p32.pdf

(44 KB) Pobierz
(Microsoft Word - p32 pozew o separacj\352.doc)
Cz ħ stochowa, dnia ..................... r.
Do
S Ģ du Okr ħ gowego
Wydział Cywilny
w ............................
Powódka: .....................................................,
zam. ..............., ul .........................
Pozwany:
.....................................................,
zam. ..............., ul .........................
POZEW O SEPARACJ Ħ
W imieniu własnym wnosz ħ o:
1. orzeczenie separacji powódki ...................... z pozwanym ........................, którzy zawarli
zwi Ģ zek mał Ň e ı ski w dniu ................ r. przed Kierownikiem Urz ħ du Stanu Cywilnego
w ............................ i wpisanego do Ksi ħ gi mał Ň e ı stw pod numerem ................. - z winy
pozwanego,
2. zas Ģ dzenie od pozwanego na rzecz powódki kosztów procesu według norm przepisanych,
3. powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem stron -
........................., urodzon Ģ w dniu ................. w ........................ powódce, z jednoczesnym
ograniczeniem władzy rodzicielskiej pozwanemu do współdecydowania o istotnych
sprawach dziecka,
4. zas Ģ dzenie od pozwanego na rzecz małoletniego dziecka stron ...................................
renty alimentacyjnej w kwocie po .............. zł miesi ħ cznie, płatnej do dnia 10 ka Ň dego
bie ŇĢ cego miesi Ģ ca z góry, wraz z ustawowymi odsetkami w razie zwłoki w płatno Ļ ci
ka Ň dej renty, do r Ģ k powódki, jako przedstawicielki ustawowej dziecka.
Ponadto wnosz ħ o:
5. zabezpieczenie roszcze ı alimentacyjnych poprzez wydanie zarz Ģ dzenia tymczasowego,
nakazuj Ģ cego pozwanemu płacenie do r Ģ k powódki kwoty ............. zł miesi ħ cznie tytułem
renty alimentacyjnej dla małoletniego dziecka stron ..............................., płatnej do dnia
10 ka Ň dego bie ŇĢ cego miesi Ģ ca wraz z ustawowymi odsetkami w razie zwłoki w płatno Ļ ci
ka Ň dej renty, do r Ģ k powódki, jako przedstawicielki ustawowej dziecka,
6. orzeczenie o sposobie korzystania z mieszkania w czasie trwania niniejszego procesu,
poło Ň onego w ........................., przy ul. .........................., składaj Ģ cego si ħ z dwóch pokoi.
UZASADNIENIE
1. Strony zawarły zwi Ģ zek mał Ň e ı ski przed Kierownikiem Urz ħ du Stanu Cywilnego
w .............................. w dniu .................... r.
Dowód : odpis skrócony aktu mał Ň e ı stwa.
a) Umów maj Ģ tkowych strony nie zawierały.
Dowód: przesłuchanie stron.
b) Z mał Ň e ı stwa stron urodziło si ħ jedno dziecko - ............................, urodzony ................. r.
w ....................................
Dowód: odpis skrócony aktu urodzenia.
2. Mał Ň e ı stwo stron układało si ħ przeci ħ tnie. W .......... r. pozwany, po powrocie z wyjazdu
słu Ň bowego do Krakowa o Ļ wiadczył powódce, Ň e nie zamierza z ni Ģ dalej współ Ň y ę ani
prowadzi ę wspólnie gospodarstwa domowego. Stracił zainteresowanie wychowaniem syna.
Nadto pozwany zacz Ģ ł regularnie wyje Ň d Ň a ę , co powódka wi ĢŇ e z faktem, i Ň w czasie pobytu
w Krakowie pozwany poznał i zwi Ģ zał si ħ uczuciowo z inn Ģ kobiet Ģ . Stan taki trwa do dnia
dzisiejszego.
Dowód: przesłuchanie stron.
Powódka wykazała powy Ň ej, Ň e mi ħ dzy stronami nast Ģ pił zupełny rozkład po Ň ycia, co zgodnie
z przepisem art. 61(1) § 1 KRO uzasadnia ŇĢ danie orzeczenia separacji.
Na orzeczeniu separacji nie ucierpi dobro małoletniego syna stron, bowiem nie zmieni on
aktualnie istniej Ģ cej sytuacji dziecka.
Dowód:
1. opinia rodzinnego o Ļ rodka diagnostyczno-konsultacyjnego, o za ŇĢ danie której wnosi si ħ ,
2. wywiad kuratora s Ģ dowego o przeprowadzenie którego wnosi si ħ ,
3. przesłuchanie stron.
Powódka domaga si ħ orzeczenia separacji z winy pozwanego w oparciu o przepis art. 57 § 1
KRO w zwi Ģ zku z art. 61(3) § 1 KRO.
3. Uzasadnione jest tak Ň e roszczenie powódki o powierzenie jej wykonywania władzy
rodzicielskiej nad małoletnim synem stron.
Pozwany nie zajmuje si ħ od dwóch lat w ogóle dzieckiem i cała troska o wychowanie i
utrzymanie dziecka spoczywa na barkach powódki, do której dziecko jest bardzo przywi Ģ zane
i darzy j Ģ miło Ļ ci Ģ .
Dowód:
1. opinia jak wy Ň ej,
2. wywiad jak wy Ň ej,
3. przesłuchanie stron.
Podstaw ħ prawn Ģ powy Ň szego roszczenia stanowi przepis art. 58 § 1 KRO w zwi Ģ zku
z art. 613 § 1 KRO.
4. Powódka wnosi równie Ň o zas Ģ dzenie od pozwanego na rzecz syna stron renty alimentacyjnej
w kwocie po .......... zł miesi ħ cznie, płatnej w terminach i w sposób opisany w pkt 4.
Pozwany jest pracownikiem ............................... i osi Ģ ga ponad przeci ħ tne dochody. Natomiast
powódka pracuje jako ............................. z wynagrodzeniem miesi ħ cznym w kwocie .......... zł.
Dowód:
1. za Ļ wiadczenie o zarobkach powódki,
2. informacja o dochodach pozwanego, o za ŇĢ danie której z Urz ħ du Skarbowego
w ............................., przy ul. ....................... wnosi si ħ .
ņĢ dana kwota alimentów dla dziecka stron jest proporcjonalna do mo Ň liwo Ļ ci zarobkowych
pozwanego oraz do usprawiedliwionych potrzeb dziecka.
Podstaw ħ prawn Ģ tego roszczenia stanowi przepis art. 58 § 1 KRO w zwi Ģ zku z przepisem
art. 61(3) § 1 KRO w zwi Ģ zku z art. 135 § 1 KRO. Wykonanie obowi Ģ zku alimentacyjnego
wzgl ħ dem dziecka przez pozwan Ģ w znacznym stopniu wyczerpuje si ħ w jej osobistych
staraniach o jego utrzymanie i wychowanie (art. 135 § 2 KRO).
5. Nadto powódka wnosi o zabezpieczenie roszczenia alimentacyjnego w sposób opisany w pkt 5
pozwu.
Od ............ r. do dnia dzisiejszego, pozwany przekazuje powódce na utrzymanie dziecka
kwot ħ ........... zł miesi ħ cznie, co przy zarobkach powódki oraz usprawiedliwionych potrzebach
dziecka jest niewystarczaj Ģ ce.
Podstaw ħ prawn Ģ wniosku w tym zakresie stanowi przepis art. 730 § 2 KPC w zwi Ģ zku
z art. 753 § 1 i § 3 KPC.
6. ņĢ danie ustalenia sposobu korzystania ze wspólnie zajmowanego mieszkania stron jest zgodne
z aktualnym stanem faktycznym.
Dowód: przesłuchanie stron.
Powy Ň sze ŇĢ danie znajduje oparcie w tre Ļ ci przepisu art. 58 § 2 KRO w zwi Ģ zku z art. 613 § 1
KRO.
W tym stanie rzeczy pozew niniejszy jest konieczny i uzasadniony.
Zał Ģ czniki:
1. odpis skrócony aktu mał Ň e ı stwa,
2. odpis skrócony aktu urodzenia dziecka,
3. za Ļ wiadczenie o zarobkach powódki,
4. odpis pozwu i zał Ģ czników.
.................................................
(własnor ħ czny podpis)
Zgłoś jeśli naruszono regulamin