zroznicowanie jezykowe.txt

(1 KB) Pobierz
Temat: Zr�nicowanie j�zykowe


Podzia�: 
J�zyki �wiata dziel� si� na: 

��ywe � ludno�� pos�uguje si� nimi w mowie codziennej (jest ich obecnie ok. 3 tys.) 

�Martwe � kt�re nie s� u�ywane w mowie codziennej. Dotychczas wymar�o ponad 3,9 tys. Najbardziej znane to: �aci�ski, starogrecki i staroindyjski. Europejskie: m.in. �aci�ski, kornwalijski, galijski, starogrecki, staropruski, tracki 

�J�zyki o znaczeniu lokalnym: 
- Chi�ski � Chiny i Tajwan 
- Hindi � cz�� mieszka�c�w Indii 

�O znaczeniu ponadlokalnym (pos�uguj� si� nimi mieszka�cy wielu pa�stw): 
- hiszpa�ski (Hiszpania, Ameryka �aci�ska) 
- angielski ( Wielka Brytania, USA, Kanada, Australia, by�e kolonie brytyjska) 

�Sztuczne � wprowadzone ze wzgl�du na ich prost� pisowni� i wymow� w celu u�atwienia porozumiewania si� narod�w (np. esperado) 

�Oficjalne � (u�ywane w ONZ) : 
-Angielski 
-Arabski 
-Chi�ski 
-Francuski 
-Hiszpa�ski 
-Rosyjski 

Najcz�ciej u�ywane j�zyki; 
�Chi�ski � 19 % ludno�ci 
�Hindi � 7,8 % 
�Angielski � 6,9 % 
�Hiszpa�ski � 5,5 % 


Pa�stwa, w kt�rych pos�uguje si� wi�cej ni� jednym j�zykiem: 
�Belgia � flamandzki i francuski 
�Szwajcaria � niemiecki, francuski, w�oski i retroroma�ski 
�Kanada � angielski i francuski 
�Irlandia � angielski i irlandzki 

* Najbardziej zr�nicowana j�zykowo jest Afryka, gdzie u�ywa si� oko�o 1200 j�zyk�w. 

Zgłoś jeśli naruszono regulamin