cieszyn-stadt.pdf

(75597 KB) Pobierz
406445976 UNPDF
PIOTR KALINOWSKI
PIENI¥DZ MIASTA
CIESZYN
KATALOG
KALETY 2009
© Piotr Kalinowski, Kalety 2009
Wydawca:
Wydawnictwo
Piotr Kalinowski
Ks Drozdka 20
42-660 KALETY
ISBN 978-83-61755-31-9
S³owo wstêpu
Katalog, który macie Pañstwo przed sob¹ powsta³ na podstawie
wydanego w 1901 roku dzie³a Friedensburga Schlesiens Münzen und
Medaillen der neuern Zeit.
Katalog zosta³ u³o¿ony nomina³owo. Przy wiêkszoœci monet podano
ich ceny w euro osi¹gane wspó³czeœnie na aukcjach zarówno stacjonarnych jak i
internetowych (dane pochodz¹ z portali Coinarchives, WCN, e-Bay, i Allegro).
Wszystkie uwagi do wyszukanych odmian, uk³adu katalogowego czy
wyceny mo¿na sk³adaæ pod adresem
Piotr Kalinowski
3
pk99@op.pl
EUFEMIA
1431 - 1440
Nr
Nomina³
Rok
Metal
FuS
Kop
RzadkoϾ
Ostatnie notowania
1
2
Halerz
Halerz
----
----
Ag 0,27g
Ag 0,27g
489
489
8599
8599
R5
R5
4
406445976.002.png 406445976.003.png
FRYDERYK WILHELM
1617 - 1625
Nr
Nomina³
Rok
Metal
FuS
Kop
RzadkoϾ
Ostatnie notowania
3
12 Krajcarów
1620
Ag
3047
5648
R5
BPN 389/2006 - 900,-
412 Krajcarów
1620 Ag
3047 5648 R5 BPN 389/2006 - 340,-
512 Krajcarów
1621 Ag
--
--
FRK 107/2006 - 825,-
612 Krajcarów
1621 Ag
3050 5649 R6 WCN 25/2001 - 1000,-
712 Krajcarów
1621 Ag
3053 5650 R5
5
406445976.004.png 406445976.005.png 406445976.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin