Ratibor.pdf

(135597 KB) Pobierz
Rysunek1
PIOTR KALINOWSKI
MONETY KSI¥¯¥T
RACIBORSKICH
KATALOG
LATA 1290 - 1894
KALETY 2009
© Piotr Kalinowski, Kalety 2009
Wydawca:
Wydawnictwo
Piotr Kalinowski
Ks Drozdka 20
42-660 KALETY
ISBN 978-83-61755-00-5
S³owo wstêpu
Katalog, który macie Pañstwo przed sob¹ powsta³ na podstawie
wydanego w 1901 roku dzie³a Friedensburga Schlesiens Münzen und
Medaillen der neuern Zeit. Zaprezentowane w nim zosta³y monety ksiêstw
Raciborsko - Karniowskiego, Opolsko - Raciborskiego oraz medale ksi¹¿¹t
raciborskich po przywróceniu tytu³u.
Katalog zosta³ u³o¿ony nomina³owo. Przy wiêkszoœci monet podano
ich ceny w euro osi¹gane wspó³czeœnie na aukcjach zarówno stacjonarnych jak i
internetowych (dane pochodz¹ z portali Coinarchives, WCN, e-Bay, iAllegro).
Wszystkie uwagi do wyszukanych odmian, uk³adu katalogowego czy
wyceny mo¿na sk³adaæ pod adresem
Piotr Kalinowski
1
pk99@op.pl
PRZEMYS£
1290 - 1306
2
Nr
Nomina³
Rok
Metal
Fr
Kop
RzadkoϾ
Ostatnie notowania
1
Brakteat
----
Ag
--
6646m
R8
3
500808796.001.png 500808796.002.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin