p23.pdf

(42 KB) Pobierz
(Microsoft Word - p23 APELACJA OD WYROKU S\245DU OKR\312GOWEGO _KARNY_.doc)
Cz ħ stochowa, dnia ......................
Imi ħ , nazwisko,
dokładny adres zamieszkania
S Ģ d Apelacyjny w Katowicach
Wydział Karny
za po Ļ rednictwem
S Ģ du Okr ħ gowego w Cz ħ stochowie
Wydział Karny
APELACJA
od wyroku S Ģ du Okr ħ gowego w Cz ħ stochowie Wydział Karny z dnia ................... sygn.
akt .......................
Zaskar Ň am w ............. ( poda ę czy wyrok jest zaskar Ň ony w cało Ļ ci czy w cz ħĻ ci ) wyrok S Ģ du
Okr ħ gowego w Cz ħ stochowie z dnia ................ sygn. akt ...................... .
Wyrokowi zarzucam ....................................................................... ( przedstawi ę zwi ħ złe zarzuty).
Wnosz ħ o ........................................... ( wpisa ę : zmian ħ lub uchylenie wyroku, z zaznaczeniem
zakresu ŇĢ danej zmiany lub uchylenia).
UZASADNIENIE
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
.....................................
(własnor ħ czny podpis)
Zał Ģ czniki:
odpis apelacji w tylu kopiach ile jest stron przeciwnych + 1 dodatkowy odpis.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin