Nowy Porządek Świata - system globalnej dyktatury.pdf

(85 KB) Pobierz
Nowy Porządek Świata - system globalnej dyktatury
NowyPorządekŚwiata–systemglobalnejdyktatury
NowyPorządekŚwiatawstęp
NiewieluludziomnazwaNowyPorządekŚwiata(NewWorldOrder–NWO)cokolwiekmówi.Ci
którzymielidoczynieniaztympojęciemniepotrafiądokładniepowiedziećcotojest,czym
śmierdziizczymsiętodiabelstwoje.TymczasemideaNowegoPorządkuŚwiatajestdefacto
głównymnurtemwspółczesnejpolityki(taksamonaszczeblumiędzynarodowymjakilokalnym)
przezconieznajomośćzagadnieniamoŜeokazaćsiębrzemiennawskutkach.
WpierwszejczęścizajmiemysiędefinicjąNowegoPorządkuŚwiatajakogłównegonurtu
współczesnejpolitykiijejpochodzeniu.WdrugiejczęściprzybliŜęniecoprzejawytejpolitykiwe
współczesnymświecie.Wtrzeciejpostaramsięprzedstawićprzyszłośćbędącąkonsekwencją
realizacjiplanówarchitektówNowegoPorządkuŚwiata.Wczwartejpostaramysięzdemaskować
metodywprowadzaniaNWOwŜycie.
MówiącnajogólniejNowyPorządekŚwiatamatylkojedencel–absolutna,nieprzemijającawładza
dlatychktórzystojąnaszczycie.Koncepcjatazostałastworzonajakonarzędziedoustanowienia
dyktaturywskaliglobalnej.Władzyabsolutnejktórej–dziękiglobalnemucharakterowi–nie
zagroziŜadenwrógzewnętrzny,akaŜdapróbazrywuczybuntuwjednymkrajuzostaniezdławiona
przezŜołnierzykrajówpozostałych.
NowyPorządekŚwiata–narodziny
Odnarodzinludzkościtysiącewładcówchciałoroztoczyćnadswoimipoddanymiabsolutnąwładzę.
Wieluznichtenpomysłudałosięzrealizować.Zawszejednakdwaproblemystawałynadrodze
władców.Pierwszytowrógwewnętrzny–samipoddaniktórzypodwodząwybitnychjednostek
potrafilipowalićnakolanaludziuwaŜającychsięzabogów.Drugimproblemembyłwróg
zewnętrzny.KiedyŜyłnaświeciemaniakpragnącywładzybardziejniŜczegokolwiekzawsze
pojawiałsięktośdlarównowagi(przykład–JózefStaliniAdolfHitler).Aprzezzłośliwośćlosu
maniaktenzamieszkiwałsąsiedniekrólestwoiwkońcujedenczydrugitraciłwładzę.
Takwięcdyktaturalokalnaniejestniczymnowym.Nowościąstałasiędyktaturaglobalna.
Koncepcjautworzeniapaństwaobejmującegocałyznanycywilizowanyświat.Wtensposóbwróg
zewnętrznyzostałbywyeliminowanyawrogawewnętrznegowraziegdybylokalnaarmianie
potrafiłazniszczyćzniszczyłabyarmiapochodzącazinnegoregionuświata.
PierwszyrazświatmiałdoczynieniazczymśtakimpozakończeniuKongresuWiedeńskiego.Po
tymjakNapoleonzostałpokonanyzwycięzcywspólniestworzyliobraznowegoświata.Obalone
monarchiewróciłynatronyasystemnapowrótstałsięabsolutystyczny.Monarchaznówmiał
najwyŜsząwładzę,wprowadzonocenzurę,rozbudowanosiećagentów.Ponadtozwycięskiepaństwa
86609952.001.png
uzgodniłyŜebędąsobiewzajemniepomagaływtłamszeniukaŜdegozrywuniepodległościowo
rewolucyjnego.ŚwiętePrzymierzemiałoodtejporyniszczyćkaŜdegowroga,czytozewnętrznego
czywewnętrznego.Nadświatemzawisłagroźbaglobalnejdyktatury.
Próbatajednakzakończyłasięniepowodzenieminowyładprzetrwałjedynie30lataŜdowiosny
ludów.NacjonalistycznorewolucyjnenastrojeogarnęłyEuropęinanicniepomogłowojskoani
policja.
Wczasachpóźniejszychnastałaswegorodzajumodanaideologiemającezapewnićpowszechny
dobrobytipokójnaziemi.Komunizmmiałprzynieśćwszystkimnarodomzjednoczeniei
powszechnąrówność.MilionyludziłykałozesmakiemsłowaWłodzimierzaUljanowa(pseudonim
„Lenin”)aleichgórnolotneoczekiwaniaspotkałysięztwardąskałąrzeczywistości.Podczasgdy
komuniścimordowalikolejnychludzi,wsamymsercuEuropywyrosłykolejnechoreideologie–
faszyzminarodowysocjalizm.Walkawolnychludziztymitrzemautopijnymimrzonkamidla
naiwnychpochłonęłamilionyistnieńizrujnowałaświat.Ludziestarającysięwprowadzićdyktaturę
siłązobaczyliŜeniejesttomoŜliwebezjejdobrowolnegoprzyjęcia.Odtejporybroniąarchitektów
NWOstałysięniedywizjeczyarmiealepropaganda,strach,terroryzm,podstęp,mediaichwyty
socjotechniczne.Ludziezostanąwydymaniwbiałychrękawiczkach,pocichuibezichwiedzy.
„Wszelkiewarunkowaniezmierzadojednejrzeczy:dosprawienia,byludziepolubiliswe
nieuniknioneprzeznaczeniespołeczne„AldorousHuxley„Nowywspaniałyświat”
TakwięcNowyPorządekŚwiatamoŜnascharakteryzowaćkrótkowdwóchpunktach:
1.Władzaabsolutnadlawąskiejelity.
2.Zatajenieprzedświatemwiedzyodziałaniachwładzyistwarzaniepozorówwolności.
NowyPorządekŚwiata–współczesneprzejawy
JakjuŜzostałopowiedzianecelNowegoPorządkuŚwiatajesttylkojeden:niczymnieograniczona
władza.NiestetydlaarchitektówNWOludziezawszewolelibyćwolnyminiŜpłaszczyćsiępod
butemwszechpotęŜnejwładzywięcopracowanosposobynawalkęzprzyszłymibuntownikami.
Ponadnarodowesuperpaństwaiglobalnaadministracja
JakjuŜwspomniałemgwarantemutrzymaniadyktaturyjeststworzeniejejwskaliglobalnej.Wtedy
niebyłobyŜadnegowrogazewnętrznegoawrógwewnętrznyzostałbyspacyfikowanyprzez
GlobalnąArmię.PierwszymetapemtworzeniaŚwiatowegoRządujestunifikacjaposzczególnych
regionówwkontynentalnemocarstwazespolonegospodarczo,prawnieiadministracyjnie.Obecnie
istniejąjuŜuniekontynentalne:
UniaEuropejska:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Unia_Europejska
SecurityandProsperityPartnershipofNorthAmerica:
http://www.youtube.com/watch?v=ukX6HYD36Hw
http://en.wikipedia.org/wiki/Security_a...th_America
http://www.stopthenorthamericanunion.co...icles.html
UniaAfrykańska:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Unia_Afryka%C5%84ska
UniaNarodówPołudniowoamerykańskich:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Unia_Narod...C5%84skich
StowarzyszenieNarodówAzjiPołudniowoWschodniej(ASEAN):
http://pl.wikipedia.org/wiki/Stowarzysz...Wschodniej
(Jeślio4ostatnichsłyszyszpierwszyraztoniemaszsięczegowstydzić.90%populacjiteŜniema
otympojęcia.OtymŜeponadnarodoweuniepolitycznewobecnymkształciesąpotrzebneświatu
jakświnisiodłoinnymrazem)
Wkontrolowaniudziesiątekpaństwpomagaprawo.Umowymiędzynarodoweratyfikowaneprzez
róŜnekrajemająwiększąmocniŜustawyidekretylokalnegorządu.Widaćtodobrzena
przykładziePolskiegoprawa.Umowymiędzynarodowemająjedenznajwiększychpriorytetów.
OtóŜumowymiędzynarodowemająstatusnadrzędnynadustawamicooznaczazejeślizapis
umowymiędzynarodowejjestsprzecznyzustawątopoprostuustawasięnieliczy(KonstytucjaRP
Dz.U.97.78.483art.91,ust.2i3)DrugąbardzoistotnąsprawąjesttoŜeumowy
międzynarodowepodpisujeurzędnik,najczęściejministersprawzagranicznychzazgodąRady
Ministrów(Dz.U.00.39.443).PozatymoileustawyłatwoodwołaćbezŜadnychceregieliotyle
umowymiędzynarodowemająokreślonyczastrwaniaimoŜnajezerwaćtylkowokreślonych
sytuacjach,przyczymwcaleniemusibyćtointeresnarodowy(Dz.U.90.74.439Konwencja
wiedeńskaoprawietraktatów).Podpisanieumowymiędzynarodowejwymagazgodysejmujeśli
jestdosyćwaŜna.PodsumowującaktyprawnektóresąwaŜniejszeodustawitrudnojeodwołaćo
iletowogólejestmoŜliweprzedminięciemokreślonegoczasusąpodpisywaneprzezurzędnika
władzywykonawczej.Podobnysystemprawnypanujewinnychpaństwachktórepodpisały
KonwencjęWiedeńskąwSprawieTraktatów(wszystkiepaństwaONZ):
http://www.prawo.lex.pl/bap/student/Dz....4.439.html
WnajbliŜszychlatachmoŜemysięspodziewaćotwartegoproklamowaniaRząduŚwiatowego
stworzonegonabazieONZorazuniikontynentalnych.
Globalnaekonomia
NajbardziejniepokojącymzjawiskiemjakiemoŜemyobserwowaćjestłączenieekonomiiwszystkich
regionówświatawjednącałośćktórąbardzołatwokontrolować.NajwaŜniejszymi
międzynarodowymiinstytucjamiekonomicznymisą:
86609952.002.png
MiędzynarodowyFunduszWalutowy:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C4%99dz...z_Walutowy
BankŚwiatowy:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bank_%C5%9Awiatowy
orazŚwiatowaOrganizacjaHandlu:
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiat...cja_Handlu
NiełudźmysięŜecelemtychinstytucjijestszerzeniedobrobytu.Indonezja,Tajlandiaczy
ArgentynajuŜzdąŜyłyprzekonaćsięnawłasnejskórzeŜewprowadzaniewytycznych
MiędzynarodowegoFunduszuWalutowegotodrogadozapaściisocjalizmu.
Kolejnątendencjąjestwprowadzaniejednejwalutykontynentalnej.Przykłademtakiego
postępowaniajestwprowadzenieEuro:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Euro
Aletasłynnananaszymkontynenciewalutaniejestjedyną.PlanowanejestteŜwprowadzenie
innychkontynentalnychwalut–AmeroiAfro:
http://en.wikipedia.org/wiki/North_Amer...ency_union
http://en.wikipedia.org/wiki/Afro_(currency )
Wprowadzeniewspólnejwalutymabyćkolejnąmetodąnakontrolowanielokalnychrządów.W
przypadkugdybyktóryśrządprzeprowadzałreformygospodarczeniezgodnezdyrektywamirządów
wyŜszegoszczebla(unijnych)moŜnałatwozaburzyćgospodarkęatakującwalutę–układ
krwionośnyekonomii.Wprowadzaniewspólnejwalutypodpozoremułatwieniahandlu(sic!)nie
odpowiadanapotrzebylokalnychspołeczeństwiprzynosiwięcejstratniŜkorzyści:
http://ft.onet.pl/11,13604,strefa_euro_...tykul.html
Aparatucisku
PrzedewszystkimpacyfikacjamyślącychinaczejniŜwładzamusiprzebiegaćlegalnieizaaprobatą
ludzi.Wtymceluprawostajesięcorazbardziejrestrykcyjne.Podpozoremwalkizterroryzmem
aparatprzymusudostajecorazwiększeuprawnienia.Sztandarowymprzykłademjesttuzmienione
po11wrześniaprawoUSA:
http://en.wikipedia.org/wiki/USA_PATRIOT_Act
DokumentnazywanyPatriotActzezwalasłuŜbombezpieczeństwaUSAnapodsłuchiwanie,
inwigilacjęizbieranieinformacjifinansowychokaŜdymktojestPODEJRZANYoterroryzm,w
dodatkubezzgodysądu.ZezwalateŜnawzmoŜonekontrolenagranicach,ingerowaniewfinanse
osóbprywatnych,znaczącopodniósłkary.
KolejnymprzejawemzwiększaniauprawnieńaparatuuciskujestFEMA.Amerykańskaagencja
zarządzaniakryzysowego:
http://www.eioba.pl/a81836/fema_najpote...owa_swiata
86609952.003.png
ArazieczerwonegoalarmuFEMAmaprawoprzejąćjakąkolwiekwłasnośćprywatną,jakiekolwiek
fundusze,otoczyćkordonemmiasta,przejąćwładzęnadtransportemidrogami,zwieźćludzido
tymczasowychobozówrelokacyjnych.WStanachZjednoczonychjuŜrozpoczętobudowęobozów
koncentracyjnych:
http://whatreallyhappened.com/WRHARTICL...ation.html
http://whatreallyhappened.com/WRHARTICL...ssion.html
Kontrolowaniewielomilionowychpopulacjimaułatwićkolejnywynalazek.Elektronicznychip
wszczepianypodskórębędziewstanieprzekazaćodpowiednimorganommiejscepobytu,stan
kontaistanzdrowiakaŜdegoczłowiekaktóremubędziewszczepiony:
http://www.eioba.pl/a82171/rfid_radio_f...i_radiowej
http://www.youtube.com/watch?v=ab8c8ckebTE
UłatwićkontrolęmajątakŜekameryobserwującerozrastającesięwciąŜmiasta.Wsamym
Londyniepozamachachzsiódmegolipcazamontowanoichczterymiliony:
http://hacking.pl/pl/news6040Strach_m...dynie.html
Wszelkieformyorganizowaniasięludzisąniemilewidziane.AŜejakaśorganizacjamogłapowstać
musiistniećformakomunikacjimiędzyczłonkami.Zapobiecmatemuzniesieniewolnościsłowa.
Nietrzebastrzelaćdotychktórzygłosząswójprzekaz.WystarczytylkoŜeopanujesięśrodki
masowegoprzekazu.Oilekontrolaprasyczytelewizjiwymagajedyniepieniędzyinternet
cenzurowaćjestowieletrudniej.NatojednakteŜsąmetody:
http://wiadomosci.onet.pl/1775164,11,item.html
http://wyborcza.pl/1,76842,5173311.html
http://www.naturalnews.com/023858.html
Ekonomiczneniewolnictwo
NowyPorządekŚwiatabyłbyniczymbezkontrolowaniamajątkuswoichpoddanych.Pieniądzenie
mogąsięznajdowaćwrękachludziktórzymogąichuŜyćdozorganizowaniamasowegowyzwolenia
spodbuciorówwładzy.PozatymdorealizowaniazałoŜeńNWOpotrzebnesąduŜepieniądze.W
końcuutrzymanieaparatuprzymusu,biurokracjiimiędzynarodowejadministracjipotrzebnesą
znaczneśrodki.
DodziałańrealizacjiplanuNWOnaszczeblulokalnymposzczególnepaństwabiorąpieniądzez
podatków.ObecniewPolsceprzeciętnieoddajesięok.70%swoichdochodów(róŜneźródłapodają
róŜnedane)wformiepodatku:
http://korwinmikke.blog.onet.pl/2,ID18...index.html
Normalniesiętegonieodczuwazewzględunadywersyfikacjępodatkówaleotymwczęści
opowiadającejometodachstosowanychwprowadzaniaNWO.
86609952.004.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin