Fantazja 2000 (Fantasia 2000) .txt

(8 KB) Pobierz
{200}{273} 640x 360 619 MB Divix| Autor: adamu
{300}{370}...przypad�o mi w obowi�zku powita� Pa�stwa | w imieniu ...
{370}{450}...wszystkich innych artyst�w i muzyk�w | o r�norodnych talentach...
{450}{515}...kt�rzy przyczynili si� do stworzenia tej | nowej formy rozrywki: Fantazji.
{568}{610}To co zobacz� Pa�stwo na ekranie...
{611}{682}...to film z�o�ony z r�norodnych abstrakcyjnych obraz�w...
{683}{740}...kt�re mo�ecie ujrze� oczyma wyobra�ni...
{741}{817}...siedz�c w sali koncertowej,| s�uchaj�c tej muzyki.
{923}{973} W programie tym zawarto |trzy rodzaje muzyki.
{973}{1053} Pierwszy opowiada |konkretn� histori�.
{1085}{1155}Drugi rodzaj,| bez konkretnego w�tku...
{1155}{1253}...w rzeczywisto�ci maluje nam seri� |mniej lub bardziej konkretnych obraz�w.
{1296}{1398}I w ko�cu trzeci rodzaj; | muzyka, kt�ra istnieje po prostu dla siebie samej, czysta sztuka dla sztuki.
{1430}{1492}I program Fantazja | otworzy ...
{1492}{1541}... utw�r w�a�nie tego trzeciego rodzaju.
{5970}{6077}A to, co zdumiewa najbardziej to fakt, �e wielu | z tych muzyk�w zagra po raz pierwszy w �yciu.
{6092}{6211} Dzi�ki dwutygodniowemu | Domowemu Kursowi na Mistrza Muzyki prowadzonemu przez Steve'a Martin'a.
{6211}{6249}Ale o tym p�niej.
{6249}{6322}Witajcie |w Fantazji 2000.
{6322}{6461} Min�o ju� ponad sze��dziesi�t lat odk�d | Walt Disney i jego arty�ci po��czyli si�y...
{6461}{6537}...z Maestro Leopoldem Stokowskim by stworzy� film zatytu�owany: "Reporta� z koncertu".
{6537}{6625}S�dz�, �e wszystkich nas cieszy fakt �e tytu� | zmieniono na "Fantazj�".
{6625}{6708}"Fantazj�" pomy�lano | jako nieustann� prac� w toku.
{6708}{6838}Ogl�daj�c j� kilkakrotnie, za ka�dym kolejnym razem odkrywa si� | co� nowego s�uchaj�c starych ulubionych kawa�k�w.
{6845}{6928}I to si� czuje do tej pory.
{6944}{7014}Wi�c niech b�dzie mi wolno przej�� teraz |do wielkiego Itzhaka Perlmana...
{7014}{7097}...kt�ry, jak mnie w�a�nie poinformowano,| gra na skrzypcach.
{7101}{7151}C�, ja r�wnie� .|Czy m�g�bym prosi� o moje skrzypce?
{7168}{7203}Dzi�kuj�.
{7211}{7280}Dobra, ch�opcy .|O, przepraszam.
{7237}{7357}Czy m�g�bym prosi� o nast�pn� strun�? |I kamer� z powrotem na mnie?
{7373}{7401}Kamera wr��!
{7521}{7695}Gdy s�yszycie tytu� taki jak "Pinie rzymskie",| mogliby�cie pomy�le� o ulicach ze szpalerami drzew i romantycznych ruinach.
{7695}{7770}Ale gdy animatorzy Disneya| us�yszeli t� muzyk�...
{7770}{7834}...pomy�leli |o czym� zupe�nie innym.
{7850}{7955}Oto przed Pa�stwem Chicago Symphony Orchestra|pod batut� Maestro Jamesa Levina...
{7955}{8042}...i "Pinie rzymskie" |Ottorino Respiggiego.
{23201}{23297}Cze��. Nast�pnie chcemy zabra� Pa�stwa |na ulice Nowego Jorku...
{23300}{23376}...z utworem zainspirowanym| przez moich dw�ch ulubionych artyst�w.
{23376}{23434}Pierwszy z nich to ilustrator Al Hirschfeld,
{23434}{23552}kt�ry rysuje osobisto�ci |i gwiazdy Broadway'u przez wi�ksz� cz�� dwudziestego wieku.
{23552}{23623}Drugi to kompozytor | i tw�rca piosenek George Gerschwin,
{23623}{23723}kt�ry zabra� jazz z ulicy, |pi�knie przystroi� i zawi�d� do sal koncertowych.
{23723}{23822} W kolejnym utworze na pianinie b�dzie gra� | m�j przyjaciel Ralph Grierson.
{23822}{23975}A wszystko zaczyna si� pojedyncz�, powoli cichn�c� nut� |zagran� na klarnecie i prost� kresk� na kawa�ku papieru.
{23980}{24068}Panie I panowie, |"B��kitna rapsodia.".
{42180}{42250}Cze��. By� mo�e nie wiecie, |ale przez lata...
{42207}{42351}...arty�ci Disneya przygotowali |mn�stwo pomys��w na poszczeg�lne cz�ci  Fantazji.
{42351}{42405}Niekt�rzy z nich dostosowali |je do prezentacji na du�ym ekranie...
{42405}{42552}ale inni, wielu innych|- jak by to grzecznie uj�� - nie zrobili tego.
{42560}{42650}Na przyk�ad:| du�ski ilustrator Kay Nielsen...
{42651}{42741}...narysowa� szkice do cz�ci | zainspirowanej "Walkiri�" Wagnera.
{42745}{42844}A oto i one.
{42862}{42922}Teraz Salvador Dali, wiecie,| ten facet...
{42922}{43025}w��czy� si� do akcji z pomys�em, |�e baseball mo�e by� metafor� �ycia.
{43025}{43095}Jak to si� sta�o, �e pomys� nie wypali�? |Dla mnie to ma sens!
{43134}{43220}Zobaczmy. Potem by� balet robaczk�w, i balet dzieci�cy, i przez jaki� czas
{43221}{43319}rozwa�ano nawet scen� zainspirowan� polk� i fug�...
{43319}{43398}ze "Schwanda" Weinberger'a, dudziarza.
{43412}{43468}A� w ko�cu - uda�o si�.
{43468}{43603}Arty�ci Disneya chcieli stworzy� kr�tki film | na podstawie cudownej ba�ni Hansa Christiana Andersena
{43603}{43711}"Ma�y o�owiany �o�nierzyk". Ale zupe�nie nie mogli |dobra� odpowiedniej muzyki.
{43711}{43737}A� do tej pory..
{43750}{43870}Oto Drugi Koncert Fortepianowy Szostakowicza |w wykonaniu Yefima Bronfmana...
{43870}{43932}...oraz "Ma�y o�owiany �o�nierzyk"
{54920}{55050}Te deski kre�larskie s� miejscem narodzin | jednych z najukocha�szych postaci zwierz�cych wszechczas�w.
{55050}{55140}Nic wi�c dziwnego, �e do nast�pnej cz�ci | arty�ci wybrali ...
{55140}{55215}..."Karnawa� zwierz�t" | Camille Saint-Saans.
{55215}{55377}Oto wra�liwe d�wi�ki muzyki impresjonizmu | w po��czeniu z artyzmem animatora...
{55378}{55510}w ko�cu daj� odpowied� na odwieczne pytanie: | jaki jest zwi�zek cz�owieka z natur�?
{55540}{55630}Oj, przepraszam. To odwieczne pytanie brzmi:
{55630}{55730}Co by si� sta�o,| gdyby�my dali jo-jo  stadu flaming�w??
{55760}{55780}Kto to napisa�?
{58550}{58623}Panie i panowie , |chcieliby�my, je�li mo�na, przez chwil�...
{58624}{58712}...porozmawia� o czym� |co lubimy okre�la� jako "magia".
{58712}{58793}Wyobra�cie sobie: jeste�cie w domu, | i w�a�nie urz�dzacie przyj�cie urodzinowe waszej c�rki
{58794}{58866}...i dopiero co wy�o�yli�cie | pi��dziesi�t dolc�w ogl�daj�c jak�� ...
{58867}{58970}...�a�osn� ofiar� losu  kt�ra potrafi wyci�gn�� | wylinia�ego kr�lika z kapelusza kupionego na pchlim targu.
{58970}{59090}Na pocz�tku mogliby�cie pomy�le� | jak on to zrobi�?
{59090}{59180}Ale szybko doszliby�cie do wniosku  |�e to tylko jaki� trik
{59180}{59240}I wiecie co? | Mieliby�cie racj�!
{59240}{59280}To w�a�nie tylko trik!
{59280}{59390}Oto przyk�ad tego, z czego si� �miejemy |wspominaj�c tak zwan� magi� sceniczn�..
{59390}{59505}I jeste�my tu w�a�nie po to, by powiedzie� wam, �e ca�a ta magia sceniczna | to oszustwo, g�upi kawa�, pod�o�� -
{59505}{59610}- to wszystko oparte jest na oszustwie i |- niestety, k�amstwie. Wszystko.
{59610}{59655}Magiczne sztuczki - k�amstwo!
{59655}{59720}Transformacje - oszustwo!
{59720}{59780}Ci�cie cz�owieka na kawa�ki - zdzierstwo!
{59780}{59880}Fa�sz .| To wszystko iluzja.
{59880}{59940}Ale my jeste�my tu po to | by m�wi� o prawdziwej magii.
{59940}{60040}Przyprowadzimy tu do was faceta, | prawdziwego faceta, nie �adnego oszuka�ca, kt�ry  - faktycznie...
{60040}{60080}...nauczy� nas wszystkiego, co wiemy.
{60080}{60180}Odegra� on znacz�ca rol� | w nast�pnej cz�ci autentycznej "Fantazji".
{60180}{60230}"Ucze� czarnoksi�nika".
{60260}{60400}Pomy�lcie o tym,| ucze� czarnoksi�nika to taki facecik kt�ry...
{60400}{60480}...nigdy nic nie m�wi | ale za to wszystko potrafi spapra�.
{60530}{60560}A teraz...
{60600}{60620}Teraz...
{60710}{60790}A teraz:|"Ucze� czarnoksi�nika".
{74240}{74315}Panie Stokowski?| Panie Stokowski!
{74350}{74425}Ja tylko chcia�em | panu pogratulowa�.
{74425}{74510}Gratulacje, Mickey.
{74510}{74600}Ha ha, dzi�ki.| Musimy ucieka�. Sol�wka!
{74600}{74730}Panie Levine! Ok, panie Levine.| Wszyscy czekaj� na nast�pny numer.
{74730}{74760}Dzi�ki, Mickey.
{74780}{74790}Psst!|Kiedy...
{74810}{74910}Nie mo�emy znale�� Donalda. Zosta� wi�c | tutaj i pogadaj jeszcze przez chwil�, a ja zaraz wracam.
{74980}{75010}Donald! | Donald!
{75010}{75170}Kiedy s�yszymy "Przepych i okoliczno�ci" Sir Edwarda Elgara, | przychodzi nam do g�owy uroczysto�� wr�czenia �wiadectw.
{75170}{75290}Donald, gdzie jeste�?| Tak naprawd�, Elgar skomponowa� ten utw�r na okoliczno�� wielu uroczystych wydarze�.
{75290}{75450}Ten marsz zainspirowa� artyst�w Disneya | do odtworzenia odwiecznej historii...
{75450}{75475}Aaaa! | Przepraszam, Daisy.
{75475}{75560}...o arce Noego, z jednym drobnym zwrotem akcji...
{75560}{75600}O, Kaczor Donald!
{75620}{75710}Kto to?|Donald, to ja, Mickey. B�dziesz na wizji za 30 sekund. Szybko!
{75710}{75770}Co? Chyba sobie �artujesz...
{75770}{75840}W porz�dku, Jim, Donald ju� idzie.| Mo�esz zapowiada�.
{75890}{76020}Panie i panowie, "Przepych i okoliczno�ci".|W roli g��wnej: Kaczor Donald.
{85100}{85215}Walt Disney okre�li� sztuk� |animacji jako podr� wiod�c� do odkrycia...
{85216}{85295}...kr�lestwa koloru, |d�wi�ku i ruchu.
{85295}{85440}Tak� podr� inspiruje muzyka z baletu Igora Strawi�skiego | "Ognisty ptak".
{85440}{85610}I tak, ko�czymy t� wersj� "Fantazji"| mityczn� histori� �ycia, �mierci i odnowy.
{106960}{107043}Kamera wr��!| Prosz� kamer� z powrotem na mnie!
{107043}{107135}Cze��! | Czy kto� m�g�by podrzuci� mnie do domu?
{107160}{107285}Odwied� www.NAPiSY.info
Zgłoś jeśli naruszono regulamin