p19.pdf

(45 KB) Pobierz
Microsoft Word - p19 Wzor070.rtf
Cz ħ stochowa, dnia 4 pa Ņ dziernika 2006 r.
Do
S Ģ du Rejonowego
Wydział Cywilny
w Cz ħ stochowie
Powód: Jan Nowak,
zam. w Cz ħ stochowie, ul. Krótka 2.
Pozwany: Stefan Góra,
zam. w Cz ħ stochowie, ul. Długa 25.
Sygn. akt I C 212/05
WNIOSEK POWODA
o przywrócenie uchybionego terminu
Wnosz ħ o przywrócenie terminu do zło Ň enia za Ň alenia na postanowienie tutejszego
S Ģ du z dnia 25 wrze Ļ nia 2006 r. o zawieszeniu post ħ powania.
UZASADNIENIE
(przytoczy ę okoliczno Ļ ci faktyczne i dowody na ich poparcie)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Jan Nowak
.............................
Zał Ģ czniki:
1) odpis wniosku,
2) za Ň alenie oraz odpis za Ň alenia.
Uwaga: Wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do dokonania czynnosci nale Ň y dokona ę
tej czynno Ļ ci procesowej.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin