Szamanizm i archaiczne techniki ekstazy [Opracowanie z Mircea eliadego].pdf

(137 KB) Pobierz
zoja@obta
Grzegorz Brzozowski
MISH/ IS
Rok 2004/2005
„Nie ma przerwy
w ciągłości historii mistyki”
Mircea Eliade
„Szamanizm i archaiczne techniki ekstazy”
Mircea Eliade
Metodologia i źródła postawy badawczej Eliadego (ze wstępu Krzysztofa Kocjana)
Inspiracj i dla teorii Eliadego, które nadały kierunke jego badaniom, można szukać
- buntu wobec historycyzmu – nurtu ideologicznego zakładającego, iż człowiek
współczesny uznaje swój byt za zjawisko czysto historyczne, mające miejsce w
zdesakralizowanym świecie; według Eliadego wiara w ontologiczną rzeczywistość historii
jest iluzją, której efektem jest ostateczne zagubienie się człowieka we współczesnym świecie.
Na gruncie czystej metody historycznej nie można wyjaśnić doświadczenia religijnego.
-reakcji na kryzys kultury XX wieku, ujmowany przez Eliadego jako kryzys
religijny; wiąże się z tym postulat demistyfikacji na pozór świeckich uniwersów
ideologicznych (np. marksizmu, freudyzmu) i ukazania ich związków z sacrum.
Sacrum według Eliadego:
- Jest to coś, co niezaprzeczalnie istnieje w świecie, bez czego ludzki duch nie
potrafi funkcjonować
- Istnieje na dwóch płaszczyznach: ogólnoludzkiej (pradoświadczenie, w nieznanym
momencie historii zadecydowało o wyodrębnieniu się gatunku ludzkiego) oraz
indywidualnego (np. jako pojmowania swych cierpień w łączności z cierpieniami Chrystusa)
- Badanie sacrum jako elementu świadomości, nie etapu historii: warto zauważyć, iż
ujęcie takie zbliża Eliadego z Jungiem, który ujmował doświadczenie religijne nie tyle jako
zakorzenione w rzeczywistości obiektywnej, lecz czerpiącej z subiektywności (zwłaszcza zaś
oddającej nieuświadomione konflikty i spory). Wiąże się z tym także u Eliadego postulat
łączenia metod historycznych z psychologicznym, socjologicznymi
- Religia stanowi jedynie niedoskonałe określenie sacrum; zawsze się do niego
odnosi, odpowiadając na egzystencjalne pytania człowieka; może przejawiać się w
niewyczerpanej różnorodności zjawisk religijnych ich ekspresji, (np. niekoniecznie implikuje
wiarę w Boga); pod tą różnorodnością zawsze jednak ukryta jest duchowa jedność ludzkości.
Fakty religijne nigdy nie są zupełnie nowe, w historii religii nie ma zjawisk oryginalnych;
fakty religijne zawsze w jakimś stopniu nawiązują do pradoświadczeń kształtujących ludzką
duchowość u zarania jej rozwoju („mit wiecznego początku”)
- Rządzone jest zasadami swoistej dialektyki; nieskończony szereg archetypów
powtarza się, hierofancie nakładają się na siebie, możliwa jest wszelka odwracalność form
(np. złudny jest „ciąg rozwojowy” totemizm – monoteizm); pełne objawienie sacrum może
wśród:
119679671.001.png
nastąpić w dowolnej chwili, ale walczy przy tym z siłami historii, które ograniczają pełnię
tego objawienia
- Jego rdzeniem jest zawsze mistyka
Szamanizm:
- w ujęciu psychologicznym jawi się jako przejaw psychiki w stadium kryzysu (jak
choroba epileptoidalna);ujawnia się przez doświadczenie radykalnego rozdarcia sacrum-
profanum, przez doświadczenie kryzysu egzystencjalnego
- w ujęciu socjologicznym bada się prestiż szamanów, ich związki z polityką
- ujęcie historyczne musi obejmować wszelakie informacje, zbierane między innymi
we współpracy z etnologią; musi poszukiwać głębokiego sensu religii, opierając się na
metodzie porównawczej i świadomości, że sama historia nie wyczerpuje sensu faktu
religijnego
- sensu stricte występuje w Azji Środkowej (integruje elementy rozproszone w
innych odmianach szamanizmu). Ludy Syberii Środkowej wyróżniają się nomadycznym
trybem życia, patriarchalną strukturą społeczeństwa, religijnie zaś – obecnością w panteonie
postaci niebiańskiego boga, nieznaczną zaś rolą bogiń
Szaman to mistyk, poeta, przewodnik dusz, mag, znachor, (uzdrawiacz). To mistrz
ekstazy, specjalista od transu, w którym jego dusza opuszcza ciało i może udać się zarówno
do nieba, jak i piekła. Jednak nie jest to zwykły ekstatyk, jego doświadczenia nie są też tylko
religijne; są one mistyczne, niedostępne dla pozostałych wyznawców, dotykające władzy nad
duszą. Szamani wyróżniają się zdolnością do koncentracji, ale i przymiotami towarzyskimi
oraz wyrafinowanym językiem (zasób ich słownictwa nierzadko trzykrotnie przewyższa
liczbę słów przeciętnie używanych). Czasami jest agresywny (motyw walki szamanów).
Współcześnie szamani doświadczają upadku swych mocy; o ile niegdyś rywalizowali i
obcowali bezpośrednio z bogami (w niektórych mitach powstają nawet bez ich pomocy), dziś
muszą korzystać z pomocy pośredników i narkotyków. Szamani dzielą się na białych –
składających ofiary bogom, biernych (pierwszy szaman był biały) i czarnych – mających
związek ze złymi duchami, często gniewnych i aktywnych. Szamanki są zawsze czarne,
istnieją też szamani czarno-biali.
Inicjacja szamańska
- Pojawienie się nowych szamanów może zajść w wyniku trzech procesów
(kolejność według malejącego prestiżu powstających w ten sposób szamanów):
spontanicznego powołania, odziedziczenia funkcji, z decyzji własnej lub innych
- Kandydat na szamana jest zazwyczaj nerwowy, podatny na epilepsje, w pewnym
momencie zaczyna doświadczać wizji, izolować się; to neurotyk. Może doświadczyć snu o
diable lub zmarłym szamanie. Zaczynają męczyć go duchy, budzi się, płacze, miewa prorocze
wizje, traci przytomność, łatwo przechodzi od melancholii do podekscytowania. Przełomem
dlań może być także naznaczenie przez uderzenie meteorytem czy piorunem. Zawsze jest to
osoba przejawiająca jakieś objawy psychicznej choroby; psychopatologia tłumaczy ją
niekiedy (np. w przypadku Eskimosów) przez „arktyczną histerię” (brak witamin, pustynna
119679671.002.png
samotność, niedoświetlenie w rejonach subarktycznych może powodować trans
kataleptyczny).
Nie znaczy to wszakże, iż każdy chory psychicznie to szaman. Zwykły chory to
„małpi mistyk”, szaman wyróżnia to, iż sam się ze swej choroby potrafi wyleczyć. Czasami
choroba polega na stopniowych zmianach zachowania (coraz częstszych samotnych
spacerach, atakach, proroczych snach), czasem ma postać nagłego ataku.
- Pouczenie młodego szamana odbywa się na drodze ekstazy (przez sny, transe) lub
poprzez kontakt z tradycją za pośrednictwem pouczenia przez doświadczonego szamana)
- Osiągnięcie mocy szamańskich polega na spotkaniu z istotą boską lub półboską we
śnie czy chorobie. Często stan chorobowy adepta z biega się z czasem jego dojrzewania
płciowego. Sztemberg opisuje motyw duchów o nazwie „abasy”, które przychodzą do
młodych ludzi, usypiają ich i spółkują z nimi, przez co ci, co tego doświadczyli, tracą już
zainteresowanie dla ziemskich związków. Ważnym elementem jest jednak nie tyle akt
seksualny, co podróż do nieba, obcowanie z istotą boską. Istoty żeńskie pomagają tylko
osiągnąć adeptom nieskazitelność i pomyślnie przejść próby inicjacji (podobny motyw
pojawia się w doświadczeniach Gilgamesza czy Odyseusza). Czasami kobiety przeszkadzają
szamanom, próbują zatrzymać ich w niebie, oderwać od społeczeństwa, nie pozwolić na
dalszy rozwój.
- Ceremonie i doświadczenia inicjacyjne zawsze postępują według schematu:
cierpienie –śmierć – zmartwychwstanie.
*Charakterystyczny jest motyw choroby jako pokawałkowania ciała adepta przez
ptaka, żelaznego diabła, starszych szamanów, zwierzęta, totemicznych herosów bądź przez
samych siebie (zdzieranie sobie skóry, wyrywanie oczu i nosa, przebijanie ciała i śmierć pod
wpływem soku tytoniowego)
* Następnie pojawia się motyw operacji na rozdartym ciele adepta, jego przemiany
przez wprowadzenie doń górskich kryształów), pouczenia przez starego szamana
* Pojawia się również doświadczenie wewnętrznego światła (wspominanego przez
Tybetańską Księgę Zmarłych czy Upaniszady)
* ważna jest rola mistrza – szamana , który prowadzi inicjację ekstatyczną; adept
musi opowiedzieć mu historię swej choroby (u Tunguzów); bywa przezeń także zabierany w
ekstatyczną podróż (adept zostaje w tym celu pomniejszony, włożony do torby)
* ostatecznie następuje powrót do stanu przytomności; w ten sposób znachorzy
odtwarzają to, co było doświadczeniem pierwszych ludzi (przejście do nieba, powrót na
ziemię)
Działalność szamanów
Główną funkcją szamana – przewodnika dusz posiadającego zdolność wstępowania
do nieba i piekła, jest magiczne uzdrawianie. Choroba jawi się bowiem jako porwanie duszy
lub wniknięcia do niej czegoś, co ją opętało. Szaman wyrusza do krainy Umarłych by znaleźć
duszę, która nie chce wrócić; często najpierw wypuszcza strzałę z nicią, następnie dosiada
konia i przeprowadza egzorcyzmy (szaman relacjonuje swą podróż śpiewem, często pod
wpływem grzybów halucynogennych). W krainie piekieł często obserwuje odwrócony
porządek ziemski. Po uwolnieniu duszy od władzy złych duchów szaman często wstępuje do
nieba, by przywrócić swą równowagę duchową. Partycypacja w naturze złych duchów, która
daje szamanowi władzę nad nimi i zdolność opuszczania swego ciała czyni go jednocześnie
słabym i podatnym na przez nie opętanie.
Źródłem mocy szamanów może być każda istota duchowa, każde zwierzę (stające
się swoistym sobowtórem, alter-ego szamana, którego dar prorokowania związany jest ze
119679671.003.png
znajomością języka natury). Według Eliadego człowiek pierwotny może identyfikować
źródło sacrum gdziekolwiek w Kosmosie. Stosunek szamana do sacrum nie musi być wszakże
pełen akceptacji; czasami jest on na tyle ambiwalentny, że szaman przyjmuje swe powołanie
dopiero wobec ryzyka śmierci w przypadku jego odrzucenia.
Strój szamana jest symboliczny, stanowi swoistą hierofanię, objawienie religijnej
kosmografii; to mikrokosmos różniący się od przestrzeni świeckiej. Jego elementami mogą
być : kaftan futrzany, metalowe figurki, kołpaki, drewniana laska, wstążki (symbolizujące
węże), łuk ze strzałami. Elementem wyposażenia szamana bywa też miedziane zwierciadło
(zbiornik na duszę nieboszczyka, pozwalający też obserwować świat.), maski (służące
zespoleniu duszy ze światem duchów) oraz bęben (mający ustanawiać łączność Nieba z
Ziemią za pośrednictwem Drzewa Świata, z którego gałęzi powstał) Charakterystyczny jest
symbolizm:
- ornitologiczny – strój tworzy nowe, ptasie, magiczne ciało szamana; służą temu
pióra, but-łapa, ptasi szkielet z żelaza, skrzydła na ramionach
- szkieletu – tworzony przez elementy z żelaza, kości (jako magiczne źródło życia) ;
charakterystyczny jest motyw odrodzenia się zwierząt z kości (jako motyw. M.in. kozła
Thora, wizji Ezechiela, tańca szkieletów)
Szamańska kosmologia
Talentem szamana jest zdolność przekraczania poziomów ; zaznacza się ona w
motywie osi przechodzącej przez trzy światy, stanowiącej świętą przestrzeń, filar świata.
Odtwarza się ona w mikrokosmosie jako filar namiotu (w ten sposób każda przed nim
czynność przenoszona jest do środka świata; każdy dom ma otwierać tę samą możliwość
wniebowstąpienia). Jej znakiem jest motyw
- góry kosmicznej , u sczytuj której siedzi Baj Ulgen (powraca jako motyw golgoty,
Zikkuratu, góry Tabor)
- drzewa świata – mającego stanowić pępek ziemi; pojawia się ono po stadium
pierwotnego dualizmu kosmologicznego: stworzenie świata miało polegać na starciu się
dwóch bóstw, których konflikt trwa nadal i niszczy drzewo, to jednak ma zdolność odradzania
wciąż na nowo. Łączy trzy sfery kosmiczne, stając się znakiem swoistej jedności świata.
Mity i symbole szamańskie:
- Pies – pojawia często w piekle, jako motyw pogrzebowy; czasami przeobraża się w
wilka
- Koń -to zwierzę pogrzebowe, przewodnik dusz, wiodący jeźdźca do ekstazy.
Zdarza się ,że media doznają wrażenia, iż niosą na plecach niewidzialnego konia.
Charakterystyczny jest koń ośmionogi, bezgłowy.
- Kowale – jako władcy ognia posiadają moc uzdrawiania i prorokowania, są
obiektem ataków ze strony złych duchów, czasami stają w szranki z szamanami. Ich funkcje,
podobnie jak szamańskie, są dziedziczne.
- Magiczne ciepło wewnętrzne – to posiadanie przez szamanów ducha ognia, jego
wrażenie może być wzmagane przez jedzenie ostrych potraw, przebywanie w łaźni, używanie
narkotyków (co jest jednak symptomem upadku techniki szamańskiej); związane jest z
motywem „tapas” w Rygwedzie; Pradżapati miał stworzyć swiat przez magiczne pocenie się
- Magiczny lot – to wyraz ekstazy i autonomii duszy, zdolności przywracanej
ludziom przez śmierć; przejawia się w koncepcjach duszy jako ptaka bądź wiedzionej przez
ptaka do raju, w ornitomorficznych znakach stroju. Na Drzewie świata mają zasiadać dwa
ptaki. Motyw ten powtarza się w Egipskiej Księdze umarłych, na reliefach w Lascaux, w
motywach lewitacji świętych w tradycjach chrześcijańskich i islamskich (postać św Józefa z
Kopertynu)
- Most – to znak przemiany podczas ekstazy, łącznik między ziemią a niebem
Pojawia się przy przejściu jednostek do śmierci, często wraca jako motyw „wąskiej bramy”
przy inicjacjach, stanowi on wtedy próbę dla czystych duchów; most przejdą osoby lekkie –
czyli inteligentne, mądre. Symbol budowy mostu pojawia się w tradycjach chrześcijańskich,
japońskich, bramińskich, islamskich. Czasami przybiera postać wyzwania tworzonego przez
„sytuację beznadziejną” (np. dotarcia tam, gdzie spotyka się noc z dniem). Wyraża się tym
samym stawiane adeptom szamańskim wyzwanie usunięcia biegunowości ze świata w celu
dotarcia do ostatecznej rzeczywistości.
- Drabina , Droga Zmarłych, motyw wstępowania - pojawia się w Egipskiej
Księdze umarłych, śnie biblijnego Jakuba, wizjach Mahometa,. Mistyce islamskiej (7 stopni
do Pana), indyjskiej alchemii, wspinaczce na górę Karmel u św Jana od Krzyża, wizji
Dantego. Wyraża ideę łączności Nieba z Ziemią przez fizyczny środek, po którym wstępować
może szaman, a zstępować bóstwo. To wariant Drzewa Świata, Axis Mundi.
Epilog
Szamanizm kontynuuje tradycje mistyczne obecne w innych religiach; „Nie ma
przerwy w ciągłości historii mistyki”, jak zauważa Eliade. Funkcje szamana są wielorakie
- służy zwiększeniu integralności wspólnoty
- walczy ze Złem, służy zażegnaniu niepokoju metafizycznego u ludzi, którzy
zaczynają wierzyć ,iż istnieje ich obrońca – specjalista od sacrum (to „pocieszająca pewność,
że członek wspólnoty widzi to, co zakryte i niewidzialne”)
- swymi opowieściami stymuluje wyobraźnię, zachęca do wykazywania się odwagą,
stymuluje do działania; dziali się swą przedekstatyczną euforią, stanowiącą źródło poezji
(jako akt doskonałej wolności duchowej i odnowienia języka)
Zgłoś jeśli naruszono regulamin