotnisku...
{13003}{13128}/Ameryknie nie na lotnisku San Carlos|/wsp�pracuj� ze zbiegiem.
{13166}{13273}/- Zatrzyma� ich natychmiast.|- Kim s� ci na lotnisku?
{13277}{13356}W�a�nie si� dowiedzia�em.|Zwijajcie si� z lotniska!
{13360}{13406}Sk�d u diab�a wiedz�,|�e tu jeste�my?
{13410}{13455}- Co za r�nica?|- W sumie racja.
{13459}{13533}- Odlecimy, jak wr�ci pilot.|- A gdzie on jest?
{13537}{13634}Poszed� za�atwi� paliwo|z 20 minut temu.
{13638}{13725}Raczej trzydzie�ci.|Gdzie� on jest?
{13729}{13793}Tam, za tob�.
{13861}{13926}No to bryndza.
{13955}{14015}No raczej.
{14110}{14216}{C:$0057cc}Human Target [1x07]|Salvage & Reclamation ("Uratowa� i odzyska�")
{14220}{14280}{C:$0057cc}T�umaczy�a: Aith
{14284}{14408}{C:$0057cc}.:: Grupa Hatak - Hatak.pl ::.|.:: Napisy24. pl::.
{15016}{15075}- Stary, mamy problem.|/- To si� ulotnijcie!
{15079}{15173}Bez pilota i paliwa|kiepsko to widz�.
{15188}{15229}- Zadzwoni� p�niej.|- Co powiedzia�?
{15233}{15274}�eby�my odlecieli.
{15278}{15345}Bardzo pomocne.
{15367}{15408}Mam pomys�.
{15412}{15491}Potrzebujemy nowej bryki.
{15868}{15905}Uda�o wam si� zwia�?
{15909}{15972}/Tak jakby.|/W sumie lecimy.
{15976}{16015}Gdzie si� spotkamy?
{16019}{16118}Le�cie na p�noc, g�ry miniecie|prze��cz� o nazwie Antigua...
{16122}{16179}/Czy mo�e Angeela...|/Pilot powinien wiedzie�.
{16183}{16249}Dobra, zapisa�em.|Spotkamy si� tam na lotnisku?
{16253}{16310}To raczej l�dowisko.
{16314}{16395}W �rodku lasu,|jakie� 200 km na p�noc od was.
{16399}{16468}/Dawny punkt zaopatrzeniowy rebeliant�w,|/poza zasi�giem radar�w.
{16472}{16579}To ma by� r�wne 200 km od nas,|czy oko�o 200 km?
{16600}{16647}Nie jestem pewien,|ale Maria wie.
{16651}{16749}/Gdy do niej dotr�,|podam wam dok�ade wsp�rz�dne.
{16753}{16808}Jasne.
{16831}{16889}Przepraszam!
{16893}{16946}Prosz� pana.
{16950}{17062}Wie pan, jak dolecie�|do prze��czy o nazwie Antigua?
{17066}{17109}Albo Angeela?
{17113}{17134}Nie.
{17138}{17178}Nie?
{17182}{17270}No to super.|Po prostu �wietnie.
{17284}{17321}Dobra, s�uchaj pan.
{17325}{17476}Prosz� lecie� na p�noc.|Kurs na p�noc, nie wiem jak d�ugo.
{17490}{17540}Nie!
{17544}{17617}Nie m�wi� angielski!
{17639}{17723}On nie gada po naszemu.
{17729}{17786}O Bo�e.
{17896}{17976}Dobra, odlecieli.|Znajd�my im miejsce do l�dowania.
{17980}{18038}Nie wydaje ci si�,|�e sporo od niej wymagamy?
{18042}{18081}Ukry� dw�jk� zbieg�w?
{18085}{18169}To ona do mnie zadzwoni�a.|Zaoferowa�a pomoc.
{18173}{18227}Pomoc w zdobyciu|fa�szywych dokument�w,
{18231}{18305}a nie w poprowadzeniu nas|do bazy rebeliant�w.
{18309}{18364}I to z po�ow� armii na karku.
{18368}{18423}Bywali�my razem|w trudnych sytuacjach, poradzi sobie.
{18427}{18514}Nie w�tpi�,|tylko czy b�dzie chcia�a?
{18518}{18641}A je�li we�mie nas za fraki|i wyrzuci za robienie takich problem�w?
{18645}{18748}Mo�esz mi wierzy�,|ucieszy si� na m�j widok.
{18844}{18890}Zbiega ostatnio widziano tutaj.
{18894}{18939}Sprawd�cie teren|na p�noc od tego miejsca.
{18943}{19015}A je�li ich nie przyprowadzicie|w ci�gu godziny...
{19019}{19104}- Odpowiesz za to.|- Tak jest.
{19142}{19212}Pu�kowniku...|Dlaczego p�noc?
{19216}{19272}Na po�udniu s� rebelianci,|nie zaryzykuj�.
{19276}{19395}Tu chodzi o 40 milion�w.|Za tyle ludzie wiele zaryzykuj�.
{19409}{19446}A to tutaj?
{19450}{19525}To sk�ad handlowy i kantyna,|nic tam nie ma.
{19529}{19620}Mog� po�yczy�|kilku pa�skich ludzi?
{20587}{20651}Cze��, Maria.
{21066}{21125}Dzi�kuj�.
{21161}{21235}Wiedzia�am, �e dostarczysz|Douga w jednym kawa�ku.
{21239}{21308}Nic nie rozumiem.
{21329}{21411}Chce z�ota dla siebie, g�uptasie.
{21415}{21488}Ono nale�y do ca�ego narodu,|to b�dzie niesprawiedliwe...
{21492}{21578}�ycie jest niesprawi...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin