p24.pdf

(44 KB) Pobierz
(Microsoft Word - p24 APELACJA OD WYROKU S\245DU OKR\312GOWEGO _S\245D PRACY_.doc)
Cz ħ stochowa, dnia .........................
S Ģ d Apelacyjny w Katowicach
Wydział Pracy i Ubezpiecze ı Społecznych
za po Ļ rednictwem
S Ģ du Okr ħ gowego w Cz ħ stochowie
Wydziału Pracy i Ubezpiecze ı Społecznych
Powód:
Imi ħ , nazwisko, dokładny adres zamieszkania
Pozwany:
Imi ħ , nazwisko, dokładny adres zamieszkania
Warto Ļę przedmiotu zaskar Ň enia: ………………..
APELACJA
od wyroku S Ģ du Okr ħ gowego w Cz ħ stochowie Wydział ................................ z dnia .............
sygn. akt .................. .
Zaskar Ň am w ................ ( poda ę czy wyrok jest zaskar Ň ony w cało Ļ ci czy w cz ħĻ ci ) wyrok S Ģ du
Okr ħ gowego w Cz ħ stochowie Wydział ............................................. z dnia ........................... sygn.
akt ................ .
Wyrokowi zarzucam ...................................................................... ( przedstawi ę zwi ħ złe zarzuty).
Wnosz ħ o ........................... ( wpisa ę : zmian ħ lub uchylenie wyroku, z zaznaczeniem zakresu
ŇĢ danej zmiany lub uchylenia).
UZASADNIENIE
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
......................................
(własnor ħ czny podpis)
Zał Ģ czniki:
- odpis apelacji.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin