wsjn.pdf

(998 KB) Pobierz
35251436 UNPDF
O. ELIZEUSZ BAGIŃSKI OCD
WIARA ŚWIADKÓW JEHOWY
NIE PROWADZI DO ZBAWIENIA
Pierwsza część książki
O Maryjo, Niepokalana Dziewico i nasza Matko, do
Ciebie zwracamy się pokornie za tymi, którzy się do
Ciebie nie uciekają. Wyproś im wszystkim łaskę zna-
lezienia prawdy w Twoim Synu, a naszym Panu Jezu-
sie Chrystusie. Amen.
KRAKÓW 2001
WYDAWNICTWO KARMELITÓW BOSYCH
35251436.001.png 35251436.002.png
WSTĘP
Co sprawia, że każdego roku setki tysięcy ludzi na całym świecie
porzuca swą dotychczasową wiarę i przyłącza się do organizacji Świad-
ków Jehowy? Na ten sukces sekty składa się z pewnością wiele różnych
czynników, ale jednym z najważniejszych jest niewątpliwie głoszona
przez nich „prawda" (inaczej: „wiedza o Bogu"), której źródłem ma być
Pismo Święte. Ich podstawowe pismo doktrynalne „Strażnica" (powoła-
ne do istnienia w 1879 r. przez C. T. Russella, założyciela sekty), stale o
tym przypomina na swej drugiej stronie: „Pismo... uznaje wyłącznie
autorytet Biblii". Nikogo też nie trzeba przekonywać, jak wielkim auto-
rytetem cieszy się Pismo Święte na całym świecie. Nic zatem dziwnego,
że wielu ludzi (najczęściej nieco duchowo zagubionych) chętnie otwiera
przed nimi drzwi swych domów, kiedy widzi w ich ręku Biblię. Nieste-
ty, czyni to również wielu katolików (zwłaszcza w Polsce), którzy go-
dzą się nawet na rozpoczęcie z nimi tzw. domowego studium Biblii, nie
zdając sobie sprawy, jakie to może pociągnąć za sobą konsekwencje, i
to w krótkim już czasie. Liczne świadectwa byłych i nawróconych
Świadków wyraźnie pokazują, jak duże musieli oni pokonać trudności,
aby wyzbyć się różnych uprzedzeń, niechęci, wątpliwości, złych skoja-
rzeń, które zapadły gdzieś głęboko w ich duszy wskutek studiowania
jehowickich publikacji (jeden z nich określił ten stan jako „zakodowa-
nie"). Ze statystyk, które sami Świadkowie publikują każdego roku,
możemy się dowiedzieć, że prawie co dziesiąta osoba, która podejmuje
z nimi studium Biblii, decyduje się na przyjęcie od nich chrztu (oznacza
to pełne włączenie się w działalność organizacji). Nie należy sądzić, że
wszystkie pozostałe osoby, które przerwały z nimi to studium, nie po-
niosły żadnego uszczerbku dla swojej wiary. Ze świadectw byłych
świadków dowiadujemy się, że duży procent tych osób zaczyna podzie-
lać wiele nauk sekty i -jeśli byli to katolicy - zaprzestaje chodzić do
kościoła, korzystać z sakramentów świętych. Świadkowie starają się
oczywiście dalej podtrzymywać z tymi osobami kontakt, dostarczając
im „Strażnicę", „Przebudźcie się!" i inne jehowickie materiały. Liczą
6
Wstęp
zapewne na to, że osoby te prędzej czy później przyłączą się do ich or-
ganizacji (póki co pocieszają się tym, że już zerwały one kontakt z Ko-
ściołem). W ostatnim dziesięcioleciu (1990-1999) Świadkowie zdołali
ochrzcić tylko w Polsce ponad 83 rys. osób. Według najnowszych da-
nych, które opublikowała „Strażnica" (1/2001, s. 20), w Polsce działa
aktywnie ponad 125 tys. Świadków, skupionych w 1759 zborach (w
2000 r. przybyły 3 nowe zbory). Pomimo zanotowanego w Polsce jed-
noprocentowego spadku w 1999 r. (po raz pierwszy od przynajmniej 10
lat) i zerowego w 2000 r., Świadkowie coraz więcej u nas inwestują,
wznosząc swoje Sale Królestwa i Centra Kongresowe 1 .
Świadkowie Jehowy z niezwykłą starannością opracowują kolejne
podręczniki do domowego studium biblijnego z zainteresowanymi ich
wiarą. W każdym następnym starają się uniknąć błędów, które były
przeszkodą do pomyślnego ukończenia tego studium. To właśnie dzięki
temu podręcznikowi, który ma przekonać każdego, że Bóg (Jehowa)
uznaje na ziemi wyłącznie organizację Świadków Jehowy (jako religię
jedynie prawdziwą) z siedzibą w Brooklynie (Nowy Jork), mogą się oni
spodziewać dalszego swego rozwoju (np. w 1970 r. było na świecie
niecałe 1,4 min Świadków, dziś jest ich ponad 6 milionów).
Od 1995 r. Świadkowie posługują się w domowym studium biblij-
nym książką pt. Wiedza, która prowadzi do życia wiecznego (W), która
będzie przedmiotem naszej krytycznej oceny (oczywiście z katolickiego
punktu widzenia) 2 . Podręcznik ten liczy 192 strony i jest dość bogato
ilustrowany (zawiera ponad 30 kolorowych zdjęć i ilustracji). Rodzajem
wstępu do całej książki jest starannie wykonana dwustronicowa koloro-
wa ilustracja, która przedstawia szczęśliwych Świadków w przyszłym
ziemskim raju. Na pierwszym jej planie wyeksponowano „pokojowe
współistnienie" ludzi i zwierząt - widzimy np. młodą kobietę, która
poufale głaszcze po głowie wielkiego tygrysa spokojne leżącego u jej
nóg. Na dalszym planie dostrzeżemy kilkudziesięcioosobową grupkę
ludzi - dorosłych i dzieci - siedzących i stojących wokół zastawionego
stołu (obok niego stoją duże wiklinowe kosze pełne „rajskich owo-
ców"), który ustawiono na pięknej łączce w pobliżu lasu. Przedstawieni
Por. E. Bagiński OCD, Mniej świadków Jehowy w Polsce, art. w: „Nasz
Dziennik" 27/2000, s. 11.
Komitet Redakcyjny CK ŚJ zatwierdził wydanie książki Wiedza w przeszło
140 językach, natomiast do kwietnia 1996 r. wydano już ten podręcznik will
językach w nakładzie 30 500 000 egz. („Strażnica" 18/1996, s. 19).
Wstęp
7
na tej ilustracji ludzie należą do różnych ras i kultur (ma to też wyrażać
międzynarodowy charakter ich organizacji). Umieszczony w prawym
górnym rogu ilustracji tekst informuje: „Możesz żyć wiecznie w tak
pięknym otoczeniu!" Poniżej podano warunek, „by się tam znaleźć: ...
nabywanie szczególnego rodzaju wiedzy". Taką wiedzę, czytamy jesz-
cze niżej, dostarczy „ta książka".
A teraz kilka słów o układzie niniejszej książki. Składa się ona z 19
wykładów, które zostały opracowane w oparciu o poszczególne rozdzia-
ły jehowickiego podręcznika Wiedza. Każdy wykład odpowiada więc
jednemu rozdziałowi książki Świadków, który jest wiernym jego stresz-
czeniem. W streszczeniu opuściliśmy tylko to, co uznaliśmy za mniej
istotne bądź ogólnie znane (dostępne np. w każdym podręczniku do
Pisma Świętego). Dzięki temu streszczeniu, które jest spójnym tekstem,
czytelnik będzie mógł z większą łatwością zapoznać się z najważniej-
szymi wierzeniami Świadków. W naszym streszczeniu, któremu nadali-
śmy formę wykładu (bądź szkicu do wykładu), staraliśmy się wiernie
zachować charakterystyczną dla nich terminologię (ujętą w cudzysłów).
Zachowaliśmy też w wykładach zaimki osobowe pisane z małej litery,
które Świadkowie odnoszą do Chrystusa, np. „on". Przytaczamy rów-
nież wszystkie odnośniki do Pisma Świętego (oczywiście dotyczy to
tych miejsc ich podręcznika, które zostały uwzględnione w streszcze-
niu). Dla jednolitości książki zastosowaliśmy identyczny zapis skrótów
ksiąg biblijnych (wg Biblii Tysiąclecia) również w wykładach (Świad-
kowie piszą np.: „Objawienie 7: 9, 14", co zmieniliśmy na: Ap 7, 9. 14).
Cytaty biblijne w wykładach pochodzą z jehowickiej Biblii (NW), tak
jak używają jej w swym podręczniku (niekiedy skorzystali z innego
przekładu Biblii, co zostanie w tekście wykładów zaznaczone). Wszyst-
kie tytuły wykładów odpowiadają tytułom poszczególnych rozdziałów
książki Wiedza. Dla pełniejszego obrazu układu treści samego podręcznika
Świadków, podajemy w wykładach (w nawiasie kwadratowym) podtytuły
poszczególnych jego rozdziałów, czyli wyodrębnionych części tematycz-
nych, np. w rozdziale I: „Możesz się doczekać szczęśliwiej przyszłości!"
będą to: [Życie wieczne!], [Życie w raju] itd.
Celem tej książki nie jest szczegółowe ustosunkowanie się do
wszystkich poruszonych w książce Wiedza zagadnień religijnych. Było-
by to nawet niewskazane ze względu na istnienie wielu już dobrych
opracowań (zob. Bibliografia). Zamiast tego, Czytelnik zapozna się
nieco szerzej z niektórymi, naszym zdaniem najważniejszymi, zagad-
8
Wstęp
nieniami jehowickiej wiary, z których niektóre przewijają się często
przez całą książkę Wiedza, np. sprawa tzw. „kwestii spornej", rządów
Królestwa, Armagedonu, raju na ziemi, władzy szatana. Nie zabraknie
oczywiście licznych argumentów, zwłaszcza biblijnych, które będą
kwestionowały różne twierdzenia Świadków (sposób argumentacji do-
stosujemy najczęściej do mentalności Świadków, aby Czytelnik mógł ją
ewentualnie wykorzystać w rozmowie z nimi). Ten, kto pragnąłby za-
poznać się z wierzeniami Świadków w sposób uporządkowany i usys-
tematyzowany, czyli pod kątem konkretnych zagadnień, np. Trójca
Święta, imię Boże, Bóstwo Chrystusa, Matka Boża, Kościół, Biblia,
krzyż, dusza, niebo, piekło itd., powinien sięgnąć do naszej poprzedniej
książki: Świadkowie Jehowy. Pochodzenie, historia, wierzenia (1997;
jako jej uzupełnienie wydaliśmy w 1999 r. książkę: Świadkowie Jehowy
od wewnątrz). Istnieje też znakomite opracowanie Włodzimierza Bed-
narskiego: W obronie wiary. Pismo Święte a nauka Świadków Jehowy,
innych sekt i wyznań niekatolickich (1997), któremu obecna książka
wiele zawdzięcza. Książkę Włodzimierza Bednarskiego powinien mieć
pod ręką każdy, kto myśli o prowadzeniu rzeczowego i kompetentnego
dialogu ze Świadkami, jak również chciałby lepiej poznać wierzenia
sekty, a zwłaszcza płynność jej nauk".
Na koniec chcielibyśmy podać kilka uwag i wskazówek, o których
czytający tę książkę (a zwłaszcza kolejne wykłady), powinien stale pa-
miętać. Jeśli więc chodzi o samą jehowicką książkę Wiedza, należy
mieć świadomość, że:
— jest ona pierwszym etapem wtajemniczenia w wierzenia Świad-
ków, jakkolwiek zawiera ona prawie wszystkie najistotniejsze elementy
ich wiary;
— podręcznik ten celowo unika ostrzejszych sformułowań pod adre-
sem innych religii (ich wierzeń i praktyk), by nie zrazić nimi osoby,
która może być jeszcze mocno przywiązana do swojej wiary;
— autorzy tego podręcznika (anonimowi) świadomie pomijają nie-
które tematy (bądź piszą o nich zdawkowo), o których dobrze wiedzą,
że mogą łatwo zrodzić u osoby studiującej opór czy sprzeciw, co może
być powodem zerwania studium, np. niewiele piszą na temat Trójcy
Świętej, Jezusa Chrystusa (brak np. odniesienia się do tekstów biblij-
Książkę można jeszcze zamówić pisząc na adres: Diecezjalny Punkt Porad-
nictwa Religijnego, ul. Mireckiego 3, 80-245 Gdańsk-Wrzeszcz.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin