RM-ZELB.pdf

(216 KB) Pobierz
ZELB-2
Program komputerowy RM-ZELB - moduĀ pakietu RM wspĀpracujĥcy z
programem gĀwnym RM-WIN - do zintegrowanego wymiarowania prĪtw
programem gĀwnym RM-WIN - do zintegrowanego wymiarowania prĪtw
konstrukcji ōelbet
konstrukcji ōelbetowych, zgodnie z zasadami i wymaganiami PN-B-
wych, zgodnie z zasadami i wymaganiami PN-B-
03264:2002.
C H A R A K T E R Y S T Y K A M O D U Ł U
Moduł RM-ZELB jest zintegrowanym składnikiem pakietu
RM przeznaczonym do wymiarowania prħtów Ňelbetowych
wg PN-B-03264:2002 . IntegralnoĻę opiera siħ na wykorzy-
staniu mechanizmu dynamicznej wymiany danych (ang.
DDE) systemu Windows pomiħdzy aplikacjami. W tym przy-
padku dotyczy to konwersacji pomiħdzy programem głów-
nym RM-WIN i modułem RM-ZELB , czyli wzajemnym
Ļwiadczeniu usług i przekazywaniu informacji. Oznacza to,
Ňe wszelkie zmiany dokonywane w programie RM-WIN ,
majĢce wpływ na wymiarowanie, sĢ automatycznie
uwzglħdniane przez moduł RM-ZELB i odwrotnie - zmiany
dokonywane w module RM-ZELB , majĢce wpływ na stan sił
w prħtach konstrukcji, sĢ automatycznie uwzglħdniane
przez program główny RM-WIN . Posługiwanie siħ modułem
RM-ZELB polega na operowaniu tzw. kontekstami wymia-
rowania ĻciĻle powiĢzanymi z poszczególnymi normowymi
warunkami stanów granicznych noĻnoĻci i uŇytkowania.
Do najwaŇniejszych funkcji modułu RM-ZELB naleŇy zali-
czyę:
V automatyczne ustalanie listy kontekstów wymiarowania
jakim dany prħt powinien podlegaę, co zaleŇy od jego
pracy statycznej, kinematycznej i kształtu przekroju.
V zadawanie obciĢŇeı działajĢcych w płaszczyŅnie prosto-
padłej do płaszczyzny ustroju, co pozwala na uwzglħd-
nienie w wymiarowaniu przestrzennej pracy prħta,
V automatyczne wyznaczanie długoĻci wyboczeniowych
prħtów Ļciskanych oraz okreĻlanie wielkoĻci (mimoĻrody
niezamierzone, mimoĻrody statyczne, współczynnik
wpływu smukłoĻci) dla potrzeb wymiarowania,
V zmianħ parametrów przekroju z automatycznĢ aktualiza-
cjĢ wyników obliczeı statycznych,
V doraŅne wyznaczanie i automatyczne wyszukiwanie miej-
sca i wartoĻci maksymalnego zbrojenia wymaganego,
V automatyczne ustalanie miarodajnej kombinacji grup ob-
ciĢŇeı dla wielkoĻci zbrojenia wymaganego (obwiednie
zbrojenia),
V deklarowanie zbrojenia w postaci rzeczywistych prħtów z
moŇliwoĻciĢ ich odginania i skracania,
V doraŅne sprawdzanie i automatyczne wyszukiwanie naj-
niekorzystniejszego normowego warunku noĻnoĻci gra-
nicznej przekrojów prostopadłych prħta (obwiednia no-
ĻnoĻci),
V automatyczne ustalanie przekroju oraz miarodajnej kom-
binacji grup obciĢŇeı, przy której współczynnik rezerwy
noĻnoĻci tego przekroju jest najmniejszy,
V deklarowanie zbrojenia na Ļcinanie (strzemion) z moŇli-
woĻciĢ podziału elementu na sekcje o zróŇnicowanym
zbrojeniu poprzecznym,
V automatyczne ustalanie połoŇenia i rodzaju odcinków
Ļcinania oraz wyszukiwanie i sprawdzanie warunków no-
ĻnoĻci na Ļcinanie tych odcinków,
V automatyczne wyznaczanie kĢta nachylenia krzyŇulców
betonowych do osi podłuŇnej elementu,
V automatyczne wyszukiwanie miejsca maksymalnych sze-
rokoĻci rys prostopadłych i ukoĻnych prħta,
V wyznaczanie linii ugiħcia prħta poprzez całkowanie krzy-
wizny ,
V umieszczanie w schowku lub bezpoĻrednie przesyłanie
do edytora MS Word wyników liczbowych oraz rysunków
w formie gotowych arkuszy, przygotowanych w konwencji
obliczeı rħcznych z moŇliwoĻciĢ ich „wklejania” w edyto-
rze akceptujĢcym format RTF, co pozwala na automa-
tyczne łĢczenie wyników wymiarowania z innymi czħ-
Ļciami dokumentacji technicznej.
V generowanie i umieszczanie w schowku, w postaci tzw.
metapliku, rysunku prħta - wraz z zadeklarowanym zbro-
jeniem oraz zaznaczonymi przekrojami - który moŇe byę
importowany w programach do rysowania (AUTOCAD,
MEGACAD) jako podkład do wykonania rysunku kon-
strukcyjnego wymiarowanego prħta.
Program komputerowy RM-ZELB - moduĀ pakietu RM wspĀpracujĥcy z
programem gĀwnym RM-WIN - do zintegrowanego wymiarowania prĪtw
konstrukcji ōelbet
129032060.051.png 129032060.052.png
Przykład dokumentu
ĺ cinanie
Obliczenia wykonano:
- dla kombinacji [ ACG ] grup obci ĢŇ e ı , dla której suma zbrojenia wymaganego jest najwi ħ ksza
Wielko Ļ ci obliczeniowe:
M Sd =Ö(M Sdx 2 + M Sdy 2 ) = Ö(-395,1 2 +0,0 2 ) =395,1 kNm
af cd =0.85×10,7=9,1 MPa, f yd =310 MPa =f td ,
Zbrojenie rozci Ģ gane (
232,1
Fc
35,2
47,3
2
2
2
2
e s1 =10,00 ‰):
A s1 = 20,63 cm 2 ¼ (7¤20 = 21,99 cm 2 ),
Dodatkowe zbrojenie Ļ ciskane nie jest obliczeniowo wymagane.
A s =A s1 +A s1 =20,63 cm 2 , r=100´A s /A c = 100´20,63/3250=0,63 %
Wielko Ļ ci geometryczne [cm] :
h=70,0, d=66,5, x=12,6 (x=0,189),
a 1 =3,5, a c =4,7, z c =61,8, A cc =940 cm 2 ,
-23,5
-65 , 3
h d
zc
150,0
150,0
300,0
-110,9
700
-174,5
a1
Fs1
-378,8
800
N o Ļ n o Ļę o d c i n k a I I - g o r o d z a j u :
Przyj ħ to k Ģ t q = 36,4°
n = 0,7 - f ck / 200 = 0,7 - 16 / 200 = 0,620
D
e s1 =10,00 ‰,
Wielko Ļ ci statyczne [kN, kNm] ( ȴ – mierzone w płaszczy Ņ nie zginania):
F c = ¹¹Ŏ c ·dA cc = -639,7, F s1 = ¹¹Ŏ s ·dA s1 =639,7,
M c = ¹¹Ŏ c · ȴ ·dA c =167,7, M s1 = ¹¹Ŏ s · ȴ ·dA s1 =227,4,
Warunki równowagi wewn ħ trznej:
F c +F s1 =-639,7+(639,7)=0,0 kN (N Sd =0,0 kN)
M c +M s1 =167,7+(227,4)=395,1 kNm (M Sd =395,1 kNm)
No Ļ no Ļę przekroju prostopadłego:
Obliczenia wykonano dla kombinacji [ ABCDG ] grup obci ĢŇ e ı , dla której warunek stanu granicznego
no Ļ no Ļ ci przekroju jest najniekorzystniejszy
Wielko Ļ ci obliczeniowe:
M Sd =Ö(M Sdx 2 + M Sdy 2 ) = Ö(295,3 2 +0,0 2 ) =295,3 kNm
af cd =0.85×10,7=9,1 MPa, f yd =310 MPa =f td ,
Zbrojenie rozci Ģ gane: A s1 = 18,85 cm 2 ,
Zbrojenie Ļ ciskane: A s2 = 9,42 cm 2 ,
A s =A s1 +A s1 =28,27 cm 2 ,
e c =-2,33 ‰,
A
sw
2
f
ywd
2
z
cos
a
= 3,14×310
59,0
62,1×0,707 ×10 -1 = 72,5 kN
V Rd =
s
2
n
f
b
z
cot
q
cot
a
= 0,620×10,7×40,0×62,1
1,355×1,000
(1 + 1,355²)×(2×1,355 + 1,000) ×10 -1 = 19,8 kN
D
V Rd
£
cd
w
1
+
cot
2
q
2
cot
q
+
cot
a
Przyj ħ to
D
V Rd = 72,5 kN.
V Rd2 =
n
f
b
z
cot
q
+
D
V
= 0,620×10,7×40,0×62,1 1,355
1 + 1,355² ×10 -1 + 72,5 = 859,9 kN
cd
w
Rd
1
+
cot
2
q
6¤20
V Sd = 353,4 < 859,9 = V Rd2
V Rd3 =
A
sw
1
f
1
ywd
A
sw
2
f
ywd
2
z
cot
q
+
z
cot
q
+
cot
a
)
sin
a
a1
=
Fs1
s
s
1
2
780
r
=100
´
A s /A c = 100
´
28,27/3570=0,79 %
= 1,13×310
20,0
62,1×1,355 ×10 -1 + 3,14×310
59,0
62,1×(1,355 + 1,000)×0,707 ×10 -1 = 318,1 kN
h
zc
Wielko Ļ ci geometryczne [cm]:
h=90,2, d=76,6, x=30,2 (
d
V Sd = 318,1 < 318,1 = V Rd3
Sprawdzenie siły przenoszonej przez zbrojenie rozci Ģ gane:
T d = |M Sd | / z + 0,5 |V Sd | cot
=0,395),
a 1 =13,6, a 2 =7,8, a c =9,9, z c =64,6, A cc =1120 cm 2 ,
e c =-0,85 ‰, e s2 =-0,74 ‰, e s1 =1,30 ‰,
Wielko Ļ ci statyczne [kN, kNm] (z- mierzone w płaszczy Ņ nie zginania):
x
Fc
= 373,0 / (67,7×10 2 ) + 0,5×353,1×1,355 = 790,0 kN
T d = 790,0 > 584,3 = 18,85×310 ×10 -1 = A s1 f yd
Zarysowanie
S z e r o k o Ļę r o z w a r c i a r y s y u k o Ļ n e j :
r w1 =
q
Fs2
a2
3¤20
800
s s dA s2 =-119,1,
M c = ÐÐ s c z dA c =108,7, M s1 = ÐÐ s s z dA s1 =139,4, M s2 = ÐÐ s s z dA s2 =47,3,
Warunek stanu granicznego no Ļ no Ļ ci:
M Rd = 408,8 kNm > M Sd =M c +M s1 +M s2 =108,7+(139,4)+(47,3)= 295,3 kNm
Zbrojenie poprzeczne (strzemiona)
Na całej długo Ļ ci pr ħ ta przyj ħ to strzemiona o Ļ rednicy f=6 mm ze stali A-II, dla której f ywd = 310 MPa.
F c = ÐÐ
s c dA cc = -326,0, F s1 = ÐÐ
s s dA s1 =445,1, F s2 = ÐÐ
A
sw
b
1
=
1,13
20,0×40,0 = 0,00141,
r w2 =
A
w
s
2
= 0,00000
s
s
b
sin
a
1
w
2
r w =
r w1 +
r w2 = 0,00141 + 0,00000 = 0,00141
1
1
3×[0,00141/(0,7×6,0)] = 0,99
l =
=
Ç
r
r
×
3
w
1
+
w
2
É
Ù
b
f
b
f
1
1
2
2
t
=
V
w
Sd
=
-170,0
40,0×69,0
×10 = 0,616 MPa
b
d
150,0
150,0
300,0
4
r
t
2
l
0,00141×200000×16 = 0,33 mm
w k = 0,33 > 0,3 = w lim
Ugi ħ cia
B =
w k =
= 4×0,616²×0,99
E
f
w
s
ck
Rozstaw strzemion:
S t r e f a n r 1
Pocz Ģ tek i koniec strefy: x a = 0,0 x b = 150,0 cm
Przyj ħ to strzemiona 4-ci ħ te, prostopadłe do osi pr ħ ta o rozstawie 20,0 cm, dla których stopie ı zbrojenia
na Ļ cinanie wynosi:
E
c
,
eff
I
II
9167×1009048
1 - 0,5×0,5(115,5/-312,1)²×(1 -1009048/3067621) ×10 -5 = 94672 kNm 2
=
1
-
b
b
(
M
/
M
)
2
(
-
I
/
I
)
r w = A sw /(s b w sin a) = 1,13 / (20,0×40,0×1,000) = 0,00141
r w = 0,00141 > 0,0009 =
1
2
cr
Sd
II
I
r w min
S t r e f a n r 2
Pocz Ģ tek i koniec strefy: x a = 150,0 x b = 300,0 cm
Przyj ħ to strzemiona 4-ci ħ te, prostopadłe do osi pr ħ ta o rozstawie 30,0 cm, dla których stopie ı zbrojenia
na Ļ cinanie wynosi:
Ugi ħ cia.
Ugi ħ cie w punkcie o współrz ħ dnej x = 2,766 cm, wyznaczone poprzez całkowanie funkcji krzywizny osi
pr ħ ta (1/ Ⱦ ) , wynosi:
a ,d = k M Sd l eff 2 / B = 0,085×312,1×6,000 2 / 94672 ×10 3 = 10,1 mm
a = a ¯ ,d = 10,1 mm
a = 10,1 < 40,0 = a lim
Analogiczne ugi ħ cie wyznaczone dla zmiennej sztywno Ļ ci wzdłu Ň osi pr ħ ta, wynosi:
â = â ¯ ,d = 8,9 mm
S t r e f a n r 3
Pocz Ģ tek i koniec strefy: x a = 300,0 x b = 600,0 cm
Przyj ħ to strzemiona 4-ci ħ te, prostopadłe do osi pr ħ ta o rozstawie 20,0 cm, dla których stopie ı zbrojenia
na Ļ cinanie wynosi:
r w = A sw /(s b w sin a) = 1,13 / (30,0×40,0×1,000) = 0,00094
r w = 0,00094 > 0,0009 =
r w min
) = 1,13 / (20,0×40,0×1,000) = 0,00141
r w = 0,00141 > 0,0009 = r w min
a
Skala 1:50
Skala 1:20
A
B
A-A
Nr 2
A
B
Nr1 2#20 L=2,03
Nr2 2#20 L=6,20
Nr 3 Nr 4 Nr 0 Nr 0 Nr 7
107
87
B-B
Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 0 Nr 0
147
77
27
47
27
Nr 7
(
r w = A sw /(s b w sin
129032060.053.png 129032060.054.png 129032060.001.png 129032060.002.png 129032060.003.png 129032060.004.png 129032060.005.png 129032060.006.png 129032060.007.png 129032060.008.png 129032060.009.png 129032060.010.png 129032060.011.png 129032060.012.png 129032060.013.png 129032060.014.png 129032060.015.png 129032060.016.png 129032060.017.png 129032060.018.png 129032060.019.png 129032060.020.png 129032060.021.png 129032060.022.png 129032060.023.png 129032060.024.png 129032060.025.png 129032060.026.png 129032060.027.png 129032060.028.png 129032060.029.png 129032060.030.png 129032060.031.png 129032060.032.png 129032060.033.png 129032060.034.png 129032060.035.png 129032060.036.png 129032060.037.png 129032060.038.png 129032060.039.png 129032060.040.png 129032060.041.png 129032060.042.png 129032060.043.png 129032060.044.png 129032060.045.png 129032060.046.png 129032060.047.png 129032060.048.png 129032060.049.png 129032060.050.png
 
Zgłoś jeśli naruszono regulamin