Zakręcony Piątek.txt

(61 KB) Pobierz
00:00:48:ZAKR�CONY PI�TEK
00:01:03:Obud� si� skarbie.
00:01:04:- Nie.|- Anno.
00:01:06:Powitaj nowy dzie�.
00:01:18:Anno, skarbie, musisz si� obudzi�.
00:01:29:Koniec tego dobrego!
00:01:35:Mam tego dosy�!
00:01:45:Anno, pospiesz si�!
00:01:47:Co jest?|Jestem gotowa.
00:01:53:Ustaw w ko�cu jak�� stacje, dobrze?
00:01:55:W porz�dku!
00:01:56:Mam zamiar przebi� sobie|tutaj ma�ego �wieka, dobrze?
00:01:58:Nie chc�, �eby moja dama dworu|wygl�da�a jak ma�a ladacznica.
00:02:02:Daj spok�j, mamo.|Wszyscy takie maj�.
00:02:04:Wszyscy?|Harry, ka�dy ma po jednym.
00:02:06:Niesamowite!|Rujnujesz mi �ycie.
00:02:09:Wiesz co?|Koniec dyskusji. Nogi na pod�og�.
00:02:13:Dobrze.|Je�li dasz mi poprowadzi�.
00:02:15:- Masz ze sob� prawo?|- Nie. Nie mog� go znale��.
00:02:19:- Nie mo�esz go znale��?|- Ha ha!
00:02:20:Co z nim zrobi�e�, ty trolu?
00:02:22:Dlaczego zawsze musisz go pos�dza�?
00:02:24:Po prostu nie mo�esz niczego|znale�� w swoim pokoju.
00:02:27:Dlaczego zawsze trzymasz jego stron�?
00:02:28:Pos�uchaj, Anno,|prosz� nie teraz.
00:02:32:I popraw bluzk�.
00:02:35:- Zobacz, Stacey Hinkhouse.|- Ale radocha.
00:02:37:Cze��, Stacey.
00:02:38:Witam, pani Coleman.|Gratulacje z powodu tego wielkiego dnia.
00:02:41:Wielkie dzi�ki.|Uk�ony dla mamy.
00:02:43:- Dobrze, na razie.|- Na razie. Cze�� dziewczyny.
00:02:46:Ju� nie spotykasz si� ze Stacey.
00:02:47:- Co z ni�?|- Z�o�liwa. Teraz mnie nienawidzi.
00:02:49:Dlaczego?
00:02:51:Mo�esz zostawi� swojego brata w spokoju?
00:02:54:Widzisz?|Ona zawsze zaczyna.
00:02:57:Na razie, skarbie.
00:02:58:Dobrego dnia.
00:03:07:Mia�a tak� sam� bluzk�?
00:03:09:Tak, ale moja jest w porz�dku, prawda?
00:03:11:Pewnie.|Tak.
00:03:12:Wi�c jest spoko?
00:03:13:- Nie.|- O, zdecydowanie nie.
00:03:16:- Ja si� zabij�.|- Anna, o co chodzi?
00:03:18:Nie do wiary.|To Jake.
00:03:20:Pomy�li, �e jestem taka glupia,|�e nawet nie umiem wybra� koszulki.
00:03:23:Nigdy nawet nie spotka�a� tego faceta.|Wiesz co? Jego to nie obchodzi.
00:03:26:On nawet tu nie patrzy.
00:03:28:W�a�nie zacz��.
00:03:29:- Chyba chce ci� zagadn��.|- Zamknijcie si�.
00:03:41:O! Dzi�ki.
00:03:43:Przykro mi.
00:03:44:Po co mia�abym chcie�|lodowej rze�by dobrego duszka?
00:03:47:Nawet nie jestem Irlandk�.
00:03:49:Prosz� si� nie roz��cza�...
00:03:55:Prosz� pani, prosz� pani!|Prosz� uwa�a�!
00:03:56:Prosz� uwa�a�!
00:04:01:Tak mi przykro.|Tak mi przykro, prosz� pana.
00:04:21:Panie Bates, nie rozumiem tej ''1''.
00:04:24:Nie zrozumia�a� ksi��ki.
00:04:26:To ''1984''.|Jak mo�na jej nie zrozumie�?
00:04:28:To ra��cy atak na totalitaryzm.
00:04:31:O skostnia�ym spo�ecze�stwie,
00:04:32:zdominowanym przez jednego wszechw�adnego,|potykajacego si� o w�asne ego dyktatora.
00:04:36:Moja ocena jest ostateczna.
00:04:39:On przynajmniej mia� w�osy.
00:04:44:Anno!
00:04:53:Witaj, Anno.
00:04:55:Z czym dzisiaj masz?
00:04:58:Z mi�sem.
00:05:00:Indyk.
00:05:13:Evan, tak mi przykro.
00:05:15:Mia�am pewne k�opoty z samochodem.
00:05:17:W porz�dku.|My�la�em, �e o mnie zapomnia�a�.
00:05:20:Jak mog�abym o tobie zapomnie�.|Widzimy si� codziennie.
00:05:22:Co z jutrzejszym dniem?
00:05:25:Czy to nowe?|Czy jutro te� si� zobaczymy?
00:05:27:Tak jutro si� zobaczymy,|ale w przysz�ym tygodniu, nie.
00:05:30:Wyje�d�am na miesi�c miodowy.
00:05:32:O m�j Bo�e!|Nie wracasz.
00:05:34:- Wszyscy terapeuci mnie zostawiaj�.|- Nie mam zamiaru ci� zostawi�.
00:05:38:B�d� dost�pna pod kom�rk�.
00:05:40:Sprawdza�em.|Nie ma sieci w p�nocnej cz�ci wyspy.
00:05:43:Wszystko b�dzie w porz�dku.
00:05:45:Dobrze.
00:05:46:Mia�em lepszy tydzie�.
00:05:49:Liczysz minuty, prawda?
00:05:50:Nie.
00:05:53:Ile minut jeszcze nam zosta�o?
00:05:54:54.
00:05:57:W porz�dku,|ten ranek by� dobry.
00:05:59:Ale potem wsta�em.
00:06:49:�wietnie.
00:06:52:Nie. Nie, nie, nie.|Absolutnie nie.
00:06:54:Powiedzia�am, �adnego �ososia.
00:06:56:Nie, to musi byc halibut.
00:06:58:C�, nie dbam o dodatkowe koszty.
00:07:01:Ile to kosztuje?
00:07:03:Zaczekaj sekund�.
00:07:05:Halo?
00:07:07:Cze��, Harry.
00:07:09:Nie, nie wolno ci rusza� narz�dzi elektrycznych.
00:07:12:Tak, kosiark� uwa�am za narz�dzie elektryczne.
00:07:16:Dobrze.|Do zobaczenia w domu.
00:07:19:Dobrze. Halibut.
00:07:21:Mo�esz sekund� zaczeka�?
00:07:23:Halo.|Dr Coleman.
00:07:25:Tak, Elizabeth.
00:07:27:Tak, Elizabeth, b�d� jutro na spotkaniu.
00:07:30:Dobrze.
00:07:32:I, Elizabeth, pami�taj,|jeste� bystr�, siln�,
00:07:35:pi�kn� i niezale�n� kobiet�,
00:07:37:i nie potrzebujesz m�czyzny,|aby ci� dowarto�ciowa�.
00:07:41:Dzi�kuj�.
00:07:44:Do widzenia.
00:08:02:Przepraszam.
00:08:03:Czy to twoje?
00:08:05:Dzi�ki.
00:08:08:Wi�c na czym grasz?
00:08:10:Na starym Telecaster'ze mojego taty.
00:08:13:Mi�o.
00:08:14:Fajna bluzka.
00:08:16:Dzi�ki.
00:08:17:Wi�c jeste� w zespole?
00:08:19:Tak jakby.
00:08:20:Co rozumiesz przez ''tak jakby''?
00:08:22:Ci�gle jeste�my na etapie gara�owym.
00:08:25:A, rozumiem.
00:08:27:C�, je�li kiedy� wyjdziecie z gara�u, daj mi zna�.
00:08:30:Tak, jasne.|Mo�esz przyj�� i mnie sprawdzi�.
00:08:33:To znaczy zesp�.
00:08:34:Ja te� tam b�d�, gdyby� chcia� zobaczy�.
00:08:37:Jestem Anna.
00:08:38:Jake.
00:08:41:Wi�c co ty na to?|Chcesz si� przejecha�?
00:08:44:Tak, z przyjemno�ci�.
00:08:45:Masz.|Mo�esz za�o�y� m�j zapasowy he�m.
00:08:49:O, w�a�nie przypomnia�am sobie,|�e mam si� spotka� z przyjaci�mi,
00:08:52:i ju� na mnie czekaj�.
00:08:54:Twoja mama zabi�aby ci�.
00:08:55:Zabi�aby i uziemi�a na zawsze.
00:08:59:Rozumiem.|Mamy i motocykle.
00:09:05:Tak.
00:09:06:Wi�c, do zobaczenia.
00:09:09:Anno.
00:09:11:Pos�uchaj.
00:09:12:Lubisz Hives'�w?
00:09:14:S� niesamowici.
00:09:15:C�, pos�uchaj, mam ich.
00:09:17:My�lalem, �e gdyby� chcia�a,|mogliby�my ich przes�ucha�.
00:09:20:Coleman.
00:09:25:Sekund�.
00:09:28:Na twoim miejscu, my�la�bym mniej o ch�opakach,
00:09:32:a wi�cej o egzaminie kwalifikacyjnym.
00:09:35:Jestem gotowa na test, panie Bates.
00:09:38:''Przygotowany'' odnosi si� do ''ciebie''|tak samo jak ''nie'' do ''testu. ''
00:09:43:Co to ma znaczy�?
00:09:44:W�a�nie to.
00:10:16:Co robisz?|Wyno� si� z mojego pokoju!
00:10:20:Pomocy!
00:10:25:Mamo!
00:10:26:Przesta�! Anna!
00:10:30:Za�piewaj to od drugiego wersu.
00:10:32:Wreszcie jest.
00:10:33:Hej!|Co si� sta�o?
00:10:35:Nic.|W�a�nie zajmowa�am si� bratem.
00:11:00:Dzi�kuj�.
00:11:06:Mamusiu, mamusiu, mamusiu.
00:11:07:Chod� tu.|O, skarbie.
00:11:10:W porz�dku. Gotowy?
00:11:12:Zrobimy to na trzy.
00:11:13:Gotowy?|Raz, dwa, trzy.
00:11:16:Skarbie, wejd� do �rodka.|Zaraz tam przyjd�.
00:11:21:Anna!
00:11:41:St�j bez ruchu, skarbie,|nie ruszaj si�.
00:11:43:Obiecuj�, �e poniesie tego konsekwencje.
00:11:46:Hej, Tessie!
00:11:48:Hej, tato, jeste� wcze�nie!
00:11:50:- Co?|- Jeste� wcze�nie!
00:11:52:Nie mog�...
00:11:54:Jeste� wcze�nie.
00:11:57:Poczekaj.|Musz� wzi�� okulary.
00:11:59:Dziadek!
00:12:00:Hej, ma�pko!|Hej, hej, hej. Hej.
00:12:04:Co to jest?|Jedne z tych sznurkowych?
00:12:07:Nawet nie chc� wiedzie�.
00:12:10:Co jest?|Co jest?
00:12:12:Znacie te podw�rkowe ma�py?
00:12:15:Jeste� wcze�nie.
00:12:16:Co?
00:12:17:Ciesz� si�, �e mog�e� przyj��.
00:12:19:Przynios�em prezent przed�lubny.
00:12:21:Co?
00:12:24:My�la�em, �e dostan� autograf.
00:12:27:Co?
00:12:28:- Pomy�la�em, �e zapytam...|- Nie s�ysz� ci�. Zaczekaj.
00:12:31:Wyjd�my st�d.
00:12:32:Co masz pod t� koszulk�?
00:12:33:Ryan, czy m�g�by�?
00:13:15:O... znowu to samo.
00:13:17:Koniec!|Jest po 18:00!
00:13:22:Cze��, ch�opaki.
00:13:23:Zepsujecie sobie obiad.
00:13:26:Wiesz co, bycie tat� mo�e by� trudne, albo �atwe.
00:13:34:Tylko niech was nie zobaczy.
00:13:38:Wreszcie co� s�yszymy.
00:13:39:M�w za siebie.|Ja m�g�bym u�ywa� tych ma�ych karteczek.
00:13:43:Nie cierpi, kiedy wy��czam wtyczk�.|Przygotuj si� na fajerwerki.
00:13:47:Czy ju� si� wita�em?
00:13:48:Chyba nie zauwa�y�am.
00:13:49:- Witaj.|- Witaj.
00:13:53:Znajd�cie sobie pok�j!
00:14:05:To jest...|- Zaczekaj chwil�. Jedn� chwilk�.
00:14:08:Dobrze, ale wisisz mi buziaka.
00:14:10:Halo.
00:14:12:Tak, przy telefonie.
00:14:17:Naprawd�?
00:14:21:Dobrze.|Tak, �wietnie.
00:14:23:Dzi�kuj�.|Bardzo dzi�kuj�.
00:14:25:Co?
00:14:26:Nigdy w to nie uwierzycie.
00:14:28:Jeden z zespo��w wypad�|z przes�ucha� dla Wango Tango.
00:14:31:My jeste�my pierwsi z listy rezerwowej.
00:14:33:Nie gadaj!
00:14:35:To niesamowite!
00:14:37:Musimy si� stawi� w Domu Bluesa do 19:00.
00:14:39:Wchodzimy o 19:45.
00:14:41:- Kiedy to ma by�?|- Jutro.
00:14:42:Jutro?
00:14:44:Jutro jest pi�tek.|Moja mama wydaje pr�bny obiad.
00:14:47:Anna, daj spok�j.|To naprawd� wa�ne.
00:14:50:Wiem, nie martw si�.|Za�atwi� to. Przyjd�.
00:14:52:W jaki spos�b?|Podobno jeste� jak�� nadworn�,|czy co� w tym rodzaju?
00:14:56:Dam� dworu. To jeszcze nie �lub.|To pr�ba.
00:14:58:Czy� oni nie robi� z tej pr�by wielkiego halo,
00:15:00:przecie� ci wszyscy zwariowani|krewni przyje�d�aj� do miasta?
00:15:03:Nie, nie robi�.
00:15:04:Tu jest moja Anna Banana!
00:15:06:U�ci�nij mocno swojego dziadka.
00:15:10:Dziadku, tutaj jestem.
00:15:13:O...
00:15:16:Cze�� dziadku.
00:15:19:Nie przejmujcie si�.|Nigdy was nie zawiod�.
00:15:21:Po prostu nie odwo�uj jeszcze przes�uchania.
00:15:24:- Porozmawiam z mam�.|- W porz�dku.
00:15:27:- Mamy przechlapane.|- Jasne.
00:15:29:Tak.
00:15:40:''Nie s�dz�, aby on wiedzia�, �e istniej�.
00:15:42:To g�upie, tak o nim my�le�,|ale nic na to nie poradz�. ''
00:15:45:Jake! O, Jake!
00:15:48:Wyno� si� z mojego pokoju!
00:15:52:Moje... moje...
00:15:56:Ju� zobaczy�a.
00:15:58:Zobacz� jak tam Lakersi.
00:16:00:Id� z tob�.
00:16:02:Mamo!
00:16:04:Mamo, nie widzia�a� co si� sta�o z moimi drzwiami?
00:16:10:Rozmawia�am z twoim dyrektorem.
00:16:12:Co takiego?
00:16:13:Przed chwil� przez telefon.
00:16:14:Gdzie s� moje drzwi?
00:16:15:- Prywatno�� to przywilej.|- Gdzie s� drzwi, mamo?
00:16:18:Do...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin