p07.pdf

(33 KB) Pobierz
Microsoft Word - wniosek o ustanowienie kuratora spadku p07.doc
Cz ħ stochowa, dnia .......................................
Do
S Ģ du Rejonowego
Wydział Cywilny
w Cz ħ stochowie
Wnioskodawca: .....................................................
WNIOSEK O USTANOWIENIE KURATORA SPADKU
Wnosz ħ o ustanowienie kuratora spadku po zmarłym ......................... w dniu
..............., ostatnio zamieszkałym w .................................... .
UZASADNIENIE
Przed S Ģ dem Rejonowym w Katowicach toczy si ħ sprawa z mojego powództwa
przeciwko ................................... o zwrot odsetek z tytułu umowy po Ň yczki (sygn. akt).
Post ħ powanie w tej sprawie zostało zawieszone na skutek Ļ mierci pozwanego w dniu
.................... . Spadek po ................................. nie został dotychczas obj ħ ty, a spadkobiercy
nie s Ģ znani. W zwi Ģ zku z tym zostało dokonane zabezpieczenie spadku.
W tej sytuacji zachodzi potrzeba ustanowienia kuratora spadku, co umo Ň liwi podj ħ cie
zawieszonego post ħ powania w sprawie o sygn. akt ................... .
..............................................
(własnor ħ czny podpis)
Zgłoś jeśli naruszono regulamin