Gabriela Czajkowska - Słownik dyferencyjny gwary draganowej koło Dukli.pdf

(1098 KB) Pobierz
377269338 UNPDF
Wydziaþ Filologiczny
Gabriela Czajkowska
SÿOWNIK DYFERENCYJNY
GWARY DRAGANOWEJ
KOÿO DUKLI
Praca magisterska
napisana
pod kierunkiem
prof. dr hab. Haliny Kurek
Krakw 2002
4
377269338.002.png
Pani Profesor Halinie Kurek
5
377269338.003.png
Motto:
Na mowie stojĢ nauki,
Mowa stoi na sþowach,
A zbiorami sþw sĢ sþowniki.
6
377269338.004.png
SPIS TREŀCI
........................................................................4
1. Cel, przedmiot i metody pracy ...................................................4
2. Dotychczasowy stan badaı ......................................................5
............................14
1. Praktyka leksykograficzna ........................................................14
2. Rodzaje sþownikw ....................................................................15
3. Istota dyferencyjnoĻci ...............................................................17
4. Struktura artykuþu hasþowego ..................................................18
4.1. Ukþad hasþa sþownikowego ....................................................................... 19
4.2. Kwalifikatory ..................................................................................19
4.3. Sposoby okreĻlania znaczeı wyrazw hasþowych ............................ 20
4.4. Typy definicji sþownikowych ...................................................................... 21
..........................................................24
1. PoþoŇenie .....................................................................................24
2. Warunki klimatyczno Î krajobrazowe ....................................25
3. Historia .........................................................................................25
4. Nazwa ...........................................................................................26
5. Zabytki ..........................................................................................27
7
377269338.005.png
6. Warunki spoþeczno Î ekonomiczno Î kulturalne .................29
................................................................. 33
1. Wstħp .......................................................................................... 33
2. System fonologiczny ................................................................ 33
3. System fonetyczny ................................................................... 35
4. System fleksyjny ........................................................................36
5. Wnioski .........................................................................................37
.......................................... 38
1. Wstħp ........................................................................................... 38
2. Wykaz kwalifikatorw ............................................................... 39
3. Podstawa materiaþowa ............................................................. 40
4. Wnioski ........................................................................................ 85
8
377269338.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin