RM-OBC.pdf

(285 KB) Pobierz
RM-OBC
Program komputerowy RM-OBC do
sporzĥdzania zestawieĶ obciĥōeĶ jakimi
poddane sĥ konstrukcje budowlane wg
PN, a przeznaczony do uōytkowania na
komputerach typu IBM/PC wyposaōonych w system
WINDOWS Ô95 / Ô98 / NT / 2000 / XP.
programem RM-OBC mogĢ byę pobierane w programie RM-WIN
poprzez mechanizm dynamicznej wymiany danych DDE. Oznacza
to, Ňe zmiana wartoĻci obciĢŇenia w zestawieniu zostanie auto-
matycznie uwzglħdniona podczas wykonywania obliczeı progra-
mem RM-WIN. Istnieje równieŇ moŇliwoĻę korzystania z programu
RM-OBC niezaleŇnie od RM-WIN bez wzglħdu na to czy jest on
zainstalowany w systemie.
Program umoŇliwia utworzenie listy obciĢŇeı przykładanych w
modelu obliczeniowy konstrukcji. Pozycje tej listy moŇna grupowaę
jeĻli naleŇĢ one do jednego, wspólnego rodzaju obciĢŇenia . W
programie wyróŇnionych zostało piħę nastħpujĢcych rodzajów ob-
ciĢŇeı: ci ħŇ ar konstrukcji, obci ĢŇ enia u Ň ytkowe, obci ĢŇ enie Ļ nie-
giem, obci ĢŇ enie wiatrem i inne obci ĢŇ enia.
KaŇdej grupie obciĢŇeı moŇna przypisaę odpowiedni typ obciĢ-
Ňenia tak jak: typ stały, typ zmienny, typ wyj Ģ tkowy .
CHARAKT E RY S T Y KA P ROGRAMU
RM-OBC jest wyspecjalizowanym programem stanowiĢcym po-
łĢczenie bazy danych z arkuszem kalkulacyjnym. Baza danych
programu w obecnej wersji 1.x zawiera informacje wymagane do
zestawiania obciĢŇeı według nastħpujĢcych norm polskich:
  PN-82/B-02000: ObciĢŇenia budowli. Zasady ustalania wartoĻci.
  PN-82/B-02001: ObciĢŇenia budowli. ObciĢŇenia stałe.
  PN-82/B-02003: ObciĢŇenia budowli. ObciĢŇenia zmienne tech-
nologiczne. Podstawowe obciĢŇenia technologiczne i montaŇowe.
  PN-80/B-02010: ObciĢŇenia w obliczeniach statycznych. ObciĢ-
Ňenie Ļniegiem.
  PN-80/B-02010: ObciĢŇenia w obliczeniach statycznych. ObciĢ-
Ňenie wiatrem.
W grupie obciĢŇeı ciħŇarem konstrukcji podano ciħŇary nastħ-
pujĢcych materiałów konstrukcyjnych i elementów konstrukcji:
drewno, metale, kamienie, cegła, zaprawy, betony, izolacje, Ļ ciany,
pokrycia, wi Ģ zary, podłogi, grunty niespoiste, grunty spoiste wraz z
wartoĻciami współczynników obciĢŇenia.
Grupa obciĢŇenia uŇytkowe zawiera dane dotyczĢce obciĢŇeı:
technologicznych rozło Ň onych, od Ļ cianek działowych, skupionych,
pionowych, poziomych, od zwierz Ģ t, rusztowa ı , monta Ň owych,
a takŇe ciħŇary: materiałów budowlanych sypkich, cieczy, mate-
riałów opałowych, nawozów, produktów rolnych i pasz, produktów
Ň ywno Ļ ciowych, skór i tekstyliów, produktów przemysłu górnicze-
go, niektórych zwierz Ģ t, i innych materiałów oraz wartoĻci współ-
czynników: obci ĢŇ eniowego, cz ħĻ ci długotrwałej obci ĢŇ enia, dy-
namicznego, zmniejszaj Ģ cego, tarcia.
W grupie obciĢŇeı Ļniegiem moŇliwe jest okreĻlenie obciĢŇenia
charakterystycznego Ļniegiem gruntu na podstawie strefy obciĢŇe-
nia Ļniegiem. Wybór strefy moŇe nastĢpię automatycznie poprzez
wskazanie dowolnego miejsca na mapie Polski lub wybranie z ba-
zy danych jednej z ok. 30 tys. miejscowoĻci w Polsce. Współczyn-
nik kształtu dachu moŇna okreĻlię dla nastħpujĢcych typów da-
chów: dach jednospadowy, dach dwuspadowy, dach wkl ħ sły, dach
pilasty, dach łukowy lub kopuła, dachy na ró Ň nych wysoko Ļ ciach,
dach z przegrod Ģ lub attyk Ģ .
W grupie obciĢŇenie wiatrem okreĻlenie strefy obciĢŇenia wia-
trem i zwiĢzanego z nim charakterystycznego parcia wiatru odby-
wa siħ podobnie jak dla obciĢŇenia Ļniegiem. MoŇna równieŇ
przyjĢę szczególne warunki terenowe. Współczynnik ekspozycji
okreĻlany jest na podstawie rodzaju terenu, wpływu ukształtowania
terenu oraz wysokoĻci od podstawy budowli. Współczynnik aero-
dynamiczny moŇna okreĻlię dla nastħpujĢcych rodzajów budowli
(w nawiasie podano liczbħ dostħpnych podrodzajów): budynki i
przegrody, dachy (5), hale przemysłowe, wiaty (2), galerie i ł Ģ czni-
ki, budowle walcowe, budowle kuliste, ustroje kratowe (4), płyty i
Ļ ciany (3), elementy budowli (5).
Na podstawie wartoĻci okresu drgaı własnych i logarytmicznego
dekrementu tłumienia automatycznie okreĻlane jest czy budowla
jest podatna na dynamiczne działanie wiatru. WartoĻę współczyn-
nika działania porywów wiatru jest okreĻlana automatycznie.
W grupie obciĢŇeı innych istnieje moŇliwoĻę podania dowolnego
obciĢŇenia według dowolnego wzoru wpisanego przez uŇytkowni-
ka a takŇe podanie zwiĢzanych z tym obciĢŇeniem wartoĻci współ-
czynników: dynamicznego, obci ĢŇ eniowych cz ħĻ ci długotrwałej
obci ĢŇ enia zmiennego (dla obci ĢŇ e ı zmiennych).
Zebranie i przetworzenie danych z norm obciĢŇeniowych w jed-
nym programie w znaczny sposób ułatwia projektantowi przygoto-
wanie zestawienia obciĢŇeı. Dodatkowo funkcje arkusza kalkula-
cyjnego zaimplementowane w RM-OBC pozwalajĢ na sumowanie
obciĢŇeı z poszczególnych warstw, przeliczanie z wartoĻci cha-
rakterystycznych na obliczeniowe oraz wykonywanie dowolnych
operacji algebraicznych na wartoĻciach obciĢŇeı w celu na przy-
kład zbierania obciĢŇeı z róŇnych obszarów.
Moduł RM-OBC współpracuje z programem RM-WIN w taki spo-
sób, Ňe wartoĻci obciĢŇeı z pozycji zestawienia przygotowanego
W przypadku grup obciĢŇeı Ļniegiem i wiatrem dane dotyczĢce
geometrii budowli oraz rozkładów obciĢŇeı ilustrowane sĢ graficz-
nie. Dziħki temu zmniejsza siħ ryzyko wprowadzenia błħdnych da-
nych.
Program automatycznie generuje raport z zestawienia obciĢŇeı
w wersji pełnej i skróconej. W wersji skróconej podane sĢ jedynie
pozycje obciĢŇeı oraz ich wartoĻci charakterystyczne i obliczenio-
we. Wersja pełna zawiera szczegóły obliczeı oraz rysunki. Raporty
moŇna przeglĢdaę w oknie podglĢdu raportu, zapisywaę na dysk w
formacie RTF (Rich Text Format) oraz tekstowym (bez rysunków),
eksportowaę do programu MS Word, a takŇe przenosię przez
schowek do innych programów akceptujĢcych format RTF.
129031197.051.png 129031197.060.png
Przykład dokumentu
1. Ci ħŇ ary stropów
Rodzaj: ci ħŇ ar
Typ: stałe
1.1. Ci ħŇ ar stropu
Charakterystyczna warto Ļę obci ĢŇ enia:
Q k = 4,39 kN/m 2 .
Obliczeniowe warto Ļ ci obci ĢŇ enia:
Q o1 = 5,33 kN/m 2 ,
5
5
6,5
15
8
C
C4L
5,0
5,0
C3L
C3P
C4P
g f1 = 1,21,
Q o2 = 3,85 kN/m 2 ,
g f2 = 0,88.
Charakterystyczna warto Ļę obci ĢŇ enia Ļ niegiem:
Q k = 2,4 kN/m 2 · 2,65 = 6,36 kN/m 2 .
Obliczeniowa warto Ļę obci ĢŇ enia Ļ niegiem:
Q o = 8,90 kN/m 2 ,
Składniki obci ĢŇ enia:
Deski przybijane do legarów o grubo Ļ ci 30 mm
Q k = 0,330 kN/m 2 = 0,33 kN/m 2 .
Q o1 = 0,36 kN/m 2 ,
g f = 1,40.
g f1 = 1,10,
4. Obci ĢŇ enie wiatrem
Rodzaj: wiatr
Typ: zmienne
4.1. Obci ĢŇ enie wiatrem dachu
Charakterystyczne ci Ļ nienie pr ħ dko Ļ ci wiatru q k = 0,25 kN/m 2 przyj ħ to jak dla stre-
fy I .
Współczynnik ekspozycji C e = 1,22 przyj ħ to jak dla terenu A i wysoko Ļ ci nad po-
ziomem gruntu z = 15,00 m. Ze wzgl ħ du na poło Ň enie na skarpie lub wzniesieniu o
nachyleniu ponad 1/3 wysoko Ļę z zwi ħ kszono o
Q o2 = 0,30 kN/m 2 ,
g f2 = 0,90.
Gład Ņ cementowa 3 cm
Q k = 21,0 kN/m 3 · 3 cm = 0,63 kN/m 2 .
Q o1 = 0,82 kN/m 2 ,
g f1 = 1,30,
Q o2 = 0,50 kN/m 2 ,
g f2 = 0,80.
Papa na lepiku
Q k = 11,0 kN/m 3 · 9 mm = 0,10 kN/m 2 .
Q o1 = 0,12 kN/m 2 ,
g f1 = 1,20,
z = 6,25 m, które jest ró Ň nic Ģ
mi ħ dzy rzeczywistym a umownym poziomem gruntu. Poniewa Ň H/L £ 2 przyj ħ to
stały po wysoko Ļ ci rozkład współczynnika eksozycji C e o warto Ļ ci jak dla punktu
najwy Ň szego.
D
Q o2 = 0,08 kN/m 2 ,
g f2 = 0,80.
Płyta Ň elbetowa 12 cm
Q k = 25,0 kN/m 3 · 0,12 m = 3,00 kN/m 2 .
Q o1 = 3,60 kN/m 2 ,
g f1 = 1,20,
Q o2 = 2,70 kN/m 2 ,
5
g f2 = 0,90.
Tynk cementowo-wapienny
Q k = 22,0 kN/m 3 · 1,5 cm = 0,33 kN/m 2 .
Q o1 = 0,43 kN/m 2 ,
20
21,25
21,25
15
10
g f1 = 1,30,
6,25
Q o2 = 0,26 kN/m 2 ,
g f2 = 0,80.
D
z
z o
10
0
a
2. Obci ĢŇ enia u Ň ytkowe
Rodzaj: u Ň ytkowe
Typ: zmienne
2.1. Obci ĢŇ enie u Ň ytkowe w pokojach
Charakterystyczna warto Ļę obci ĢŇ enia:
Q k = 0,5 kN/m 2 = 0,50 kN.
Obliczeniowa warto Ļę obci ĢŇ enia:
Q o = 0,60 kN,
4 x 10
g f = 1,20,
y d = 0,35.
Współczynnik działania porywów wiatru b = 2,29 przyj ħ to jak do oblicze ı bu-
dowli podatnych na dynamiczne działanie wiatru (logarytmiczny dekrement tłu-
mienia D = 0,10; okres drga ı własnych T = 1,50 s).
Warto Ļę współczynn ika działania porywów wiatru obliczono ze wzoru:
(
=
1
+
Y
r
k
+
k
)
= 2,29,
b
r
C
e
gdzie współczynnik szczytowej warto Ļ ci obci ĢŇ enia dla n = 1/T = 0,667 Hz
wynosi:
3. Obci ĢŇ enie Ļ niegiem
Rodzaj: Ļ nieg
Typ: zmienne
3.1. ĺ nieg na dachu z prawej strony
Obci ĢŇ enie charakterystyczne Ļ niegiem gruntu q k = 0,70 kN/m 2 przyj ħ to jak dla
strefy I.
Współczynnik kształtu C = 0,8·(60-45)/30 = 0,40 jak dla dachu jednospadowego.
Y
=
2
ln
(
600
×
n
)
+
0
577
Û
(
)
¼
Y
= 3,63,
2
ln
600
×
n
Y
£
4
Ü
r = 0,08 jest współczynnikiem chropowato Ļ ci dla terenu A,
Ce = 1,219 oznacza współczynnik ekspozycji dla całkowitej wysoko Ļ ci bu-
dowli,
współczynnik oddziaływania turbulentnego o cz ħ sto Ļ ciach pozarezonanso-
wych (o okresie ró Ň nym od okresu drga ı własnych budowli) jest równy:
( )
k
=
A
×
ln
H
2
+
B
×
ln
H
+
C
= 1,264, ze współczynnikami:
b
x
=
H
= 0,667,
A
=
-
0
042
= -0,0021,
45°
L
28
,
×
x
+
1
B
=
-
x
C
=
2
29
-
0
12
×
x
+
x
-
1
29
= 2,1785,
współczynnik oddziaływania turbulentnego o cz ħ sto Ļ ciach rezonansowych z
cz ħ sto Ļ ciami drga ı własnych budowli przyjmuje warto Ļę :
= -0,3322,
C
2
65
×
x
+
0
24
24
,
×
x
+
3
48
C1
Charakterystyczna warto Ļę obci ĢŇ enia Ļ niegiem:
Q k = 0,7 kN/m 2 · 0,8 · ( 60 - 45 ) / 30 = 0,28 kN/m 2 .
Obliczeniowa warto Ļę obci ĢŇ enia Ļ niegiem:
Q o = 0,39 kN/m 2 ,
k
=
2
p
×
K
L
×
K
O
= 0,676,
przy współczynniku zmniejszaj Ģ cym
r
D
g f = 1,40.
K
=
p
×
1
×
1
= 0,118,
L
3
8
×
n
×
H
10
×
n
×
L
3.2. ĺ nieg na dachu z lewej strony
Obci ĢŇ enie charakterystyczne Ļ niegiem gruntu q k = 0,70 kN/m 2 przyj ħ to jak dla
strefy I.
Współczynnik kształtu C = 0,80 jak dla dachu łukowego lub kopuły (schemat ob-
ci ĢŇ enia wg wariantu I).
1
+
1
+
3
×
V
×
C
V
×
C
k
e
k
e
i współczynniku energii porywów wiatru
x
2
120 0
×
n
K
=
= 0,091,
dla
x
=
= 36,233.
O
( )
4
V
k C
1
+
x
2
3
e
1
Współczynnik aerodynamiczny C w przypadku obliczania obci ĢŇ enia wiatrem
płaszcza na południku
6,5
= 15° od kierunku wiatru dla budowli walcowej równy
jest C = C z - C w = 0,86, gdzie: C z = 0,86 jest współczynnikiem ci Ļ nienia zewn ħ trz-
nego, C w = 0,00 jest współczynnikiem ci Ļ nienia wewn ħ trznego.
a
C
C1
Wiatr
Cz
Charakterystyczna warto Ļę obci ĢŇ enia Ļ niegiem:
Q k = 0,7 kN/m 2 · 0,8 = 0,56 kN/m 2 .
Obliczeniowa warto Ļę obci ĢŇ enia Ļ niegiem:
Q o = 0,78 kN/m 2 ,
10
g f = 1,40.
1
3.3. ĺ nieg na dachu w Ļ rodku
Obci ĢŇ enie charakterystyczne Ļ niegiem gruntu q k = 2,40 kN/m 2 przyj ħ to jak dla
strefy IV (H = 800 m n.p.m).
Współczynnik kształtu C = 2,65 jak dla dachów na ró Ň nych wysoko Ļ ciach (dach z
lewej strony wg Poz. 3.2., dach z prawej strony wg Poz. 3.1.).
5
15
Wiatr
b
Ú
129031197.061.png 129031197.062.png 129031197.001.png 129031197.002.png 129031197.003.png 129031197.004.png 129031197.005.png 129031197.006.png 129031197.007.png 129031197.008.png 129031197.009.png 129031197.010.png 129031197.011.png 129031197.012.png 129031197.013.png 129031197.014.png 129031197.015.png 129031197.016.png 129031197.017.png 129031197.018.png 129031197.019.png 129031197.020.png 129031197.021.png 129031197.022.png 129031197.023.png 129031197.024.png 129031197.025.png 129031197.026.png 129031197.027.png 129031197.028.png 129031197.029.png 129031197.030.png 129031197.031.png 129031197.032.png 129031197.033.png 129031197.034.png 129031197.035.png 129031197.036.png 129031197.037.png 129031197.038.png 129031197.039.png 129031197.040.png 129031197.041.png 129031197.042.png 129031197.043.png 129031197.044.png 129031197.045.png 129031197.046.png 129031197.047.png 129031197.048.png 129031197.049.png 129031197.050.png 129031197.052.png 129031197.053.png 129031197.054.png 129031197.055.png 129031197.056.png 129031197.057.png 129031197.058.png 129031197.059.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin