divka.na.kosteti.xvid-bakra.txt

(42 KB) Pobierz
00:00:00:www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
00:00:11:DZIEWCZYNA NA MIOTLE
00:01:00:Napisy by Grzywos ze s�uchu i z napis�w czeskich|Uwagi wszelkie na GRZYWOSLAW@GMAIL>COM
00:02:42:Ko�cz za chwil� dzwonek
00:02:57:Zbli�a si� konferencja
00:03:00:Przeegzaminuje was..
00:03:26:Co tam si� z ty�u dzieje?
00:03:33:Ty jej da�a� �ci�g�?
00:03:35:Przepraszam.Tak..
00:03:40:Saxano wsta�!
00:03:48:�ha!
00:03:50:Zamienianie rzeczy martwych |w �ywe i na odwr�t.
00:03:55:Wi�c chcesz oszukiwa�.
00:03:57:Do tablicy!
00:04:08:Zamienisz si� nam w..
00:04:12:...kruka!!
00:04:18:Nie podpowiada�!!
00:04:21:Wi�c wiesz to, czy nie?
00:04:24:- Dexem po
00:04:27:...Vederex!
00:04:33:Rebeke plex!
00:04:42:No prosz�..
00:04:44:Mog�am si� tego spodziewa�..
00:04:46:Ona nawet nie wie,|jak wygl�da kruk!
00:04:52:Pani dzwoni�a?
00:04:53:Niech mi pan przyniesie z gabinetu kruka!
00:04:57:Przepraszam. Ja ju� wiem..
00:05:03:No..
00:05:05:- Dexem po... Krumplex!
00:05:19:Niech pani wybaczy, ale tyle |tu jest zwierz�t..
00:05:21:..jakby�my pracowali w szkole|przyrodniczej..
00:05:23:- ����...
00:05:24:Tak to jest, jak kto�,|zamiast si� uczy�, to leniuchuje..
00:05:32:Dostaje nast�pn� pa��..
00:05:37:M�j dziennik..!
00:05:40:Saxano, Saxano...
00:05:42:Wykorzysta�a sytuacj�!
00:05:44:Takie bazyliszki, albo wilko�aki|by�yby szcz�liwe..
00:05:47:jakby mog�y studiowa�..
00:05:50:A ciebie to nie obchodzi?!
00:05:52:Nie.
00:05:54:Nie???
00:05:56:Ale drogie dziecko,
00:05:57:zaw�d czarownicy |jest bardzo odpowiedzialny.
00:06:01:Robi� psikusy, rzuca� uroki na byd�o|To nie jest tak?
00:06:05:Jak mo�e rzuca� uroki na byd�o, |gdy jej si� myli krowa z krukiem..
00:06:09:Widzisz!!
00:06:10:A co zrobisz jak przyjd�|powa�niejsze problemy?
00:06:14:Straszenie dzieci,usadzanie ich |na �opacie, pieczenie,
00:06:18:a tak dalej|a tak dalej..
00:06:20:W tej specjalno�ci jest szko�a |niezast�piona!
00:06:23:Mnie to nie interesuje..
00:06:24:Taaak??
00:06:27:hmm...|A kim jest tw�j ojciec..?
00:06:29:Nietoperz.
00:06:31:To przyleci juto rano do szko�y.
00:06:35:On rano �pi..
00:06:38:Prawda, prawda..
00:06:40:Tak wi� kogo� powiadom|aby u was w domu wiedzieli
00:06:44:�e zostajesz 300 lat po szkole!!
00:07:01:Do diab�a, to jest sama siarka!!
00:07:03:To przez to ich wieczne czarowanie!!
00:07:05:Przynajmniej si� pan nie nudzi..
00:07:07:Oj dzieweczko..|Trzysta lat to trzysta lat
00:07:10:To dla przyk�adu u ludzi|jakich� dziewi�� pokole�..
00:07:14:Pan by� kiedy� u ludzi?
00:07:16:No tak.|Ale to juz by�o dawno
00:07:19:Wypija�em krew jednego |w�a�ciciela ziemskiego..
00:07:23:Tak.
00:07:25:To ju� jest tak.
00:07:29:A jak tam jest?
00:07:31:Znaczy tam?
00:07:33:Co my�l� o ludziach? Powiedzia�bym,|�e s� porz�dnie stukni�ci..
00:07:38:-Stukni�ci?|-Tak stukni�ci..
00:07:39:Ale portz�dnie, m�wie.
00:07:42:Taki przyk�ad:|Gdy kto� co� ukradnie.
00:07:44:To nie stanie si� niewidzialnym..
00:07:47:ani si� nie zamieni w marchew..
00:07:48:Nie. On zostanie tak jak jest.
00:07:50:A� go z�api�.|G�upcy..
00:07:56:Ale dlaczego?
00:07:57:- No, oni tym nie w�adaj�.
00:07:59:S� sto lat za nami..
00:08:05:Tam si� nie uczy w szko�ach czarowa�?
00:08:14:A jak sie pan tam dosta�?
00:08:16:No na to jest taki czar..|Znajduje si� w tych ksi��kach.
00:08:20:A dlaczego si� o to pytasz?
00:08:23:Na to masz jeszcze du�o czasu.|B�dziesz si� jeszcze tego uczy�.
00:08:24:Na 83 roku..
00:08:26:Mam teraz tak po prostu siedzie�?
00:08:28:Nauczy�a bym si� troch� do przodu.
00:08:30:No to racja..
00:08:32:My�l�, �e to jest gdzie� tu..
00:08:36:Ludzki �wiat..|tutaj mamy,, L...,, K...,, L...
00:08:41:Tak to to..
00:08:43:Do �wita ludzi przenikamy na pi�� sposob�w..
00:08:46:W postaci myszy, �aby, owcy, wrony|albo sowy.
00:08:50:Taka zamiana umo�liwia pobyt|w �wiecie ludzi.
00:08:53:na 44 godziny
00:08:55:No tu masz, mo�esz sobie przeczyta�.
00:09:01:Zmiana w sow� nast�puje na skutek..
00:09:04:Skrzy�owania r�k na wysoko�ci oczu,
00:09:09:i u�ycie zakl�cia..
00:09:13:Detereme...|-Nie m�w tego na g�os!!
00:09:15:...xydravoplax vebete...|M�wie ci do��!!
00:09:19:...mexabo plex!
00:09:27:No to cze��..
00:09:31:No to pi�knie..
00:09:34:Panie dyrektorze, ona to musia�a zrobi� naumy�lnie.
00:09:38:- Wiecie co si� mo�e sta�?|- Taki mato�..
00:09:41:- No.
00:09:43:Za 44 godziny wr�ci.Nie?
00:09:48:A co gdyby wypi�a wywar z babskiego ucha?
00:09:51:To by juz nie wr�ci�a nigdy..
00:09:53:No widzisz, o tym zapomnia�em.
00:09:55:P�jdziesz za ni� i b�dziesz jej pilnowa�!!
00:09:58:A je�eli co� si� stanie,|to mo�esz nie wraca�!!
00:10:06:A uciek�a jako co?
00:10:08:Jako owca, czy jako �aba?
00:10:11:- Jako sowa.
00:10:17:Panie dyrektorze, |panie dyrektorze!
00:10:23:Co zrobimy z t� sow�?
00:10:24:Przylecia�a sama|nie mamy na ni� �adnych dokument�w.
00:10:27:Wobec tego nic.
00:10:28:- Patrzy troch� z przera�eniem.|- Jest m�oda.
00:10:30:Nie chcecie jej da� Honzie?|- O to nawet dobry pomys�.
00:10:33:Jutro ma urodziny.
00:10:35:Ale ma oczy..
00:10:48:Cze�� tato.|Co tam masz?
00:10:50:-Rozwi��.|-Co to jest?
00:10:52:Zobaczysz.|id� po klatk�.
00:10:55:Zwariowa�e�..
00:10:56:No nie wystarczy ten zwierzyniec|co ju� mamy?
00:10:58:Poczekaj a� zobaczysz co to jest..
00:11:02:- Cip�sekhimlalelujafixlaudon...
00:11:17:Co nic nie m�wisz?
00:11:20:Przynie� j�,|wsadzimy j� do klatki.
00:11:22:Do klatki? Nie.
00:11:25:No daj.
00:11:31:Dexem po... Vederex!
00:11:40:Ta kura te� tam by�a?
00:11:43:Na co si� patrzysz?|Gdzie jest ta sowa?
00:11:46:Nie umiesz m�wi�?
00:11:47:- Nie.
00:11:51:-Nie by�o tam sowy?|-Nie.
00:11:55:Tak wi�c Bauer porz�dnie sknoci�..
00:11:56:- Jind�ichu,|tu jest jaka� kura.
00:11:59:Widz�, ju� id�..
00:12:08:Co z ni� zrobimy, Jind�ichu?
00:12:12:Zrobimy j� jutro na papryce.
00:12:14:- Nie, to nie!
00:12:18:Nie b�dziemy zabija� tej kury!!|- Co si� wyg�upiasz?
00:12:21:Nie jeste�my wegetarianami.
00:12:23:Nie przesadzaj z t� mi�o�ci� do zwierz�t..
00:12:26:- A co je�li to nie jest kura?
00:12:29:- A co to ma by�?|Dzi�cio�?
00:12:34:Tato|ja my�l�, �e to jest jaka�..
00:12:37:..dziewczyna.
00:12:41:- Jen��ku...
00:12:45:- Kolego..
00:12:50:- To jest straszne.
00:12:52:- On tam z t� kur� rozmawia.
00:12:57:No i powiedzia�am, |�e 300 lat po szkole,
00:13:00:to wol� uciec.
00:13:01:No ale m�wi�a� �e za 44 godziny
00:13:04:musisz wraca�.
00:13:06:Tak..|Ju� za 38..
00:13:08:Sze�� godzin ju� straci�am jako sowa.
00:13:10:- No, ale co potem?
00:13:13:Zobaczymy jak to b�dzie.
00:13:15:Ciszej prosz� ci�. |Bo wpadniemy w tarapaty..
00:13:18:Co to s� tarapaty?
00:13:24:Tak b�dzie lepiej.
00:13:28:- Co to jest?
00:13:30:- Trand�k.|Tranzystor
00:13:32:nie znasz tego?
00:13:37:Macie tutaj ciekawe rzeczy.
00:13:40:- Honz��ku, nios� ci herbat�!|- Chwileczk� mamo..
00:13:47:Dexem po...
00:13:49:...dexem po...
00:13:51:Musisz by� kur�!!
00:13:53:- Dexem po... Krumplex!
00:13:59:Honzo!! Mog� wej��?|we�miesz lekarstwo!!
00:14:02:Nic mi nie jest!
00:14:06:Ty si� boisz, |�e ci zabior� t� kur�, wiem..
00:14:09:- K�c!
00:14:11:Co� tam strasznie sapie.
00:14:14:- Sapie?
00:14:16:- To znaczy �e si� w�cieka..
00:14:18:- To jest prawda.
00:14:20:Gdy cz�owiek si� w�cieka|To sapie..
00:14:25:Jutro porozmawiam z psychiatr�.
00:14:27:Die� dobry. Mog� po�yczy� troch� octu?
00:14:28:- O pani nauczycielka.
00:14:31:- Dzi�kuje.
00:14:33:- Jak tam Napoleon?|- M�� go naprawia.
00:14:35:Ju� si� Honza nauczy� tej matematyki?|- Ju�?
00:14:39:Ja nie wiem co ten ch�opak ma w g�owie..|- Kury!!
00:14:42:Tak przecie� nie mo�esz zosta�.
00:14:45:Nawet nie przejdziesz przez drzwi.
00:14:47:A kto b�dzie ci� karmi�?
00:14:49:Nie mo�esz si� zamieni� w co� m�drzejszego?
00:14:53:Tak, na Boga..|Przypomnij sobie to zakl�cie!
00:15:03:P�t!
00:15:07:W klasie dr�b nie ma nic do roboty!
00:15:10:Klasa jest dla uczni�w.
00:15:12:- Zamie� si� w ucznia, b�dzie lepiej..
00:15:14:- Co m�wisz?|- Nic!
00:15:19:tak nikt nie ma tu kury?
00:15:22:- Na Boga, zr�b co�!
00:15:23:- Co m�wisz?|- Dej mi spok�j.
00:15:26:- Co tam Bl�ha?
00:15:40:Jeste� now� uczennic�?
00:15:41:- Tak.
00:15:44:- Jak si� nazywasz?
00:15:46:- Saxana.
00:15:48:- A dalej?
00:15:52:Ty nie masz nazwiska?
00:15:56:Kim jest tw�j ojciec?
00:15:58:- Nietoperzem.
00:16:02:- G�upie �arty.
00:16:04:- Nazywa si� Kudl��kov�.
00:16:06:Z Pilzna
00:16:08:- Musz� ci� zapisa�.
00:16:11:W Pil�nie musz� panowa� ciekawe stosunki..
00:16:16:Gdzie masz t� kur�?
00:16:18:Nie mam �adnej..
00:16:24:Zrobimy powt�rzenie..
00:16:31:Ale si� zl�k�am!!
00:16:34:Co to za smr�d?
00:16:35:- Pardon.
00:16:37:Przepraszam. Prosz� pani,|szukam dziewczyny o imieniu Saxana.
00:16:40:- Nie znam.
00:16:41:No.. Ona jest teraz jako sowa,|lub jako kura..
00:16:45:Kura? To chyba w dziewi�tce..
00:16:49:By�aby pani tak �askawa?
00:16:50:ja musz� z ni� |natychmiast rozmawia�.
00:16:59:Niejak Saxana Telimena ma wizyt�.
00:17:01:Jest to podobno dziewczyna albo kura..
00:17:11:-Dzi�kuje|-Prosze.
00:17:15:Zrobi�a� mi niez�� rzecz!
00:17:17:Oni mnie wys�ali |�ebym ci� �ledzi�,
00:17:19:wi�c �adnych kawa��w. Rozumiesz?
00:17:22:Mam uwa�a� �eby� si� nie napi�a wywaru|z babs..
00:17:25:...z babskiego ucha, wiesz?!
00:17:28:Bo nie b�dziesz mog�a nigdy wr�ci�.
00:17:30:Tedplav!
00:17:36:Mi si� prosz� pani bardzo podoba, |�e u�ywa pani..
00:17:40:post�powej techniki.
00:17:41:Bo u nas robimy wszystko r�cznie.
00:17:44:Gdzie u was?
00:17:48:- w..no.. to jest tajemnica s�u�bowa..|- Oooo...
00:17:50:Mi�dzy owado�ernymi, poczytamy dalej o kretach..
00:17:52:Pos�uchaj, nie m�g�by� mi znale�� |babskiego ucha?
00:17:57:- Co?|- Babskie ucho.
00:18:01:- Co si� wyg�upiasz?|Tego si� przecie� nie da znale��.
00:18:05:- Musimy to znale��!
00:18:07:Gdy to zjem to b�d� mog�a tu zosta�|Rozumiesz?!
00:18:11:- Do��!
00:18:13:Kudl��kov�, we� swoje rze...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin