edgecam_v90_tutorial_194.pdf

(3315 KB) Pobierz
Interfejs użytkownika
Nowości wersji 9.0
pod kierownictwem:
ykonał:
Krzysztofa Augustyna
Tomasz Dobrowolski
Rzeszów 2004
okuentacja
58569022.010.png
Spis treści:
2
I. Interfejs użytkownika
Uruchom EdgeCAM ikoną z grupy programów. Program pracuje w dwóch trybach: obróbki (CAM)
widocznym na (Rys.1) i modelowania (CAD). Program domyślnie uruchamia się w trybie
modelowania 3D. Poznasz teraz podstawowe zasady poruszania się po interfejsie.
Rys. 1. Okno modułu CAM
Do najważniejszych elementów składowych interfejsu należą:
Pasek menu — zawierający polecenia programu.
Pasek Standardowy — zawierający polecenia często wykorzystywane w programie.
Paski poleceń Frezowania — zawierają polecenia cykli obróbczych.
Przeglądarka — zawiera karty Warstw , Obróbki , Cech i Informacje .
ZERO — środek układu współrzędnych.
Pasek stanu — wyświetla objaśnienia poszczególnych ikon oraz podpowiedzi podczas
wykonywania poleceń modelowania i obróbki.
Ustawienia widoków — umożliwia ustawienia widoków w rzutach prostokątnych.
Wybór wskazań — określa rodzaj wskazania.
Podział okna — umożliwia podział okna w pionie lub poziomie.
Przykład: Zarządzanie ekranem
W tych przykładach poznasz zasady poruszania się po interfejsie i korzystania z klawiszy myszki.
Otwórz plik Interfejs.ppf i przećwicz opisywane opcje.
Do kontroli wyświetlania detalu na ekranie służy pasek Widok , umieszczony (Rys.2) w prawej
górnej części interfejsu.
Rys. 2. Główne ikony paska Widok
3
58569022.011.png 58569022.012.png
Widoczne na rysunku ikony służą do wywoływania poleceń związanych z widokiem detalu:
1. Dopasuj — powoduje maksymalne powiększenie w granicach okna.
2. Okno — powiększenie w granicach wskazanego okna przy wciśniętym lewym klawiszu.
3. Pomniejsz — skokowe pomniejszenie.
4. Powiększ — skokowe powiększenie.
5. Obróć — obracanie detalu. Obraca detal wokół konkretnej osi przy wciśniętym klawiszu X , Y
lub Z .
6. Model wirujący — powoduje obrót ciągły detalu.
7. Przesuń — przesuwanie na ekranie.
8. Cieniuj — przełącza pomiędzy widokiem drutowym a cieniowanym detalu.
9. Półfabrykat — przełącza pomiędzy widokiem drutowym a cieniowanym półfabrykatu.
10. Cechy — przełącza pomiędzy widokiem drutowym a cieniowanym cech.
Gdzie zdefiniować ustawienia globalne programu
Wywołaj ustawienie globalne poleceniem System z menu Opcje i ustaw opcje widoczne na (Rys.3)
Rys. 3. Widok okna konfiguracji systemu
Jak ustawić konfigurację pulpitu
Rys. 4 Pasek wstęgowy „Dostosuj” wraz z widokiem zakładki „Konfiguracje”
4
58569022.013.png 58569022.001.png 58569022.002.png 58569022.003.png
Kolory, styl linii…
Kolejna grupa (Rys.5) ikon to:
Rys. 5 Pasek główny
1. Kolor — aktualnie używany kolor, np. podczas rysowania linii, łuków itd.
2. Styl linii — aktualnie używany styl linii podczas rysowania.
3. Cofnij — nieograniczona możliwość cofania wykonanych poleceń ( Ctrl+Z ).
4. Ponów — przeciwieństwo polecenia Cofnij ( Ctrl+Y ).
5. Informacje — w module CAD wyświetla informacje o geometrii, a CAM o ścieżkach obróbki.
6. ZERO — ustawienie kierunku osi Z w stosunku do widoków prostokątnych.
7. Poziom Z — poziom w osi Z, na jakim rysujemy geometrię lub rzutujemy elementy.
8. Wybór 2D — praca podczas rysowania w trybie płaskim.
9. Modelowanie — praca w trybie modelowania.
10. Obróbka — praca w trybie obróbki.
Na pasku z elementami geometrii (Rys.6) znajduje się kilka grup ikon:
1. Pierwsza to linie: dowolna, pozioma, pionowa, łamana, definiowana.
2. Druga to łuki: przez trzy punkty, okrąg, definiowany.
Rys. 6 Pasek podstawowy z elementami geometrii krawędziowej
Polecenia edycji płaskiej geometrii są dostępne na pasku Edycja lub z menu Edycja.
Poszczególne ikony (Rys. 7) oznaczają:
Rys. 7 Pasek z poleceniami edycji geometrii
II. Tryby pracy CAD i CAM
EdgeCAM uruchamia się w trybie Modelowania . Aby przejść do modułu Obróbki , należy
nacisnąć ikonę widoczną na (Rys. 8) (2. prawy górny róg) lub polecenie Obróbka (1. menu Opcje ).
Zauważ, że po przejściu do modułu Obróbki zmieniło się menu oraz paski narzędzi. Np. w miejscu,
gdzie był pasek z modelowaniem krawędziowym (linie, łuki…), jest teraz obróbka krawędziowa, a
ikony do modelowania powierzchni (pasek Powierzchnie ) zmieniły się w cykle obróbki
powierzchniowej. Taka budowa interfejsu znacznie ułatwia pracę i zwiększa przejrzystość pracy. W
dowolnym momencie można powrócić do trybu Modelowania przez polecenie w menu Opcje lub
ikoną widoczną na (Rys.8)
1 2
Rys. 8 Przełączanie się między trybami Modelowania i Obróbki
5
58569022.004.png 58569022.005.png 58569022.006.png 58569022.007.png 58569022.008.png 58569022.009.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin