p15.pdf

(44 KB) Pobierz
Microsoft Word - p15 Wzor034.doc
Cz ħ stochowa, dnia 4 pa Ņ dziernika 2006 r.
Do
S Ģ du Rejonowego
Wydział Cywilny
w Cz ħ stochowie
Powód: Jan Nowak, zam. w Cz ħ stochowie, ul. Zielona 10
Pozwana: Anna Kowalska, zam. w Cz ħ stochowie,
ul. Płaska 17
Warto Ļę przedmiotu
sporu: 2000 zł
POZEW
o ochron ħ naruszonego posiadania
Wnosz ħ o:
1) nakazanie pozwanej Annie Kowalskiej, aby zaniechała naruszania posiadania działki
gruntowej o obszarze około 0,43 ha, zapisanej w ksi ħ dze wieczystej KW nr 2000 S Ģ du
Rejonowego w Cz ħ stochowie, b ħ d Ģ cej w posiadaniu powoda, poło Ň onej w Cz ħ stochowie,
w granicach: od północy pole Leona Kwiatkowskiego, od wschodu sad Marii Drapały, od
południa i od zachodu sad Andrzeja Strzeleckiego, a w szczególno Ļ ci - aby zaniechała
przeje Ň d Ň ania przez t ħ działk ħ i przeganiania przez ni Ģ bydła;
2) zas Ģ dzenie od pozwanej na rzecz powoda kosztów procesu według norm przepisanych;
3) nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalno Ļ ci.
Ponadto wnosz ħ o:
4) wezwanie na rozpraw ħ Ļ wiadków:
a) Leona Kwiatkowskiego, zam. w Cz ħ stochowie, ul. Płaska 16,
b) Mari ħ Drapał ħ , zam. w Cz ħ stochowie, ul. Płaska 18,
c) Andrzeja Strzeleckiego, zam. w Cz ħ stochowie, ul. Płaska 19.
UZASADNIENIE
(przytoczy ę okoliczno Ļ ci faktyczne i dowody na ich poparcie)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Jan Nowak
........................................
Zał Ģ czniki:
1) odpis pozwu
Zgłoś jeśli naruszono regulamin