p06.pdf

(34 KB) Pobierz
Microsoft Word - wniosek o stwierdzenie nabycia spadku p06.rtf
Cz ħ stochowa, dnia ...................................
Do
S Ģ du Rejonowego
Wydział Cywilny
w Cz ħ stochowie
Wnioskodawca: ................................................................
Uczestnicy: ........................................................................
WNIOSEK O STWIERDZENIE NABYCIA SPADKU
Wnosz ħ o stwierdzenie, Ň e:
spadek po ............................. zmarłym(ej) dnia ................ w .........................., ostatnio
zamieszkałym w ..................................., nabyli na podstawie ustawy:
1) (imi ħ i nazwisko spadkobiercy) w cz ħĻ ci ..........
2) .................................................... w cz ħĻ ci ..........
3) .................................................... w cz ħĻ ci ..........
UZASADNIENIE
Spadkodawca .............................., ostatnio zamieszkały(a) w.......................... zmarł(a) dnia
........................ w ..................................... .
Dowód : odpis skrócony aktu zgonu.
.
Dowód : skrócone odpisy aktu urodzenia wnioskodawcy ....................... i uczestników
................................. , aktu mał Ň e ı stwa ................................................
Spadkodawca nie pozostawił testamentu. Nie ma innych spadkobierców.
Dowód : zapewnienie wnioskodawcy.
Do spadku nie nale Ň y gospodarstwo rolne.
Dowód: zeznanie wnioskodawcy.
Wniosek zatem jest w pełni uzasadniony.
Zał Ģ czniki:
1) odpisy wniosku,
2) ...... odpisów skróconych aktów
stanu cywilnego.
......................................
Podpis wnioskodawcy
Zgłoś jeśli naruszono regulamin