BHP pegaz UJ odpowiedzi.doc

(107 KB) Pobierz

1.      Pracownikiem jest osoba wykonująca pracę na podstawie:

--umowy o prace

2.       Wypadkiem przy pracy nazywamy:

--nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą

3.       Za stan bezpieczeństwa w zakładzie pracy odpowiada

–pracodawca

4.       Obowiązkiem pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy jest:

--organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki

5.       Pracownik może powstrzymać się od wykonywania pracy:

--gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia pracownika

6.       Rektor może czasowo zawiesić zajęcia w uczelni, jeżeli:

--Rektor może czasowo zawiesić zajęcia w uczelni, jeżeli:

7.       Pomieszczenia mieszkalne w domach studenckich powinny zapewniać co najmniej:

--5m2 powierzchni mieszkalnej na jedną osobę

8.       Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy jest obowiązkowe dla:

--wszystkich studentów rozpoczynających naukę w uczelni

9.       Które ze zdarzeń można uznać za wypadek w szczególnych okolicznościach?

--podczas zajęć wychowania fizycznego na basenie, student na polecenie prowadzącego zajęcia wykonał skok do wody, w wyniku źle oddanego skoku doznał urazu kręgosłupa, co spowodowało trwałą niezdolność do pracy

--student podczas zajęć w laboratorium chemicznych oblał się stężonym kwasem, w wyniku czego doznał oparzenia nadgarstka (select 2)

10.   W którym z poniższych zdarzeń studentowi przysługuje świadczenie z tytułu wypadku?

--podczas zajęć wychowania fizycznego na basenie, student na polecenie prowadzącego zajęcia wykonał skok do wody. W wyniku źle oddanego skoku doznał urazu kręgosłupa, co spowodowało trwałą niezdolność do pracy

11.   Ergonomia jest to nauka zajmująca się:

--kształtowaniem działalności człowieka w tym przede wszystkim środowiska pracy odpowiednio do fizjologicznych i psychologicznych możliwości

12.   Na etapie projektowania urządzenia i stanowiska roboczego mamy do czynienia z:

--ergonomią koncepcyjną

13.   Do czego dąży ergonomia korekcyjna:

--do poprawy istniejących warunków pracy

14.   Jakie wyróżniamy barwy bezpieczeństwa?

--czerwona, żółta, zielona, niebieska

15.   Przyporządkuj barwie bezpieczeństwa odpowiednie znaczenie:

–żółta = ostrzeżenie

–czerwona= zakaz

–zielona= informacja

–niebieska= nakaz

16.   Fizjologia pracy zajmuje się:

--podstawowymi procesami fizjologicznymi, które zachodzą w organizmie człowieka podczas wysiłku i oceną czynników kształtujących zdolność organizmu ludzkiego do pracy

17.   Co to jest zmęczenie?:

--to przejściowe zmniejszenie sprawności ustroju spowodowane nadmiernym obciążeniem pracą

18.   Jak można wyeliminować zmęczenie?

--po pracy fizycznej najlepszy jest wypoczynek bierny, a po pracy umysłowej czynny, natomiast w czasie pracy – kilka krótkich przerw

19.   Najwyższa sprawność umysłowa człowieka w ciągu doby przypada na:

--godziny przedpołudniowe (około 9:00)

20.   Higiena pracy zajmuje się:

--badaniem wpływu czynników środowiska pracy na zdrowie zatrudnionych

21.   Lekarze medycyny pracy mają za zadanie:

--tworzyć grupy dyspanseryjne, kontrolować bieżący stan zdrowia pracowników i uczestniczyć w kształtowaniu bezpiecznych warunków pracy

22.   Do uznania schorzenia za chorobę zawodową konieczne jest, aby stwierdzona u pracownika/byłego pracownika choroba:

--znajdowała się w wykazie chorób zawodowych, a zachorowanie pozostawało w związku przyczynowym z pracą wykonywaną w warunkach narażenia na działanie czynnika szkodliwego mającego wpływ na jej powstanie

23.   Połącz w pary: (tutaj chyba też jest coś nie tak, wrzuć sobie w google poszczególne czynniki)

--działając na człowieka, mogą spowodować obniżenie sprawności fizycznej i psychicznej= czynniki uciążliwe

--mogą spowodować zatrucia, a nawet śmierć= czynniki niebezpieczne

--działając na człowieka, mogą spowodować uraz= czynniki szkodliwe

24.   Przydziel do odpowiedniej grupy zagrożeń następujące sytuacje mogące negatywnie wpłynąć na organizm człowieka:

--stosowanie środków zwalczających owady w zamkniętym pomieszczeniu, bez zastosowania procedur opisanych na etykiecie stosowanego środka=  chemiczne

--bardzo głośne słuchanie muzyki=  fizyczne

--przeglądanie spleśniałych gazet bez zabezpieczeń indywidualnych= biologiczne

--przenoszenie bardzo ciężkich przedmiotów= psychofizyczne

25.   Bezpośrednie działanie prądu elektrycznego na organizm ludzki powstaje:

--gdy przez ciało człowieka przepływa prąd

26.   Niewłaściwe użytkowanie urządzeń elektrycznych może powodować:

--porażenia i oparzenie prądem elektrycznym

–pożary (select 2)

27.   Jakie czynniki niebezpieczne występują przy pracy elektrycznej maszynki do krojenia chleba (krajalnica):

--oba wymienione

28.   Wybierz, jakie działania należy podjąć, aby krojenie chleba było czynnością najbardziej bezpieczną:

--obudować części elektryczne, zamontować osłonę noża

29.   Hałas w pomieszczeniach z komputerami może stanowić jeden z uciążliwych czynników w środowiska pracy. Organizując w/w stanowiska, uwzględnisz w pierwszej kolejności następujące sposoby ograniczenia hałasu:

--zakup urządzeń pracujących najciszej

30.   Pracownik jest obowiązany nosić ochronniki słuchu, gdy poziom ekspozycji na hałas odniesiony o 8-godzinnego dobowego czasu pracy przekracza:

--85 dB

31.   Która z osób jest najbardziej narażona na upośledzenie sprawności słuchu:

--pracownik chlewni pracujący w pełnym wymiarze czasu pracy, jeżeli średni poziom hałasu wynosi około 100 dB

32.   Dopasuj opisy do oznaczeń:
-- substancje i preparaty szkodliwe

--substancje i preparaty drażniące

-- substancje i preparaty toksyczne

-- substancje i preparaty żrące

33.   Najczęściej substancje chemiczne dostają się do organizmu człowieka:

-- poprzez drogi oddechowe

34.   Która z wymienionych grup osób jest najbardziej narażona na czynniki biologiczne:

lekarze

35.   Pracownicy ochrony zdrowia i laboranci narażeni są głownie na:

-- przenoszone przez krew wirusy pochodzenia ludzkiego

36.   Ustal kolejność postępowania przy pięcioetapowym podejściu do oceny ryzyka:

1. – ustalenie zagrożeń i wskazanie osób zagrodzonych

2. – ocena rodzajów ryzyka i uporządkowanie ich według ważności

3.— podjecie decyzji w sprawie działania zapobiegawczego

4— podjecie działania

5.— monitorowanie i przegląd

37.   Kto może przeprowadzać ocenę ryzyka zawodowego?

-- osoby wyznaczone przez pracodawcę

– pracodawcy (select 2)

38.   Aby zainicjować proces palenia, musi być zapewniona obecność:

-- materiału palnego, utleniacza i źródła zapłonu

39.   Najbardziej niebezpiecznych dla człowieka składnikiem dymu jest:

-- tlenek węgla

40.   Podchodząc do zamkniętych drzwi w czasie pożaru, należy:

-- sprawdzić temperaturę drzwi, klamki i szczeliny między drzwiami a framugą za pomocą górnej powierzchni dłoni

41.   Podczas pożaru należy podjąć akcję ewakuacyjną w następującej kolejności:

-- ludzie, zwierzęta, mienie i ważne dokumenty

42.   Numer telefonu do wszystkich służby ratunkowych to:

– 112

43.   Do gaszenia pożaru stosu drewna można zastosować:

-- zaznacz wszystko (select all)

44.   Do gaszenia urządzeń elektrycznych pod napięciem można zastosować:

–zaznacz wszystko poza wodą i pianką gaśniczą !

45.   Do gaszenia płonącego gazu można zastosować:

---- proszek gaśniczy i dwutlenek węgla

 

46.   Wybierz odpowiedni opis:

       --zakaz gaszenia wodą

--telefon do użycia w stanie zagrożenia

--zestaw sprzętu pożarniczego ( to jest chyba na odwrót, wypełniłem tak jak tutaj było podane i było źle)

--hydrant wewnętrzny (to jest chyba na odwrót, wypełniłem tak jak tutaj było podane i było źle

--alarmowy sygnalizator akuztyczny

--gaśnica

47.   Jeżeli jesteś świadkiem wypadku komunikacyjnego, to

--masz obowiązek powiadomić, w miarę posiadanych możliwości, służby ratownicze oraz udzielić pierwszej pomocy bez narażenia siebie i innych osób na niebezpieczeństwo

48.   Osoba, która nie udzieli pomocy człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo, podlega karze:

--pozbawienia wolności do lat 3

49.   Widziałeś, jak koleżanka upadła na korytarzu. Stwierdziłeś, że jest nieprzytomna. Poprosiłeś inną osobę, by wezwała pogotowie, udrożniłeś drogi oddechowe. Aby ocenić, czy nieprzytomna oddycha, należy:

--patrzeć, słuchać i wyczuwać, czy jest obecny przepływ powietrza z nosa i ust

50.   Rękawice ochronne zakładamy:

--zawsze przed podjęciem pierwszej czynności na miejscu zdarzenia

51.   W celu zatamowania krwotoku zewnętrznego stosujemy:

--opatrunek uciskowy

52.   Po stwierdzeniu stanu nieprzytomności u leżącego oraz wezwaniu pomocy, następnym krokiem ratownika powinno być:

--udrożnienie dróg oddechowych

53.   Udzielenie pierwszej pomocy porażonemu prądem zaczynasz od:

--sprawdzenia, czy można bezpiecznie podejść do poszkodowanego

54.   Najważniejszą osobą udzielającą pomocy pacjentowi z zatrzymaniem krążenia jest:

--pierwsza osoba, która zna zasady postępowania resuscytacyjnego i może ją zastosować

55.   W trakcie przyrządzania obiadu oblałeś swoją nogę gorącą zupą. Ratując się, powinieneś postąpić następująco:

--najpierw schładzać wodą przez 20-30 minut

56.   Koleżanka zraniła się nożem i krwawi z tętnicy szyjnej. Masz do dyspozycji tylko brudną chusteczkę i pasek od spodni. Twoje prawidłowe postępowanie to:

--niezwłocznie dajesz jej chusteczkę, żeby palcami przydusiła ją do rany, gdyż ryzyko zakażenia jest mniejszym złem niż wykrwawienie

57.   W trakcie bójki jeden z napastników zostaje ugodzony nożem w udo. W miejscu urazu obficie leje się krew. Poszkodowany jest blady, zlany potem i upada na ziemię. Ty mając apteczkę z opatrunkiem, stosujesz:

--opatrunek uciskowy z bandaży

58.   Przy złamaniu kości przedramienia należy:

--unieruchomić dwa sąsiednie stawy

59.   Najprostszym sposobem sprawdzenia, czy poszkodowany oddycha, jest:

--przybliżyć policzek do jego ust i obserwować wychylenia klatki piersiowej

60.   Jak długo należy prowadzić zabiegi reanimacyjne:

--do momentu przyjazdu pomocy medycznej

--do momentu, gdy poszkodowany zacznie samodzielnie oddychać (select 2)

 

 

 


 

 

 

Zgłoś jeśli naruszono regulamin