To Love-Ru - 16.txt

(14 KB) Pobierz
00:00:00: Wiecznie mo�emy to robi�!
00:00:06: Spojrzenia zakochanych dziewczyn; To takie s�odkie!
00:00:11: Jest nie�mia�y i niski, ale jeste�my nim oczarowane.
00:00:16: Zgodnie z mi�osnymi magazynami, \N dobrze jest wiedzie�, kiedy gra� ostro.
00:00:20: Nie przejmuj si�.
00:00:26: Jak mi�o by by�o, gdyby istnia�y wizjery ludzkich serc.
00:00:31: Ale mog�abym si� z tym czu� niepewnie.
00:00:34: M�j sen o tobie mog�yby by� zabrany przez kogo� innego.
00:00:36: Moje uczucia do ciebie s� tak wielkie,
00:00:39: �e nawet, je�li wpadn� do morza,
00:00:42: mo�esz by� pewny, �e zdo�am je odnale��.
00:00:47: To jest najlepsza okazja; To jest ten czas!
00:00:52: Nie zmarnuj jej; Ten jeden raz!
00:00:58: Kogo obchodzi to, �e si� zranimy?
00:01:02: Dlatego nigdy si� nie poddamy!
00:01:08: To jest najlepsza okazja; To jest ten czas!
00:01:13: Nie zmarnuj jej; Ten jeden raz!
00:01:18: Nie chcemy niczego �a�owa�, prawda?
00:01:23: Wiecznie mo�emy to robi�!
00:01:43: Yay! Basen!
00:01:46: Lala-san jest taka szcz�liwa.
00:01:48: Tak. Pierwszy raz jest w parku wodnym.
00:01:52: A tak poza tym, dlaczego Yuuki-kun jest tu z nami?
00:01:57: Poniewa� go zaprosi�am.
00:01:59: To �le?
00:02:01: N-Nie, nie jest �le, ale...
00:02:03: Ksi��� musi ochrania� swoj� ksi�niczk�.
00:02:06: Daj z siebie wszystko!
00:02:07: Zamknijcie si�!
00:02:10: Rito-kun...
00:02:14: Wyznania Run!
00:02:25: A masz!
00:02:27: Ach... Haruna-chan.
00:02:34: Rito, chod� do nas!
00:02:36: Co ty wyprawiasz?!
00:02:38: Bang Bang Water-kun!
00:02:41: Posun�a� si� za daleko!
00:02:46: Rito-kun. Staram si� ca�ym sercem, \N �eby� zwr�ci� na mnie uwag�.
00:02:55: By�y chwile, kiedy chcia�am ci� uszcz�liwi�.
00:02:58: Rito-kun! Jak si� masz?!
00:03:08: By�y te� chwile, kiedy si� o ciebie martwi�am.
00:03:11: Rito-kun!
00:03:18: No i by�y chwile, \N kiedy chcia�am ci� podnieci�.
00:03:21: Wr�ci�em!
00:03:27: Rito-kun.
00:03:36: Robi�am co tylko mo�na, \N ale ty nadal nie zwr�ci�e� na mnie uwagi.
00:03:42: Wiesz, co to znaczy �ledzi�?
00:03:45: Dzisiaj b�d�...
00:03:49: Rito-kun, ja...
00:03:52: Chc� by� twoj� pierwsz�.
00:03:56: Innymi s�owy, chc� by� twoj� przysz�� �on�!
00:04:15: Na pewno sprawi�...
00:04:18: �e na mnie spojrzysz!
00:04:20: Rito! Do ciebie podanie!
00:04:32: Sairenji-san, odbij pi�k�!
00:04:37: Yuuki-kun!
00:04:38: Przepraszam!
00:04:39: Nic ci nie jest?
00:04:43: H-Haruna-chan... jest tak blisko...
00:04:50: Rito-kun!
00:04:57: Run-chan!
00:04:59: Przepraszam, Run-chan!
00:05:00: My�la�am, �e jeste� jakim� zbocze�cem!
00:05:02: Co to by�o...?
00:05:13: Teraz mam szans�.
00:05:15: Co robisz, Run-chan?
00:05:22: Ach, teraz s� wi�ksze!
00:05:24: Niez�y spos�b!
00:05:26: Przepraszam!
00:05:27: Ty zbocze�cu!
00:05:35: Przepraszam!
00:05:43: Co ty tu robisz?
00:05:48: Yuuki Rito, nie zapominaj, \N �e nadal jeste� moim celem.
00:05:54: Musz� przyzna�,
00:05:56: �e masz sporo odwagi, \N �eby mnie tak wkurzy�.
00:06:14: Same straszne rzeczy...
00:06:16: Hej, naprawd� nie ma niczego w basenach?
00:06:19: Nie, poniewa� to nie ocean.
00:06:21: S� baseny z falami, ale akurat nie tutaj.
00:06:27: Nie pozostaje mi nic innego, jak tylko przej�� do ofensywy.
00:06:30: W porz�dku!
00:06:33: Rito-kun!
00:06:36: Rito-kun, Rito-kun, Rito-kun!
00:06:41: Co si� dzieje?
00:06:42: Lala-san, co ty wyprawiasz?
00:06:45: Nowy wynalazek! Zabu Zabu Wave-kun!
00:06:47: Wspaniale jest pop�ywa� dooko�a na falach.
00:06:49: Nie, nie jest!
00:07:08: Yuuki-kun!
00:07:13: Wow! Rito i Run s� wspaniali!
00:07:16: To nie jest wspania�e!
00:07:23: Yuuki-kun, wszystko w porz�dku?
00:07:26: Tak.
00:07:27: Rito-kun, przepraszam.
00:07:29: To przez to, �e si� na tobie zawiesi�am...
00:07:31: Ach, nie, to nie twoja wina.
00:07:33: Nawet, je�li to powiedzia�em... widz�, �e
00:07:36: atmosfera wok� niej jest tak z�a, jak wok� Lali.
00:07:40: P-P�jd� si� tam przej�� i odpocz��.
00:07:43: Ach, Rito-kun!
00:07:45: Rito, gdzie idziesz?! Zaczekaj!
00:07:48: Yuuki-kun!
00:07:49: Hej, chod�my zje�� lunch.
00:07:51: Takie zamieszania s� m�cz�ce...
00:07:53: Masz racj�!
00:07:54: Chod�my.
00:07:58: Kurcz�, co to by�o?
00:08:00: Dlaczego wszyscy wtr�caj� si� pomi�dzy mnie i Rito?
00:08:04: Pewnie wszystkim chodzi o Rita...
00:08:08: Rito!
00:08:13: Dobrze.
00:08:14: Na pewno wygram i zabior� im Rito.
00:08:18: Nie oddam wam Rito!
00:08:21: Masz racj�!
00:08:28: Je�eli chc� zdoby� Rito, \N to musz� pozby� si� wszystkich wok� niego.
00:08:35: O�miesz� ich wszystkich przy Ricie tak, \N �e nie b�d� chcia�y mu si� pokaza� drugi raz na oczy.
00:08:45: Dzi�ki temu, �ci�gn� im stroje k�pielowe.
00:08:49: Nie!
00:08:58: Mam jedn�!
00:09:01: Och, cholera!
00:09:04: Sprawd�my, kto jest lepszy!
00:09:07: Gotowi...!
00:09:09: Start!
00:09:20: Wow! Jak tu wysoko!
00:09:23: Dobra, zje�d�am!
00:09:27: �wietna zabawa!
00:09:32: Mam j�!
00:09:35: Gacie mi zje�d�aj�! Gacie mi zje�d�aj�!
00:09:38: Err...
00:09:41: Yuuki-kun, nie wygl�dasz za dobrze...
00:09:44: Nie, to nieprawda.
00:09:51: To jest moja ostania szansa.
00:09:54: U�yj� tych piranii, \N aby pozjada�y im stroje k�pielowe.
00:09:59: P�y�cie!
00:10:01: Wow, rybki!
00:10:04: Eh?!
00:10:05: Prawda.
00:10:06: Chwila, chwila!
00:10:07: Ryby w basenie, czy to nie dziwne?!
00:10:16: Co to za ryby?
00:10:17: Zboczone ryby!
00:10:20: Lala-sama, one wygl�daj� jak kosmiczne piranie!
00:10:23: Kosmiczne piranie?
00:10:25: Nie jedz� ludzi, ale uwielbiaj� sztuczne materia�y \N i stroje k�pielowe!
00:10:30: W porz�dku! W takim razie...
00:10:35: Ami Ami Net-kun! Wersja metalowej sieci!
00:10:46: Lala!
00:10:48: Tam jest jedna du�a, kt�ra wygl�da na ich matk�!
00:10:51: W porz�dku!
00:11:01: Mam j�!
00:11:14: Run-chan?
00:11:19: Napisy by Q
00:11:20: Napisy by Qu
00:11:21: Napisy by Qua
00:11:20: Napisy by Quan
00:11:21: Napisy by Quant
00:11:22: Napisy by Quanti
00:11:21: Napisy by Quantic
00:11:22: Napisy by Quantic
00:11:31: Eh?! Wszystko to by�a wina Run-chan?
00:11:36: Przepraszam.
00:11:37: Ale, dlaczego to zrobi�a�?
00:11:40: Poniewa�... ja...
00:11:43: Umm... Rito-kun...
00:11:46: Huh?
00:11:47: Yuuki?
00:11:48: Hej! Co� ty zrobi�, Yuuki?
00:11:51: Hej, hej! Nic nie zrobi�em!
00:11:54: To nie ja!
00:11:55: Nie mam z ni� nic wsp�lnego!
00:11:57: Niemo�liwe... Rito-kun!
00:12:02: Run-chan!
00:12:03: Przez ciebie si� rozp�aka�a.
00:12:06: Nie musia�e� by� a� taki pod�y!
00:12:09: Znowu moja wina?
00:12:13: S�uchajcie. Teraz poka�� wam, \N jak latem wyrywa� panienki.
00:12:18: Tego si� spodziewa�em po Motemitsu-senpai!
00:12:20: Dok�adnie, latem ch�opaki tacy powinni by�.
00:12:26: Widz� �adn� dziewczyn� ze z�amanym sercem.
00:12:29: Kwalifikuje si�, by by� przeze mnie poderwan�.
00:12:31: Tego si� spodziewa�em po Motemitsu-senpai!
00:12:33: Wy�mienita okazja!
00:12:35: Poderwanie dziewczyny ze z�amanym serce jest genialne!
00:12:40: Hej!
00:12:42: Czy jest co�, co chcia�aby�, \N �ebym ja, Motesmitsu, ci kupi�?
00:12:47: Oczywi�cie, je�eli si� ze mn� zabawisz.
00:12:51: Tego si� spodziewa�em po Motemitsu-senpai!
00:12:53: Podrywa j� na dobra materialne.
00:12:55: T� technik� u�ywano 20 lat temu!
00:13:04: Hej, hej! Gdzie uciekasz?
00:13:07: Poprosz� 10 puszystych lod�w, 10 napoj�w , \N 10 frankfurdzkich ciastek, 30 porcji soby i 30 porcji curry!
00:13:15: Ostatnio eleganckie dziewczyny jedz� coraz wi�cej, eh?
00:13:18: Nie pomy�la�em o tym.
00:13:20: Tego si� spodziewa�em po Motemitsu-senpai!
00:13:21: Zawsze wie co jest teraz w modzie.
00:13:34: Jeste� z ni�?
00:13:36: Ach, tak.
00:13:38: Rachunek wynosi 48,500 jen�w.
00:13:41: Prosz�.
00:13:42: Dzi�kuj�. Oto twoja reszta.
00:13:44: Tego si� spodziewa�em po senpaiu.
00:13:46: Zap�aci ka�d� cen�.
00:13:47: A teraz, dziewczynko. Chod� ze-. Huh?
00:13:50: Znikn�a!
00:13:52: Tego si� spodziewa�em po Motemitsu-senpai!
00:13:53: Wspaniale potrafi traci� pieni�dze!
00:13:58: Mo�e i jestem samolubna, \N ale nie mog� ujawni� swoich uczu�.
00:14:01: Po tym, co Rito-kun mi powiedzia�...
00:14:05: Nie mam ju� po co �y�.
00:14:08: Nic nas nie ��czy.
00:14:11: Od teraz, masz przesta� za nami �azi�!
00:14:14: Ty wielka ma�po!
00:14:16: Wcale tego nie powiedzia�.
00:14:21: Jak mam teraz �y�?
00:14:25: Witam wszystkich!
00:14:28: Dzi�kuj� za przyj�cie!
00:14:31: Jak si� macie?
00:14:33: Wiem! Zostan� idolk�!
00:14:36: Stan� si� s�awna i b�d� kim�, kogo Rito-kun zauwa�y!
00:14:40: Je�li to zrobi�, to nawet Rito-kun b�dzie...
00:14:47: Dzi�kuj�! Dzi�kuj�!
00:15:00: Run-sama...
00:15:15: Te nowe idolki, to kompletne beztalencia.
00:15:18: Wygl�daj�... jakby nie mia�y �adnej osobowo�ci.
00:15:21: Najlepsze idolki by�y w '82.
00:15:24: Satahara Kiwako.
00:15:26: Kachiya Tsuori.
00:15:27: Tokagami Sashie.
00:15:29: Botaz...
00:15:30: Przepraszam!
00:15:33: Ta wspania�a umiej�tno�� \N oceniania potencja�u idolek...
00:15:38: Przypuszczam, �e jest pan, \N jakim� renomowanym nauczycielem.
00:15:42: To prawda, jestem nauczycielem...
00:15:45: Wiedzia�am! Jest pan nauczycielem!
00:15:47: Nie... W�a�ciwie to jestem wyk�adowc�...
00:15:51: Prosz�, uczy� mnie najwy�szej klasy idolk�!
00:15:56: Prosz�!
00:16:00: A wi�c, nadszed� czas ci�kiej pracy, \N by sta� si� idolk�.
00:16:06: Tak wi�c sensei, prosz�, zaopiekuj si� mn�!
00:16:09: Nie mam poj�cia, po co mnie tu przyprowadzi�a�...
00:16:17: Jak mi idzie, sensei?
00:16:19: Chyba dobrze...
00:16:21: Dzi�kuj� bardzo!
00:16:26: Gdzie teraz jeste�my?
00:16:28: Sensei, �eby �piewa�, musz� wytrenowa� oddech, tak?
00:16:31: Chyba tak...
00:16:33: Ale naprawd� nie wiem...
00:16:35: M�wisz tak, �ebym sama do tego dosz�a, tak?!
00:16:37: Rozumiem!
00:16:48: Niestety, lekcje by�y bardzo trudne.
00:16:52: Nie dam rady.
00:16:53: Niewa�ne jak bardzo b�d� si� stara�, nie zrobi� arabeski.
00:16:56: Czy to nie pora, by ju� p�j�� do domu?
00:16:59: Niemo�liwe...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin