p01.pdf

(30 KB) Pobierz
Microsoft Word - apelacja p01.doc
Cz ħ stochowa, dnia ...................................
Do
S Ģ du Okr ħ gowego
I Wydział Cywilny
w Cz ħ stochowie
Warto Ļę przedmiotu
zaskar Ň enia: ................ zł.
APELACJA
Od wyroku S Ģ du Rejonowego w Cz ħ stochowie Wydział ....................... z dnia ............
sygn. akt.................
Zaskar Ň am w .................. (nale Ň y poda ę czy orzeczenie zaskar Ň ane jest w cz ħĻ ci czy
w cało Ļ ci) wyrok S Ģ du Rejonowego w Cz ħ stochowie z dnia ..................., sygn. akt................. .
Wyrokowi zarzucam ........................... (nale Ň y przedstawi ę zarzuty i uchybienia przypisywane
orzeczeniu)
Wnosz ħ o ................ (zmian ħ lub uchylenie orzeczenia w cało Ļ ci lub wskazanej cz ħĻ ci)
UZASADNIENIE
Zał Ģ czniki:
(1 egzemplarz dla s Ģ du, dla ka Ň dego uczestnika post ħ powania po jednym egzemplarzu)
.....................................
(własnor ħ czny podpis)
Zgłoś jeśli naruszono regulamin